Telefonnøgle Næstved 1952

i-*-

c V‘+'€t

FRFOELUMD# £jendomsmægl'"( ym Axeltorv f

M. O. BlIRKSTEr % Trælast - Bys ni^giartlkler [orn Fi>c'ersto

Telrfon

7m

11 Æ

>►,«æs!vef rtUiimporl CARL SF V ch INSEN % li g lltii'n

GnaittdQi}^

...»>•* %i>E LS* O 1 ^ NxOBRUGS

ÉLÉM 0 HT 64 «

NÆ STVE 0 KUL KOKS u KOMPAGNI I

h»U:

29. Aa r gang 19b 2 \«

l - m fj

Br

fiÉteWgiBrnv

WILH.SMITH* NÆ3TVE D KORN - FODERSTOFFER - KUNSTGØDNING — KUL KOLONIAL & MEL !N GROS

K

j5 *

J&

TEUTONi NÆSTVED 700

SANDVED . ____ 43 KARREBÆKSMINDE 33 llogioring-itavision-___ P. M JENSEN - H. H. JØRGENSEN - TEF. 21 SO Noferiirgar:

Næstved Diskontobank Aktieselskab SydolwU^nda s»#i«S« Pei.9*ln«tJ«nt fcr;ieVapitf%i og Ke'wver, . « . Kr. 4 , 778 . 839.00

JP /. Christensen & Søn LA/ukotiAX/ • 3W yfsu/i4v£*1£.k/u y^fiaSJu NDk FAHIMAOS'TBJ \\9-NÆi'TVLD • TELEF 603 °9 523

Telefon

Eget Glasstlb'.rl Værksfe'4 for l lyarbejde .

n

Lu

. - - A,r, , v /o/^/hu^ Umcji Alt Glarmester- >7 —‘—, [y Jir Glarmester arbejde udføres Ringit.tdgad« 27 * Telefon 943 . Privat 1379 /M

WKmacwu-iKrn.:^ »»

.I k J v k m&fr

VWff”*o» 1 WW*« t »u it*»ml «w Dtt'titlMtXonr

Mmio . ytawWJ VanyuQ'

(V'M OwAwid. Sbjtd*

»«* Benyt *«s, vaa* i»u kender Navwt pao de i Sted. hvor en Abonnemt bor under hvilken Central man *kal sage

Stenbækaholm ........ Næstved Stenskoven Ha........... Lou Stenstrup .................. Næstved oli. Nyland Storø Rotting* .......Tappemøje Stubberup ................. Ky8f fttørllnge I^andsbv .. Everdrup Svendstrup ................ Nyland Sværdborg ................ Lmdby Svinø .......................... S'Mnoland Sontp ......................... Toksværxl TAjutrup . ................. H/UInge Thorup ....................... Hammer Tomemark .......... ... Meretrup ell Sandv. Torpe . ......................... Herluftnag le Trælløse .................. Herlutm. ell. Skelbv g TybjergllUe . ........... Tybjerg 1400, privat Pncsf« Amt Amtmand over Præstø A.nt: S. Wøchaølmarn, Telefon 2401. tmlskonh) «*t pcub Amtageurde«: Kon tortir i 9 ifl, Lordag 0 14. Tlf. 1400. Atnisraadsaekretær .g K - • jur. F. H Høynjp. — Telf. privat 1141. Skoleraadøøekretfer, Skolefondabo,(holder og Amfuldmægtig, cand. jur. K Dam- bæk. Te efon privat 1079 Skoladirek- tionssekrotwr, Skolefondikamwir og Amtsfuldmægtlg, cand. Jt»r. F MlchaeN sen, Telefon privat 1788. Amt«revisor Envtt Hansen. Telefon privat 13B". I’r»»«lø AnHwraMd: Od*. Ltn RHSPiuaaen. Neble pr. Lundby. Tlf. Hindbjet g J u. Ftaker Jena Peter I^arapn, Kllntkolni pr. Borre. Tlf. tludse- marke 2't.38 Frøhandler Niels F3 anaen, Herfølge. Tlf. Herfølge 54. Telefon neator Olaf Jensen Hast i up pr Køge. Tlf . Køge Odr. Jona Aoga Larsen, Ebteskov. Tlf. Fak.'te 00. Fisker Axel Hen aksen, Gi Tapptruojo. Tlf. Tappernele 8!:. Gdr. .Toh»t. Krt/itofferaen, ftvendsmarK p~. Ste­ ge, 'fif. Stege 4297. Tømrermester E. Henrikser TybjergllUe pr Herlufmagis. Tlf Tybjerg 3. Prlet Carl Jensen, Ltile- vang, Øi'slev pr. Vordingborg. ,T1f. Årslev 20 Gdr. Theodor Tairsen, Ulstrup pr. Herlufmagle. lif. Ske.lby fl«. Gdt. Aage Nielsen, fitubberup pr. Borre. Odr J. C. Omvt.ensen, Lou. Tlf lx>«i 75. Sogb rfoged E. Jensen, Fakse. Tlf. Fakse 230. skolet audsinedlenittier Præsts Amt i 8ko- lerHadakn-ds: Amtmanden og samtlige fornnravnte ArntKraadsnedlemmer samt. Borgmeafer Tb TIdemand, Næstved. Tlf. 20 1 1. Re­ præsentant Ib Orum-arhwonsen, Stege. Ilf. Htege 4535. Borgmester H, F. Curøe, ^ Præstø, Hf Præstø 07, BorgmeS er H. W. Peter æn. Store-Heddinge, llf. Bt. Heddinge 143, K)rgmea4er Frit?, Peter sen. Vord ngb^>rg Td Vordtngborf 245, dekreter: Amtsfuldmægtig, cand, ur K. Dambæk, Tlf 1079, Navitved. AmtssKoledlrrkt tonen: Formand: Amtmand S Vorhselmann, Næstved. A'ntøraadsmodkmi F. Jensen. Fakse, Tlf. b'akse i*io. Aintemudinredløm Jens Aag« L arsen, Ebbeakov, Tlf Fakse 60. AmUraadsmedlem Johs Kriat-offer- nen, BveiKlømark, Tlf Htege 42k: '. Anvta-

Tyvelse ........... LIMnip ....... . Vaiiei.eved ....... Vejlu ................ Vejler Egede ... \esl.er Egesboig Vesterhave ........ Vlnd.inrp .......... Vint'irttrup ......... Vraiigstrup ....... Vredsløse ............ Vdemæs ............. Oager Huse ....... Ollerup ............... Oveiup ................

Glumsø ell, Vyvelse Skelbv Kyse |A' Nyle mi Toksværd Ix)u ell rr Vesterborg Kø rrebæksm i nde Glumsø Fugtebjørg Tyvelse Næstved eller Fllslev eller Fensmark Næstved Lundby Kyse Næstved eller Fe nam.

m*'» ikke red

Aaderup .................. Næstved Aasid* ......................Tappemøje Aase ......................... Glumsø ell. Tyvelse Abbednæs ............... Næstved ell. Nyland

trup Jensfrup Huse ......... Hyllinge Kogstrup ................... Skelby Kalby .......................... Toksv. ell * t Kalbyris .................... Næstved Kalkerup .................. Eensmaik Kar rekur k .................. Rarrøbækemi*, le l'.on ebækatorp ....... Knweoæktmiode eller .. . Mtenetrup Kastrup ........... ......... Oundertlov Kirkeskov Hust ...... Gunderslev Kjøberup ............... Uislev Z\*ng r^" : - •:........ Kostræde ell. Lundby Kjøng Flaskholm ... Lundby Klinteby ..................... Monstrup Kobberbakken ........... Næstved Kongs«ed ................... Kønnede Krurnmerup ............ *“ug lebjerg Krymplinge .............. Everdrup Kvlslemark ................ Sandved Kyllebæk Huse ....... Ko, trædo Ijfl(Jby ................. Næstved ellerRitter ... .. . , *N*r Hregnebjerg Lille .væslved ........... Næstved Lllle-Køttinge ........ Tappernøje Ulle Tvede ................. Næstelsø p*Prtrtrde ell. Ve^ier* □ i-« borg eller Harriner y*hT.-.....................«t»m;5«r FU-nn.i °\ .................. Fn^lebjørg fl. 1 , n ®^ ................ N estelaø ell. Næstv. Salto P .................... Nøddekssl Saltø fH°Vf?,r,‘dboliR ^Utvød ^!Xv Kaard - sr"1"** Sippen,n..................... nUimn« Sjol t e 1 ................... Næntvød el'. Nyls'id ................. Sjolts Strand, Tsp- Skafterun

Abbødnæshoved ...... Nyland Ågerup .......... .......... Hyllinge Arleeo ...................... Sandved Arlosetorp landsby. Sandved Askov ....................... Everdmp

Atterup ................... Glumsø Avcrsi ...................... Isbjerg Pasiues Landsby .... Nyland Bavclse ...... ..............Glumsø ell. t?kelby Pendslev .................. Fuglebjerg Blsserup .................. Rude ®lfltrup .....................Næstv. eU. BregnebJ. Bonderup ................. Næstelsø !ionip ....................... Nyland ell. Kønnede

