Teestrup - Kort m.m. over besættelseszoner i Tyskland 1945

HOLSTEIN rK(CL A -i V

iCHLESWfCj

C )

^ J ch w erin

'•• ./H A M B U R G

J j /

5 TADE

/ '* • .

-si/***

MEKLENSURG

/

V

* * * \

r r f m e n

rv..

4 v

'

V " .

S \ X

LUNEBURQ

/ H A N N O V f l^

MARK-

f \ C^oSNABRUttf / { jr- .••••. w*^-■•*>— . /• : • £ . . . . • • * \ : • • • > > > 0& ! I .*3 0 • \

MAQDEBURCj V. ">

BRANDENBURq

"■HannovCr\

U\\

\ I« ;

.~m\

:-r

S s

v' ^ 5

:

l i

M . .

, . , j

^ ’ oOcKBUffo . . k j> - y V - sA l ;

J '

■' i?

M u n d e r • • • • • ? * * >

\

^

'viu-npPF •

.-^rraun-

:•

Magdefeurg

i

j * (" "f^DETNOUJt / /icHWEIC^^

P0T5DAM

i—

MUN 5 TER

Kfe

v V i > • --- r

?

*

'•J

T ^ r * *

i p A / - / ' 1;

_ J U -

V o ODER

' 6 1

HALLE- MER 5 EBURG,

c;'

V..

X ARN 5 BER 6 k« >

I ..

> A

kj

i

',

v —

•\.-N

r

•v

Mersebursi m p z | ( . , L E IK Z iq

) x

*tMacheTi ■», KOLN

,

KASSEL

f ' ' ' " !

,

^

UT€ 5 a^T>

v * r \

:< •

/

j

- i —

E rfu T t^ i (,# WBII 1 AR «J-.

l / ^ /

/

/

V

;>

M < / H 5 EN

r'->.

v .-

s ,

\ \

j h u r i n q e n

•V \ C ?CHEMNIT7 V

S WIE5BADEN s !? f Wiesbaden vt* wfi

^.£9 7

i-/' «M 1 ?

v r -

#*

'Sk,-J - j

TRIER

iKOBLENZ -J

_ ...................... .•

i

O B E R F R A N K E N y M ITTE LFR A N K E N \ UND

t f

<

NKEV

* • / ‘V " '

* V # l o t h r i n o e n l

C r .

%

P R O T E C T O R A T E

-x

N IIB D fR B A Y E R N lE

u n d OBERPFALZ

vV^\ BAYER^M '. 4

\

c ~

\

'* 7 y

N s V

~i

f>.

FRANCE

t f •«

/•■■S

/ i

Munchen

X ...

Lin z

s OBERDONAU

o b e r b a y e r n

Å .

____ 7j i ^ //

v

WSolibuT# ; - r*S oh b uråf)

ix

...

^ S W I T Z E R L A N D °

/ \ / \ ^

T v

v / - -

;iVORARL-Vt#* f BERQ : * S n

5 ALZBURGi

0

)

i TlROL" I^ORARLBERQ

•^Note: Luxembouiq Lo^hringen and Elsais have no^ beein officiolly ihcoTporafcd. but oie adminis+CTed wifh fhe adjoining Tpgions 5 1 6 N A T U R :

v r

v

T i d l i g e r e L a n d e g rr« d i e r . Cj tccti 5 cr foT Mililcfrzoae. Wffhr k r e / i f c .

fe •OHP•■§ •

Luftvæmskontoret Read huset, H a s l e v

, -m ^ y -n o m ,' W

r - , , n

v

'''

/ /

Haslev, den 28♦ EepUjubar 4 5 .

Statene civile Luftvarn har tinder 25 September tilskrevet Lutt- vrarnechefen saaledes* I Fortsrattelea af :krivelw» herfra af 2o reptember d. A. ved- rørende eventuel Hjemtransport af tyske Flygtninge akal isan hoslagt fremsende et Antal Kort, der viser ftnanserne noileta de allierede Beeæt- telsessioner i Tyskland*Det vil af Kortet kunne ses, at den britisko Zone falder 1 3 Distrikter og den amerikanske 1 2 Distrikter. Zonerne udgøres af følgende *7ehrkreioa »t 1, Knaelsk -one? a) 8* Armekorps Llsirlkt* Schlesv/ig - Hole tein - Hamburg. b) 50 . Armekorps Distrikt* Aurlcii - Qenabrliok - Oldenburg - Stade - Bremen- Hannover - LOneburg - BSckburg - Braunschwelg - Hildeohelm« c) 1« Armetcorps Distrikt« MtJnster - Dfisseldorf - Aachen - KSln - Amsberg - Minden - Lippe Detmold« a) estern Distrikt* Kaeeel — lesbaden - Darrastadt - Mannhelm - Karla ruhe - stattgart - b) Faa tørn Distrikt* Mainf ranken - Oberfranken und Ml ttelfranken - Bohwaben - Oberbayem - Niederbayem und Oberpfalz. 3« Fransk Zone * Trier - Koblenz - Baarland und Pfalz - Frelburg - fjlgroaringan -Hohenswllem - Kone tena. Hesten af Tyskland er russisk besat« Man ekal anmode om« at der ved Bletand fra de tyske Tillidsband sna- rest tilvejebringes Oplysning oa 1) Nuværende Opholdsted ( Lejr eller Forlægning ) 2) Registreringsnummer 3) Navn 4 ) Alder 5) Bestemmelsessted for alle, der er hjemmehørende 1 négen af de engelske, amerikanske eller fransk - besatte Dele af Tyskland, fordelt 1 * ehrkrelse % Distrikter og Zoner* Oplysningerne bedes paaført Lieter, der 1 2 Eksemplarer bede« Ind- sendt hertil« Faa samme Liste maa dog Ikke opføres Personer fra forskel- lige Zoner* Ved H hjemmehørende " forstaas enhver Person, der har eller har haft Bopssl 1 det paagøldende Distrikt, eller som har Mulighed for at skaffe sig Bopæl hos paarørende, Venner eller Bekendte. Enkelte yderligere Kort vil kunne rekvireres herfra. Hvilket hermed meddeles. Idet man skal bede Dem ssnde os de ønskede Oplysninger snarest.

C f . y / A *

Page 1 Page 2

Made with FlippingBook - Online magazine maker