Telefonnøgle Næstved 1941

jmt mmrnm- ------------—i----------- 1--------------—

-

,

i____________ _____________________________

ap*lved og Omegni Telefonnøgle 1941. - 20. Aqrqqnq. — Tlf. 7&1.

•M_ ~a

S * I E 3 5 > £ O 3 *

FREDE LUND •totiaka. Elandomameglaa. Axalloiv 11. 1. Sal.

Talafon 782

^ <0 J* c C m 1M

W tۃ FtN FARVERI-RENSERI v m rnmmrnmm f fV TELEFON 8*9 - t*97

H.O. BIRKSTED ^ Trælast - Bygningsartikler Korn - Foderstoffer - Kunstgødning

Telefon: 1600

Telefon: 1600

fe • § O S

å NÆSTVED HUL ( KOKS KOMPAGNI (PCRM H O. BlRKSTtOS KULFORRKTNiNU) 1420 telefon 1420

Haandværker. Handels- og Lafidbrugsbanken TLF. 22 «. -VI »r r-iTTTB NÆSTVED : ■■■■■■ msjmj TLF. 14 «. pn.iAi.r n • GLUMSØ« I elf. 123. IM HMUT. Telf. 2*. KAIUU IM ASMIM)*:. Telf. 7(*. IIKRI.UFM MA K. U lf. 31. TOkSV/Mtl) I’elf. H.’. l'T(il KHJMU*. I'elf. **:i.

Brdr. Jansens Benzindepot Telf. 1019 t . H. CALLUI - Knrlmngm) 40 TeH. IQItt en gros — Benzin — Petroleum — en detail. Moderne Herreklæder Htll," I, irtkin/MJ la ir.ÅCiucT TELEFON 6 48

CarlWanq. m. m Papirhandel Protokoller

Kontorartikler Lædervarer

Næstved op Omeyns leletonniiole og Handelskalender a«, jtflrynng 1911 Frigivet af: Sudnj&llnnd* Annoncebureau, Nentoed. _____Hj- »f Ostergade og Aintmandsgade. TIf. 701 (11. I,edn.)

*/ r,f 3C: a ■, fi N/ESTVEB DISKONTOBflNK flKflE SELSKAB

Kontortid:

10—-1 og 4—5y».

Telefoner i Hovedafdeling: S77 1 l.eHu. Afd. Marken: . . 1770 * Ny Holsted «7T» > Cirioisfrtip 1771 Endvidere Filialer i Fenantnrlt med Tlf. Nr. I<» og i Ske Ih? med Telefon Nr. S.

SYDSJÆLLANDS STØRSTE PENGEINSTITUT

Aktiekapital .............................................................................. Kr 1.000.000 Reserver............................................................. ♦....................... Kr. 2.400.000

SPAREKASSEN FOR NÆSTVED OG OMEGN

ALLE BANKFORRETNINGER UDFØRES

WILH.SMITHI NÆSTVED KORN . FODfKSTOFFIR - RURS1G00RING - RUL

7fA/o« 1500

TE LE FON t NÆSTVED 700 SANDVED............43 KARRFB.FKSM. . . 3.1

DEN SYSTSMATISKE OPSPARING ER VEJEN TIL VELSTAND

Som Hjarip til denne Opsparing udlaaner vi gratis vere Hjemme sparebøsser.

Noteringer .

i

CHR. B 1 SGAARO ItlngstedKtkdtt aa. Telefon 702 Autoriseret Forhandler for Næstved med Opland:

♦ ....... ............ .............................. ................ .............. ..... .......................................................... JOHS. ~ÅARIS-LARSEN kingstedqade 27 . Glarmester. Telefon 943« Eget Glassliber!. Værksted fø* Blytrbejde. TVivat 1319. Alt Glarmesterarbejde udføres.

Chrysler - l’lymouth — Mere

r///i. rr ***++■

**•-#t r f .w*.*# +ø n *

jt .,»•»..

.

..i'-i

—I j

■■Illi l Hil

Siedbetegnelse.

Stubbemp ................ Kyse Svøndstrup .............. Nyland Sværdborg ......... . Lundby Cvlnø ........................ Svlne’and Sønip ........................ Toksværd Taaøtrup .................. Hyllinge Thonip ...................... Hammer Tomemark .............. Menetrup el. Bandv Torpe ...... .............. Herlufmagle Træløse .................... Herlufm. ell. Skelby TybJerglUle .............. Tybjerg Tyvelse ..................... Glumsø eller Tyvene

Vejle ......................... Nyland Vester Egede .......... Toksværd Vester Egesborg .... Lou eller Veaterborg Vesterhave .............. Karebæksminde Vindenip .................. Olumse Vlndstrup ................ Fuglebjerg Vrangstrup .............. Tyvelae Vredslese ................. Næstved eller Rlalev eller Fenamark Ydemæs .................. Næstved Oager Huse ............ Lundby Øllerup ..................... Kyse Øverup...................... Næatved eller Fenem

,

n»« man k.ndar Navnet paa del Sted, hvor en AWnnertt bor, men Utk*

(Benyttes, naar

hvilk<,n Central man skal *•«•).

