SMART-i Day Camp

หลักสูตรค่าย SMART-i ค่ายจากผลวิจัยระดับโลก ค่ายซัมเมอร์แคมป์ ในไทย Summer Camp in Thailand ค่ายปิดเทอม

YOU CAN DO IT

DAY CAMP SELF-ESTEEM CONFIDENCE

FALL FORWARD

SMART-i Camp ไป-กลับ Program 2024

มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ กรุงเทพ

หลักสูตร

จำ นวนวัน

ค่าเรียน

วัตถุประสงค์

10 วัน ไป-กลับ 10 วัน ไป-กลับ 5 วัน ไป-กลับ

Travel

9,000

ความกตัญญู

24-28 มิ.ย.

1-12 ก.ค.

17,500

Advanture

Wizarding World

7 Habits

22,000

15-26 ก.ค.

DESIGN THINKING

10 วัน @Santuary Studio สุขุมวิท 103 ไป-กลับ

29 ก.ค.- 9 ส.ค.

17,500

Wonderland

อายุ

ค่าเรียน

หลักสูตร กระบวนการ

10 วัน ไป-กลับ 5 วัน ไป-กลับ 5 วัน ไป-กลับ

เรียนรู้เรื่อง ไดโนเสาร์

MY DINO JOURNEY

7-11 ต.ค.

9,000

17,500

Advanture

14-25 ต.ค.

Travel through Time

28 ต.ค. -1 พ.ย.

9,000

ความกตัญญู

Growth Mindset Adventure Camp

รายละเอียดค่าย

รายละเอียดค่าย Design Thinking CAMP

วัน

7 Habits Camp

รายละเอียดค่าย

วัน

MY DINO JOURNEY CAMP

รายละเอียดค่าย

วัน

Travel through Time CAMP

รายละเอียดค่าย

วัน

Growth Mindset & Adventure Camp

วัน

เห็นคุณค่าของตนเอง ก้าวออกจาก Comfort Zone สร้างความ ภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem)

@smart-i-camp Line@ ID :

www.smart-icamp.com

094-879-9919

Growth Mindset

& SELF-ESTEEM

สิ่งไหนในตัวลูกคุณที่เป็นปัจจัยสำ คัญที่สุดใน การ "ประสบความสำ เร็จ" หลายคนมองไปที่ ความฉลาด หรือ พื้นฐานของครอบครัว คำ ตอบจากงานวิจัยของ Dr. Carol Dweck ระบุว่า Growth Mindset เป็นสิ่งสำ คัญที่ทำ ให้เด็ก แต่ละคน พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติ เชิงบวกกับอุปสรรค ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น และพร้อมออกจาก Comfort Zone ก้าวออกไป เผชิญโลก พร้อมเรียนรู้จากความผิดพลาด และ พัฒนาตนเองจน "เติบโตเต็มตามศักยภาพ" ผู้ที่มี Growth Mindset เชื่อว่าตนเอง Level Up! ได้ โดยการ เรียนรู้จากความผิดพลาด สนุก กับการเรียนรู้ และเห็นคุณค่าในตนเอง จากประสบการณ์การทำ ค่าย Growth Mindset เพื่อเยาวชนมากเกือบ 10 ปี ครูแก๊ป พบว่า Self Esteem เป็นปัจจัยสำ คัญในการก่อตัวของ Growth Mindset ในเด็ก และ พื้นที่ปลอดภัย ทางจิตวิทยา ได้แก่ เด็กๆไม่ ถูกตัดสินตัวตนของเค้า ไม่มีการเปรียบเทียบ แข่งขัน เค้าสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ มีพื้นที่ที่ จะสามารดผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์ มีคนที่เข้าใจ พร้อมสนับสนุน โอบอุ้ม เกี้อกูลตัวตนของเค้า ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยทางใจ พร้อมที่จะ แสดงศักยภาพที่มีในตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ หลายครั้ง ครอบครัวที่มีความ พร้อม ทำ ให้ Comfort Zone ของลูกๆใหญ่มาก จนเด็กๆไม่กล้า ก้าวออกมาด้วยตัวคนเดียว อยู่ใน Comfort Zone มันสบาย แต่ไม่เติบโต

