Telefonnøgle Næstved 1946

> fcM1Vbl9 6G

TKLKIOWUUI1 IttMI . *4. Aargan* . Telf. Til*

BL j B

- ff/'/erurf/e/es n !!/ jg. Peter Jensen (▼•4 PMlktlli) Telefon

FREDE LUND Telefon 782

H.JUULHANSEN %ui. tilektro-lnatnllalor. Jernbanegade <*. Alt elektrisk SnstallatltMftarbeJde udføres

H. O. BIRKSTED *4 Trolast - Bygningsartikler Korn • Foderstoffer - Kunstgødning

Telefon

Fel^foo

Pi

»»

N

KW Bedste Arbejde til rimelig mmmmL .... is*— i® FRUGTKÆLDEREN NY ØSTERGADE NÆSTVED TELEFON 1123 Frugt og Grøntsagar < Største 1’dvalg I'li Bllllfale Pela^r

I

ri

—y

Kæstved Kulimport i • s s Carl Severinsen % Ny Havn e o ^ £ na si 1“ *" ^ Kl A ( —

Telefon

i

frtglnsl« J9 tøtiirvettli 1 I ABmM JÉMvt

X-

I H. C^LUM BRDR.JANSENS BENZIN DEPOT larlmafsve) 4111 en gros • Benzin — Petroleum • en detail Telefon idiii

Il i

Autot »soiot Forhandl«! Kl-j for SydejaalUv

*

1 . Kl.« AutomobU- virtkEtsd

Genbi stor er ti? ethverl Formaal, beregnet for Brsandø, Terv og Torvekoke. levnree

•AÉ

fl O It It I S Person- og Lastvogne * VOLVO Lastvogn Nlort I i I ia I t ! Itndle

tø , nO “ — * rtj £ C* S fi • v. k»3 -C U 4

a 50 3 Oi

.1 ijy IVMn lllt| To finnur Fenfø* , l'rlvaf: lOJ^I

r§- W. Juul Andersen i Co. Ringslsdgadc 11 , Nsityed Z + ^s s di | % ® f # *■**■*■**0*+* r * r r#i # UDANSK SHELL NÆSTVED DISTRIKTv«o AXEL S LARSEN

KOMPAGNI* ti fon 1420

i lifi

Bentin - Petroleum Solarolie • Smoreolie

Kontor og Lager: Brolot v Telt. 270 - Poslkonfo 7006

* ' ‘ S * * f '»• A LONDON MAGASINET - V JH A. S T V ED tf EL E F 0 N .6 4 6

Biler

me> 1946 .\rwttod og Omålen« Telefonnflirk «ir llnmlfl»knl(iii(lt,r < 24 . Amtuut . Ldenct 4 / Anaooctpurtau, Sætlvrd

K

J

sla ' -J m

Næstved Diskontobank Aktieselskab

S

Sydsjælland« stint« Pengeinstitut . Jill« Bsukforretalnger idlfrti Aktiekapital og Reserver... Kr. 4.175.000

1500

M O

Telelott

CHR>»][SGAARD

HlnK'totftfnde Sit

Telefon 70 *

Autoriseret I orliardlei for Nirstecd og Omegn: Chrysler - EMymouth - Mereedc«*Beni - f>. K.W. Wanderer of Fl)fnø Standard Benzintank , Autoreparatiiqi . l’askehal . Olie og Gummi

1

ftoPAtvcd »ur OitH'irii* IVUdoiiiiiMtlr oir Ifundelftknleiider 24. AarØanH . Udfinrl «f Syihjnllamh innonrrhuituu. fcirtltwti

A

Kontortid:

fy

B

•NÆSTV

10 —I op 4-57*

*&‘ k

Telefoner« Hovedafdeling: 31*7 i Lfdi. Afd. Marken: 1770 » Ny Holsted 1771 » Grimslmp 1771 Endvidere Filialer i i'enwtmtik med I lf Nr 10 op i Skrlhy med Telefon Nr. A

3*Jrv,

D

E F

G H

SPAREKASSEN FOR NÆSTVED OG OMEGN

I 1

WILH. SMITHA^ NÆSTVED

TELEFON. NÆSTVED 700

K

8 ANDVED............ 43 KARRERÆKSM... :i3

L

KORN - FODERSTOFFER - KUNSTGØDNING - KUL

M

/? F. Christensen & Søn c As'iéitdtjb' • cJ#wriJtAA>wbtjiAs • ^Madéi rd/ttedA&TA/ NDR FAR/MAOS VE7 29 NÆSTVED TELEFON

Eflet Glassliberi Værksted tor Blyarbejde

Alf Glarmesfer- arbejoe udføtes

Herljfmagle Næstved

Glumsø ell. Tyvetoe

MMMMM Mi«

IMIIMMIMtm

Stenbæksholm .......................... Stenskoven Hø........... Lou Htønvtrup ••••»• i •••«•• * Store Føttinge ...... ....

Ulstrup............. Vallenøvcd

Skelby

(Benytte«, nnar man Kender Navnet paa det fited, hvor en Abonnent bor, men Ikke ved, under hvilken Central man skal søge.)

Kyse Nyland Venter Egedo ........... Toksværd Vester Egosborg....... Lou eller Vesterborg Vesterhave ................ Karebæksmlnde Vtnderup .................... Glumsø Vindstrup ............... Fuglebjerg Vr&ngstrup ............... Tyvelse Vredsløse ........... ... Næstved eller Rtslev eller Fensmark \ dernæs ... Næutved Øager Huse .. ........... Lundby Øllerup ....................... Kyso Øverup . ................... Næstved eller Fensm fuldmægtig, cand. Jur Mlchaelsen. Tlf. 1788, Næstved. Præstø Amtskommunes Sygehus: Telefon Næstved 1401 m. Omst til alle Afd llverd, i —11, 8on- og Helligdage 9 16. Besøgstid df.gl 14 H—16. Sønd. till. 11—12, Forsp. t. Patienter daglig 13—18,30. Kr. Afd. Overkirurgens Kons. Mand., Onsd., Fred. 15—16. Oversygeplejersken dagi. 13—13,30 Med. Afd. Overlægena Kont. Mand., Onsd , Fred 18 -14. Oversygeplejer­ sken dgl. 13—18,30. Sygehusets Kon­ tortid 8V4—17. Insp tr. bedst 10—12. Kl. 14 -17. Hverd. og 16-17 Søn- og Helllgd. kaldes som anført under Bog­ stav A. Præstø Amts Vejinspektorat: Vejln.ipek- tør, cand. polyt. Jensen Løvstrand, Næstved. Telf. 199 Vejs-selntonter: Cand polyt. Flsrh«»r- Rasmussen, Næstved. Telf. 407. H. Hansen, Køge, Tlf. Køge 58 Cand. po­ lyt. A. Jensen, Kalvehave. Tlf Kalve­ have 126. Præstø Amts Vandlnspcktomti land­ inspektør H. Barfoed, FarlmagsveJ

• Næstved ell. Nyland

Tappemøje

A&derup ................... . Næstved Aaslde ....................... . Tappemøje Aasø ........................... . Glumsø ell. Tyvt lse Abbednæs ................. . Næstved ell. Nyland