D

§J«*alr

r&adamedlcm Aar;e Nielson, Stubberup pr. Rorre, Tlf. Stege 2110, Sokr.: Amta* fuldmægtig, ciuid. jur. E Michaelaen, Tlf. 1788, Næstved l'rutttø Amts Sygeh is » Næstvedt Telefon Nrstv.^d 1401 nu Omst. til alle Afd. Hverd 7 -21. Sm- og Helligdage 9 -16. Reav^stid dagi. 14'i--16 Sondag till. 11—12. Foreap. til Patienter daglig 13—13,30. Kr. Afd. Overkirurgens Kona. Mandag, Onsdag Fredag 15 -16 Over- sygeplejersken dagi. IS—13,30. Med. Afd. Overlægens Kons. Mnndag, Onsdag, Fre­ dag 13—14. Oversygeplejersken dagi, 13 —13,30. Bygehuaeta Kontortid 8%—17. Inspektøren træffes bedsi 10-12. Kl. 14 -17 Hverd. og 16—17 Søn- og Hellig­ dage kaldes som anført under Bogstav A. I*i »‘stø tinN Vejlnspektnrst i ifejinKpektør, cand. polyt TJ. Flscaer- Kasmusaen. Næstved. Tlf. 199. Vrjnaøtetentørt V Ormu, Næetved. Tlf. 667. Gunnar Jensen. KaiV'dlAVe. Tlf. Ksl-'e- ha ae J55 S. H. .Tørganai'n, Herfølge. Tlf. Herf iige 210. 1’ræsto Amts Vanrtinapektornt: Civilingeniør A. Jensen, Præstovej 78. f fæstved Tif. 2785. AmtareGaor: Revisor af Amtskommunens )g Sognekommunemes Regnskaber: Emxt Hanaen, Næstved, Tlf. 1400. privat 1337. Awttalæg* og Kredslæge: W. Srhoubye, Brogade 2L Tlf, 19. Kredslægørt Hllmer R&snuiaaen, V’ordtng- lxn-g. Tlf. Vonlinglwrg 8 22. AnttnforsHlt«ar for Næstved Amtsstue: H. P. Bonde, Farimagsvej, Tlf. .386, privat: 1063. Amtwstuen (atempelnupiruosalg): Fart- magsvej. Kontortid 9 12 og 13 - 15. Tlf. .388. Aniteskatkaraadel i Formand Skatteraads- formand Rurlsnd Hansen, Næstved. For­ retning »fører Amtslig ningfilnspektør, band. Jur. P. U,-ne, Skovvænget 1, Næst- V«d. Tlf. 18.W. Skall«'rundet for Næstved Skattekreds- Formand: Fuldmægtig H. Suiland-Han- IFtl Kontor Skowænget 1 Tlf 2819. MkyWroadet for Pfsirtø Xmtaraælskreds’ Mkyldl'ieds. Frrmand: Husmand Carl Larsen, Risby B.-ov Tlf Tlaarse 59 Næstved V ii rrirrLig kreds* Wrmand: Fa brikant c. V. Har :en. Fixvej 12, Næst­ ved. Tlf. 560.

5°“™P .................... Toksværd Brandelev ...................Næstelsø Bredeshave ............. Tappernøje Bro’*lJP ..................... Menstrup Bmdpnln u'mil'i '" Bmderup Højskole ., Everdirp Bøaebæk°V .............. SV4rdr- „ Everdnip ny v ....................... Svinøland épK?:::::::::: Dvhaa

«H. Kverdr.

Tnppem.

...................... Lou, Næstelsø,

S35*

jrl?® ■ V • „................ Karrebæk sminde Kspelund Huse ....... Lundby ...................... Lou S"=«SS1 ,u-Pen,m- S25»ss*

L

For.sipv .................. Sanuved U».ne

*■*?+*

M r P

Gelsted 2^™,

u . w' n- N.VJw*d

23 S 4 Hnldngerm^i« ...... FuJtohl' *!!' Haldalf« ,tS““ H"M’g'r Hcrlutoholm Bon"' 2yllln*r HerlufKUo . B°fn ** ,,"7 »L.*11 P’ensin Iljelmsømie ........ jgjrh.fthafle Hjulebæk . ... 7" £yb,J7rK Hoiiew Landsby....... Lul , lr*,n«’» Holme^aards "oiaøy i™** R‘*U v Holme Olstrup ..... .*.* Ol,t^P 1 ***** SSttZ .. Huntt™DMn,S“

Pemøje ell.Rvsrdr

Skavcrur! ................. Sanlved Rkraverup.................. NøddøklW I Hneaer* CHeMrtv ”*

f »• Kar rebkat.

; Snei.øre Maru *“ 'PP^vn ell. Everdr Bnøøørøtor*, ......... ^ppern. rp, tfvetdr Sne v ............... . Bvordrup ..................... •Wlobjorg eller i Bparresh.>]„, ^'tndemiev I Spjellertjp ............ ^v^rdrup i Bpragekro ............... Menatrup Heri ifrr.agie

Hujnmndænnrkttuse aiumw v* . r »MiMMittM Tybl er* iS3S ................... Gunderalev v .................. V#*terborg .* 41 I -, H ' TBWP''

_____

«' *'■

Tybjærgliile pr. Herlufmag le. Formd . Tlf. Tvbjærg 3. og Johs. Kristoffarsen. Svendsmark pr. Ctegc, Tlf. ittegø 4297. AarsM»teudvalget for sydsjællandske Næv- rvingekreds: Amtmand S. Wechselmann, Næstved, Tlf. 1400 Amtsraadsmedlem O. Jensen, Herfølge, TU. Køge 28b. Over- maskinmester O. Th. E. Olsen, Nygaards- vej 19, Næstved, Tlf, 8.)3. »Sognefoged H. P Raaschon, Rejnstrup, fif. Outidcrslev 3. Borgmester Th. Tidemand, Næstved, Tlf. 3000. Fredningsnævnet: Dominer P. Hay- Sohmidt., Store Heddinge, 'Hf. fftore Hed. 73. Amttsraadsmedl. Joths. Kri»foffersen, Svcnsmari:, Tlf .rftege 421)7. Ta.ksatlonskommlsslon i H. t. I'V Nr. 140 af 7. Maj 1937 om Naturfredning- A.mts- raadsmedlem Aage Nielsen, S^uoherup, Tlf. Stege 2110. Arbejde- og Forsergels« *a»>Mai«*n 1 Næst­ ved: Bestyrelse: Fru Marie And isen, Fari magsvej 4, Næstved. Tlf. 1298 Fru Luure Nielsen, Jernban gade 21, Næst­ ved. Tlf. 1100. Forretr ngsførrr Engel- bardt Sørensen, Vordlngborgwj 24. Næstved. Tlf. 1933. Tømrer Alb. Hansen, Ciøgostien 19. Næstved, Tlf. lOf/0. lÉU'at- mester And. Hansen. K’idønr«rksveJ 83, Næstved, Tlf. 337 Papirarbejder Erik Rønne, P. BodilsveJ 10, Næstved, Tlf. 708 Proviser M. Bach Mortensen Farv»r- gaarden, Næstved Tlf. 1033. A intet ands- medlem A. Henriksen, Ol Tuppemøje, Tlf. Tappernojc 83. Arotsraadsinedlem J. C. Christensen, Vesterdal, Uf. Lou 75. Tilsynsudvalg. Amtmand S Wechaolmann, Næstved, Tlf. 1400. Amtsraadsmedlem Lars Rasmussen, Neble. Tlf. BlndoJerg 1 u. Borgn.ester H. F. Carøe, I ræstø. Aal«>gaardsnævn: Fisker Christoffersen, Faxe L., Formand. Fisker Hins Pel*r Ohrittensen, Ka'vefhave. Qcir. Ejner Nielsen, Søgaard, Lund. Prisudvalg: For Præstø Amt- '•amtskreds: Amtmand S. Wechselmann, Næstved, Formand. Tlf 1400. Købmand AH. Christiansen, Everdrup, Tlf. Evordrup 5. Amtsrands- medlem E. Henriksen, TvbJærglllle, Tlf Tybjærgliile 3. Vejkryrit udvalg i H, t. I«ov Nr 28 af 1. Fe­ bruar 19,30: Amtmand 8 Wechselmann, Næstved. Formand, Tlf. 1400. Politime­ ster L. Dyrlund, Næstved, Tlf Næstved 77 Konsul Wllh. Smith, Næstved. Tlf 897 a. Odr Th. Larsen, Ulstrup pr. Her- lufniagie. Tlf. »kolby 00. Pelst. Carl Jen­ sen. Ltllevang, ørslev, Tlf. ørslev 2«. I raflkmlvelg et for Piæstø Amteraade kreds: Amtniand 8. WechseJmann. Næst­ ved, Uf Næstved 1400 Amtsrau dermed lem J. p. Larsen, Klintlaoljl, Tlf. Møn 24.18. Amtcv Nr. il8 af 7 April 1936 om Herberger og Arbejds- hjem: Arn"mand 8. Wecuselmenn, Næst­ ved. Formsud, Tlf H00. Amlrraads- medlnm E. Henriksen, Tybjærgliile, Tlf. rybjærg 3 Skomagermester P. Iversen, Næstved. Tlf. 750, lan