องค์ประกอบสำ คัญที่ทำ ให้เด็กๆ เติบโตขึ้น จากหลักสูตรของ SMART-i คือ การที่เด็กๆ มี ความสัมพันธ์ที่ดีกับ พี่ๆและเพื่อนๆในค่าย ความไว้วางใจที่เด็กๆเกิดจากปรัชญาที่สำ คัญ ที่สุด คือ "ศิษย์รักครู ครูรักศิษย์" และการสร้าง พื้นที่ปลอดภัยทางจิตวิทยา เพื่อเปิดใจให้เด็กๆได้ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ค่าย Growth Mindset ของ SMART-i เป็น พื้นที่ฟูมฟักลูกๆของคุณ ให้เห็นคุณค่าของตัวเอง กล้าที่ลงมือทำ มีทัศนคติเชิงบวกกับอุปสรรค สิ่งหนึ่งที่เด็กๆทุกคนต้องรู้คือ เค้ารู้ว่า "เค้าทำ ได้" เด็กๆรู้ว่า ถ้าเค้าพยายามมากพอ ใน ที่สุด ก็จะ Level Up! พัฒนาความเชื่อมั่น และ สร้าง Mindset ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และ เติบโตในชีวิตจริง

มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ กรุงเทพ Growth Mindset ค่ายไปเช้าเย็นกลับ 10 วัน

Laser Gun

Laser Gun

10 วัน ไป-กลับ

กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ต้องใช้ประสบการณ์ใน การดึงดูดหลอมรวม เด็กๆที่มี Background ที่ต่าง กัน ให้เปิดใจสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ เริ่มต้นที่ค่าย และคงอยู่ตลอดไป นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ในค่าย SMART-i เราจะสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูล ต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ และเรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าวคือ เป็น บรรยากาศที่ปลอดการตัดสิน ให้ คุณค่ากับความพยายาม และไม่เน้นแข่งขันกันเอง ระหว่างเด็กค่าย ในบรรดากิจกรรมทั้งหมด กิจกรรมด้านกายภาพและ กิจกรรมเข้าจังหวะเป็นกิจกรรมที่เด็กในวัยนี้มีส่วน ร่วมได้มากที่สุด เราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของ เด็กๆที่สามารถจะเปิดใจสนุกสนานและ ร่วมใจกับเป็น หนึ่งได้จากการฝึกเต้นจากครูผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมเข้าจังหวะถือเป็นกิจกรรมที่เด็กในวัยนี้ ให้ ความสนใจมากที่สุด การร่วมใจกันเป็นหนึ่งฝึกซ้อม เต้นจากครูผู้เชี่ยวชาญ เพื่อก้าวสู่เวทีแห่งการ Battle

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรม เปิดพื้นที่ ปลอดภัย

Dance Step

Dance Battle

10 วัน ไป-กลับ

ความพร้อมในการเรียน บรรยากาศแข่งขันแบบ สร้างสรรค์ (win-win) STEM ก็คือการเรียนรู้ รูปแบบใหม่ ที่นำ เอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ มาผสมผสานเป็น กิจกรรมที่สนุกสนาน ท้าทาย สมดังคำ ว่า เรียนก็ สนุก เล่นก็ได้ความรู้ ละแน่นอนว่าเมื่อหลังจากจากเขียน Story Board เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่เด็กๆชอบมาก อีกขั้นตอนหนึ่งคือการได้ซ้อมการแสดง หรือที่เรา เรียนกันว่า Acting class ในห้องเรียนนี้จะมีพี่ๆทีม งานจากครอบครัวการละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มา เป็นคุณครูการแสดงให้แก่เด็กๆ คอยสอนและช่วย เหลือเด็กๆในการการฝึกซ้อมการแสดงอีกด้วย กิจกรรมการเดินทาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ล้ำค่า พร้อมกับการมีเพื่อนคู่ใจที่พร้อมเรียนรู้และสนุกไป ด้วยกัน สร้างความทรงจำ ที่ดีในวัยเด็ก “ ในวันนี้เด็กๆจะได้ระดมความคิด แชร์เรื่องราวของ ตัวเองออกมา เพื่อที่จะทำ หนังสั้นในรูปแบบของทีมตัว เอง แต่ก่อนไปถึงขั้นตอนการทำ หนังสั้นนั้นเด็กๆต้อง ร่วมกันระดมความคิดในการทำ Story Board ในขั้น ตอนนี้เด็กๆจะร่วมกันเสนอเรื่องรวมที่ตัวเองชอบ บทบาทสมมุติที่ตนเองอยากเป็นและนำ มาแต่งเติมลง ใน Story Board เป็นหนังสั้นเรื่องของตัวเอง