Olatrup Jarsøkov .....................Vesterborg Jenatrup Huae .........Hyllinge Kagstnip ....................Skelby Kalby ..........................Tokav. ell Kalbyrla .....................Næstved Kalkerup .................... Fenamark Karebæk ....................Karebækatmnde Karebækøtorp .......... Karebækømlnde Menatrup Kastrup ............... . Gunderalev Kirkeskov Huae ....... Ounderslev Kjeberup .................... Rlalev KJønf .......................... Koøtræde ell KJong Flaskholm ... Lundby Klinteby ..................... vtenatrup Kobberbakken ........ . Nmatved Kongated .................... Rønnede Krummerup............... Fuglebjerg Krymplinge ............... Everdrup Kv lalemark ........... . Sandved Kyllehæk Huae ....... Kostrade Ladby .......................... Næstved eller Rlalev eller Bregnebjerg Lille Næøtved ........... Næstved Lille Rotting* .......... Tappemeje Lille Tvede ................Næstelsø Myrup ....................... Lou eller Vesterborg Naaby Landsby ... .. Bislev eller 8ke!by Nebleiorp .................... Lundby Ny Holsted ................ Næstved Nr. Tvede....................Toksværd Næshy .........................Glumsø eller Tyvelae Næsbyholm ................Glumsø Nr Stnldatmp........... Tappemøje olatrup ........................ II. Olatrup ell Fens- mark e’l. Tokavænl Orup ............................ Tybjerg ell. Herlufm Pederstrup ..................Lou Ravnsbjerg ................Toksværd Rnunstrup ..................Toksværd ..Raunstrup” ............. Heriufmagle Regerup ........... .......... Glumsø eller Bkelby Rejnatrup ....................Ounderslev Ret test rup ............ . Nyland ell. Vesterb. Ring. Hammer ......... Kostr. aller Veøterb eder Hammer Risby .......................... Hammer Røgenkov ....................Fuglebjerg Rønnebæk ..................Næstelsø ell. Nøætv Ballerup ...................... Noddekær Saltø ............................Kyse Saltø Bkovfogedboltg Næstved Saltø Hovedgaard ... Hyllinge Bandby ........................Glumsø Slpperup .....................Næstved ell. Nyland Bjolte ..........................SJoltb Strand, Tappet ■ I. Everdrup nøje ell Skraverup ..................Næstv. ell. Karebkam Sneaere Overdrev ... Tappern ell. Everdr Snesere Mark ............Tappern. ell. Everdr Sneaere torp ................Hh erdrup Sneslev ...................... Fuglebjerg eller Ounderslev Skafterup ...................Snndved Skaverup .................... Noddekær Lund ............................ Kyse Lundbytorp ............... Lundby Lønnede ................... Nyland Marhjerg Huse ......... Vesterborg Marvede Sogn............ Menstrup Mogenstrup ................Lou

Stubbenip ............ . Kyse StørUnge Landsby ... Everdrup Svendst nip ................. Nyland Sværdborg ................................................. Lundby Svir -ti .............................................................................. Svinøland Sørup .......................... Toksværd T Rp^tnip ••••*••••••••# Hyllinge Thorup .................................................... . Hammer Tomemark ................ Menstrup ell. Candv Torpø .......................... Heriufmagle Trælløøe ..................... Herlufm. ell. Skelby Tybjerglllie ................ Tybjerg

Abbednæshoved ....... . Nyland Ågerup ...................... Hyllinge Arløse ........................ . Sandvod Arløsetorp Landsby. . Sandved Askov .................... . Everdrup

eller

Atterup ...................... ■ Glumsø Avers! ......................... . Tybjerg Basnæs Laudsby...... • Nyland Bavela* .......................< . Glumsø ell Skcity Bendslev..................... . Fuglebjerg Bissenip ..................... • Rude Bistrup ...................... . Næstv. ell. BregncbJ. Blangslev ....................• Lou Boserup ...................... . Tokøværd Brandelev .................... Næstelsø Bredeshave ............. Tnppcrnøje Brot up .............. ........ Menstrup Brødcrup .................... Tappern. ell Fverdr. Braderup Højskole Everdnip Bækkeskov ................ Everdr. ell. Tappern. Bøgebæk .................... Tappernøje Bøgesø ........................ Lou, Næatelaø, Everdrup .Dybsø .......................... .Svi nøln tid y>yrted .................. Tokav. ell. Everdrup flgngelstofte ................ Glumsø ell Tyvrise Sngelstrup.................. Everdnip Enø ........................... . Karebæksmlrde Espelund Huse .......... Lundby Faarup ........................ 1>ou Fensmark ................... Næstved ell. Fensm. Fladsaa ...................... Næstelsø Flemstofte ................. Fuglebjerg Fllntemose.................. Everdnip Fodby .......................... Na*stv. ell. BregnehJ. Fuglebjerglund Huse Fuglebjerg Ful rendal .................... Sandved Føralev ........................ Hyllinge ell. FuglebJ. Gaunø Baroni ............ Næstv. ell. Nyland Gelsted ........................ Heriufmagle Gerdrup ...................... Illslev GrlmUrup .................. Næstved Gudcrup ...................... Næstv. ell. BregnehJ Bonderup .................. > Næstelsø Borup ........................... Nyland II ....................... Honnede Haldagerllllø ............ . FuglebJ el. Haldager Haldagermagle .......... FuglebJ. el. Haldager Hammerhuse .......... Hammer Havnskov ................... Hyllinge Herlufsholm Sogn ... Næstv. ell. Fensm. Herluflllle .............. Heriufmagle HJelmaølltle................ Tybjerg HJulebæk .................... Herlufm. ell. Fensm. Hol løse Landsby....... Skelby ell. Rislev Holmegaards Glaav... Næstv. dl. Fensm. Gunderslevl. Landsby Ounderslev Gød. trap .................... Toksværd Hanrslev ..................... Sandved

Lundby

(Præstø Amtskommune. Næstved Kommune og Heri ifsholm Kommune.) ø Præstø Amt

Amtmand over Præstø Åmt:

G. Toft, Telefon 1400. privat 1151.

Amtakontoret paa Amtagaarden.

Kontort*d 9-16, lørdag 0-14 llf. 1400 .mtsraadaaekretær og Kontorchef, cand. Jur, F. H. Høyrup. — Telefon privat 1141. Akoleraadaaekretær, St^efondsbog- holder og Amtsfuldmægtig, rand Jur K. Dambæk. Telefon privat 1079 Sko- ledirektlonasekretær, Skolefondsknsae rer og Amtafuldmægtlg, cand. Jur. K Mlchaelsen, Telefon privat 1788. Præstø Anslår—

Holme-Olstrup .......... Olstnip Holme Slpperup ....... Fensmark Næstved Holateln* Minde Fuglebjerg Hundst nip .................. Hammer Sandvod Hustnendsmark Huse Glumsø Hækkenip .................. Tybjerg Højbro Huse ............. Kostrade Højbjeig .................... Ounderslev

Spairesholm ....... .. Everdrup Spjellerup .................Menatrup

. w - h — mwp •-naicjsa ttmvmum

HosmandskommkMiion 3 Husmand 3«ror Jensen, Bogrely pr. Tappernøj«, Tlf. Tap- pemsje, 51, Formand. Parcellist Otto Pedersen, Kalby pr. Hclrne Olstrup, ok Oaardejer Harald Jensen, Hellested pr. Haarlev, Tlf. Hellested 5. Overformynderiets I^uuiebestyrelse: Tor* mand: Sognefoged Ole Fr. Olsen, Blangslev, Tlf. Lou 21. Medlemmer: Odr. Lars Rasmussen, Neble, Tlf. Bind* bjerg 1 u, og Rektor P. O. M. KrUge. Rasmussen, Næstved, Tlf. 1511. Taksation af Ejendomme, hvori finskes Laan af Overformynderimidler: For Landkredsen: Oaardejer, Sogne- raadsformand Th. Larsen. Glumi«, Tlf. Glumsø 127. Odr. Thorvald Ander­ sen, Stenstrup, Tlf. Nyland 61 u, Odr. Th Larsen, ITstrup, Tlf. Mkelby 69, Odr. Poder Pedersen Sandby pr, Vrangstrup, TH. Skovmark 20 u, Mu­ rermester Carl Andersen, Skovvænget, Næstved, Tlf Næstved 1082. Kapitelstakstnævnet for Præstø Amt Amtsraadsmedlem A. P. Hansen, Len- demark, Tlf. Stege 4242, Amtsraads­ medlem Lars Rasmussen. Neble, Tlf. Bindbjerg 1 u, Amtsrandsmedlem E Henrlkser, Tyh«ærglllle, Tlf Tybjærg 3, Amtsraadsmedlem Otto Larsen, Ro- holtc, Tlf. Orup 33, AmtsraadsmeU lem Aage Nielsen, St Ubberup Tlf. Borre 2110 Overepldemlkommlsslonen for Præstø Amt: Formand: Amtmand O. Toft, Næstved, Tlf. 14JO, og Amtsi aadsmed- lemmerne A. Henriksen. Ol. Tapper Ib nøje, Tlf. Tappernøje 83, samt Otto Larsen, Roholte, Tlf. Orup 33. Valgt af Næstved Hvraad: Apoteker Chr Knudsen. Næstved, Tlf. 63 Fpldemlkommlsatonon for Næstved: For­ mand: Politimester L. Dyrlund, Tlf. 77. samt a. for Landdistriktet: Odr Hans Chr Jørgensen. Gelsted, Tlf. Herluf- magle 30 u, Odr. Niels Nielsen, Søløve- gaard, Horlufmagle, og Købmand H Piesner, Glumsø. Tlf. Glumsø 8, b. for Købstaden: Maskinmester Aksel Han­ sen. Tlf. 1853, og Apoteker Chr Knud­ sen, Tlf. 63, Den staaende Voldgiftsdomstol for PrsMtø Amt i Tvistigheder sng. Handel med Husoyr: Formand: Dommer R. Jessen, Næstved, Tlf. 662. Voldgiftsreten i Tv’stlgheder ung. Han del med Husdyr for Næstved Rets­ kreds: Odr. Th Larsen, Ulstrup, Form , Tlf. Skelby 60. Best Oluf Petersen, Næstved, Telf. 462. Odr. Otto Hent- mlngsen, Stenstrup. Telf. Nyland 37. Odr. Hans Carl Hansen, I^adby, Telf 639 u. Odr Frlmndt Jensen. Arløse, 8andved, Tlf. Bandved 2u Sogne- foged H P. Raaschou, RejnUrup, Næst­ formand, Tlf. Gundmclev 3. Odr. Carl Jensen, Fodhy, Tlf. Bregnebj.irg 15, Odr. Karl Jensen, Vallensved. Tlf. Kyse 29, og Odr. Julius Pedersen, Vrar.g- strup, Tlf Tyvel se 4 v. Medlemmer af Boretten for Næstved Retskreds er: Havnefoged E R. P. ca- lum, Ove rniask Inmester F. C. Borring, Havneaaslstent K. H. Mortensen og Maskinmester Poul Klrk, alle af Nieat- ved. Formand for Natnrfmdnlngsnævnet for Præstø Amtsraadskreds* ijgmmor h