HusinMidabn gakommissionen: Husmand geren Jci '•en, Bøgebæk pr. Tarpemoje Tlf. Tarrxm >je 51. Formand. (Ur. Ha­ rald JeJæen, Korsagcr pr. Haailev. Tlf. Hellested 5. vldr, Victor Nielsen, Spar- resminle. Pelst. Dtto Pedersen, Kalby pr. Holme Olstrup Pelst. Ole Olsen, Lille Linde, ftaadfr'vende Arkitekt: H. C. Friis Jensen, Næstved. Tlf 2030. Overformynderiets Ijuinebeayrelse: For­ mand: Hofjægermester H. Collet, Lund- bygaard, Tlf. Lundby 1. l'edkmmer: Odr, Lars Rasmussen, Neble. Telefon Bind- bjerg lu, og Rektor P. O. M. Krilger Rasmussen, Næstved, Tlf. 1511. Taksation af Ejendomme, hvori enskes Laan af Overfor nyndcrimldler: For Landkredsen: Odr. Lars F. Olsen, Or ip. Odr. Thorvald Andersen, Sten­ strup, Tif. Nyland Øl u, Odr. Th. Larsen, Ulstrup, Tlf. Skelby 60. Gdr. Peter Pe­ tersen, Sandby pr. ✓rangstrup, Tlf, Skovmark 20 u, Muren, lester Carl An­ dersen, Sko/vænget, Nrastved, Tlf. Næst­ ved 1082. Kapltelslukstna vnet for Præsto Amt: Amtsraadsmedlem Carl Jensen, Ørslev. Tlf. Ørslev 20; Formand. Amtaraadamed­ lem lårs Rasmussen, Neble, Tlf. Binde­ bjerg 1 u. Amtsraadsmedlem E. Henrik­ sen. TybjærgUlle, Tlf. Tybjærg 3. Odr. Otto Larsen, Roholte, Tlf. Orup S3. Odr. Aage Nielsen, Stubborup, Tlf. Borre 2110, Overepldøtnlkommlsslnnen for Præstø Amt: Formand: Amtmand S. Wechselmann, Næstved, Tlf, 1400, og Amlsroadsrr.od- lemmeme A. Henriksen, Ql. Tappernøje, Tlf Tappernøje 83, samt Jens Aage Lar­ sen, Fakse, Tlf. Fakse 00, Valgt af Næstved Byraad: Fru Marte Andelen. Ej ’.åemlliommissionen for Næstved: For­ mand: Politimester L. Dyrlund, Tlf. 77, Byraadsmedlemmertie Fru Marie Ander­ sen ofc Bach Mortensen samt Amtnlæge Sch mbye og Læge Tommerup. Den stnneml«' Voldgiftsdomstol for Præstø Amt I Tvistigheder ang. Handel med Hundyr: Formand: Dommer R. Jessen, Næstved. Tlf. 002. Voldgiftsretten I Tvistigheder ang. Handel med Husdyr for Næstved Retskreds: Odr. Th. Larsen, Ulstrup, Form., Tlf. flkelby 00. Sognefoged H. P. Raaaehou, Rejn- sirup, Næstformand, Tlf. Oundersiev 3. Best. Oluf Petersen. Næstved. Tlf 402. Sogneraadaformand Aage Andersen, Pe- derstnip, Tlf. Lou 107. Sognefoged, Oaardejer Christen Valdemar Chrlsten- nen Li. Næstved. Tlf. Næ. 503. Odr. Fri- mojit Jensen, Arløae, Sandved, Tlf. Sand- ved 2 u. Odr. Carl Jensen, Fodby, Tlf Bregnehjerg 15. Odr. Karl Jensen, Val­ lensved. Tlf. Kyse 20 Odr. Julius Peder­ sen, Vrangstrup, Tlf Tyvelte 4 v. Medlemmer af Såretten for Nnstved Rets­ kreds er. Havnefoged E. R. p. Calum, Overinssklnmester F. C. Borring, Havne- asslstent IV H. Mortensen og Msskinme- Ster Poul Kirk. alle af Næstved. Formand for Naturfredningsnævn««! for ra«*L"i.ATrifraart"kr*<1,: D,,^oi«r H P. ny-Scbmldt, Store Heddinge, Tlf Store Heddinge 73. * mor* Eretatnlngako. ’miwionen i H. t. Lov Ur. 101 af 20 Amtsr&adamediemmerne E. April 1988 Byplaner: Henriksen,

QttardeJer Lars Voter O'sen, Orap, Her­ lufmag^e Gaardejer V11K Hansr i, Ever­ drup. Oaardejer E. Ingvorsen. Herfølge. Oaardejer Otto Pedersen, Bi sebjerf, Kong pr. Lundby. Parcellist O h H Ol­ sen, Arneja pr. 8t. Heddinge, Ondsejer Aage Lernvigh, Tryggev.mlde. Gårdejer Georg Hansen, Ssovgaard, Sædder. Skyldramlsfarmand Carl Larsun Risby. Oaardejer Jens Chr. Ol.sen, Naaby. Par cellist henrlk Honriktsn. Østermarx, Ej Møn. Oairdejer Jobs. Johansen, Bel- dringe Landinspektør Juul Nielsen, Næstved. Landinspektør Ebbe Olivariua Ho^sen, Vordingborg Direktør Finn Ba­ ron Wedcll-Wedel isborg, Præstø Gaard- ejer Jens L. Carsieneen, Stege. I AndVH'sensnævnnf.irmæiid nv Ffadfottr.: Relsuifds; Formand: Proprietær Georg Hemsen, Skovgnarden, Rinrsbjerg. Stedfortræder: Sogheraadsformartf Vald. Petersen, Oørslev pr. Øwtervang. Næstved R, Iskreds: Formand: Giardejai L. P. Olsen, Orup pr. Herliifmagi**. StCd- fortrader: Oaardejer Jens Luuatren, Vrangstmp. Vordingborg Retskreds: F'ormand: Oaerd- ojer Niels ITiyge Hansen. Køng. Fitedfor- træder: Oaardejer Otto Pedersen, Buse- bjerg, Kong. Præsi« Ketskrtds: Formand: Parcellist EJ- nor Torgensen. Vlndbyholt pr. Fakse. Stedfortræder: Sognefoged Alfred Han­ sen, Kindvig pi. Mern. ArbeJdannvlMnJngHkontoret I Nr-stved: Formand: A Ifitobt J. Ot/bo, Peder Bo- dU«Vøj 29, Næstved, Tir. Næstved 575. 'Kredsformand- Rudolf Ohriatenser, Næs­ by pr. Glumsø. Tlf. Clunuiø 191 >:. Hof- Jægermeeter, cand. pollt. K. Collet, Lundbygaard pr. Lundby, Tlf Lundby 1. Kleinsmedermester Aage flhrist linsen, Amtmandsgnde 1, N»stveu 76, Amtnrnads- medlem E. Jensen, Fakse, Tlf. Fakse 230, Førstelærer Bork-Ardersen, Dame, Fer stelø-rer J. Ingem. **eterser, Tyvelae, Tlf Tyrelso 23, Odr. Povl Andraaam, Al­ slev, Tlf. Kr.rise 170, Amlsraadsni. Carl Jenser, Ørslet, Tlf. ørslev 20, Fru Mar­ grethe Jinsen Klldegaard. Toksværd, Tit. Toksværd 21, Fru Marie Ransen, Gevne. Htire Heddinge, Tlf. Ilavnelev 0*1, Kredsformand J^ns Hansen, Darmt Kot- bel pr. Ajikeby, Tlf. Stege 7114. Nie^-net* Sekretær! Amtafuldniægtig, canc. jur. E. Michnrlsen, Næstved, Tlf. 1788, Mødrehjælps* f. Næstved: Bestyre. ». : Rektor P. O. M. Krilger Ras- musson, Næstved, Tlf. Na'stved løil. Im-go 8t en Olsen, Slegelsevcj 2P. A, Næstvetl, Hf. 18ø6 Amtsrandsrr edlem E. Henriksen, Tybjærgliile Tlf. Tj bjærg 8. Bori/mester P. Kirkegnarri, flaxkø- blng Stft Jsskoleirspekter A. k’iijærBen, Holbæk. Tlf. Holbæk 589, Overlæge H. lønresen. Næsmti, Tlf. Næstved 36. Kontor: Hjultorvel 12*, Naotndl /øder: FiX. M Ostergannj Tlf 1156