เขียน บทละคร

Acting Class

STEM

Expedition

10 วัน ไป-กลับ

ความท้าทายทางร่างกายและจิตใจที่ได้รับการออกแบบ อย่างเหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้คนเราเติมโต (Growth) ก้าวข้ามตัวตนของตัวเองได้ ในวันผจญภัยเด็กๆ จะได้ ต่อสู้กับความกลัวในใจตนเองเพื่อ Level UP! ในที่สุดได้ได้เวลาทำ เรื่องราวต่างๆให้เป็นความจริงด้วย การถ่ายทำ หนังสั้นโดยใช้เทคนิค ด้วยทีมงานวิทยากร ช่างภาพมืออาชีพ กิจกรรมที่สนุก เหนื่อยทั้งคนถ่าย และคนถูกถ่าย ใช้เวลา 1 วันเต็ม กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาที่ส่งเสริม Self-Esteem ช่วยทำ ให้เด็กๆ ได้รับรู้ และเท่าทันความรู้สึกของตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กๆต่อไปในอนาคต และ แน่นอนว่า ตามสไตล์ SMART-i เราจะดำ เนินกิจกรรม อย่างสนุกสนานและมีความหมาย เรา Craft กิจกรรมนี้ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม Laser Tag เพื่อออกแบบ ประสบการณ์ การทำ งานร่วมกัน ที่ต้องอาศัย ทักษะที่แตกต่างกันมาร่วมงานกันถึงจะประสบ ความสำ เร็จ

Adventure

ถ่ายหนัง

Board Game

Laser Gun

10 วัน ไป-กลับ

เป็นการถอดบทเรียน เรียนรู้ที่จะขอบคุณ ขอโทษ ให้กำ ลังใจ อย่างจริงใจต่อผู้อื่น ทำ ให้เด็กๆยกระดับ ตนเองขึ้น พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม

ถอดบทเรียน

จะเป็นอีกพื้นที่สำ หรับเด็กๆที่จะรวบรวมความสำ คัญ สิ่งที่เด็กๆได้สกัดจากกิจกรรมตลอด10วันออกมา เป็น คำ พูด ผ่านฉลากยา จดหมายถึงพ่อแม่ ต้นไม้ แห่งปณิธานและเรายังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ เด็กๆได้สร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านกิจกรรมที่สงเสริมให้ เกิด Self Esteem และ Growth mindset กิจกรรมประมูลของที่ระลึกจาก SMART-i บาง อย่างมีชิ้นเดียวในโลก 555 เด็กๆจะนำ ของที่ ระลึกที่ได้จากความพยายามกลับบ้านไปพร้อม ความทรงจำ ครูแก๊ปอยากให้ผู้ปกครองได้สัมผัสประสบการณ์ แบบที่เด็กๆได้รับในค่าย เราจึงออกแบบการนำ เสนอ ผลงานของเด็กๆขึ้นมาใหม่ ผ่านการทำ กระบวนการ เรียนรู้ร่วมกันทั้ง พ่อแม่ ครูและเด็กๆ

Vision Board

Auction

Parents Meet

วัน

@smart-i-camp Line@ ID :

www.smart-icamp.com

094-879-9919

7 Habits for Highly Effective Teens

SMART-I CAMP

"Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success."