Jenatrup Huae ........ Hyllinge Kagstrup.................. Skelby Kalby ........................ Tokav. øll. Ulstrup Kttlbyria ................... Næatved Kalkenip ................... Fenamark Karebæk ......... ........ Karebækamlndø Karebækstorp .......... Karebækarnlnde eller Menstrup Kastrup .................... Gunderalev * Kirkeskov Huae.......Gunderalev KJøberup .................. Risløv Kjøng ....................... Koatræd« ell. Lundby KJøng Flaskholm ... Lundby Klinteby .................. Menstiv Kobberbakken ......... Næstved Kongate 1 .................. Rennede Krummerup ............. Fuglebjerg Krympllnge ............. Everdrup Kvtalemark .............. Sandved Kyllebæk Huse ....... Kostræde Ladby ....................... Næstved eller Rislev eller Bregnebjerg Myrup .................. . Lou eller Veaterborg Naaby Landsby ....... Rislev eller Skelby Ncblvtorp ................. Lundby Ny Holsted .............. Næstved Nr. Tvede ................ Toksværd Næsby ...................... Glumsø øller Tyvelee Næsbvholm .............. Olumaø Ulstrup ..................... H. Olstmp ell. Fena­ mark ell. Toksv | Orup ......................... Tybjerg ell. Herlufm. i Pederstrup .............. Lou Ravnsbjerg .............. Tokaværd Kaunstrup ................ Toksværd „Raunstrup" ......... Hsrlufmagl# Regentp .................. . Olumaø eller Bkelhy Rejnstrup ................ Gundeielev llettestnip .............. Nyland ell. Veeterb. Ring, Hammor ........ Koøtr. eller Vesterb. tli. Hammer Risby ........................ Hammer Røgeskov .................. Fuglebjørg Rønnebæk ................ Næstelsø ell. Næetv, | Ballerup ................... Nøddekær Salte ......................... Kyse Saltø Skovfogedbollg Næstved Baltø Hovedgaard ... Hyllinge i Bandby ..................... Olumaø 81pperup ........ .......... Næstved ell. Nyland Bkaftemp ................ Sandved Skaverup .................. Nøddekær Sk,-avenip ................ Næatved eller Bneeoretorp ............. Everdnip i Bneeiev ..................... Fuglebjerg eller Gunderalev Sparreeholm ........... Everdnip Spjellemp ................ Menstrup Bpragelae ................ Hsrlufmagl# Stenbæksholm ......... Næatved Stenskoven Ha ....... Lou Stenstrup ................. Næatved ell. Nyland Karebæksininde Lille Næatved ........ Næatved Lille Tvede .............. Næsielae Lund .......................... Kyse Lundbytorp ............. Lundby Mat bjerg Ha............. Veaterborg Maivede Sogn ........ Menstrup Mogenstrup ............. Lou

Aadcrtn ............... . N»etved Aaw ........................ Glumsø *U. Tyvelee Abbednæs ................ Næstved ell. Nyland

Abbednæahoved ...... Nyland Ågerup .................... Hyllinge Ariest ....................... .Sundved Ar les«: torp Landsby.. Sandhed Askov ..... ...... ....... Everdrup Atterup ........... ........ Glumsø Avers! ....................... Tybjerg Basnæs landsby ... Nyland

Ulstrup ..................... Skelby Vallensved .......... Kyse

Realregisier. (Præsto Amtskommune*. Næstved Kommunes og Herlufsholm Kommunea Telefon Numre m. v.). , Præstø Amt. Amtmand over Præste Amt: O. Toft. Telefon 1400. privat 1151. Amtskontoret paa Åmtsgaarden: Med. Afd. Overlægens Kons Mand., Onad.., Fred. 13—14. Oversygeplejer­ sken dgl. 13—18,80. Sygehusets Kon tortid 8H—17. Insp. tr. bedst 10—12 Kl. 2—17 Hverd. og 10—17 Søn og Helligd. kr’tes aom anfort under Bog­ stav A.

Havelse 8ogn .... .... Glumsø ell. Skelby j:avejM .................. . Glumsø eller Skelby Bendslev .................. Fuglebjerg F'.sssrup ................... Hude Bur rup .................... Næstved eller Breg­ nebjerg Blsngslev ................. l-ou Bonderup .............. Næstelsø Borup ...................... Nyland Brandelev ............... Næstelsø B.on.p ..................... Menstrup Broderup Højskole .. Everdrup Bækkeskov .............. Everdrup Bøgesø ..................... Lou, Næstelsø, Everdrup Dybsø ...................... Svinøland Dysted ..................... Trksv. ell. Everdrup Engelstofte .............. Glumsø ell. Tyvelse Engelstrup .............. Everdrup j£nø ......................... Karebæksmlndr ipelund Huse ....... Lundby kamp Lou fensmark ............. Næstved ell Fenam. Fladsaa .................... Næstrlsø Flenstofte ................ Fuglebjerg FHntemose .............. Everdrup Fodby .................... Næetv. ell. BregnebJ. Fuglebjerglund Huse Fuglebjerg Fult ondal ................ San ived Førslev ..................... Hyllinge ell. FuglebJ. Gaune Baroni ........ Nc*stv. eller Nyland Gelsted ..................... Herlufmagle Gerdrup .................. Bislev Grtmstrup ............... Næstved Gud«nip .. .............. Næ«tv. el. BregnebJ. Gunderslevl.Lundsby Gun lerslev Gedstrup .................. lokfværd Hnarslev .................. Bandved IlaldagcrllUe ..... ... FuglebJ. el. Hsldager Haldngeimagle ........ FuglebJ. el. Heldiger Hammerhuse .......... Hammer Havnskov ...... ...... Hj lunge Herlufsholm Bogn ... Næstv. el. Fensm. Herluflille ............... Herlufmagle HJelmnolUle ............ Tybjerg Hjutebæk ................ Herlufm. el. Fensm. Hollose Lsndsby .... Skelby el. Rislev H< lmegaards Glasv. Næstv. ell. Fensm.