Borgmester: Th, TJdemand, Tlf. 1900. Prlv. 51013. rtorymesterkonioret: Teatergade 8, Kon­ tortid 10—13 samt Fredag 10—17,30. Borgmesteren personlig: 10,30—12,30. Samtlige kommunal* Kontorer: Næstved Faadhus, Teatergiui.i 8, Tlf. 1900, Kon­ tortid 10—13 saint F.-edag 10—17,30. Kæmner Arre Thomsen, Tlf. privat 1043. Ilymndrt, valgt 14. Marte 1950. bestøiir »f: Borgmester Tb. Tidemand. Kornbakken 5 Tlf. 2013. Vm Marie Andersen, Nor­ dre FartmagHveJ 4, Tlf. 1298. Direktør Konsul Rasmus Grønholt, Jernbanegade 3, Tlf. 131. Rektor P. O. M. Krilger Ras­ mussen, Kebmagergade 9, Tlf. 1511. Sag­ fører M. Konrad Har zen, Kebmagergade 4, Tlf. 1430 Murermester Anders Han­ sen, Kildemarksvej 63, Tlf. 337. Amts­ forvalter H. P. Bonde, FarimagsveJ 22, Tlf. 10€3. Malersvend Svend Hansen, Ontergade 34, Tlf. J204. Lektor H. Cor­ nelius Jønsson, Skyt i emarksvej 21, Tlf. 812. Fru Gerda Møller, ErantiøvrJ IB, TI?. *J277 Papirarbejder Laurits Chr. Jørgensen. Enghavevej 6, Tlf. 2090. Bankdirektør B. StUrup-Johansen HJul- totvet 8, Tlf. 310. Fru Laura Nielsen, Hjultorvet 12, Tlf. 1100. Formand H a - rull Hansen, Teatergade 4, Uf. 1912. Provlsor M. Bach Mortensen, Kindheste- g» !e 3 B, Uf. 1083. By wadet holder v\lii ært Møde 2. og 4. Mandag I hver Maam d Kl 19,30. Kommunale Revisorer: Bygekassekasse- rer Georg Jensen, Skyttemarksvej 19. Malermester Axel Houmrae, Oodthaaos Allå 4. By.*fuidssekretær: Translatør 8. E. Elvang. Tlf 1740. Lignlngskommlsslotten: Skolebetjent Chr. Rasmussen, Jernbanegade 12, Uf. 1.751, Formand, Fru Carla Jensen, EterkelsveJ 8. Overpostbud H. F. Johansen, Sterkels- vej 20, Arbejdsmand Peder Olsen, Tea­ termad* 4, Blikkenslagermester Kurt (hFwfbel. Øeiergade 9-11, Uf. 871, Di­ rektør C. V Oørgen-i Ihæsløvej Købmand P. Larsen. Ramsherred lf, 1350. Rknttelnspektør; Vagr. B Sørensen. 7ø8 KommunHle Udvalg; Den førstnævnte er Formand Kasgit- og UegnsitabMidvalget: Bor|pneste- r-en, Harald Hansen, Krilger Rasmussen. R. Grønholt og Konrad Hansen. SkntPMidvalgf't: Svend Hansen, Fru Maria Andersen og II. P\ Bonde. Havnriidveiget: Borgmesteren, Harald Hansen, Krilger Rasmussen, Konrad Han­ sen. Udenfor Byraadet: Konsul Wilh. Smlth. Htads- og Havnoingenlor: IRa. Frandsen. Tif 14-60. I»et fioclrlø Indvalg: F‘ru Marie An-ivrsen, Jor seor, Nverd Hansen, Laur. Jaigen- aæn, Bach Mortensen, iAtira Nielsen, Oeida Møller. Soelallr)in>ektør: fiv. Hansen. Tlf. 908. Børn* værns«ulvalj,et: Fru Marie Andersen. Jønsson, Svend Hansen, l/«ur. Jørgensen, Bach Mortensen, Laura Nielsen Gerda Møller. Udvalget for kommunale \ Irkaomheder: Krilger Raarnu»aen, Ander* Hei:v*|i,

H

■ wæ$ •

wmmvz

** •*»

‘> V

Lflp

er ■* i

Politiet: Politistationen Tlf. 77 (m. Oms* tU PolJ- t’konforetl. Boliger. Politimester L. Dyrlund, Tlf. yg2 Poh''fuldmægtig H. Rosenfeldt Hansen, Tlf. 1705. Politifuldmægtig T. Hoatrdm. Tlf 2607 Krlmnt Johanneuen. Tlf. HK). KrimiraiL * jert. Maaihjørg, Tlf. 1813. Kriminal tietjent Zacharias sen. Tlf. .22(6 Kriminalbetjent V. Chri­ stiansen, Tlf. 6d?. Kriminalbetjent H Andersen Tlf. 209rt UriminaJbetjent G. Benbten, Tlf. 2093. Civilpolitiet • Motor-, Lægd*- og Sund­ hedsvæsen), Kfndhesiegadc 2, Kl 9 12 og 14—IS, Tlf. 1667 og 930. Over­ betj»*nt Damgaard. Tlf. 1312. Overbe­ tjent V J. Pedersen, Tlf. 1316 Orrten*p» Mti«U PotttbMsløtøÉt 1. L G Petersen, Tlf. 648. P^DtuuMktaAt P. 1> ih( Ji'iym^ii, Tlf 1601 Overbift butf Vfellergaard, Tlf 26^9 Overbetjent L V. Rtigegaard, Tlf. 13i« Cverbetjoi4t A. LAmlmdt, Tlf. )H3 Overbetjent læif riasmijsaen, 'fif. l.*01. Oveibe tjent Joh*. Jørgensen, Ttf 177". Poli­ tibetjent Otto Jenren, Tlf 1317. Poli­ tibetjent Edmund Christensen, Tlf. 94 Politibetjent Kj. Mortønrcr Tlf. 1678 PeBtlbetjent H. Højmann 'lansen, Tb’ ?9T6. PøMtttretjeat A&gr M m h^Uæu, \a. 7921 PGlliVtjnU Oulstrup, Ttf lifiO PoliUbetjørn fJKiod Hansen. Rir- gtt.Vvej 9 Ttf ?928 Ijandiiolltlct: Overhetlent U. M Bendt- sen, Tlf. Glumsø 18. I-andpolltibetjcnl GuøtAfsen. Ftiglehjerg, Tlf. 164. Over­ betjent Otto Pedersen Tlf. Næstved 637. Kirkerne: Set. Peder« Kirke: Provst Joenson Købma gergade 2, Tlf. 896 Træffra Kl. 12 -13 undt Mandag. Kaldaka(>ellan: K llaago Kanoen, Bkyttr,mi*rkinv 19f> St , Tlf. 1842 Træffes Kl. 12--13 undt. Torsdag. •— Kordegnekontoret: Kordegn Boyaen lve-» stn, Brogadc 1. Tlf. 1574. Træffetid Kl. 10—13 (undtagen Onsdag>. Organist cg Kantor: Fru Thyra HyMVoard. Jernbane­ gade 5*, Tlf. 1909 Kirkebel jent: Fr Pe­ tersen, VinhusR .de 7». -• Kirkeværg« : Skolebetjent P. fflliehej, Tlf 1297. — Menighedsmodets Formandi Papirarbej- rler Vilh. Ntclfum, Mødagndw 8. Tlf 194, bedat efter 17. Set. Morten j Kirke: Sognepnmt S. A Munk. Oøtenfe\4t*vcj 16, T2f. 71« Træf fes Kl. 12--13 u»wli. (mødag Kairtaka- pellan Ib IJLnil«>gre^n Andrrsøn, Phlder gade 5 tv. Tlf. 2477. — b niegnekonto- ret: W. Holeteii*-Mikke’^en. Karrehæk- vej \ li* Tlf. 247. Træffetid K). IC 13 umft Torxiag. Organist og Kcirto*; C. J Or.mn, Gallemsrksvi^ 33, Tlf lJSh KiTKehatjett: K. Mortensen. Nv iHtrr- gade 7. Kirkeværge: Typreej gi, Tlf. 1683, nedst efter 17. f »*d kirkrgaørrih*M««ly'-<4*e: Forimnid* fhsptisrbejrfr r Vlth Nielsen Tlf. 494 Næutforrnanj: Fu>dm»gtlir F.

Svend Hannen, Stfr.-up Jobanaøn. TT Bonde, Dr tftao«ty rer Kr. Lr.rse« ^n 204& fTdvnfor »i\plan vg tehoåøæ Anlig- gedder: Ander* Hansen, Svend H wuk ^ Borgmester«.*. Bach Mortensen, Fru Laura Nielsen. Udvalget. for kommunale Rydninger or Jorder: Harold Hansen. Laur. Jørgensen, Ander* Hansen, Ptiirup-Johansen, H. P. Bonde. Stads- og Havi.elngenior Ra. Frandsen. TVf. 1460 Ontralhlbbøtcket: Jønsson, Svend Hansen, Laur. Jereensoi, Fru Gerda Møller, H P. Bonde. Skolekommissionen: R Grønholt, Borgme­ steren, Anders Hansen, Laur. Jørgensen. Fru Laura N»el*en, Fru G- rda Møller. Udenfor Byraadet: Pastor Baagø Han- ren, flepr. M. Petersen, Radioforhandler Alhar- Oahrr, Fru Pastor Munk, Fru Overlæge Fnber. Skoleudvalget: H C, Jønsson, Borgmeste­ ren, Anders Hansen, R. Gr.mhcU, Fru Gerda Møller. Stadsskoleinspektør: H. Bonde. TTf. 1217. BygnlngNkontmiAsloøeii: Borgmesteren, An­ ders Hansen, Stttrup-Johansen. tTdenfor Urroadet: Politimesteren, Bygningsin­ spektøren, Brandinrpektøren og Tømrer­ mester Alb. Larsen. Htanukornmlsainnoa: Borgmesteren, i di­ ger Rosinurnen. Anders Hrns* ti, Stilrup- Johamen Udenfor R,vadet: ,• oli timeste­ ren, Brandinspektøren op T-unrermertør Alb. I-ar»e’i. Brandinspektør: J. V. Petersen. Tlf. 1142. Siindhednkonim>aMoøen: Politimesteren, Fru Mari s Andersen, Bæh Mortensen semt Lægo Tommerup. * >l