7 Habits For Highly Effective People เป็นหลักสูตรพัฒนาตนเอง อันดับ 1 ตลอดกาลของผู้บริหารองค์กรภาค รัฐและเอกชนทั่วโลก วันนี้ SMART-i ได้รับสิทธิ์ในการจัดหลักสูตร 7 Habits สำ หรับเด็ก และวัยรุ่น รายเดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2563 เด็กๆค่าย SMART-i กว่า 300 คน ได้รับประโยชน์ จากค่ายสร้างภาวะผู้นำ ในตนเองที่เน้นพัฒนาเด็กๆจากจุดเริ่มต้น ภาวะพึ่งพาคนอื่น คือ มี Mindset ไม่รับผิดชอบต่อตนเอง โยน ความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่น โทษสิ่งแวดล้อม ไม่เชื่อว่าตนเองควบคุม ผลลัพธ์ในชีวิตได้ ไปสู่ 1. ภาวะพึ่งพาตนเองได้ คือ รู้จักตั้งเป้าหมาย และบริหารเวลาเรียน/ เล่น อาทิ เรียนก่อน เล่นทีหลัง และสุดท้าย 2. ภาวะพึ่งพาซึ่งกันและกัน คือ คิดแบบชนะ การเข้าใจผู้อื่น และ การเห็นคุณค่าของความแตกต่าง รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อ เติมเต็มซึ่งกันและกัน 3. SMART-i เชี่ยวชาญออกแบบการเรียนรู้ด้วยปรัชญาเรียนก็ "สนุก" เล่นก็ได้ "ความรู้" ทำ ให้ค่าย 7 Habits เป็นค่ายที่สร้างการเปลี่ยนแปลง กับชาวค่าย SMART-i ตลอดจนทำ แนวคิด 7 Habits ไปใช้และได้ ผลลัพธ์ในชีวิตจริง

Henry Ford

Theme ค่ายเวทมนตร์ ถูกเลือกใช้ในค่ายนี้ เพื่อ ทำ ให้ชาวค่ายได้ผ่านด่านหฤโหดจำ นวน 7 ด่าน เพื่อ เรียนรู้ทั้ง 7 อุปนิสัยของผู้นำ ยุคใหม่ ซึ่งเหมาะกับโลก ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความเปลี่ยนแปลงจนยากต่อการ คาดเดา เราคงไม่อาจรู้ได้ว่า อาชีพไหนที่จะกลายเป็น อาชีพยอดฮิตในอนาคต แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือ มนุษย์ยังคงเป็นสัตว์สังคม ลูกๆของเรายังต้องทำ งานร่วมกับบุคคลอื่นๆ และยัง คงมี Challenge แบบเดียวกับคนยุคก่อนๆต้องเจอ เช่น คนมีเป้าหมาย มีความพยายาม และมีวินัยใน ตนเอง จะเป็นผู้ชนะเสมอ หลักสูตร 7 Habits นำ กระบวนการวินัยเชิงบวก และความสนุกสนานมาบรรจบกับอย่างลงตัว

มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ กรุงเทพ 7 HABITS CAMP เวลา 8.30-16.30 น. ค่ายไปเช้าเย็นกลับ 10 วัน

10 วัน ไป-กลับ

กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ต้องใช้ประสบการณ์ใน การดึงดูดหลอมรวม เด็กๆที่มี Background ที่ต่างกัน ให้เปิดใจสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ เริ่มต้น ที่ค่าย และคงอยู่ตลอดไป นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ใน ค่าย SMART-i เราจะสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการ เรียนรู้สิ่งใหม่ และเรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าวคือ เป็น บรรยากาศที่ปลอดการตัดสิน ให้คุณค่ากับความ พยายาม และไม่เน้นแข่งขันกันเองระหว่างเด็กค่าย กิจกรรมสร้างการเห็นคุณค่าตนเอง เป็นจุดเริ่มต้นให้ เด็กๆได้กล้าก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยแต่ไม่เติบโต ไปสู่ความท้าทายตนเองมากขึ้น ทำ ให้เด็กๆจะเริ่มเรียน รู้จากกิจกรรมในค่ายได้มากขึ้น Be Proactive เป็นคอนเซ็ปหลักของการเป็นผู้นำ หลักๆคือ ต้องรู้จักควบคุมตนเอง ด้วยสูตร STOP- THINK-GO เป็นกิจกรรมบทบาทสมมตุสนุกๆที่ลึกซึ้ง และนำ ไปใช้ได้จริง เริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ เป็นการ "ฝึก" ตั้งเป้าหมาย เพื่อให้เด็กๆได้คุ้นเคยกับการตั้งเป้าหมาย โดยเริ่ม จากจุดหมายเล็กๆก่อน เมื่อทำ ได้แล้ว เค้าจะกล้า ตั้ง เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นต่อไป