Kontortid 9-16, Lørdag 9-14. Tlf. 1400 Amtarnadaaekretær og Amtsfuldmægtig F. H. Høymp Tlf. privat 1141. Skolefondfikarserer Chr. Christiansen: Kontor pas Bopælen i L. Næstved. Kontortid 10-1«. Tlf. 98. Amtanaadsinedlemmer i Pr. Amtsraadskr.: Landat Ingsm A. P Hansen. Lendemark Tlf. Stege 4242. Gdr. Otto Larsen, Ro holte. Tlf. Orup 88. Hmd. Seren Han­ sen, Stolpehuse. Tlf. Stolpehuse 21. Gdr. Johs. Grsnagor, Raabylille. Tlf. Keldby 32««. Gdr. Aage Nielsen, Magleby. Tlf. Borre 2110. Fisker Axel Henriksen. GI. Tappernøje. Tlf. Tap- pomøje 83. Gaardforp. Ejnar Tngvor- sen, Herfølge. Tlf. Herfølge 112. Goørdforpagter Rasmus Jensen, Strø­ by. Telf. Strøby 57. Tømrerm. E. Hen­ riksen, TybjergUUe, Tlf. Tybjærg 8. Gdr. Jens Pedersen. Vrangstrup. Tlf. Tyvelse 2 a. Gdr. Anders Andersen, j Herfølge. Tlf. Herfølge 125. Overtnon- tør O. N. H. Jensen, Herfølge. Tlf. Køge 2««. Gdr. Lars Rasmussen. Neble. Tlf. Bindbjerg la. Skoleraadsmadl*mmer 1 Præste Amts Bkolerasdskreds: Amtmanden og samtlige forannævnte Amtsraadsmedlemmer samt Kebinsml Chr. Lorensen, Næstved. Tlf. 90. Borg­ mester Otto Madsen. Præstø, »g Borgmester Lohff Rasmussen, Vor­ dingborg. Sekretær: Amtøfuldmægtlg Dambæk, Tlf. 1079. Næatved. Amtoskoledlrektionen: Formand: Amtmand G. Toft, Næstved. Provst Alsbo, Højerup, Amtsraadsmed- lem A. P, Hannen, Lendemark, Gdr. Jena Pedersen. Vrangatnip, Tlf Tyvel ae 2 a, fhv. Lærer J. P. Christensen, Hammer. Sekretær: Amtafuldmægtlg Mlrhaelaen. Telf 1788, Næstved Præstø Amtskommunes 8ygehua: Telefon Næstved 1401 m. Omat. til alle Afd, Hverd. 7—21, Sen- og Helligd. 9—10. Besøgstid dngl. 14H—1«. Send. till. 11—12. Forsp. t. Patienter daglig IS—18,30. Kr. Afd. Overkirurgens Kona. Mand., Onad.. Fred. l^~16. Oversygeplejersken dagi. 18—13,80.

Præstø Amt« Vejir.spektorat: Vejinspek- tør, cand. polyt. Jensen Løvstrand, Næstved. Telf. 199. Vejassistenter: Cand. polyt. Fischer Rasmussen. Næstved, Telf. 407. K. Hansen, Koge, Tlf. Koge 58. Cand. po­ lyt A. Jensen. Præstø. Tlf. Præstø 219 Præstø Amts Vandinspektorat: Land­ inspektør H. Baifoed, Farimagsvej 63. ■ Tlf. 149. Amtsrevisorer: Revisor af Sognekommu- nemoa Regnskab«»r: Sogrefoged A. Rasmussen, Svlndlnge, Tlf. Klarskov 46. Revisor for Amtskommunen* Regn­ skaber: Fhv. Stationsforat. Jensen, Lundby. Tlf. 86. Amtslæge og Kredslæge: N. Schoubye, Brogade 2 Tlf. 19. Kredslæger: V. Krlnfelbaoh^ VoHing- borg. Tlf. .... a. _ H Vordingborg 42, H. C. Rem, Storehedinge. Tlf. Storehedinge 252. Amtsforvalter for Næstved Amtsstue: Blanco Boeck, Fnrimigsvej. Telf. 386. Amtsstuen (Stempelpapirudsalg): Fari- magsvej. Kontortid 9-—3. Tlf. 386. Fkatternadet for Næatved Skattekreds.. Formand: Arkitekt L. B«‘ldrlng Tlf 1900 Skyldraadet for Præste Amtsraadskreds’ Skyldkreds. Formand. Husmand Carl I,arsen, Risby Skov. Næstved Vurderingskreds: Formand: Fa 1,rikant C. V. Hsnsen. Hxv^J 12. Næst­ ved. Telf. 560. Overformynderiets Laanebestyrelso: For­ mand: Sognefoged O. Ft. Olsen, Blmngslev, Telf. Lou 21. Medlem: Køb mand Fr. Brandt, Østergade, Næatved. Tlf. 71. Taksation af Ejendomme (i Næstved Po­ litikreds under Præsts Amt), hvori øn­ skes Laan af Overformynderiet, m. v.: For Næstved Købstad: Murermester Aagoard, Fatimagavej 66. Tlf. 553. For Landkredsen :Gaardøfer, Sogne- raadsformand Th. Lnraen, Glumsø. Tlf. Glumsø 127, Gdr. Jens Pedersen, Vrangstrup, Telf. Tyvelse 2 a. Gdr.

%• hid

Hotine Olstmp ........ Ulstrup Holme-fllppemp ...... Fensmark Holsted .................... Næstved Holsfetn* Minde ...... Fuglebjerg Hundstrup ............... Hammer Hyllested .................. Bandved Husmandsmark Huse Glumsø Hækkerup ...... ........ Tybj^.g Højbro Huse .......... Kostrædø Højbjerg .................. Oundsralev Jaraakuv .................. Vesterborg