A. ckdilmmeU, 'Hf vaigo: Pantefoged 131). N’icatvrd KlrUegaurdj*:

35&3. Kiri ugaarde- Martin Hyr sen, Tlf

S.algsd.auffor H. O. Jensen. JL^iW Poul Kierkegeard. Fru Inga T Irup, ,7ko\* vænget 4, Tlf. 1836. r-akæftterlamndvalget: Montør Hubert. Sand, Herlufsholm rej JQ (Formand), Tlf. 947, Gaurdejer F". Kriatofferaen, For- »ikringsagen«. Arne Jenren, Kaibyi is- vej 45. Vir Jeringsrnnend til Ejendomsskyld: Ve­ stre Liøl: Tømrerm. V5Bi. Jacobsen, Sla- gelsevøj 34, Tlf. 964. Martin Jacobsen, Præeteatræde 3, TVf. 1C38. Østre Del: Pantefoged Albert. Hansen, Ringet edgade 159, Tlf. 686. Murermester Carl Ander­ sen, Rkowænget 17, T.'f. 1082. Sundliedskormr iHNlonen: Forretningsfører H. K. Michaels«, 3t. BlicharsrøJ 18, Tlf 2011 x (Formand). Formand* Jørgen Jørgensen, Bolvej 4, Tlf. 1209. Murerme­ ster Carl Anderaen, f*kovvæ nget 17, Tlf. 1082. Panearbejder Vald. Petersen, Gartnervej 1. Oaardejer Bont ®lleg\ard, Ladb.v, Tlf. Bregnøbjet g 58 x. li inrifogødcr: Blukkenslogermcst«: J. V Petersen, Væverstræde 5 LI. Næstved, Tlf. 91«. Oaardejer Niels Peter Nielsen, Ladby, Tlf. Kialov 28. Caardejcr Rasmus Andersen, Vredsløa»*. TMT. 321. Gasrdejer .Teus Clir. Jensen, Stenlængegaord, Hol­ sted. Tlf. 152. Ved Ildebrand ring da til Kæslved Hrand- varøen, Tbr. 806. Tllsynrmænd med offcntll'j Vandløb: Gaa.r»1ejer Rusael Jensen, øverirp, TVf i*0R3 x. Oaardejer Niels Jørgensen, LI. Næstved, Tlf. 912. Husmand Ohr. Lar­ sen. Vredrløse. HegnsyiMmændt f orpagter Sigfred Poter sen, Vredsløs«, Tlf. 917 x i Formand), Husmanå Ohr. Nicolajacn, Guderup. Polat. Viggo Bønenaen, Øvenip. I'o-Ngnmønid I T> emleMagvr: Oaardejer Knud Larsen, Llaojerggaard, TJ, Næst­ ved. Ttf. 499 (Formand). Arbejdsmand Carl lpsen Petersen, Ladby Arbejde- mand Obr. Lar«eu, Rlngstødgade 89 II* rlufnholm Kirke: Sognepræst V. Kra­ rup-Hanser, Tlf. 878. Pastor Anker OJerdln/f, Rlngstedgade 187, Ttf. 1594 fCordegn Jolis. Frank, l'ræsteatræde 6, LI. Nitstved.

i.lcr

Rirkcr.rtrtrcicnes Kantor, Daglig Kl. 10-13 samt 1 ",30, Tlf. 1773, Kiikf^aanininsncklør M 1773 eller 1973 Hatre Mrk«*giu»rd: AsalsttAt JoUa. Han sen. 'Hi 2673. fllAlm ned, 3ater,;pde 32 Fredag.' Kl. 18 Heriii/aholni Sofnaraad, \algt Marts 195(>nb»*Ht>var af: Skovfoged N. C. Ælkær. Heri irfsholm, TK. 897. Formand .Torgen Jørgensen, Sol vej 4 Tlf. 12OM. Pantefoged Albsrt Han­ sen, Ringsledgade 159, Tlf 566 Odr. Fr. Kristoffersen. LI. 7I«*Mtved, Tlf. 604. Viceskoleinspektør Th. F(in*?n, M. BUctiersviJ 6. Tlf. 773. 1-ekror P-ml Kier- kegaard, Herlu#eiM>hn, T:f 371 Mur**r- .■»vrrnl tOjnar Nielsen, SolbakKCV.iJ 2, Tlf. K»8«. Tømrermester Vilb, Jacobeen, Slagelse vej S4, Tlf. 99-1 Bklbs: egte.r dans Kan K:vu) Hansen, Jørgen lenøens- vej 13, Tlf 1078. .Salgschauffør H. C. Jensen, Kurt vej 8 Tlf. 162^ lærer­ inde Fgk. Gerd« Balslev, Ahor tivej J2. Tlf. 2796. Heriufalioini Hommunrliontor: 'Kæmner- og Socialkontor, Tlf. 203 Folke regiater- og Skat i ©kontor, Tlf 16M Gnmtlige Kontorer er aabno hver Dag frr Kl. 10 13, Fredag endvidere fra Kl. 16 16. lør­ dag Kl. 10—12. | NM'lalkonkiret Jfr. ovenfor F'o -manden luc'Tes pa.a Kontored 1 K< nforti- len Fre- dag. l»ot sociale I dvalgt Albert Hanein (Por- mand), Hans Karl F/m'l Hanaei, H. C. Jenten, Gerd« Ralsljrv, Cjnet Niels-n, Fr. Krialoffersen, Th. Hatte'.i Rømøværasudvalgeti A8)«rt Hans- n (For- mand), Vlifttlm JocolMien, Th. Hansen, Gerda Balslev. Fro Ida Gliristei isen, GI. Holsted, Tlf 99'' v. Skole li ummisntnnen t F'astor V Krarup- Hansen, HerKrfMvnkn, Tif. 378 Skovfo­ ged, »ogneraadøformand N. C. Ælkær, dsn 14. Herlufsholm Kommui c

1

*

j

é

,

L

CarTWanu f4l NGSTtDGADE 13, NÆSTVED .TELEFON 189

u

(1

Boj; •• og Fap^rhandel

Papirvanr: 8r«vo»plr K envotuttei 4r»fcc-p©*t Spillekort r yl^epennt Kootornrtlk er K»rtotsker in, m. Bøjletssfier Vftlt-Ta*ker 'elvkebiusker Sw.nqntker Pung«. Tegnebøger foto. FMm m. *« ProtokolltM' . Regnsk;ih«i:i?gfvr . Bogbin j jri Lædervarer: Indkøbttatkvr

(K.ymmunasko- « 4. Oirsdag I hv*r

• V

*an): ReUdag 2 nø 4 Maan«»d. Tlf. Fuglehj* rg

.ku- miiT

_ ir 1 n ■ft* M

Erindringsliaie

Inddrive« v«J Udpantning eft«rt 4. Juni, 4. AufcLut.

FnrfaJdadng: 1. Rata 1. Maj. 2. Flato 1. Juli.

Anderwii ? vild, f aiimsj;;

4. September. 4 2fovembcr, m December. 4 Februar 4 Viart.« 4. Maj.

3. llate 1. August. 4. Rate l. Oktober. 5. Rate November 0. Rate 1 Januar. 7. Rate 1. Februar. 8. Rate J. April.

Personlig: Kommuneskat, Fælleakommu nal Indkomat- og Formueskat aamt Ind kornet- og Formueskat til Staten m. v.

AjMferatH H. J Kithmb t rf»odi' tf

108

?!

2839 H 2110 896 2953

Sidste rentefri Betalingsdag er den 15. I Forfaldsmaaneden 4. Juli.

1. Rate 1. Juni. 2. Rate 1. September 8. Rate 1. December. 4. Rate 1. Marta.

H » vista ( irl, Hjultorvet 6?

4. Oktober 4. Tanuftr. 4. April.

Ejendomsskat

Hansen IVicr, Skyrtenwrkftvej 31

Sidste rentefri Betalingsdag e> den 3. i Maaneden efter Forfaidsmetaneden

:|

IkrlulsholiTi Lillebil (Len Ha imissen) Lcnvmark

tw

lensen i , »Ve

aiirde.i« IJ. Næstved

Alle Raachmets Kontorer kalde: gennem Teteton

enerii J. P,, Prtestovety i

ohansen Jørgen, Humle

røep V;ih.. PneMm

Kontortider: BB. Samtlire Kontorer er aalme Fredag ogsaa Kl. 16 Bogholderi og Kaue samt Sekretariat................. Socialkontor...... ........................................................ Borgmeaterkontor aamt BoUganvlaniugaudvalg.. Borgmesteren peraonllg............................................. Bryllupsaal .................................................................. Skattelnap., Folkeragiater, LåfidngakornmUalon.. Stod*- og Havnelngenleran aamt Bygnings* Brand- og Boliglnapokteren ............................. .

17.SO. (Stuen) (Stuen) il. Sal) (1. dfJ) (1. Ral) (1. Sal)

É.a:»ritsf« fCj>rl (iteh JurIsvej )

Kl 10 18. Kl. 10 13. Kl. 10-13 Kl. 10,30-12 30 efter Aftal«. Kl. 10-13.

