SMART-i Day Camp

10 วัน ไป-กลับ

กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ต้องใช้ประสบการณ์ใน การดึงดูดหลอมรวม เด็กๆที่มี Background ที่ต่าง กัน ให้เปิดใจสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ เริ่มต้นที่ค่าย และคงอยู่ตลอดไป นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ในค่าย SMART-i เราจะสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูล ต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ และเรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าวคือ เป็น บรรยากาศที่ปลอดการตัดสิน ให้ คุณค่ากับความพยายาม และไม่เน้นแข่งขันกันเอง ระหว่างเด็กค่าย ในบรรดากิจกรรมทั้งหมด กิจกรรมด้านกายภาพและ กิจกรรมเข้าจังหวะเป็นกิจกรรมที่เด็กในวัยนี้มีส่วน ร่วมได้มากที่สุด เราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของ เด็กๆที่สามารถจะเปิดใจสนุกสนานและ ร่วมใจกับเป็น หนึ่งได้จากการฝึกเต้นจากครูผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมเข้าจังหวะถือเป็นกิจกรรมที่เด็กในวัยนี้ ให้ ความสนใจมากที่สุด การร่วมใจกันเป็นหนึ่งฝึกซ้อม เต้นจากครูผู้เชี่ยวชาญ เพื่อก้าวสู่เวทีแห่งการ Battle

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรม เปิดพื้นที่ ปลอดภัย

Dance Step

Dance Battle

Made with FlippingBook flipbook maker