% *

é.Må

Lars Raømuuøen, Neble, Telf Bind­ bjerg 1 u. Aalegaardsnævn: Amtsrådsmedlem A. Henriksen, 31. Tappernøje, Formand, Telf. Tappe -nøje 83. Fisker F. C. Han­ sen, Kalvehave, Tlf. Kalvehave 8 . Gdr. Kr. H. Nielren, Lh'.dersgaard. Lund,Tlf. . Lyderlev 118 u. Prisudvalg 1 IL t. Handelsministeriets Bekendtgø rise Nr. 364 af 19. Okt. 1939: ;) For Præstø Amtsrådskreds: Amt­ mand G. Toft, Næstved, Formand, Tlf. 1400. Købmand Alf.Christiansen. Ever- drup, Telf. Evurdrup 5. Lærer P. Lar­ sen, Fensmark, Telf. Fensmark 16. 2) For Næstved Kommune: Borgmesteren, Fru A. Schimmel, Køb­ mand Chr. Lorensen. Amtsudvalg (Amtskornnævn) 1 Henh. t Landbrugsministeriets Bekendtgørelse Nr. 362 af 11 Okt. 1939: Amtmand G. Toft, Næstved, Formand, Telf. 1400. Sognefoged Ole Fr. Olsen, Blangslev, Telf. Lou 21. Gdr. H. P. Nielsen, Dsne- høj, Bjælkerup, Tlf. Store Heddinge 136. Forretningsfører H. R. Anders* Næstved. Tlf. 634. P»*oprietær A. Chri­ stensen, Nygaard, Næstved, Tlf. 361. Vejkrydsudvaig i H. t Lov Nr. 28 af 1. Februar 19,30: Amtmand G. Toft, Næst­ ved, Formand. Tlf. 1400. Politimester E. Porberg, Vordingborg, Tlf. Vor­ dingborg 221. Konsul W. Smith, Næst­ ved, Tlf. 897 A. Odr. J,ns Pedersen. Vrnngstrup, Telf, Tyveløo 2 a. Fhv. Stationsmester M. Jensen, Nyraød, Tlf. Nymark 4. Tilsynsudvalg 1 H. t. Lov Nr. 118 af 7. April 1936 om Herberger og Arbejde­ hjem: Amtmand G.Toft, Næstved, For- mand, Tlf. 1400. Købmand II. Christof­ fersen, Telefon Storehedinge 176. Arbejdsmand Jens Kristiansen. Btub- borup. Præstø Amteraarfs Brændselsudvalg i Amtmand O Toft. Næst ve«. Formand, Tlf. 1400. Kobmand Chr. Lorenzen, Nær,tved. Tlf. 90 Amtaraadsmedlem E. Henriksen. Tybjærglllle, Tlf Ty* bjærg 3. Politiet i Politistationen Tlf. 77 (m. Omst. til Politi- kontoret). Boliger: Politimester L. Dyrlund, Tlf. 962. Politifuldmægtig H. Th. Rosenfeldt Hansen, Tlf. 1206 Kriminalpolitiet Tlf. 841. Kriminalassistent Koue, Tlf. 486, Over­ betjent V. E. Frandsen, Tlf. 173, Krimi­ nalbetjent E. Glen«!*. Tlf. 661, Kriminal­ betjent P. Johannesen, Tlf. 10.3. Ordenspolitiet: Politiassistent E. L. G. Pø- dvmen, Tlf. 648. Overbetjent C. Hem- mlngøen, Telf. 04. Overbetjent A, M Dsmgaard, Tlf. 1312, Politibetjent V. J. Pede.*sen, Tif. 1816, Politibetjent L. V. Shigsgaard, Tlf. 1816, Politibetjent Hel­ ge Knudsen, Tlf. 1,317, Politibetjent O Pedersen, Tlf. 1318. Politibetjent p We- sterllng, Tlf. 1818. I.andoolitiet: Politiassistent B. M. Bendt- sen, Tlf. Glumsø 16, Politiasølatent Eg­ gers Hanøen. Tlf. Næstved 08., Politi­ assistent Sv. Johansen, Tlf. Fuglehjerg 164.

01« Andersen, Rønnebæk, TI#. Næstel- m , 47 . Gdr. Th. Larsen, Ulstrup, Tlf. Hketby fin. Gdr. Harry Hansen,*Hække- rup, Tlf. Tybjærg . 86 . Kspltelstakstnævnet for Præet« Amt: Amtsrådsmedlemmerne A. P. Hmwn, Lendemark, Telf. Stege 4242. Joh*, (»rønager, Raabylille, Tlf. Kcldby 3268. Søren Hansen, Stolpehuse, Tlf. Stolpe­ hu*« 21. E. Ingvorsen, Herfølge. Telf. Herfølge 112. Gdr. Jens Pedersen, Bjæ- verskov, Telf. Bjæverskov 1. Overrpidemikommiasionen for ^ Præstø Amt: Formand: Amtmand G. Toft, Næstved. Telf. 1400. Epidemikommissionen for Næstved: For­ mand: Politimester L. Dyrlund. Tlf. 77. Den »taaende Voldgiftsdomstol for Præstø Amt i Tvistigheder ang. Handel med Husdyr: Formand. Dommer H. Mangor, Vordingborg, Telf. 58. Voldgiftsretten 1 Tvistigheder ang. Han­ del med Husdyr for Næstved Rets­ kreds: Uanrdejer Chr. Jensen. Fodby, Telefon Bregnebjerg 18 Gaardejer Th. (»arsen, Ulstrup. Næstformand. Telefon Skelby 60. Bestyrer Oluf Petersen, Næstved, Telf. 462. Gdr. Otto Hem- mingsen, Stenstrup, Telf. Nyland 37. Gdr. Hans Carl Hansen, Ladhy, Telf. 639 u. Gdr. Aage Petersen, Arløse, Sandved. Telf. Sandved 2 y. Sogne­ foged H P. Raaerhon. '•'uglebjærg. Tlf. Gunderalev 3. Gdr. M. Hauerberg, Stubberup. Vallensved, Tlf. Kyse 63. Sogneraadsform, Th. løirsen, Glumsø, Tlf. Glumsø 127. Medlemmer af Søretten for Præstø Amt er: For Næstved By: Maskinmester E. Lorentzen og Overmaskinmester O. Olsen. Formand for Naturfredningsnævnet fot Præstø Amtsraadskreds: Fhv. Dommer P. K. Diderirhaen, Næstved, Tlf. 644. Erstatningskommission I HL t. Læ Nr. 181 af 2 P April 1938 om Byplaner: Amtsrådsmedlemmerne Søren Hansen, :;tol»tehux»\ Tlf. Stoljæhuse 21 . Otto tarsen, Roholtø, Telf. Omp 33 , Amtsvalgbestyrelsen i Henh. til tat Nr. 139 af 11. April 1920 om Kigsdagsvalg: Amtmand G. Toft, Næstved. Telf. 1400. AnVsraad rnedl« tnmeme A. Henriksen, GI. Tspperrøje. Telf. Tappernøje 8 . 3 . C. I»arsen, Kobolte,Telf. Orup 3 . 3 . Borg mester B Calum. Næstved. Tlf 1PO0 Taksationskommission 1 H t. Lov Nr. 140 af 7. Maj 19.37 om Naturfredning: Amtsrådsmedlem A. Andersen, Svans- bjerg, Telf. Herfølge 126. Fredningsnævnet: Amtsrådsmedlem A. P. Hansen, Lendemark, Tlf. Stege 4242. .S»rndfredning*kommission: Amtsråds­ medlem Rs. Jensen. Strøby. Tlf. Strø by 67, Arbejd*- og F:»raer|r*i*,,Mni,uit<,Tl j ved: Beetyreløøt Vicchorgm. Krilget Ras- tnu«sen, Næstved. Formand, Tlf. 1611, de øvrige Medlemmer af det sociale Ud- r*>g - Næstved og Amtsrådsmedlem E. Henriksen, Tybjærglllle, Telf. Ty bjærg .3, og Amtsrnndsmed’em Rs, Jen­ sen, Strøby, Telf. Strøby 67. Tll'ynsudvalg: Amtmand O. Toft. Næstved. Telf. 1400. Amtøraødømedlem