Ftrirajtftivej 2*?

P ou I mk Diaes

964

Axckøry

Amts-Arbejdsanv isning. kontoret (indgang i An Telefon * 20 å Z Kor tort*3; Kl. S- -17, Lardag Kl. 8 12,30

Mmfcvesl Taxa Vognmand fra Kl. 24-7

........... K\ I & KOK * Kompagni A/H TU J4?0

J/rvtJ støtter Køt <ø»*VM»rk*u Produkttti*

S

Nye Abonnenter og Rettelser

i>t«)

er Jet booste, hurtigste

illigsle og renligste Brændsel

k«.* ver-

indløbet under Trykningen

m

ur. 3026 Ohriatenaen Willy lm'eKtor, »n

ivat).

svæi

^

Hestithng modtag« pau (iasvrrlvft fra K! H 13 Otf Fredag fra kl 8

2*40 ChrUilet««.

KU*»A»h.wl U A.

vat). /at).

r

....

OoH'-n- 07 To" STSl^ S„K7ln,«Kl.r .Octav *»'*—•

Fensmarkvej 44.

... . i,u»iHvet 11

H

3027 OronhaJ Poul. Kontor«*.!«* 3001* Hannen , m 7 v rr 2018 Harboe Hanne. J***" v«} S7- 284« Hannen Ema.

'*,* |.rnbal.«(a'lt 25.

, i

/ i

■■..

Ansu andør F*nwit*V»J 209.

TELEFONTAVLE r,i Noter,V aj nye Abo.mentet eller ftyppijt benyttede Svntrn tidentin Mrfo .neglen* Ommode

r-

3026 F«itlmin«rtt. 0ai.-.„.urkao.J 41). 308,1« Holrnegaard Mop-n. _ ^ Aad.rupv.J 125 1134« J«ol»CT °'*»’ K ^,r,Ai.d.n.pv.) «7 2602y J«o’o" ***• „rv,0., Han.ifMrdapl.6Mt" 2121 Jenaen Bent. Bi tnijleiybakken. «M,. Jer.aen °u"’“^ed*.rm,rt.r. rarlm«g«v.j 27. 300 , Johanaen «•• 8"p Kalbvrtavel «» 2073 Krogh P.toraa" **.“*’’ ^ 10. 703« L-.mb.rt o.. S' KM Aaderupvej 84 670y Madaen VU1y. n eforfmttar. FarimagaveJ i0. 025« Nl.la.n Sofua V- rtuldm«4t,g, Er.ntt.v.J 0. 3018 Ntkolajaan Kjeld. * r gl!lgal,..«J 3 B 087v Oto.n Hana. K|t»r«veJ M. 1.31« P«*' V” ' „'‘ "».mf .nla.lnd, Brandtagada U. 2808 P«l.ra.n Eva. Komfuldmægtig. Klld.ma.kav.) !«• 3058 Pederaer J»r*«"- ,f^«on rol»r. Ukd*)«rgga»td«v.J 10278 t’Ml.ra.n B « ,fl K«rr.ba-kv.) 2. 3044 Petit«« Koglmrertr.de. U.bjergbakk.n Pft«u R.am.ia..« U*«. Wri* E|.„d„makon.or. nu: !'."»»') • 857x (mtdl Tlf.» J^nnontfr, NtxveJ 4. flH7j. w«w»^ _ uagerrt.-. ***** 9 I937y Vo.ber riad.bj.rg. UH. N »at ved. 874 y IAraer. Gunnar . H, ™ ,00 1842„ L-raan 8024 a taraen Kaj,

S

1 . .

M'

ikr dja*

j

TVi

*761

***•• *,* 1 , h«rJSæ* ^ *

BvlnøIan J C 7 i Tala.’oji se«

.•»enm ir Pi'turti t,

“igllP^^

y 1 >•

.->s • . v : y '-'- .

,*t i c;4^1 A *

1 vT'- ÆSTVED itrale« e, xaben fra ♦» Morgen til 12 N«t (Dfringning nellcot 11 Nal og * Morgen 50 Øre) NAVNS1, REGIS TER rwrncnler. der hat 2 Iler« Ledninger pas uinmt Nunm r er i det eftrrfalvcnd- mrkf.* paakrævede Nr.: [fiiygohuset .................................... noi nrivæsenet ........................... ................ ro « WW Dej kommunale Aftenskole (Over­ lære! Svend Hansen. (Privat). 098 Socialinspektøren (Privat).

Nye Abonnenter og Rettelser

i f

indløbet under Trykningen

2107y Andersen Folmer, Entreprenør, Vordingboigvej 45. 2399u Buch Wansted Jørgen. Maskinarbejder, Aaderupvej. 3020 Christensen Willy, Inspektør, GramxveJ 18. 2840 Christiansen Leo. Repr., Karrebsrkvej 98 E. 2901 Christiansen Mogens Vognmand Kildemarksvej 18 A. 2702 Frede Otto, Rebslager, Kalbyriavej 8. 29 7 Gartnernes Salgsforening, Præstemarken 14 2789u Gregersen M . Tilsynsførende. Kalbyriavej 97. 3070 Grøn Hans Hamborg, Salgsinspektør (Octav Malkemanklne) Fensmarkvej 44. 2846 Hansen Erna, Bibliotekar. Jernbanegade 25. 1997v Hansen T Apel, Maskinarbejder, Prædovej 102. 2018 Harboe Manne. exam. Husholdningslærerinde Fru R'agelse- vej 67. 3036 Hartimmer H., Assurandør. Prsestøvej 209 308 øx Ho .negaard Mogens, Gallemarksvej 49. 1134x Jacobsen Olga. Korsetlere, F.n, Aaderupvej 126. 2802y Jensen Egon, Brødudsalg, Aaderupvej »7 2121 Jensen Bent, Shell Service, Banegaard.ipladsen or,Øu Jensen Gunnar, Tømrer. Lisbjergbnkken. 3(H)4 Johansen E., Snedkermester. Farlmagsvej 27 Ki og.i | et ersen Alf, Montør, Kalbyiisvej 49 7H3x Lambert G., Sygeplejerske. Rampen 10. lllZ Jt'"" ?,"nnar' Hu!,m'lnd un. Kwntved. 1842u Larsen Vald., Ismejeri, PræstøveJ 199 3027 Grønhøj Poul, Kontorassistent. Niels Juelsvej 11. 3091x Hansen Rasmus, Banenrbejder, Thorsvej 28.

1461 Stads- og Havneingeniøren. (Privat) 1143 Ingeniør J. V. Petersen. (Privpt). 1870 Ingeniør HoLst-Hansen. (Privat). 1047 Vejformaroden. (Privat). 241 Vandværk. 2048 (©ritftøbestyrerer, privat), nøk — (Maskinmesteren, privat). Linoleum Claudi Hanseus K/t/. Tclf. 60 08« Aalboe Vagn, Læge (KonaulL 11—J3, Mand. tidige 17 -18, Ijørd kun 10 11), Posthuset, Banegaarda pladsen. 476 Åudømp Oemøntvare« & K»r- vgwifaliHk. 3H>6 Aagaard \nna, Kru, Farlmagsvej ««, — P.t Murermester, SUagklldevej 8 *1733 \a ge E Krog, I^andsretaangfører

IfSts Rødningskorpe .... lutø tJonen ....................... kt Elisabeths Hospital ■sitedning»korpset

120« •77

•1707 *1010

Næstved Komwunt : danset: Alle Kontorer kaldos genrem Telefon 1900 * i eiefo.ier u d e n f o r Randi maet: I! \MerdomahJem. \ • ’s Anneks I Aldersrentøbohger, * Anita-APbojdbanvisningftkoi.i or.

Ladeanstn’t tkommunal). B< 1‘gTnesteren ( Privat). Brandstation. Brandinspektøren (Privat). Bygu ugiflnøpektøren (Priva ) Hyrnadssokretæren. (.Privat». Centralbibliotek Elektricitetsværk.

(Drift åbent j reren, privat). ( Kahelmestnren. privat). (Maskinmesteren, privat). (Ovemiontøren, privat).

AxeKorv 1 (Hj af Skom rækken). (Bolig) Hans Homenuumsvej 7.

130 Aataadt (It. Sor**nH<*n ).

Blomstr r, Kranse og Frø, t3*tørg 7 ■ (Bolig), Vordingborgve( 2 C. 9941 Aalholts Eftf. (Vagn Heruiei . Købm . ?894/ b -------- Skyti emarkflvej 60

58

(MaeKlnmeaterer privat).