P. Hay-Bchmldt, Store Heddinge Tlf St6re Heddinge 73. Erstatn'ngskommlaøion 1 H. t. Lov Nr 181 af 20 April 1038 om Byplaner Amtsrådsmedlemmerne E. Henriksen Tvbjærglllle pr. Herlufmaglo, Form«! f. Tybjærg 3. og John. Krlstofferen Svendsmark pr. Stege. Tlf. Stege 4297 Amtsvalgbestyrelsen 1 Hento. ti) Lov Nr 139 af 11. April 1620 om Rlgsdagsvalt Amtmand O. Toft, Næstved, Tlf. 1400 Amtsraadsmedlemiaeine A. Henriksen Ol. Tappernøje, Tlf. Tappernøje 83 O Larsen. Roholte, Tli. Orup 33. Borgn R. Calum, Næstved, Tlf. 1000. Fredningsnævnet- Amtsraadsmedlem A P. Hansen, Ler* mark, Tlf Stege 4242 TtUcH*lIon»komn.liMJon l H. t. Lov Nr 14 o af 7. Maj 1937 om Naturfredn lug Oaardejer A. Andersen, Svonsbjeri: Tlf. Herfølge 125. Arbejde- og ForsørgeIseMuistalten I N»s» - ved: Bestyrelse: Fru Marie Andeisen, Fan magt. vej 4, Næstved, Telefon 129H Murermester Carl Petersen, Nyvej 7 Næstved. Telefon 1121. Sagfore-, oand. Jui. M. Konrad Hansen, Købmn gergade 4, Næstved, Tlf 1430 Fru Sygehusinspektør O. Møller, AmUæyg. - huset, Næstved. Tlf. J401. Kaffehandler P B Andersen, Riddergade, Næstved Tlf. 1188. Opsynsmand Holger Chn- stoffersen. Køhmagergade 10, Næstved Tlf. 1935 assistent Engelhard! Sø­ rensen. Vordlngborgvej 24, Næstved. Telefon 1953 Amtsi aadainedlem F Henriksen. Tyhjærglllls. Tlf. Tybjærg Amtsraadsmedlem Theodor Larsen T I- strup. Tlf. Bkelby 60. Ttlsynsiidialg: Amtmand O. Toft, Næstved Tlf. 1400 Amtaraadsmeolem Isvra Rasmussen, Nable, Telf. TJlnd- bjerg lu, og Borgmester J, P. Jensen Stevns. Stor« Heddinge, Tlf. Storo Hed­ dinge 13. Aalegaaidnnævn: Amtaraadimediem A Henriksen, Ol. Tappmnøje, Formand, Tlf Tappemøje 83. Fisker Han« Petei Christensen, Kalvehave. Odr. Ejner NMsen, Bøgaard. Lund. Prisudvalg: 1) For Præstø Amtsraadskreds: Amt I m

Rasmussen, Næstved. Tlf. Næstved 1511. Lange, F*ru Charlotte Dalmurk, Bakkevænget, Gentofte, Tlf. Oen tofte 4686. Amtsra/idsmedlem E Henriksen, Tybjærglille, ^Telefon Ty­ bjærg 3. Borgmester P. Klrkegaard, Saxkøbing Overlærer A. Kapersen, Holbæk, Tlf. Holbæk 689. Overlæge H Tønneren. Næstved, TU. Næstved 35 Kontor: Hjultorvet 12 », Næstved: L*»- der: Frk. M. Ostcrgaard, Tlf. 1156. Næstved Kommune. Borgmester: R. Calum, Tlf. 1900. Priv. 998 Borgmeøteekontoret: Teatergade 8. Kontor­ tid 10.30 -12.30. Tlf. 1900 Byraadi-t, valgt 3. Maj 1943, bestaar af. Borgmester R. Calum, Amtmandsg. 11. Apoteker Chr. Knudsen. Torvest rasde 8 Overportør Th. Tidemand, Kornbakken 5. Tømrermester Fr. Nielsen, Osvarsvej 10. Faktor Philip Birkedal. Vordlngborg­ vej 16. Sagfører M. Konrad Hansen. Køhmagergade 4. Fru Marie Andersen, Ndr. FarlmagsveJ. Postbudformand Char­ les Ravn, Havnen 7. Opsynsmand Holger Christoffersen, Køhmagergade 12. Kaffe­ handler P. E. Andepjen, Hans Horne- ma/insvej 3. Træarbejder Otto Petersen. Brandtsgade 17. Fru Oerda Meder, Amts­ sygehuset. Forretningsfører Engethardt Sørensen. Vordlngborgvej 24. Direktør Hans Poulsen. Staalgaarden. Murerme­ ster Carl Peteraen, Nyvej 7. Byraadet holder ordinært Møde 2. og 4. Mandag I hver Maaned, Kl, 16 Eftm. Byraadssekretær: Kommunesekretær 8. E J. Elvang. Tlf 1746 Folkeregistret: Kontor: Teatergade 8. Tlf. 1900 Registerfører: Skatteinspektør Joha Westphal. Skattekontoret (Ikke for Indbetaling), Te­ lefon 1900 Ligningskommissionen valgt 22. Nov. 43: Skolebetjent Chr. Rasmussen, Jernbane­ gade, Formand. Fru Caria Jensen, Ster kelsvej 8. Postbud H Johansen. Ster- kelsvej 26. Arbmd. Harald Hansen. Præstøvej 8. Malermester V Bramsch, Østergade 28. Lærer J. H Ostergaard, Præstøvej 57. Købmand P. Larsen. Rnmsherred, Skatteinspektør: Johs. Westphal Kommunale Revisorer: Skolebetjent Chr Rasmussen. Jernbaneg. 12 Bankboghol­ der Ijanners Nielsen, Godthnabø Allé 27. Kommunale Udvalg: Den førstnævnte er Formaud Kasse- og Regnskabsudvalg: Borgmeste.en. Ph. Blrkerlal. Tb. TJdemaud. Konrad Hansen og Apoteker Knudsen. Havneudvalget: Borgmesteren, Carl Peter­ sen. Engelhardt Sørensen. Konrad Han­ sen, P7m. Andersen Socialudvalget og Børneværnet: Marie An­ dersen (Fmd ), Carl Petei »en, Holger Christoffersen, Engelhardt Sørensen. Konrad Hansen. Fru Møllet og P. E An­ dersen. Udvalget for de kommunale Virksomheder borgmesteren, Engelhardt Sørensen, Otto Petersen, Direktør H, Poulsen og Fr Nielsen. Udvalget for Byplan og tekniske Anliggen­ der: Otto Peteisen (Fmd 1. Borgmeste­ ren. Carl Petersen, H, Poulsen og C. Ravn.