Næstved Komman«.

Vand- og Elektricitetsværkøudv. srjnt Bade anstalten: P. Hansen, Willumsen (Tlf. 952), Storgaard. Offentlige Bygninger og Boligsager: R. Calum, Carl Petersen (Tlf. 1121), Stor­ gaard. Centralbiblioteket: Martin Hansen, Ph. Bir­ kedal, Høyrup. Brolægning, Kloak- og Renovationsvæsen) Reitz, Willumsen, Storgaard. Mark- og Vejvæsen samt Lystanlæg: Wil­ lumsen, Carl Petersen. Storgaard. Valgudvalg: Borgmesteren. Krilger Ras­ mussen, Lorenzen. Indberetning om Detailpriser: Fru Schim­ mel, Martin Hansen, Konrad Hansen. Formand for Arbejdsanvisningakontoret: Krilger Rasmussen. Brandkommissionen: Borgmesteren, Politi­ mesteren, Brandinspektøren, Carl Peter­ sen, Clir. E. Jørgensen, Høyrup. Bevillingsnævnet: Borgmesteren, Politi­ mesteren, Reitz, Høynip, Lorenzen sanit udenfor Ruadet: Tjener Viggo Hansen. BygninRskommissionen: Borgmesteren, Po­ litimesteren, Brand- og Bygningsinspek­ tøren. Carl Petersen, Storgaard saml udenfor Raadet Forretningsfører H. An­ dersen og Tømrermester H. P. Poulsen. Indkvarteringskommissionen: Borgmeste­ ren. Chr. E. Jørgensen, Konrad Hansen. Skolekommissionen: Ph. Birkedal, R.Calum, Fru Schimmel, Willumsen, Høyrup. Ostenfridts Stiftelse: Politimesteren, Sog­ nepræsten, Borgmesteren, P. Hansen, Konrad Hanser. Raadhuskømiteen: Politimesteren. R. Calum. Sundhedskommssionen: Politimesteren, Amtsisegen, Martin Hansen, Konrad Han­ nen og Læge Ingerslev. Sygekasseudvalget: P. Hansen. Det kombinerede Udvslg for Præstø Amts Købstæder til Forhandling med Lægerne: Krilger Rasmusøen. Tilsyn med Biografteatre: Fru Schimmel, Reitz, Høyrup. Tilsynsførende med VaretægtsarTeøtanters Behandling m. v.j WUlumsen, Konrad Hansen. Bestyrelsen for Wittusøns, Borchsenius’ og Høgh Guldbergs Legater: Ph. Birkedal. Propagsndaudvalg for Næstved Ry: Calum (Formand), Lorenzen, Krilger Ras­ mussen samt valgt udenfor Haadet: Sven S. Fredholm (Næstformand) og Lund­ ager Christensen. Udvalgets Sekretær: Svend Holst, Tlf. 761. Brandvæsenet i Næstved Brandstation Telf. 806 NB Kommunal« TeUfonøn Sid« 10 og Sid« II. Dommerkontoret tabent daglig 9—16. Tlf. 662. Dommer R. Jessen, Aagade 18. Tlf. 1686. Dommersfdelingskontoret 1 Fuglehjerg aabent hver Fred«* 13—18. Tlf. Fugle­ bjerg 164. Bitingstedet 1 Fuglebjerg (Kommunesko­ len): Retødag 2. og 4, Onsdag 1 hver Maaned. Tlf. Fuglebjerg 209