3024x I.arsen Ka.,, Pelsdyravler. Fensmarkvej «70y Madsen Villy. Llnotollægger. Aaderupvej 84

Havnekontor, Næstved Jjavnemestercn. privat. l»-.\ne ms mi .,,' ( Ha^maformand r-g Havyieonajnama.nL (Privat, Hiivtekertoj KarrehteLan in< e Kar rebækamlnde <6 Kæmnøren tP/Ivan. „ 1 I tfningskomrrdeaionen t^id. (Prv.) m KI I I antefogden (Pi ivnt) iK (T’iVJlt.) 1^3 Sitol'væaen. 03 Sfadeakoleinspekt.« .»r K uh I m J|(7 Bolig. 7« C’ irn« M’n> i7 —- «*»- — (ftkolsinsp1 , privat) 1 8ø Grundskolen paa Kir u pi »3.*eii. [429 (flkoleinapk , privat) Of)' Kildemarkafvkulen 737 - - — (ØkolcinspH., p» va* 84^ Lin.t hjsrgs >(. 12 - —• (S^oleltiapk., p»tv(..,) 7 8,»i Skolelæven og Skoteavgeplr forken 1900 Bkoletaudkllnlk 2fj#r7 —* — (KJinJkohsfcn, ptlved), r——■——— ----------------------------- ---------------— . ldrætapa**køn Olopsynsmand (Pri’ at). 1 — — «*. (Hrktor, pnvat). 63 Kkktamenefri Mellomakols.

" k,,,a^n KJ'ld-

Bmntlivej o

CHir./i 'ir.jr-lcjjjs TØMR6RMRMA •n4M.OT«t: »KU* *AfI S-lA^Sf N Imétr P-ODC.I JiNSlN gZZ*Si 'Wi ns 5TVIO wpoary rAS

,?*! . Hnn" Sla*flwvcJ 3 n. 31 x l-aaske Brian. Chauffør. Ejlersvej øø 2S0S Iv.let'avn Eva. Knntroltel«foni»Un^e. BnndUgut. 24 3068 ? edersen Jørgen. Sagførerfuldmægtig 1927x Pedersen L. H . TYafikknntm

i Kildemarksvej 123.

3044 Peternen »ffred. V„g„m,n„,

*

21 , 1379 — —* (privat), M(;gle Møl vsj 1. * l:i2R Anriip & C’o. A K, TUilonial ChofcoladL « m groy >refltr« Kaj 1028 ----------- Frok u*at H. J 1 ’lcug Thom- •“* “ Frok u*at H, J ll ug Thom­ sen. (1 rivat: 2d29> __y — ■— - Tiogtiolder P) Mojlcnaen. 2fMW------------ Pepm aentant ).xn E. Peter- een. 12U ------------ Reprnsentimt A.'fr. Kjær "3829 — Repræsentant fl Tl.tiesen. 9’V) Aarnes Danseinetitut (G. F diring), Amtmandagade 12. (flommertoilg: BvlT'lan i 67) Telefon 388 913 Aarla-^rrjgn 4( hs.,

**

;«TV

u„„,

,W7y Vnrh^k Chr 8'”". Hærchef. BranU.vaJ ,.

i i« ■ ■

'i'1 •'!

Telefon :m

Notrøier Petopf'øu. N»»»tsæd

v

'} K

tåÉmm?* * 'v ;• v§y? *•

a :.

* 1 v

h*

rød

. " 1«:i,

Næstved KUL & KOKS Kompagni A S . Tlf. 1420

!L Næstved KUL & KOKS Kompagni A S . Hf. 1420

2686 Absalonsen Verner, Værkfører, Kilde ntarkavej 79 1>. 729 Adelholm G., Togfører. Rugvænget 3. 1020 Agerskov H., Frue, Østergade 30®. 7 Ahrer.tzen Marie, Fru (K. T. A. 8 .) (9 12 og 13 -16. Lørdag 9—13). Ringstedgade 8 . 820 Akasia (I. Hanøen). Ringstedgade 16. 202 Albert&oB Hannibal, Fane- og Tapothandol, Torveøtnede 10. Forretningsfører A. B. Henrik­ sen (Bolig). 902 Albrechtaen C. A Son. Handelsgartner, Skyttomarksvej 43. 1099 — Karen, Trikotageforretning, Ring­ stedgade 27. 1380 — A., Tømrerm., Grimatrupvej 23. 69? Alderdomshjemmet, FariniagsveJ. 927 — ’s Anneks, Farlmagsvcj 70. 888 Alderdomshjemmet, LI. Næstved. 1218 Alderarentebollgeme, Vordlngbv. 23. 1300 Alenkjær ffh., Radio-Service. Set. Mor­ tensgade 4—6. 2151 — John., Groaa, Axel torv 5. 2412x „Alka” Forsikrlngsaelakab, v/ Daniel Jørvonsen, Sterkelsvej 4 «. 1945 Ekspedition. Husøemingskontor. Afdeling »or I crekonirakter, Erhverv*veikdnin«. Statistik. Kontorbestyrer 2122x AjJVpj,"ftKnudl Sn^ker,- Blrkholm- !^?,^I*k0,lt0rl paa Amfsgaarden. 1073lAmts- og Tinghuset (Svares ikke i:tR7Jr»m/ 0 . tit Cm. 135 /ring dn l 849). 1692 Amtøllgningalnxpektoratet og Amts­ skat teraadet for Præstø Amt l* 4 A 1 . Kontortid 9~lfl. ZZ T 7 Amtsllgnir gøinspektøren privat. 3 6 Amtøtuen, Farlmagsv. 22 (9 12 OB 13 -15) ogøaa lørdag Amtssygehuset i Ng^tved...... 1401 0 m*t. til alle Afd.t Hvejd 7 91 n____ 'W- I4'»® 1 «,S 0 liso vt?r- p"u<‘"‘«

Kir. Afd. C og D ........ . Kir. Afd K og F (Her­ under ogsaa Epd.-Afd. - Kir. Afd. Operatlonssfd. ell. vagtti. Læge ............

1A*0 2»)2 .1871 95 -■ flven, Direktør, Østergade 12. 1336 — Arne, Dyrlæge. Faistenvej 2. 25)5 - - Anna, Enkefru, Ivar Hvltfel lts- vej 2 . I^iur., fhv. Entreprenør, Gf Ile maikrivej 6 . A-ug. Fafer., Præs tovej 164. K. Fru. FabrlkiUit, Universal Bud- creme. Orlmstnipvrj 9 . H Trolle, Fabr., Slageisevej 67 Riff, Fabr. (Luxol kemiske Fair.) (Bolig) Nygaardsvej 6 a, Hartvig. Orimstrupvej U7 A. AK., Forpagter. Rørmcsegaard, Ladby. Børge, Forvalter, Berlufsholm Dampmølle (efter Lukketid). Hana. Forvalter, Rflmsberrtid ft. rrm 1976 197 4 1428 Andersøn J o I ih . (Serl-Fotu). Fotografisk Atelier, Jeinbaneg 20f«4 — Agnea, Fru, Fredensvej 8 . 11(0 — H.f Frue, Kolonialh. op Ismejirl, KalbyrisvcJ 3. 166 - - Elmer, | Fru, „Farvergaarden”, Ktndbeatogade 8 C, flt. 1240 - Hanne F., Fru. Rlddergade 6 . 1378 — M., Fru Kolonlaif., Farlmagøv. 56. 069 —■ Nancy, Fru, Ny Østergade 5. 224Ox— Jul., Frugt- og Grøntforretnl-.g, Karrebækvoj 83. 916 — Agnes, Frk., Fuldmægng, Odins- vej 12 . 598 — Else, Frk., Karrebækvej 1 B. 24 AH i— Karen, Frk., østergade 34. ?018 Amieraen B , CtvUlng., Sleg.*lø«»v. 57 711 ■ Aage, Oyklonanuler, Le.'kevej J „Bimnuhvoll", Økraveru), Emil, Husejer, Birkevej 3 Arbhur Jeff, Ing., Kirrebækvej 98 E Bruno, Ingeniør, Trekanten 67. Eilif, Isforhandler, Brat dtsg. 4 A. P. E., Kaffeb’nendei'i (Rydøjæll Kaffebrænderi), Ridderfade 8 . - - (BoMg) H. Hornem tnnsvej 8 ------- (Bakkegaard), Nyganrdø- vej. H., Kartoffelhdl , LI. Gallemarks- vej 4. Ohr., Kasserer (Træind tstriarbej- dornes Fagf.), Farlmng*vej 25. Otidmund, Konditori og Caré, Jen»- banegado 21 . Helge, Kriminalbetjent, l

.468 And^meit S. A!b

Manufaktur

( 4(0

og J'fjl'olage, Ifjultorvet 8.

m raiizzizzfc. ► • »er m ^wp#»trv v* t» 4 ø»f* s netrveo

*2600

1462 .V 14(M \ 1410 V 1407 A. 1400 \ 1406 K 3406 \

Kir. Afd. 1. Rpøerveklrurg Kir. Afd. 2. Reaervekirurg Med. Afd. G 1 og O 2 ... Med. Afd. H 1 og H 2 Med. Afd. Turnuskand. Inspektørens B^lig P o 1 i g e r : Overkim-g. Dr. med Hanø Tonneaen (Kir. Afd.) Kir. Afd. 1. Kandidat ... Kir. Afd. 2. Kandidat ... Kir. Afd 3. Kandidat ...