e BS

Lars

K, Cl

t -4

O'

* « ■*+>» •+ a

51 li i 3 ^

n ti

Udvaiget for kommunale Bygninger og Jor­ der: CaH Petersen, Th. Tl-lemand, En* gelhardt Sørensen, Fr. Nlelnen og Chr. Knudsen. Centralbibliotekets Bestyrelse: Engelhard! Sørr aen, Ph. Birkedal, Th Tid« mand, Fru Møller og C. Ravn. Skolekommission* » Ph. Birk« dal, Borg­ mesteren, H. Christoffersen, Fru Møller og C. Ravn Bygn lngskommlsiilone.i: Bor gmesteren, Carl Petersen, Fr Nielsen. Udenfor Ran­ det: Politimester L Dyrlund, Arkitekt Otbo og Tømrerm. H. P. Poulien Brandkonimlsslon: Borgmesteren, Carl Pe­ tersen, Fr. Nielsen og H. Poulsen, Politi­ mesteren og Brandinspektøren. Sundhedskommissionen: Politimesteren, Otto Petersen og Apoteker Knudsen samt læge O. Ingerslev. Valgurivalg: Borgmesteren, Pn. Birkedal. Th Tidemand, Konrad Hansen og Apo­ teker Knudsen. Prisudvalg: Marie Andersen (Fmd.), Isen­ kræmmer Chr. Andreesen og TræarbeJ- d«.»r Otto Petersen Brændaelsudvalg: H. Christoffersen (Fmd.), Købmand V. Blum Hansen og Typograf Mads Petersen Dot kommunale Kornnævn: Panttiogeo Martin Hansen, Oaardejer Chr. Nielsen og Paplrarb. Ludv. Rasmussen. Bollganvlsningstidvalg: Borgmesteren, Sag­ fører M. Konrad Hansen. For Grundej« r- ne: Kobmand Chr. Lorenr.en. Fabrik.«*'* C. V. Hansen. For Lejerne: Pantefoged Martin Hansen, Elektrosvejser Vald Hemmlngsen Repræsentanter 1 Boligselskabet: Lands- 1 retssagf Juulsgaard, Elektriker Wl«*1er. rund«W‘*inp» Næstved Brandstation. Telf. 806. NB. Kommunsle Telefoner > Se Side 10 og II Dnnitm'rl «mtoret aabent daglig 9 16. Tlf 662, Dommer R. Jessen. Aagade 18. Tlf. 1686 Dommernfdellngskontoret I Fuglebjerg aabent hver Fredag 13—18. Tlf. Fugle­ bjerg 154. Bitingstedet 1 Fuglebjerg (Kommunesko­ len): Retsdag 2. og 4. Onsdag 1 hver Maaned Tlf. Fuglehjerg 209 Politiet: Politistationen Tlf. 77 (m. Omst. til Politi­ kontoret). Boliger: Politimester L. Dyrlund, Tlf. 962 Politifuldmægtig H. Rosenfeldt Hansen, Telefon 1205. Kriminalpolitiet TH. 841. Krlmlnalasslst. Elving, Tlf. 488, Over* betjent V. E. Frandsen, Tlf. 173. Over­ betjent E. Olenert, Tlf 661, Over­ betjent P. Johannesen, Tlf. 103. Kri­ minalbetjent C. Maarbjerg, Tlf. 1813. Kriminalbetjent F. Zachartassen, Tlf 1868 Ordenspolitiet: Politiassistent E. L. O. Pe­ dersen,, Tlf. 848. Overbetjent C Hcm- mingsen, Tlf 94. Overbetjent A, M. Damgaard, Tlf. 1312. Overbetjent V. J. Pedersen, Tlf. 1316 Overbetjent U V. Btlgsgnard, Tlf. 13i6 Overbetjent Hel­ ge Knudsen. Tlf !317. Polltlbet. Johs. Jørgensen, TT. 1777. Politibetjent Leif Rasmussen, Tlf. 1901. PolltlbetJ. V. Chri­ stiansen, Tlf. 1318 PolltlbetJ O. Bentsen.

Poulsen, Ahornvej 7. Ostehandler Mar* tin Olsen, Jørgen Jensensvjj 51. Tøm* termester Vllh. Jacobsen, Slaftelsevej 34, Pclst. H. Chr. Jacobsen, Øverup. Bank­ direktør Chr, Dragheim, Slagelsevej 47. Parcellist. Chr. Hansen, Ouderup. RcakæfttgclMwiidv&lget t Huben Sand, For­ mand, Tlf 947. Odr Johs Nielsen, Vrcds- løse, Tlf. Fensmark 29. Arbejdam.uid A. Hartvig Korsgaard. Ny HolstedveJ 3 Kornnævnet: Sogncraadsmedlern Martin Jacobsen, TH. 1038, Formand. Odr. Carl Hansen, Ladby, Tlf. 609 u Parcellist Hans Chr. Jacobsen, Øverup. Brændselsudvalg : 8ogneraadsmedVm Carl Ipsen Petersen, Ladby. Konsulent S. P. Mortensen. Rlngatedgsde 136. Køb­ mand Eskild Hansen, Slagelsevej 17, Tlf. 614, Brandfogedrr; Bllkkenslagermester J. V Petersen, Væverstræde 5, L Næstved. TH. 918 Odr. N. P. Nielsen, Ladby, Tlf. Rislev 28 Odr. Rasmus Andersen .Vreds- Uæe, TH 821. Odr Jens Chr. Jensen. Sten- længegaarden. Holsted. Tlf. 152. Ved Tid« brand ring da til Næstved Brand væsen, Tlf. 806.

Tli. ?0P3. Polttibejt. H Andersex, Tlf, '.095 Lane politiet: Politiassistent B. M Bendt- seiv Tlf. Glumsø 16. Landpolltlbetjent Gustafsen, Fuglebjerg, Tlf. 164. Overbe­ tjent Otto Pedersen, Tlf. Næstved 637. Kirkerne: Set. Peders Kirke: Provst Joenæn, Købma- gergade 2. Tlf, 808. Træffes Kl. 12—13 undt. Mandag. Hjælpepræst: Skjoldborg Kristensen, KlldornarksveJ 79 A 3. Tlf. 1642. — Kordegnekontoret: Kordegn B Iversen, Apostelgaarden, Riddergade. fif. 1674. Træffetid: Kl. 12—13. Orga­ nist og Kantor: Fru Thyra Hyldgaard. K.rkepladsen 5». Tlf. i909. Kirkebetjent: Fr. Petersen, Vlnhusg. 7 . Kirkevæ rge Skolebetjent P. BUlehøj, Tlf. 1207 — Menighederjadets Formand. Papirarbej­ der Vllh, Nielsen, Møllegude 8, Tlf. 494 Set. Mortens Kirke: Sognepræst 8.A Munk OstenfeldtveJ 16, Tlf, 716, Træffes Kl 12 -— 13 undt. Onsdag. — Kordegnekonto­ ret: Pastor Ove Buur, Brandtsgade 19, Tlf. 247. Træffetid Kl 12—13, undt. Tors­ dag. — Organist.og Kantor C. J Grum. Gallemarksv. 33, Tlf. 1186. Kirkebetjent: E Mortensen, Østergade 8. — Kirke­ værge: Papirarbejder P. Brendorp, Tlf. 1037. — Menlghedsraadets Formand: Bager V. A. Petersen, Tlf. 1563, Næstved Klrkegaard: Kirk-gaardsværge: Pantefoged Martin Ilans-n, Tlf 1311. Klrkegaardskontoret: „Østerport”, Øster­ gade 32, Tlf. 1773. Klrkegaardnlnspektø- ren, M. Stahlsrhmldt Nielsen, træffes Kl 11—13 samt Fredag Kl. 17—18. (Eopæl Tlf 1873). Ilcrl 11 fsholni Kommune. Herlufsholm Mognertad, valgt den 3. Maj 1943. bestaar af: Skovfoge«! N. C. Æl- kær, Herlufsholm, Tlf, 867 Pantefoged Albert Hansen, Rlngntedgade 169, Telf 665. Bankdirektør Chr. Draghelm SlagelseveJ 47, Tlf, 1171. Mejerist Mar­ tin Jacobsen, Præeteatræde 4, Tlf. 1038 Tømrermester Vllh, Jacobsen, Slagelse- vej 34, Tlf. 954. Artejdsmand Carl Ip- sen Petersen, tadhy. Gaardejer Hans Chr. Jensen, Ouderup, Tlf. Bregnebjerg 60 Fni Emm* Poulsen, Ahornvej 7, Telefon 1369. Elektriker Hubert Pand, Ahornvej 8, Tlf °4T. Odr. Niels Johan­ nes Nielsen, Vredsisse, Tlf. Fenarnsrk 29 Pclst. H. Chr. Jacobsen, Øvenip. Tlf FensmAtk 31 u. Herlufsholm Kommunekontor, Telf. 203. Folkeregister Tlf. 1803. Kommunekonto­ ret er aabent Ugens 4 første Dage fra Kl. 11—12 og fra Kl. 16—16, FVedag fra Kl. 11-12 og fra Kl 16—18. Lønlag fra Kl. 11—18. (Socialkontoret aabent hver Dag fra Kl. 13 -14). Formanden træffes paa Konto­ ret I Kontortiden Fredag. Dot sociale Udvalgt Albert Haiisen For­ mand, N C. Ælkær, Fru Emma Toutsen. Carl Tpsen Petersen, Vllh. Jacobsen, H. Chr. Jacobsen, H. Chr. Jensen. Børneværn»udvalget: Albert Hansen, For­ mand, N. C. Ælkær, Fru Emma Poulsen. Tømret tnestur Vllh. Jacobsen, Bankdirek­ tør DraghHm Skolekommissionen: Kæmner M. Olsen, L Næstved (Formand), Tlf 203. Fru Bmn.a