Badeanstalter! Den kommunale Badeanstalt, Tlf. 163": Søgnedage: Form. 10—1,3, Eftm. 16—18, Mendag dog kun fra 15—16 for Damer. Damer: Mandag, Onsdag og Fredag. Herrer: Tirsdag, Torsdag og Lørdag. Aftenbadning: Damer: Toradag 19--21. Herrer: Fredag 19—21, Lørdag J8—21. Borgmester: R. Calum, Tlf. 1900 Prlv. 998. Borgmesterkontoret : Teatergade 8 . Kontor­ tid 10,30 12.30. Tlf. 1900 Byraadet, valgt 9. Marts 1937, bestaar af: Borgmester R Calum, Tlf. 1900. Køb­ mand Chr. F. Lorensen, Tlf. 90. Faktor R. Ph. K. Birkedal. Tlf. 1201. Over­ lærer P. O. M. KHiger Rasmussen, Tlf. 1611. Murermester J. Chr. Storgaard, Tlf. 1001. Murermester Carl Chr. Peter­ sen, Tlf. 1121. Sagfører Johan H. Clau­ sen, Tlf. 713. Arbejdsmand O. V. Willum- sen, Tlf. 962. Amtsfuldmaogtig F. H. Høyrup, Tlf. 1141. Købmand Chr. E. Jør­ gensen. Tlf. 1161. Husmoder Anna Schim­ mel, Tlf. 1683. Sagfører Konrad Hansen, Tlf. 1430. Maskinarbejder Johs. P. Han- ren, Tlf. 1687. Blikkenslagermester Carl Chr. Reitz, Tlf, 684. Kommun^bud Martin C. Hansen, Tlf. 1341. Byraadet holder ordinært Møde 2. og 4 . Mandag 1 hver Maaned, Kl. 19,30 Eftm. Byraadssekretær: S. E. J. Elvnng, Tlf. 1746. Folkeregistret: Kontor: Teatergøde 8 . Tlf. 1900. Registerfører: .Skatteinspektør Johø Weøtphal. Skattekontoret (ikke for Indbetaling), Te­ lefon 1900. Ligningskommissionen: Bestyrer Oluf Pe­ dersen (Formand), Maskinarbejder Vald. Hansen, Ndr. Farlmagsv. 1. Skolebetjent Chr. Rasmussen. Jernbanegade, Portør Carl Hansen, Peder Bodilsvej, Installatør H. Juul Hansen, Jernbanegade, Frk. Beat« Olsen, Grønnegaarden, Bogholder P. K. Madsen, Torvestræde, Konsulent Levin Hansen, VordingborgveJ, Snedker­ mester Henrik Nielsen, Østergade, Bog­ holder J. P. Jensen, Ped.ir Bodilsvej 25, Kommunale Revisorer: Kontorist A. C. L. V. Spiermann, Fredenevej 29a. Bogholder J. C. Jepsen, P. Bod ilsvej 2,3. Tlf. 75.3. Kommunale Udvalgt Den førstnævnte er Formand: Kasse- og Regnskabsudvalg: Borgmesteren, Krilger Rasmussen (Tlf. 1611), Loren­ sen (Tlf. 90). Havneudvalg: Borgmesteren, P. Hansen (Tlf. 1587). Clausen (Tlf. 713), Loren­ sen, Konrad Hansen (Tlf. 1430). Skoleudvalg: Ph. Birkedal (Tlf. 1701), Martin Hansen (Tlf. 1341), Fru Schirn- mel (Tlf. 1683), Konrad Hansen, Hcyrup (Tlf. 1141). Det sociale Udvalg: Tillige Bømevæmsud- valg: KHiger Rasmussen, C. C. Reitz (Tlf. 684), Fru Schimmel, P. Hansen (Tlf. 1587), Clausen, Høyrup. Konrad Hansen. Gasværksudvalg: Chr. E. Jørgensen (Tlf. 1161), C. C. Reitz, Storgaard (Tlf. luOl). Fru Laura Nielsen, Aagade 18. Skatteinspektør: Johø. Westphal.

Øl-

I Biler

Emma Poulsen, Oluf Hsneøn, Vilh. Je- Bemevæmaudralget. N. C. Ælter, For­ mand, Tlf. 867. Fru Emma Poulsen, Alb. Hansen, Galtner E. H. Petersen, Tømrer­ mester Vilh. Jacobson. Skolekommiseionen. Kæmner M. Olsen, 1*. Næstved (Formand), T,f. 203. Fru Emma Poulsen, Sandstræde 28, Politiaae1stent Eggers Hansen, Kalbyrisvej 21,Tømrerm. Vilh. Jacobsen, L. Næstved, (»dr. Peder Pedersen, Vredslose, Provst K. Hee An­ dersen, Arbm. laur. Hansen, Herlufs­ holm. Kornn*vnet. So gnerandamedlem Martin Jacobsen. Tlf. 1038. Formand. Odr. Carl Hansen. Ladby, Tlf. 669 u, Parcellist Hans Chr. Jacobsen, Øverup. Rrændselsndvalg. 8ogne'-aadsmedlem Oluf Hansen. En'ghedaveJ 7, Konsulent 8. P Mortensen, Rlngstedgade 138, Kobmand Eskild Hansen. 81ageli»eveJ 17. Brandfogeder. Blikkenslagermeeter J. V. Petersen, Væverstræde 6. L. Næstved, Tlf. 918, Teg’værksforp. Martin Larsen Ladby Teglværk. Tlf. i94, Gdr. Rasmus And'rsen, Vredsleae, Tlf. 321, Gdr. Jens Chr. Jensen, Stenlængegaarden, Holsted, Tlf ir2. Vel 11 ebrand Hæg da til Næstved irlrand- station, Tlf. 806. Yurderlngsmænd til Ejendomsskyld. Vestre Del: Teinrerm. Vilh. Jacob­ sen, L. Næstved. Mejerist Martin Jacob­ sen, L. Næstved. Østre D«.!: Hmd. Albert Hansen. Vredslese, M jrersv. Thorvald Poulsen, Sandstræde 28. Vantfaynemænd. Vognmand Jobs. Valdemar Hansen, Benderd ræseet, Tlf. 633, Form , Parcellist Anders Niels Andersen, Vreds­ lose, Odr. Rasmus Madsen, Ladby Hegnsynsmænd. Andera Niels Andersen, Vredslose (Fonr.\nd). Gdr. N. Chr. Pe­ tersen, Vredslese, Tlf. 917 *, Hmd. Hans Henriksen, Guderup. Forligsmægler i Tyendeaager. Forp. Knud Larsen, Lisbjerg„*arden, Tlf. 499, Arbm. Carl lpsen Petersen, Ladby, og Arbm, Chr. Georg Henriksen, RingatedveJ 19 b. Sundhedskommissionen. Lærer Thv Han sen, L. Næstved, Tlf. 773 (Formand), Gdr. Knud Larsen, L. Næstved, Tlf. 499, Papirarh. Oluf Hansen, L. Næstved, Pa­ pirarbejder Anton Jensen, Jerg. Jenaena- vej 49. Banearb. Martinus Rasmussen, P.ingstedvsj 86. Herlufsholm Kirke. Sognepræst: Knud Hee Andersen, Tlf. 378. Kordegn og Kantor: K. Romme, Ferstelærer, L. Næstved Sko­ le, Tlf. 1015.