Team Building

เปิดพื้นที่ ปลอดภัย

Dance Step up

Be Proactive

Begin with the end in mind

10 วัน ไป-กลับ

กิจกรรมบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ ทำ ให้เด็กๆตั้ง เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม และรู้จักใช้ตรรกะในการ แก้ปัญหา สอนให้รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และ ส่งผลต่อการตั้งเป้าหมายต่างๆในชีวิตประจำ วัน กิจกรรมจัดลำ ดับความสำ คัญ บริหารเวลา โดยการ จำ ลองเกมให้เด็กๆได้รู้จักการบริหารเวลาผ่าน สถานการณ์จำ ลองบริหารเวลาในโรงเรียนเวท ที่เข้าใจ ง่าย แต่ได้ผลลัพธ์อย่างน่าประหลาด

STEM

Time Management Activities

บอร์ดเกม สร้างค่านิยมในการทำ งานเป็นทีม และเรา ต้องรอดไปด้วยกัน เป็นหลักการสำ คัญของ Win- Win Strategy

Board Game

การผจญภัย นอกจากสนุกสนาน ยังเป็นแบบทดสอบ ความพร้อมร่างกายและจิตใจ เราจะท้าทายเด็กๆให้ตั้ง เป้าหมายและลงมือทำ ด้วยความสมัครใจโดยไม่บังคับ

Adventure

รู้จักฉัน รู้จักเธอ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้รู้จักตนเอง และรู้จักนิสัยเพื่อนๆ ไปพร้อมๆกัน เราใช้ทฤษฎี สัตว์ 4 ทิศ ร่วมกับเกมสนุกๆ ทำ ให้ง่ายในการเรียนรู้

สัตว์ 4 ทิศ

10 วัน ไป-กลับ

กิจกรรมชวนคิด ชวนมองต่างมุม ต้องอาศัย Team Work ในการจัดการ และที่สำ คัญ คือ ต้องรู้จักฟังกัน และกัน ทำ ให้เห็นคุณค่าของ "ความแตกต่าง" เทคโนโลยี ช่วยการเรียนรู้ให้ง่าย และสนุกไปพร้อมๆ กัน กิจกรรม Virtual Reality นี้ เราใช้ร่วมกับ Dixit Card ทำ ให้เด็กๆเข้าใจความหมายของมิตรภาพและ สร้างทักษะการฟังอย่างตั้งใจ เรา Craft กิจกรรมนี้ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม Laser Tag เพื่อออกแบบประสบการณ์ การทำ งานร่วมกัน ที่ต้องอาศัยทักษะที่แตกต่างกัน มาร่วมงานกันถึงจะประสบความสำ เร็จ กิจกรรมประมูลของที่ระลึกจาก SMART-i บาง อย่างมีชิ้นเดียวในโลก 555 เด็กๆจะนำ ของที่ ระลึกที่ได้จากความพยายามกลับบ้านไปพร้อม ความทรงจำ ครูแก๊ปอยากให้ผู้ปกครองได้สัมผัสประสบการณ์ แบบที่เด็กๆได้รับในค่าย เราจึงออกแบบการนำ เสนอ ผลงานของเด็กๆขึ้นมาใหม่ ผ่านการทำ กระบวนการ เรียนรู้ร่วมกันทั้ง พ่อแม่ ครูและเด็กๆ