34 H. B., Maskinm., Lærkevej 11. 2220u - Aage, Murerm., Ringstedgade 216 2229 Aksel, Murermester, Kastaniev. 35. *2404 Hrdr. Andersen, Murermestre Vkøersaardcn*. KinsxitdsMde 13 Efter Kontortid: • 521 —- Earl, M\trerr_., MilitærveJ 7. 851 — Fr., Murermester, Karrebækvej 73 . 2124*—■ Otto, Murerm., Ringstedgade 229 RUfe. Borg, Murerm., vestervej 6 . fjondergaard, Musikdirektør. Jørgen Jensensvej 40. Lars, fhv. Museutmbest., N, Jueløvej 8 . Nlc„ Overtrafikaus., Flxvej 1 . Anna og Ingeborg., Pensionat, Dehnsvej 4. Hagbarth, Pelst., Vridiløse Huse. Peter, Propr., Skibsværftet, Aaaerup. 1435 —• Chr., pens Repr., Rampen 8 . 1181 — Gunnar, Repr, Vordingborgv. 8 . J. P.r Repræsentant, Slagelrev. 36. Th., Repr., Hvedevp*nget 40 C., Feøt auratør, Føniks-Ct'féen. Brotorv 10. Poul, Revløoraas., KarrH.rr-kve, 100 F;. 392 1439 631 1921 2667 In seni ør Henrik, en ...........TK 2404 tar/ Andersen. Skovv. 17 . . T.f •' l'ieh Andersen. Præstøv. 2 B Tlf, 9? 409 726 1662 2417 1084u 901

36 201(2 1688 189/ 2503 1320 1896 17ik> 2766 1120 1646

Kir.Afd. Narkoselægen ... Overlæge. Dr. med. S. A. Holbøll (Med. Afd.) ........ Med. Afd. 1. Reservelæge Med Afd. 2. Reservelæge Med Afd. Lægekandidat Overlæge, Dr. med. B. Faber (Røntgenafd.) ... Røntgenafd. Reservelæge Røntgenafd. Uegekand. ... Tt*berkuloøeø»ationen i Nætltvod ....................... 199 Amt øvejinøpek tora tot (Kontortid: 10 -18), Ringstedgade 73. 407 - Amtøvejinspektcr, ClvilUgenløi U. Fi»cher-Raa,nussen 2861 1906 x,lRK Anniminen Aksel. Smodomrgtor, Kilevej 1 . 755 Andersen J., Adj., Herlufsholm. ^ Aw - Hvedevængot 5. 1637 -- Ejler, Assurandør, Platanvej 9. 1414 Ap(lcrH4>n Of for A M »ut. Ford forfull., Kln^ntoilgmlø ~J 7 . Offer Andersen øen. (Bolig). B. Offer Andersen Jun. (Bolig). Thomsen J. L., Prokur. (Bolig). Nielam, Victor. Værkf. Bolig Poui E Jørgennen. Repr. (Bol). ^51ft|A»ideniøa & Co. W. -fmil. Auto 26871-------- ------------ ** 1111 tiiohilforlidl., l{ings(

670X 1298

Jøtg., Saclelmager, Aadcrupvej 68 . Oluf, Salgsleder og Vejer, Ndr. Farintagsvej 4. A. P., Ringstedgade 71. H. A Søn, Savskæreri A Maskin snedkeri (Værksted), Nygaanlsv 3 . Rolf, Savværksejer (Bolig). Oodt- baabsalie 2 . H., fhv. flatnrærksejer (Bolig) VordlngborgveJ 20. Laur. Slagter, (Bolig) SJæilands- vej 1 . Holger, Slagtermester og Handels­ mand, Brandtsgade 26 Paul, Slagter, Lisbjergvej 7

1742 - 1713 -

f f 1 4 i o f ? Ts

1039 2592

-------(Bolig) Solvej 1 .

2655

Disponent Aage Rasmussen

297 36 -i Kr, Frk., Systue, Ny Østergade 1* 1.(91 — Rirh., Tobakahandel, Sl«gelaeveJ 3 3b24 - PJrhard, Typograf, (Næ. T,), Skyt ten'*rkå’^,,, ?6 årring, Tøjp're, >n „Elegant”, Ratn.iherred 8 . E., Vaskeri Styrla, Købmagerg. 11 . V .mer, Tomrer, Viberej 4 H. C., Vejleder 1 FJorkræav) Karrebækvej 80. 135 22 r. 0 v 1307 1485 Andørwui Løvj, v^mødentrHtrr, KarrelwkveJ 8. »951 336 1168 -------- (Privat: Farimagsvej 20 A). Th.. Smedemester, TrUnitrupr, 67. P. E., Spsreknasekasserer, Fodby- gaurdavej I.

(Bolig).

1787

Autoophug. (Rydajællands A 1,1 oophuy ning), R|ncs»edf 166

m

„ *■’ l^ag«rniester, Grønvej 2 2619 - **"*»• Barber og Frløsr,, J Jonsensvej 2 .

in

2597 2309 770

601 u 2488 1915 27tg n iVtersen. Næ*(veci, TeMoo 388, tCgRer

An »vat »I orsi kt inger

Næstved KUL & KOKS Kompagni AjS . T!f. 1420 iO.M Andersen Svend, Vejmester, Bryjv, 2. tnsr— -v., Vognmand, Banely 1. i7J3u— Bt-nh.. Vognmand, lastvogn, Tværvej 2. Evald, Vognmand, Farimagsv. 4«. Frede, Vognmand, 30G Andefar,n Ga!Hunarksvej 3. T)86 A»idernen H. J., Vognmand, (Luksus), Kobmagergade 8. Arln jdsanvisni'i^sk )nror(t (Amt* Vr(M>)dsan Aabem: Daglig g 17. I.erda* |j ^ Gratis Ar. visn. af AK hf. J id \ ai mi ir.« K RAI T indenfor sile Bran cr ‘ S

Næstved KUL, & K OKS Kompagni A S . Tlf. 1429 JfcNO Ba&dfartrn Næntvtu - Karrebæks­ minde (Vilh. Christensen) Ood> haabaa’lo 13 ;1€42 Baage Hamren Knud, Pastor, 4kytto- marksvej 105. (Tr. 12—18, Torsdag undtagen). 1245 Back Chr, V., Repræsentant,

482 Arbejds- og Foram gel sesan.. • , ’t« 187? Aitejdftglvemei Dykke tf. Agentur f. Ntestvod v. T. E. fyiJesen, Kaj Mar.ksveJ V 8SO Arbejuaimcndenes ArbejdsluFhcdi- k&sse. Kontortid 9 12.30 og Kontortrest.). «V2 ArbejibmiHendencø Fagforening »Km. tortid 11,30—13, Formanden) 1912 — — FYrnmanden: Privat. 2806 — • — - KuAseraren Privat. 876 Arentoft Svend, Journalist, AagadeM 2197 Armit Træbeton v. K. Marcher Aade- ItipveJ. 1931x „Arnitc)" (E. Petersen), Solvr-ng 14 1558 Aroma Osteforretningen (Arorms llvi sen), Vinhusgade 10. 849 Arreothuset (Arrest forvareren). 2258 Artmonn Q,, Revisor, Slagelsevej 18 2713y Ask Erik, Kommunalferer, Yder- VRPg, Aadenip 911 Asmuaacn K. Verr.egren, Frisørrn., Østergade 11, 14281 Anktionslederen for Nfesivsd Retalrr 128/ (Sagf Carl C Clnaen), Ramsh. 31. Austlii 4b Volvofnrh. f. SvdsL 15151--------------------------------------------- --—i 2887/ (W. Juul And »rner * Co ) RingKtedgadc il 1466 „Aulogaardtn , Kipar (1. Cbri- fcttannon, Khwlb. stc^u le 2. 868 Auto Lloyrt, ForalkringsaJctlc ^lskao, Vordlngt orgvel 9. 1087) Auto-Taxi* (iftrdr. ISjorn Han- 28391 sen), Ici'Mr-rjM.lo I. •600 Axelhus Hotel (8v. Hansen), Axel* torv 9. 621 Axeltorv* Kurv«- i>g Tapet l and. T«fx»t, Malervarer, Linoleum. 834 ------- Farvehandler Ktiri Rasmus­ sen (Bolig), ErantiMve) 11 A. i

224lu - Henrv, Vognmand, Ellebækhøj. 1783 — Jens, Vognmand, FarirnaguveJ 3. Idv~ østergade 14. Samarit erforbund. Formd. Verner Andersen, Vibevej 4, Axel Andersen, Rirgttte- 3706 — 8^ariterf.,rbund 8yd-SJ»ll. Kred- Jcj’*' P' B:ygfer' Aw- BollghedU' 2700 *_^rbejdcrpartletg Bogtrykkeri, »lembanpgadf« IS. --------- (Chauffør Harry Andersen) VordingborgveJ 17. Otto. Vognmand (Lastkørsel), Ringst edgade 218, ___

Pgjft

Telefonnøglens Annoncer ——— Gulvtæpper | Cloudi Hansens E\tf Telf. 63 1767) B. r. OtK-Komp»f)niet A * 7671 i b . r f (Det forenede Ollo Kompagni A^B) Ny Havn. 17871 - Chris* rneen K. Engel), Diatro ? 707| baatyrer, Farvergav, rden Illi B. T. Centralen (Joh« ffoltze* * Jerr.banexaila 5. 791 y RaAdehygceriet (B.Orotfl Hansen . Aaderap. v-mmer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner virker hele Aaret ,,,

_ 1038 Bengl s«*’! O, t vænget 10

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105

Made with FlippingBook - Online magazine maker