Kirkern#: Set. Peder* Kirke: Provst J^nwn, Ksbms- eersad* 2. Tlf. 808. Træffe« Kl. 12—13 un

Næstved Automobil-Vognmænd

udltftr ty—5 —7 forsoners Biler

Telefoner:

860

LI. Næstved 896 I lunsen Peter, Skyttemarksvej 31 170 Jensen A., „VofcnmHiidsg/mrden

896 170 1305

Nielsen (’lir., Skyttemarksvej 35

403 265

Nielsen Rasmus, Jernlmneliotellet

Pedersen Johs., Rin^stedjcade 4*4

Snedkerforretningen

HK NRIK NIELSEN, Østergade 9, Teleloi | Møbler for alle Hjem. - Saavøl Møbel- som Bygningsarbejde udføres. Stort Lager af Ligkister og Ligtøjer. Tf B. Flytning b«» serges overalt — lakkat Omnibus. Annonoe-Ekspedltion: Sydsjæll. Annoncebureau. 701, Maskinskrivning : Sydsjællands Annoncebureau. 701. Moderne Reklame: Sydsjællands Annoncebureau. 701 . Telefonnøglen: Sydsjællands Annoncebureau 701

i

d

/

Ha Pa LARSEN Malermester Ringstedgade 97

Alt Malerarbejde udføres

Telefon t

734 & 512

Tilbud gives

Maskinskrivning Mangfoldiggørelse

KonUtel

Prerc'tion

Hurtighed

Sydsjællands Annoncebi.reau llj. *1 f Øatergade og Anitmandagadr Nirstred. * Teltfon Till*

li.oli taaiuirrkH« Produkter derved støtter Dr Dem selv . . .

Kriller,Ovne & Appa- rater ka*i køben paa Afbetaling gennem Derer n«*dir. I everan- dør. He bibel erlirggen i 12 maanedlige Hater paa Haadhuaet.

| ^

é

er det bedste, hurtigste, billigste og renligste Brændsel

Å

He«tdlinger modtage* pna Hiiudhuaet« Ind­ gang red llrnndnta- tionen. Kl. S - 13.30. Køb Gasværkets ItroniUiU mn rkrr „ akal medbringe«,

KOK§ bedst og billigst

i

' i

Alle Oplysninger mvrigt Tlf. 11)00 <>iisorrliH har l deton 133 (svarer dette Numer ikke — ring da til N | 13 ).

Køb Koopmann« Pølser og Fedevarer! —

Næstved Kommune PAADH USET

#?. Sørensens Kranse- S Blomsterforretning Telefon 130. Østergade 1. Telefon 130. Kranne og Biomater leverem overalt. Ærespræmie for Kramseblnderi og Kurvodekorationer ved Die Binde Kunst, Erfurth 1915. NÆSTVED Telefoncentralen aaben fra (» Morgen til 12 Nat. (Opringning mellem 12 Nat og <> Morgen Ore) NAVNEREGISTER (Abonnenter, »ler li nr lo eller flere Ledninger pan samme Numer, c i det efterfølgende rnn*rket#)

Erindrings liste:

Inddrive« ved V'dpantnlng efter:

Forfald Miag.

Mut

4. Juni. 4. August. 4. September. 4. November. 4. December. 4. Februar.

1 Rate 1. Maj. 2. Rate 1. Ju’l. 3. Rate k. August. 4. Rate 1. Oktober. 5 Rate t November. 6 Rate 1. Januar. 7 Rate 1. Februar. 8. Ritte 1. April. 1. Rate 1. Juni 2. Rate 1. Fv^tember. 3. Rate 1. December. 4. Rate 1. Marts

Personlig Kommuneskat. I* »Ikskommu- nal Indkomst- og Formueskat samt Indkomst- og Formueskat til Staten ...

w f J '1 1 s

4. Marts.

4.

(Uden Ansvar)

(Ufcerlryk forbudt).

4. Juli.

4. Oktober. 4. Januar. 4. April.

Ejendomsskat

Hurtigt paakrævede Nr.: Amtssygehuset ......................................... 1401 Brandvæsenet: ......................................... 805 Falcks Redningskorps ............................ 1206 Zone-Redningskorpset ............................. 1016 Næstved Kommune: Raadhuset; Alle Kontorer kaldes gennem Telefon | 9 0 0. Telefoner udenfor Raadhuset: 892 Alderdomshjem. 825 Centralbibliotek. 241 Elektricitetsværk. 133 Gasværk. 56 Havnefogedens Kontor. 43i Havneopsynsmand og Havneformand. 1011 Kloakpumpestat ion. 482 Ligningskommissionens Formand. 876 Skolevæsen (Skoleinspektoren). 153 (GrundskolensOverlærer) 1537 Badeanstalt 805 Blandstation

Telefoner:

HanniU.il Albertsen TorntnlrviU tn • Tit . .Virn/Wfi Wl luminiumsfarver »PAN SOIt «

N

Alle Raadhusets Kontorer kaldes gennem Telefon 1900

jtørf?

476 Aaderup Cementv.. og Rørvævsfb. A/S 553 Aagaard H., Murerm.. Fartmagsv. 68 1733* Aage E. Krog, Sagf., cand.jur., Axeltorv 1 (HJ. af Skom.rækken). 1733«-------Bolig: Farlmagsvej 28. 130 Aakandt (K. Sørensen). Blomst rr, Kranse og Fro Østerg.7 994 Aslholt E. B., Købm., Skyttemarks- vej 50, 335 G hA ersjj S UV AARIS -LAR3IN ■ II I N/SSTVSO—„

Kontortider: Bogholderi cg Kasse ..................................... ................... Socialkontor ........ ................................. ............................ Rorgmcsterkontor ....... ..................................................... Kommunosektetarlat ........................ ......................... . Propagandakontor .......... ... ................. ............. Pantefoged .................................... ............... ..................... Hryllnpss.il .......................................................................... Skatteinsp , Folken etater og Llgnlngskommlsaton... Brand-, Bolig- og Bygningsinspektor .......................... Næstved Skattetaad ......................................................... Stads- og flavneingenloren ..................................... . Amts-Arte-jdnanvisningskontoret ........... ........ . Brændselsudvnlget ................ ....... ............................. Det kommunale Kornnrevn ........... ......................... . Salg af Koks ....................................................................... Restaneekontor ............... ..................... . Indstilling fra kommunale Værker ...........................