VR Game

Puzzle Room

Laser Tag

Auction

Parents Meet

MY DINO JOURNEY CAMP SMART-i CAMP

วัน ไป - ไป กลับ กลับ 5

มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ กรุงเทพ

MY DINO JOURNEY CAMP

เปลี่ยน แปลง

ค่ายสนุกๆ ที่ SMART-i อยากทำ มานาน คือค่าย ไดโนเสาร์ แต่ เราเป็นค่ายไดโนเสาร์ที่แตกต่างจากค่ายอื่นๆ ค่ายของเราจะไม่ใช่แค่สอนให้เด็กๆเรียนรู้ สิ่ง "นอกตัว" แต่ต้องการให้เด็กๆ ได้" รู้จักตัวเอง" ได้เรียนรู้ และสะท้อนการเรียนรู้ สู่การ เปลี่ยนแปลง เราต้องการให้เด็กๆ รู้ถึงความจำ เป็นที่จะต้อง "เปลี่ยน" เปลี่ยนไปสู่ตัวตนที่เก่งขึ้น ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ทุกวันนี้ การรู้จัก เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็น Mindset ที่เด็กๆต้องมี ไม่ใช่เพื่อแค่เอาตัวรอด แต่เพื่อเติบโต ได้เต็มตามศักยภาพ เด็กๆจะได้เรียนรู้บทเรียนสำ คัญของชีวิต จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้การปรับตัว จากแนวคิดของ Darwin เรียนรู้จุดแข็ง-จุดอ่อนของไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ ได้ทัศนศึกษาและ ทำ กิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยหลักการ P.E.R.M.A หลักการเรียนรู้อย่างมีความสุข สุดท้าย การถอดบทเรียน จะนำ พาความคิดและจิตใจของเด็กๆ ไปสู่ภาวะ "พร้อมเปลี่ยนแปลง" ยืดหยุ่น ไม่ย่อท้อ มีทัศนคติเชิงบวกต่ออุปสรรค

MY DINO JOURNEY CAMP มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ กรุงเทพ เวลา 8.30 - 16.30 น.

MY DINO JOURNEY CAMP

10 วัน ไป-กลับ 5 ไป - ไป กลับ กลับ

กิจกรรมปูเรื่องราว สู่การการผจญภัย ย้อนเวลาสู่ บรรพกาล อย่างสนุกสนาน ได้เริ่มต้นค้นหาปริศนา และปัจจัยที่นำ ไปสู่การล่มสลาย และการเจริญ งอกงามของชีวิต นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ใน ค่าย SMART-i เราจะสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการ เรียนรู้สิ่งใหม่ และเรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าวคือ เป็น บรรยากาศที่ปลอดการตัดสิน ให้คุณค่ากับความ พยายาม และไม่เน้นแข่งขันกันเองระหว่างเด็กค่าย เป็นเรื่องราวของดาวโลกที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมา อย่างยาวนาน และเป็นบ้านเกิดของพวกเราทุกคน เด็กๆจะได้รู้ว่ามีเพียงผู้ที่ "รู้จัก" ปรับตัว เปลี่ยนแปลง เท่านั้น ที่จะเป็นผู้อยู่รอดต่อไป โลกเรามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาแล้ว อย่างน้อย 5 ครั้ง ไม่มีใครรู้ว่า ครั้งที่ 6 จะมาเมื่อไหร่ กิจกรรม มีวัตถุประสงค์ให้เด็กๆ ได้เตรียมพร้อมและ มี Mindset ที่รู้จัก Comfort Zone ของตัวเอง และ ไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลง

กิจกรรม เปิดพื้นที่ ปลอดภัย

Camp Context

History of the planet earth

The fifth catastrophe

วัน ไป - กลับ 5

MY DINO JOURNEY CAMP

เพื่อสรุปความคิดรวบยอดของค่าย My Dino Journey เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่รวบรวม ทักษะและความคิดที่ได้รับจากค่ายตลอด 4 วันที่ ผ่านมา และร่วมกันกับเพื่อนๆในทีม เพื่อสำ เสนอ ตัวตน "ขั้นกว่า" ของตนเอง กิจกรรมทัศนศึกษา ที่ไม่ใช่แค่ เดินผ่านๆ เราเตรียม ฐานการเรียนรู้ ที่สนุกและหลากหลาย ท้าทายความ คิด ความสามารถ เป็นกิจกรรมส่วนตัว และกิจกรรม กลุ่ม ที่สำ คัญคือการถอดบทเรียน ทำ ให้ความรู้ สามารถนำ มาใช้ได้ กิจกรรมแนว STEM ที่บูรณาการ วิทย์และศิลป์ มาสู่ ห้องเรียนรู้ อย่างสมดุล เด็กๆจะได้เตรียมสร้างตัวตน ใหม่ และฝึกตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ในแบบ ของเค้าเอง ครูแก๊ปอยากให้ผู้ปกครองได้สัมผัสประสบการณ์แบบ ที่เด็กๆได้รับในค่าย เราจึงออกแบบการนำ เสนอผลงาน ของเด็กๆขึ้นมาใหม่ ผ่านการทำ กระบวนการเรียนรู้ร่วม กันทั้ง พ่อแม่ ครูและเด็กๆ การเรียนรู้แบบสมัยใหม่ จะเป็นเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ไม่ได้เรียนรู้จากครูสู่ศิษย์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการ เรียนรู้จากเพื่อนๆ และเรียนรู้จากตนเองเช่นกัน กิจกรรมนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่มีความหมายต่อเด็กๆ เป็นอย่างมาก

Darwin' s Theory of Evolution

Field trip to National

Science Museum

My Triassic Park

Friend zone

Parents Workshop

MY DINO JOURNEY CAMP

กตัญญู

ความกตัญญูรู้คุณ หมายถึง ภาวะทาง จิตใจของบุคคลที่รับรู้ถึง ประโยชน์หรือคุณค่าที่ ตนได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากบุคคลอื่น สิ่งอื่น ก่อให้เกิดความตระหนัก ความระลึกรู้ ความ ซาบซึ้ง ความสำ นึกรู้คุณ และมีแนวโน้มที่จะ กระทำ การตอบแทนคุณ ต่อบุคคล หรือสิ่งนั้นๆ ที่มีคุณต่อตนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ค่ายสนุกๆ ที่เราจะนำ พาเด็กๆได้เดินทางย้อน กลับไปเรียนรู้ที่มาที่ไปของสังคมไทย ความเป็น ไทย และย้อนกลับมาดู "ประวัติของครอบครัว" ได้เรียนรู้เรื่องราว ความพยายาม ความลำ บาก ความทุ่มเท ของคุณพ่อคุณแม่ และญาติผู้ใหญ่ ใน "การก่อร่าง สร้างวงศ์ตระกูล" สิ่งที่เด็กๆจะได้รับคือ 1 สำ นึกรู้เห็นคุณค่าความพยายามของพ่อแม่และ วงศ์ตระกูล 2 ได้สำ นึกรู้ถึงความกตัญญูที่มีต่อสมาชิกใน ครอบครัว 3 ได้รับคุณสมบัติดีๆ จากการเป็นผู้มีความกตัญญู เช่น มีความสุขง่ายขึ้น การมองโลกเชิงบวก

วัตถุประสงค์ของค่ายนี้ คือ ให้เด็กๆ ได้ สำ นึก รู้คุณ เห็นค่าของคุณพ่อ คุณแม่ ญาติ ผู้ใหญ่และบรรพบุรุษ การได้รู้จัก "รากเหง้า" ที่มาที่ไปของตนเอง ทำ ให้เราเห็นคุณค่าของ ความสัมพันธ์มากขึ้น ได้นำ คุณความดีของ ผู้ใหญ่มาเป็นแนวทางในการสร้างค่านิยมใน ชีวิตสืบไป หรือ เรียกง่ายๆว่า เด็กๆจะมีพ่อแม่ เป็น Idol และเข้าใจความลำ บากของพ่อแม่มากขึ้น วัตถุประสงค์ของค่ายนี้ คือ ให้เด็กๆ ได้สำ นึก รู้คุณของครอบครัว ได้เป็นผู้ที่ชื่อว่ามี ความ กตัญญู Koole นักวิจัยด้านความกตัญญู กล่าวว่า บุคคลผู้ที่มีความ กตัญญูรู้คุณสูง จะมี ความ รู้สึกที่ดีต่อโลกและชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี ความศรัทธาในการนับถือศาสนา มีความเอื้อ อาทรสังคม รับรู้สิ่งที่เข้ามาในชีวิตในทางบวก มากกว่า มีความสุข มีความมีชีวิตชีวา มีความ เห็นอกเห็นใจ มีการให้อภัย มีการให้ความช่วย เหลือ มีการสนับสนุนผู้อื่น มีการมองโลกในแง่ดี มีความหวังในชีวิต และมีความพึงพอใจในชีวิต สูงซึ่งตรงข้ามกับผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่ำ

