SMART-i Day Camp

Growth Mindset

& SELF-ESTEEM

สิ่งไหนในตัวลูกคุณที่เป็นปัจจัยสำ คัญที่สุดใน การ "ประสบความสำ เร็จ" หลายคนมองไปที่ ความฉลาด หรือ พื้นฐานของครอบครัว คำ ตอบจากงานวิจัยของ Dr. Carol Dweck ระบุว่า Growth Mindset เป็นสิ่งสำ คัญที่ทำ ให้เด็ก แต่ละคน พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติ เชิงบวกกับอุปสรรค ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น และพร้อมออกจาก Comfort Zone ก้าวออกไป เผชิญโลก พร้อมเรียนรู้จากความผิดพลาด และ พัฒนาตนเองจน "เติบโตเต็มตามศักยภาพ" ผู้ที่มี Growth Mindset เชื่อว่าตนเอง Level Up! ได้ โดยการ เรียนรู้จากความผิดพลาด สนุก กับการเรียนรู้ และเห็นคุณค่าในตนเอง จากประสบการณ์การทำ ค่าย Growth Mindset เพื่อเยาวชนมากเกือบ 10 ปี ครูแก๊ป พบว่า Self Esteem เป็นปัจจัยสำ คัญในการก่อตัวของ Growth Mindset ในเด็ก และ พื้นที่ปลอดภัย ทางจิตวิทยา ได้แก่ เด็กๆไม่ ถูกตัดสินตัวตนของเค้า ไม่มีการเปรียบเทียบ แข่งขัน เค้าสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ มีพื้นที่ที่ จะสามารดผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์ มีคนที่เข้าใจ พร้อมสนับสนุน โอบอุ้ม เกี้อกูลตัวตนของเค้า ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยทางใจ พร้อมที่จะ แสดงศักยภาพที่มีในตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ หลายครั้ง ครอบครัวที่มีความ พร้อม ทำ ให้ Comfort Zone ของลูกๆใหญ่มาก จนเด็กๆไม่กล้า ก้าวออกมาด้วยตัวคนเดียว อยู่ใน Comfort Zone มันสบาย แต่ไม่เติบโต

องค์ประกอบสำ คัญที่ทำ ให้เด็กๆ เติบโตขึ้น จากหลักสูตรของ SMART-i คือ การที่เด็กๆ มี ความสัมพันธ์ที่ดีกับ พี่ๆและเพื่อนๆในค่าย ความไว้วางใจที่เด็กๆเกิดจากปรัชญาที่สำ คัญ ที่สุด คือ "ศิษย์รักครู ครูรักศิษย์" และการสร้าง พื้นที่ปลอดภัยทางจิตวิทยา เพื่อเปิดใจให้เด็กๆได้ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ค่าย Growth Mindset ของ SMART-i เป็น พื้นที่ฟูมฟักลูกๆของคุณ ให้เห็นคุณค่าของตัวเอง กล้าที่ลงมือทำ มีทัศนคติเชิงบวกกับอุปสรรค สิ่งหนึ่งที่เด็กๆทุกคนต้องรู้คือ เค้ารู้ว่า "เค้าทำ ได้" เด็กๆรู้ว่า ถ้าเค้าพยายามมากพอ ใน ที่สุด ก็จะ Level Up! พัฒนาความเชื่อมั่น และ สร้าง Mindset ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และ เติบโตในชีวิตจริง

Made with FlippingBook flipbook maker