Vurdpringsniænd til Ejendomsskyld: Vestre Del: Tømrerm. Vlm. Jacob­ sen, L. Næstved. Meje ist Martin Jacob­ sen, L. Næstved. Østre Del: Pantefoged Albert Han­ sen, Rlngstcdgade 169. Murermester Carl Andersen, Hkcvvænget 17. Vandsyusmænri: Vognmand Johs. Valdemar Hansen, Sønderdrnæset, Tlf. 533, Form. Parcellist Anders Niels Andersen, Vreds- løse, Gdr. Rasmus Madsen, Ladby. Hegne«nsm.end: Anders Niels Andersen, Vredsløce (Formand). Gdr. N. Clir, Pe­ tersen, Vredsløse, Tlf. 9i7x. Hmd Hans Henriksen, Ouderup. Forllgemægler I Ty<*nd«*»ager: Gdr. Knud Larsen, Usbjerggaarden, TH. 499. Arbnr Carl Ipsen Petersen, Ijttdby, og Arbm Chr. Larsen, Rlngstcdgade 89. Sundhedskommissionen: Gdr Knud Larsen. L. Næstved, Tlf 4D*> (Formand). Sogne­ rådsmedlem Hubert Pand. Banearbejder Vald. F etyrsen, Gartnervej 1, Bagersvend Ernst Leo Larsen, KarrebækveJ 9, Mu­ rermester C. Andersen, Skovvænget. Herlufsholm Kirket Sognepræst: Provst Knud Hee Andersen, TH 378 Kordegn og Kantor: Hjælpepræst H. J. Bnlle, Rlng- ■tedgade 137, TH. 1594

Biler

A B c

M ^ 1 35 *

i

iif?

Næstved AMiom«»l»il-t'o{iriiMiicitd

7 Personers Biler I

•«ufgw! □PRo:

M N

1191 Andersen Evald, Fnrimngsvej 47 586 Andersen 11. JM køhinngergnde 8 1087 Auto*Taxa, Riddergnde I 860 Hansen H. Chr.. Lille-Bil/>nlrnlen, LI. Næstved 896 Hnnsen Peter, Skyttemarksvej 31 *1016 Jensen J. P., Præstøvej 53

O pi, i R 1

* **, »>** ° • . B CG S «J

«*#•

403 Nielsen Rasmus, Fnrimngsvej 25 889 Poulsen Dines, Farimngsvej <1 1003 Rasmussen J., „Dania“, Ringstedgade I 584 Wineentz C. V., Gallemnrhsvej 72

»« s?

3ri S.

fc jS *v * fr ' *

I 1 tø

ft.

. r'

HENRIK NIELSEN, Uatargada 9, Taløfon

Møbler for alle H)em. - Saavel Møbel- som Bygningsarbejde udføres. Stort Lager af Ligkister og Ligtøjer.

Moderne praktiske

Kontormøbler... som l.ed i Kontorarbejdets Rationalisering. Kom ind ug se VTe Modeller — og hor vore Priser. Der er absolut ingen Købetvang.

Tlf: 1132 N4STVIO

Køb Gasværkets Produkter

derved støtter Dr Dem selv . . .

K.xllar, Ovn« og App« tatar kan kaltaa paa Atbatal mg ganttam Para« ■»•'ivanliga lø»røtand#r

er det bedste, hurtigste, billigste og renligste Brændsel

Rclflirt ar' »»gg«*a 1 1?. maar.adllgr Katar paa Raadhunat , , KOKS

Køb Gasværkets — bedst og billigst ■B 1900 Alle Oplysninger iøvrigt: TU. Gasværket har Tlf. 113 (svarer dette Nr. ikke — ring da til Nr. 133)

■■■■Hi^

Bemvclc tuw. ucutr. Side Erindringsliste for Næstved K >mmuna

Udførligere Oplysninger an Telefonnumre for Næstved Kommunes Udvalg, Nersti ed ftyraad m. v. findes Side 4 og Side /

NÆSTVED KOMMUNE Raadhuset 1

Næstved KUL & KOKS Kompagni A|S . Teli. 1420 NÆSTVED Centralen aeben Ira b Mor*en til 12 Nat (Opringning mellem 12 Net o« b Mor*ea 30 Øre' ISE NAVNEREGISTER Abonnenter, der l.ar .! ell. tiere Ledn. paa »amme Nr., er I det efterladende mrkl. • Hurtigt pøjtkrsevede Nr.:

Erindringsliste: HU mi.

Inddriv«** ved l'Hoø.ttnftng efter

Forfaldsdag:

4. Juni. 4 Ajguøt. 4. September. 4. November. 4 December. 4. Februar 4. Marta.

1. Rate 1. Maj. 2 Rate 1. Juli. 3. Rate 1 August. 4. Rate 1 Oktober 5. Rate 1 November. 0 Rate 1 Januar. 7. Rate 1. Februar 8. Rate 1. April. 1. Rate 1 Juni. 2. Rate t. September 3. Rate 1. December. 4. Rate 1. Marts.

*1733 Aage E Krog, Sagfører, rand. Jur. Axeltorv 1 (HJ. af Skem rækken). 1972 ------- (Bolig) Hans Hornemannsvej 7 130 Ankandu (R. Sormaem). Biomater, Kianse og Frø. Østerg.7 994 Aalhoit E. B., Købm . 8kyttemkv #0 335 QH.a:J-lcrnx s. & o. aaris - larsem ~~ TIMMIMIlfM NØKTVIO FARIMAGSVEJ 7 . TELEFON 336 943 Aartø-Lamen Johs., Glarmester, Rlng- stedgade 27. 1379 ------- (privat), Magle Møllevej 1 1694 Aarup Palline, Fru, Møllevel 5. *1029 Aarup & Co. A/8, Kolonial og Vin en gros. Vegtre Kaj. 950*------ — Dir. P. Neliendam Pauløen 1028------------Prokurist Bent A. Clausen. 1367 ------------Repr. Dan E. Petersen, 900 Aarøe J. P. L., Danseinstitut. Ballet, Step, Amtmandsgade 12. 721u Abel Poul, Forpagter, Ydernæø Ho- vedgaard. 1144 Absalon Forsikr. Akts. (Ax?l Hansen), Farlmagsvej 9 17251 Adler aut. Forh. (Axel DUlevsen), 2*2/ Kindhestegade 18. 1020 Agerskov H., Frue. Østerport, Øster­ gade 30 ? 7 Ah.-entr.en O., Repræsentant (K. T. A S.) (0-16), Rtngstedgade 8. 820 Akasla (I. Hansen), Rmgstedg 16. 207 W&ååiL røm 1945 — Forretningsfører A. B Henrik­ sen (Bolig), 490 Alhrechtnen Th., „Frugtbørn*n“, Ramsher. «»d 9. C. A fløn, Handelsgartner, Skytte­ marks »ej 43. Karen, Trlkotageforretning, Ring­ stedgad« 27. 1380 — A., Tømrorm., Gr Irnstrupvej 23. 692 Alderdomshjemmet, Farlmagsvej. 927 — ’• Anneks, Farlmagsvej 70. 888 Alderdomshjemmet, Li. Næste*d 1218 Aldersrentebollgerne, Vordingbgv 23. 902 1099 1905) tegner tik Arter ml W< -relkrfnger. i, Næstved. Telefon 898