Travel เวลา 8.30-16.30 น.

มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ กรุงเทพ

Travel

กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ต้องใช้ประสบการณ์ใน การดึงดูดหลอมรวม เด็กๆที่มี Background ที่ต่าง กัน ให้เปิดใจสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ เริ่มต้นที่ค่าย และคงอยู่ตลอดไป Content กับ Context สำ คัญพอๆกันในการสร้าง การเรียนรู้ในแบบ SMART-i บรรยากาศ เพื่อนๆ พี่ๆ และเรื่องราวที่เราจัดให้จะ นำ พาการเรียนรู้จาก "หัว" ไปสู่ "ใจ นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ใน ค่าย SMART-i เราจะสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการ เรียนรู้สิ่งใหม่ และเรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าวคือ เป็น บรรยากาศที่ปลอดการตัดสิน ให้คุณค่ากับความ พยายาม และไม่เน้นแข่งขันกันเองระหว่างเด็กค่าย กิจกรรม Art&Craft น่ารักๆ โดยเราจะชวนเด็กๆ สืบค้น สอบถาม และเรียบเรียง เรื่องราวของวงศ์ ตระกูลของตน รับฟังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในเรื่องราว การก่อร่างสร้างครอบครัว ของคุณพ่อ คุณแม่ ได้ เห็นถึงความรัก และความพยายามของท่านเหล่านั้น

กิจกรรม เปิดพื้นที่ ปลอดภัย

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Camp Context

My Family's Story

Travel

กิจกรรมเชิงจิตปัญญา เปิดโอกาสให้เด็กๆได้รำ ลึกถึง ความดีงามของครอบครัว และได้นำ คุณค่า ของวงศ์ ตระกูลมาเป็นค่านิยมในใจ ส่งผลให้เด็กๆสามารถ แสดงออกถึงความกตัญญูได้ง่าย และเป็นรูปธรรม เป็นผลงาน จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ใน ห้วง 5 วันที่ผ่านมา บันทึกเป็น งานศิลปะ ข้อความที่ แสดงออกถึงความรู้สึกระลึกในความดีงามของ ผู้ใหญ่ และนำ พาน้อมนำ มาสู่ตน พิพิธภัณฑ์ด้านสังคมวิทยาชั้นเลิศของไทย ที่มีวิธีเล่าเรื่อง ราวแบบร่วมสมัย เด็กๆจะได้รับประสบการณ์การย้อนเวลา จากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้สร้างเรื่องราว ของครอบครัวตัวเองต่อไป บอร์ดเกม สร้างกระบวนการคิดด้านตรรกะ และ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีม แต่สิ่งที่สำ คัญที่สุดเป็นการปูทางไปสู่กิจกรรม ทัศนศึกษาที่ มิวเซียมสยามต่อไป ครูแก๊ปอยากให้ผู้ปกครองได้สัมผัสประสบการณ์แบบ ที่เด็กๆได้รับในค่าย เราจึงออกแบบการนำ เสนอผลงาน ของเด็กๆขึ้นมาใหม่ ผ่านการทำ กระบวนการเรียนรู้ร่วม กันทั้ง พ่อแม่ ครูและเด็กๆ

Board Game

Field trip to national มิวเซียม สยาม

Gratitude to My Forefather

Vision Board

Parents Workshop

สนใจ หรือสมัคร ค่าย

ค่าย

@smart-i-camp SMART-i Academy smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

ตารางค่าย

รีวิวค่าย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker