SMART-i Day Camp

10 วัน ไป-กลับ

ความท้าทายทางร่างกายและจิตใจที่ได้รับการออกแบบ อย่างเหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้คนเราเติมโต (Growth) ก้าวข้ามตัวตนของตัวเองได้ ในวันผจญภัยเด็กๆ จะได้ ต่อสู้กับความกลัวในใจตนเองเพื่อ Level UP! ในที่สุดได้ได้เวลาทำ เรื่องราวต่างๆให้เป็นความจริงด้วย การถ่ายทำ หนังสั้นโดยใช้เทคนิค ด้วยทีมงานวิทยากร ช่างภาพมืออาชีพ กิจกรรมที่สนุก เหนื่อยทั้งคนถ่าย และคนถูกถ่าย ใช้เวลา 1 วันเต็ม กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาที่ส่งเสริม Self-Esteem ช่วยทำ ให้เด็กๆ ได้รับรู้ และเท่าทันความรู้สึกของตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กๆต่อไปในอนาคต และ แน่นอนว่า ตามสไตล์ SMART-i เราจะดำ เนินกิจกรรม อย่างสนุกสนานและมีความหมาย เรา Craft กิจกรรมนี้ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม Laser Tag เพื่อออกแบบ ประสบการณ์ การทำ งานร่วมกัน ที่ต้องอาศัย ทักษะที่แตกต่างกันมาร่วมงานกันถึงจะประสบ ความสำ เร็จ

Adventure

ถ่ายหนัง

Board Game

Laser Gun

Made with FlippingBook flipbook maker