Amtssygehuset ......................................... 1401 Brandvæsenet ........................................... gon Falcks Redningskorps ............................ 1206 ? Vlltlst atlonen .......................................... »77 Sankt HJILaabeths Hospital .................. *1707 Zone Redningskorpset ........................... *1016 N ast ved Kommune: Raadhus 1: Alle Kontorer kaldes gennem Telefon Telefoner udenfor Randhuset: 692 Alderdomshjem. B27 *— ’s Anneks. > 1218 Aldersrente-Boligerne *2062 Amts-Arhejdsanvlsnlngokontor. 1887 Badeanstalt (kommunal), 998 Borgmester (Bolig). 30# Brandstation 506 Brand- og* Bygningsinspektør 1853 Maskinmesterens Bolig #6 Havnefogeden* Kontor. 17*6 Havnenas M. Hanren (Bolig). 4.*'.2 Havti««opsynKtnand og Havncformani. 1011 Kloakpumpestation. 17*6 Kommunøøekretæren (Bolig). 1843 Kæmneren (Bolig). 1751 Ligningskommissionen* Formand 676 Skolevæsen (Skoletnsprkt.' 12—17 153 — eks«mensfri Mellemskole 356 — Grundskolen paa Kirke pladsen. — * Klldemarksakoler«. — Lindehjergskolen. 1048 Socialinspektøren (Bolig). 1450 Støds- og Havneingeniørens Bolig 1142 Ing, J V. Petersen (Bolig). 1870 Ingeniør Holst-Hansen 241 Vandværket. 1647 Vejmand. 554 1844 82# Centralbibliotek 241 Elektricitetsværk. 1828 Polkekøkkenet. 113 Gasværk. 183 Oasvierkshestyrerens Bolig.

D

Personlig Kommuneskat, Fælleskommu- nal Indkomst- ej Formueskat samt Ind­ komst- og ¥Y>rmueøkat til Staten .......

4. M a J

• 4. Juli.

4. Oktober. 4. Januar 4. April.

Ejendomsskat .................................................

Telefoner: Alle Rciadhusets Kontorer kaldes gennem Telefon 1900 Kontortider: (NS Samtltfa Kantorer m«>d UmSafol«« •» Byfningtlnepalitor SkaH«

X

Bogholderi og Kasse ................................................. Socialkontor .................................................... .............. Borgmesterkontor .......................................... ............. . Kommunesekretarlat .................................................... PrlskontroJ loren .......................................................... Bryllupssal .................................................................. Hfcnttelnsp., FVlkeregtntrr og /ligningskommission Brand-, Pollg. og Bygningsinspektør .................... NsNitved Skatterand ..................................................... Stads, og Havnetngenloren ....................................... Amts-ArhejdeanvIsnlngsKontor- ............................ Brændaelsudvalg'rt ........................................................ Dot kommunal« Kornnævn ....................................... 8olg af Koks ....... ............................................ ........... Rvstancekontor ......................................................

(Stuen i Kl 10 13. (Stueni Kl. 10 15.

(1. Sal) Kl. 10,,30- 12,30 (1. Sal) Kl. 10,30 12.50 (1 Sal) Kl 10 -13 (1 Sal) Efter Aftale, (1. Hal) Kl. IO--*13. (1. Sal) Kl. 11- 13 (1. Sal) Kl. 10 -12 (2. Sal) Kl 10-13 (Stuen) Kl. § 12 og 16

(1. Sal) Kl 10 «13. (Stuen) Kl. 10 10. (Kæld.) Kl. 10 15. (Stum) Kl. 10 —13.

tiiirifeii ftltarlstn F«rv»h»nrfal 771 Nærvad iXM ilemlelnmttnrver

Telefoner udenfor Raadhuset: Børneylejest at Ionen for Næstved H" Dg PrssMø Amt (Amtssygehuset): Telefon 1401. "Iver Tirsdag fra Kl. 1* «1A. Mrdtæhjælpe.i, Hjultorv 12 Tlf. 1160 Kontortid Kl. 0-16 Lørdag Kl. 0—12. Sundhedsplejerske, Frk Kt mm Hansen, Odtnavej 10* Tlf 1000 Træffer eft Aftale

686 Aab?e Vagn, tvege (Konsult. 11—13), Posthuset, Banegaardspladøen. 476 Aaderup Ce,imntvars- og Rørvævsfbr. »63 Angå ard P., Mnrenneatnr, 8ly* Idldevej 8 (b*dst 12—13). Forøtkriægt..AJrtlææløliatæt National (Grundt Telefon Mt). Sommer

0

*Nt

i

li

V , /.

V*'>*Bjt**C>* [■

1 I ‘ ru l I “ ~ff ■ttr | iM*Tif*)

TelL 1420 . Næstved KUL & KOKS Kompagni AS

Næstved KUL & KOKS Kompagni AS . Telf. 1420

IIFFGH jt \IIEIt S Ford Fordnon Kmbert

Ttlf FON •I4J

dutcmokihx \ui ufcrnøViX

*1111

Ide KI. n Værksted

Boliger: Overlæge, Dr. med. Borge Faær .............................. Røntgen-Afd Reservelæge Overlæge. Dr. med. 8 A. Hol bol I ............................ Med. Afd. I. Keøervelægø Med. Afd. 2. Reservelæge Mod Afd. Kandidat ......... Overkliui g, Dr med Hana Tønnesen ........................ Klr. Afd 1. Kandidat....... Klr. Afd. 2 Kandidat..... Tuberkuloaeatatlonen I Niratved ........................

1300 Alenkjft*r Johanne*, Oro**erer, Set. Mortensgaric 4 <1. 1334 Alfn* Margarineoplag v. K. Kofoed, J. JenaenaveJ 11. *7062 Amtsflrhejds- anvisnings- kooloret gerningsafdeling, Statistikafdeling, bk .spedition, ^ntoil .tyreien _ jOO Amtaknnt uet paa Aintsgoardcn 1071 1 Amta- og Tinghuset. (Svare* Ikke, 1337 | ring da til 840>. 386 Amt stuen, Fnrlmv. 22 (0-12 og 13-131 Amtssygehuset i Næstved ....... 1401 Ornat, til alle Afd. Hverd. 7 21, Son- og Helligdage 9 16 Bosogatld dgl. 14 V4i 16, Søndage tliilge 11 12. Forrap. til Patienter dgl. 13 13*%; Klr. Afd.: Overkirurgen* Konault. Mandag, Onsdag ug Fredag 13 16. Oversygopl. dgl. 13 13%; Med. Afd.: Overlægen* Konauit. Mand , O iim I. og Fred. 13 14, Overaygepl, dgl. 13-13% Ved Fore*|»org*cl til Patienter træffe* Over­ lægen Mand. og Fred. 14 —lft. Rygcli Kon­ tortid 8 %—17, I-ørd. 8 % 14. Inap, tr. b. 10 12. — Kl. 21- 7 Hverdage og Kl. 16 7 Son- og Helligdage kaldea: Klr. Afd. B ...................... Næstved 1401 A 1 . Ilesotvekirurg Klr. Afd C D Klr. Afd. Operationsstuer- nr ell. vagth l^rge 1402 A 1403 A 1404 A 1403 A 1406 A 1407 A 1408 A 1409 A 1410 A 2012 (Amtssygehuset fortsætter meste Spalte) Kår. Afd. Lægekandidat... Epidemisk Afd ................ Med. Afd. Cl. 1 og O. II... Med. Afd., Overaygepl. ... Inspektøren* Bolig ........... Klr Afd 2 . Reserveklmrg Mønt gen-Afd. (Kontorbeatyrer E, Nielsen), Ekapedi* tion8—12og 14—17 Lerdag 8 13. Omstilling til Hua*

1033 Andersen Inge Borg, Lyakopletings- anatalt, Farvergaarden, Opg. C. 804 Chr., Malerm., Købmagorgade 1. 368 »løns Andersens Eftflgr,, H. Alb,

1032 Anderaen & Hønrikaøn, statw- eksam. Ejendomsmæglere. Kalhyrisvej 8. 1371 — E Fru, Fabrikant, Universal Hud- creme, OrlmstrupveJ 9 •1800 Thv., Fabr. i Luxol kemiske Fa­ briker I/S l, KUhleraveJ. 1800a------ udenfor Kontortid. 869 — Thv., Fabrikfint (I*uxol kemiske Fabrikker I/S), Afdettng Roars- vej 8 . 370 - - Prokurist Joh Knud*en, udenf. Kontortid: BoPg, OdlnsveJ 14 260 — Evald, Farve- og Tapethandel, Farvergsarden, Kindhestegade 3. 1133 — H., Formand (K. T. A. 8 ), Grlm- strupvej 67 A. 1974 Hans, Forvalter. Ramaherred 6 . 1428 Andemøn Joh«. (Herl-Fote). Fotografisk Atelier, Jernbuneg, 5. 1100 — E., Frue, Kolontalh. & Ismejeri, KalbyrtsveJ 3. 133 - Elmer, Fru. DehnsveJ 1. 1240 — F.. Frue. Bæbemagastnet, Ax*ltor- vet 5. 1373 • U., Fru, Kolonlnlf., Farlmv. 33. 388 — Holger, Qdr.. Ladby 917u— N. P., Gdr., Vredaløse 321 — Rasmus, Odr., VreJaløse. 7?fl — H , Handelsgartner, Skyttemv. 74 2038 - Poul, Hotelforpsgter, QlenteveJ 24. 1960y— Hagbarth, Husejer. Banevænget 2. 2094 - P. J., Husejer, Freden*vej 8 . 465 Hørøn Andersens Eftflgr, (Poul Hansen), Iskonditori og Af- holdsrøstaurat ion, Kumsh. 27. •1414 - P. B., Kaffebrænderl (Bydsjæll. Kaffebrænderi), Riddergade 8 . 1188 — — (Bolig) H. HornemannsveJ 3. 1831-------- (Bakkegaard), Nygaard** vej. 2069 Herman, Kartoffelhundler. Amt­ mandsgade lf. 1163 — Chr., Kasserer (TrætnduatrlnrbeJ* dernes Fag* ). FartmagaveJ 25. 144 — Oudmund, Konditor, Jembaneg. 21. 934 — Axel, Købmand, Kindhestegade 26. 1793 — K., fhv. Købmand, Rlngstedgade 149

1120 1688 # 1320 1733 1896 1896 33 1897 t646 1906

Andersøn, Manufaktur Trikotage, Hjultorvet 9.

26 *

14l8y Amundnen Aksøl, statsøksam. Ejendomam., J. Jensensv. 36. 389 Andersen Knud, Arkitekt (M A A ), Skellet 5. 1182 J. C.. Aaa Hvedevænget 3 1637 Ejler, Aaaurandor, PlantanveJ 9 •1414 Anderaøn Offer, aut. Ford- forhdl., KingaN|(Hdf 17. Omat. t. Kontor • Værksted - Lager 1. Kl, Reparationsværksted. 1413 A udenf. Kontortid. (Offer An­ dersen am.) Bolig 1412 udenfor Kontortid (Værksted* 1414 A Offrr Andersen Jun. (Bolig 1430 Thomsen J. L., Prokur. (Bolig) 1461 Nielsen Victor. Værkf (Boltgi 151 & Andfraen Å Co. W. Juni, Auto- mobilforlidl, Klngatedgade 11.

1093 — August, MasVInfoi handler. Jern­ banegade 14. 34 — h . B., Masklnm., Kildebakken 17. 10821 Andersen, Carl og Niels, Brdr 923) Murermestre. 1082 — Carl, Murerm., Skovvænget 17. 923 — Niels, Murerm., PræstøvoJ 2 b. 8f 1 Andersen, Fr. & 8**n, Murerm., Knrrebækvej 23. » 409 - Rlch Borg. Murermester, Kind hestegade 3 C. 728 — -Søndetgaard, Musikdirektør, Rlngstedgade 110. (837 Georg. Musiker, Ankervej 7 631 - C., Mælkeriet, Biogade 10 320u Jul., Pelst., Skraverup Huae. 2093 Helge, Politibetjent. LethsveJ 4. 901 — Peter, **ropt\, Aaderup. 378 Knud Hee, Provst (b«dst ti 12% undt. Onsdag), Herlufsholm. 1435 — Chr , Repr., Rampen 8. 1181 — Gunnar, Repr.. Vordli.gborgveJ H 392 — J. P., Repræsentant, Slugelsev. 36 1439 Th., Repr. Hvedevænget 40. 596 — Emil, Restauratør (Centralcafeen, Hj. af Ramaherred A Grønneg.). 670 x Jørg., Sadelmager. AaderupveJ 66 1298 — Oluf, Salgaleder og Vejer, Ndr FarimagsveJ 4. 1742 — A. P., Savakærer. Ringstedg, 71. 1713 — H. A Sf-n, Savskæreri A Maskin­ snedkeri (Værksted), Nygaardsv. 3 413 —----- (Bolig), VordlngborgveJ 20 953U- L. P.. Skotn , SbyttemarkaveJ 129

1039 1787 971 144 776 172 1180 297 93 1273 1366

(Bolig) KarehækveJ 21. t’hr., Adtoophug (Sydsjælland.* Autoophugning), Rlngstcdgade 136 A., Bagermester. QrønveJ 2 Oudmund, Bagermester (Bundsen* Condltorl), Jernbanegade 21 H. Elboj, Bogholder, BgeveJ 4. Tage, Bogholder, SolhakkeveJ 5 t

I

?*4 ■

Carl, Direktør, Klootervej 16. Arne, Dyrlæge, Faistersvej I, Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner 12

Ansvarsforsikringer 18

Telf. 1420 . Næstved KUL & KOKS Kompagni AS 1015 Andersen Violer, Slagterm. og HanJelsm., Brnndtsgad« 26. 711 — Aage, Smede- A Maskinværksted, Rlngstedgade 217. 356 — Th., Smedemester, GrimatrU]!. 1408 — P. KV, Sparekassekaøøerer, Podby- gaardavej 1. 1662 — NIC., Traflkans., FlxveJ 1, 1311 flfl 1281 1421 Arbejdernes Bracndaelafotonlng (Ka* øerer: M. Petersen. FredenøveJ 18) Radioklub for Næstved og Omeg' Find.: Pantefoged Martin ’U mmm Østergade 32. Kasaerer- P. Munk Petarøe Kunst boden Laboratorium, Østergade 14. 462 Arbejda- og Foraorgelaeøanataiten. 1122 Arbejdøhøracn. (Henv, til Næstv. , Erhvervøraadl. 1266 Arbejdsgivere 1 Næstved og Omegi

Næstved KUL &'■ KOKS Kompagni AS . Telf. 1420

426 Bering Georg, Maskinin., Nygaardø- vej 40. 761 Il4>rllngske Tidende Indlevering af Annoncer Indtelefonerinc af Annomer 146 BertHsd11 P. V.s Eftfl. (M Ol- 8«n) Oat en gros,J.Jensensv.51 109 Berth Vald., Guldsm. & Gravor, Hjultorvet 9. — Knud, Guldsmed (Bolig: Rlngsted­ gade 28). 825 Biblioteket (Centralbiblioteket). 625 Bidatrup Nancy, Tatol t’dsalg, Kalhy- rtsvej 5. 885 Biering-Sørensen H., Tand!., Axelt. 1. 769 — H , Tandlæge. Bolig Slngeleevej 20 258 Bllle-Fahlberg. Karetm., FrlggaaveJ 5. 1207 BlllehøJ P., Skolebetjent, 8ct Peders Kirkeplads 14. 1850 Bio (Næstved Biografteater), Forud- beat. af Billetter 1 Konfekt ureforr., Jernbanegade 15. 1201 Birkedal Ph., Byraadamedlem, Faktor, VordlngborgveJ 16. •1600 Blrkøted H. O. A/S, Brogade 2. 33 ------ Direktør Cbr. Rigbolt (privat). Brogade 2. 60 Blrkøted H. A.. Landøretøsagførcr, Brogade 2 (9-12*4 og 2 -B%), 702 Chr. Blsgaard, Automobilforret­ ning & Autoværksted, Rlngøtedgade 33 703 — — Bolig: Slagelaevej 10. 1149 Bjørn E., Cigarforretningen Centrum. Axeltorv 2. 1830 — A., Købmand, KalbyrlsveJ 81. 104 Bjoinbnk Nielsen A., Automobil forhandler, Ringstedgnde 198. 906 Blaa Ko:*' 8vendehjem (Forstander: Otto Andersen>, Jrønnegade 13 756 Blaa Kors (c\.nnand: Skomngerm. Peter Iversen. Ny Østergade 13). 753 -------Kass.: Bogholder J. C. Jepsen. P Bodlløvej 23. 1211 Bladcentralen, Ramsherred 25. 276 Blum Hansen Kaj, Boghandel 6 Pa- plrhandel, Østergade 18 1127------ (Bolig), PræstøveJ 9 1944 Boel Marte Fru, Brandtsgade 15. 192 Boesen Kjeld, Organist, Ramsherred 9 *. 749 Bogtrykkeri Næstved A /F.ske- fahrlk (Ekspn strykkeriet), Ringstedgado 1. 206 Bolm Alma, Fru, Axeltorvet 2. 1310 Bon-Bon, Chokolade- og Konfekture- forretning, Axeltorvet 5.

IMbal llbertsf* r#¥Tr'vJS»>** TU Nærvs'j 902 witki fart og flydende 721y Baadebyggerlet (P Groth Hansen), 775 B. T. Centralen (Johø. Moltxen), Jernbanegade 6. 1033 Bøch Mortensen M., Provløor, cand pharm , Farvergaarden. Op£ B. 1637 Badeanstalt (Næstved kommunale). 819 Bagernes Anvlsningskontor (14 15), (Harry Nielsen), Rlngstedgade 41. 859 Bahnsen Julius, Fabrikant (Nieøtved Buøteføhrik), Rlngstedgade 35. 821 Ballo Aage, Direktør (Kontor), Set Peders Klrkepladø 4. 1594 — Holger. Præst, Rlngstrdga«le 137. fOUN Ralhrø 18 . Isinriinre tom pngnlrL — Dansk Issumnre- Asfllor* 4 — Kontortid 9 iT.Vi 813 - A sMiramlør N. I. Nielsen (pnv.) 1943 - A mtsiONpekt««r II Melhaile „ 231 Bang Fr., Drejer og Musiker. Jern­ banegade 5. 897 — Herman. Fabrikant, KarrebækveJ 21 A. *200 A/8 Banken for Næstved og Omegn (IndustribanUen), Hjultorvet 8 316 — —> — Bankdir. B StUrup-Johansen 149 Barfoed H., Landlnøp., Farlmv. 63. 1965 Barko Møbel- é Trævarefabrik, Far- vergade 7. 428 Ravnholt Vllh, (Næstved Skotøjs­ magasin), Hjultorv 7. 112 Bech Krtk H., Dekoratør, Skytte- markavej 13 129 — H. Chr., Ingeniør (tr. b 10 12), Jørgen JenøensveJ 7. 1098 Beck H G., Adjunkt, Herlufsholm. 1833 — 8, Lundgren, Økonomiinspektør, Rade Hus. Rlngstedgade 16!». 506 Beldrtng L., Arkitekt, Brand- og Byg­ ningsinspektør, Skatteraaisform.. Ostenfebitsvej 4. 506 - Aage, EJendomrhdl., Ostenfeldts- vel 4. 227 I Bel levue Hotel (Carl M Laursen), 1627 J Jernbanegade 16. 878 Bendiøen Marie, Eukefru, Helmerhus. Ramaherredgade 31. 1109 — Niels, IømeJerL Østergade K. 627 Bendtaen Jao., Tømrermester, KiihlewveJ 3. 2098 Bentsen Gunnar. Politibetjent, Ellems vej 4. 1948 —■ Oøcar, fhv. Restauratør, Set. Pe­ ders Kirkeplads 1. 1152 •— B, Bjorn, Smede- A Maskinværk­ sted, Rlngstedgade 161. 73 Bergen E., Kombakken 23.

135 — A., Vaskeri Styrla, Kobmogorg U, 1307 — H. C., Vejleder 1 FJerkiæavi * for Lnndboforen., KarebækveJ ttø 1418v— A., Vognmand, KalbyrlsveJ 63 A 1101 — Evald, Vognmand, Farlmagsv. 47. 1209v H., Vognmand. Nygsardsvej 27. 586 An >rsen VI. J„ Vognmand, (Luksus), Kolmiagergado 8. 1014 — Jens, Vognm., OallematksveJ 50 1390 ~ Otto, Vognma *d (Loatkørsel), Hlngatedgade 218. 300 Andersen Vilh. lift. (Fredo An­ dersen), Vognmand, (»alle- marksvej 3. 1360 — N. 'Hi., Ølhdl. (Fnxo Øldepot), Skyttemarkavej 21. 2004 Andreasen John. Klng, Murermester, J. JenøensveJ 40 A 652 Andreassen Carl, Brødudsalg. Sla- geløevej 35. 496 — Johanne, Enke, Villa Dal-Ly, LI. Nieøtved. MlAndreesen Chr., løenkram A Kokken- 1 | udøtyr, Rlngstedgade J2. 61 — (Bolig efter lukketid). 220 Andreøen Stefana. Frk., Tandlæge, Villa Banely, FarlmagøveJ 36 *701 Annom ehiireauet, HJ. af Oøtergade og Amtmandøg. 1961 Anthony W . Fmd., ACglrsveJ 3. 1949 Apoøtoløke Kirke Den. Oøtergade 21. 634 Arbejdernes Fællesbageri A/S. 1424 Arhejderneø Fællesorg,: Formand: Typ. M Pc toraen, FredenøveJ 18 1751------ Knøse rer: Skolebetjent Chr. Rasmussen. Jernbanegade.

Sammenslutningen af: Forman. Klelnømid Aage Chrlstiansn Amtmandsgnde 1. 1667 ------- Kasserer og Sekretær: Bry>- gor J. P. Plthmer. 1113 Arbejdøglverneø Ulykkesforsikring (Agentur for Næstved By), Rin^ stedgade 38. #61 v. P. J. L. Rasmussen, Malle vej 8. 880 Arbejdsmandenes Fagforen Ingøkon tm (Ba^seror), Teatergade 4. ^2 —- (Formand), Harald HAnsen (Kontortid 11,30 13). 87C Ar« ntoft Svend, Journalist Aagade 14 1568 Aroma Osteforretningen (Aamuø Hun­ øen), Vinhusgade 10, 849 A 'resthuset (Arrestforvareren). 1652 Asmussen Ivan, Ulonnlerforr. ..Østerport", Østergade 30. 14Jf* \ A iktlonslederen for Nieøtved Retøki IJb / \ Sagf. Carl C. Claøen), Ramsh 31 1738 Auh.lJoyd Forslkringsselsk ai > 1087 Auto-Taxa, Rldacrgnde 1. •600 Axelhuø Hotel (Sv. Hansen), A»el- torv 9. 636 - Smørforretn, Torveøtræde 16 62 i AxeHorva Fnrvs-ogTapethandel Tapet, Matervarer, Linoleum. 834 — —• - • Farvehandler Kurt Rasmus sen lBolig), Fabrlkøvej 16. (FDh?*s Forøihrlngiidukah), (S. Hecquot), Kahmagergr.de 3.

Uenkrsm Køkkenudstyr (Has Porcellæn l.yøekroner

Å vatitrt.svarer

til ntiuUgr l'nsn

j-1 €/Iiar. .iiitlrmni

Næstved . Ringsledgnde 13 . Tlf. ét og I8él

Ansvarsforsikringer ir.

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388. tegner 14

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89

Made with FlippingBook - Online magazine maker