L

(Stuen ) (Stuen) (1. Sal) (1. Sal) (1. Ral) (1. Hal) »1 . Sal) (1 Hal) (1. Ral) (1. Sal) <2 Sal) (Stuen) (Stuen) (Stuen) (Stuen) (Stuen) (Stuen)

9 9

-13,30. 13.30

Kl Kl

Kl 10 ,30 12 .30. Kl. 10 .30 -12 .30.

77!

Kl 9 13,30 Kl 9 13.30 Efter Aftale. Kl 9 13.30. Kl 11 -13 Kl 10-12 Kl. 9 13.30 Kl. 9 13,10. Kl. 9 18.&0. Kl. 9 13,80. Kl. 0 11,30. Kl 9 13,30

Kl 8 12 og 15 -11.

Carscns

NÆSTVED

Byens btdsU JndkøbssUd

faml

Telefoner udenfor Raadhuset: Borneplejestat Ionen for Næstved By og Præsts Amt (Amtssygehuset): Telefon 1401. Hver Tlrsdng frn Kl. 14 15 Modrehjirlpen, Hjultorv 12. Telf. 1506 Kontortid Kl. 0 18 lørdag Kl. 9 12. Ovrlge Nr. «c Hlde II. *

2 Ledninger j

Telefon

il

m

to

Koopmanns Polser er statskontrollerede!

Prov Koopmanns elstrafine Paalæg!

Linoleum

i i >

Voksdug

| ||sO>-. % \ It fri • HU I. AS TII I I.K II Itte N/jiaaea Urparatfonaværkattai. I Hi'fon IH4 Cffet *5$mietsctt

TLF 260 • VAOvéPCAAODfeN • Kindhesteqode 3

> ,» < 9 I ■:

I.T 71 Ånderåen K , tftttvorxnl-Htide,'eme Fn* brik. Grln.xtnipvej 9 1 X 1 * 0 * Thv.. '‘aliriknnt tlaixi Fabrikker*, KlihicrxveJ *1 kemixki

H 01 Andersen (Mit . Miilertn.. Kohu i g 1 ot)S Jens \ndor*cnx Fflflgr.. Xlanu- f.iktur \ Trikotage, II iult. 9 . 2 <> Peter Andersen, Manufakturfnr- ridning: (I. V. Larsens KftfI. Kingstedgade 5, 1005 August, Maakinforhandler, Mm torv in, 31 H. B. ManKlnm Kildehakken 1 . 120 Axel, Mejeri* Jer. Kil ietnnrksv. 35 |t»82 Xnderwn, Carl Si Nifln, Ilrdr.« 923 Muienneat re. 1082 Karl Murertn., Hkovvrenget 3 023 Niels Murerm., PnrstaveJ 2 b. 851 Aiidmeit« I r. A Son, Xliirrrni.. Karrclmdiioj 23 . lin h , Muret ni., Kindhest egude 3 M Sondergnard Muxlkdlrekt et Kingxtrdgade tin. Peter Pronr , Andet tip Knud Hee, PinVMt tbedwt I! 12 * » lindt. »(timing 1 , Herlufsholm (‘hr , Hepr . Hampen x Gunnar. Hepr.. Vordingborgv 8

r é 8«^ i H,. ,.to • * i »l c t i* *1? Id. 1 >\e|*ygep1 ilgl 13

13'. . Mo 1 Afd

1 )1 ‘1 liegen* Kottkuli Mand G nrnl i »g l*ri*d

t

K. i p.-v.t ..-t ede 1

13 1 d ; Hyggh

f\ 11 i>i. i l* * Vi p*'41 £jyi i Jf ffV w l >i

Ilt 11 * H'eravgopl dgl i .

Inxp

i . . ,- l k v. *

% • * t •,

r.

laud x j

11

17.

K*»nt orlid **’. 1 s! H* 12

txooa

udenfor Kontortid,

Kl 21

7 II \eri Inge oj;

I |* t, p t

»mut. B idet

200

Kvuld, l’.tfve- og Tnpelt handel, ..Kurvergaardett", Kindti extegade 3

t i

,

\ 1 "I

Kl id 7 Son* og 1 t lltgdnge kaldi 'H

Iv 11

Nu* st ved Mol A

AM B

\ >,| K« J *. et Yderne* H«»

S. *, Grim

1153 11 .. Formand

1 102 A 1 »03 A

Mer rvekmitgeti

•i 1 ■ oki ,\k *

* K J im »ren« Kil Afd c I* ...

1 128 Amlerwn Joh*. (Sori-Foto). 1 litograf kk Xteller Kmdhg 21 tftpft Ku ren. Fro . Mrandt si ade P 1100 K , Flue, 1 Kolonlalh. x Ixrnejert Ku ’bvriavej *| »1 . 1378 M , Fru K. iloninlf . Karltnv. 55 1210 r. Kitte S rbemagti ixinet, Aaelti.r vet 5 . P 17 u N. IV, G.lr . VredHloWf* . 321 Kil! -1 Ilt.*, G< Ir . Vred * li ise 73(1 II . Handel.* gartner. Skvt t enn 71 Iti*> Sorrn Xnderscn, I-.konditori ng Aftn fd*r<*«t;iunition. Iliifn« irt réil 27 1116 * P. K Knffebriendert (SydajHfll Kaffe! fiiMiilci i * Ktddergade h Itxx i Mi liv; * II MomemannxveJ 3 . IldU (Mit K.iiHi-ii't t TtnntidiiMtrinrheJ derhen Kagl I F itlltingxvej 25 KJlot, ;

1V \rd Operation.**tuer« t |l* • *|t vagth li l vpt ...

1104 A i ion A 1 lod A I 1**7 A 1 10* A 1 109 A 1 11 o A

»ut t »tti i w- I utle*, ært*

Ku Af(‘ t.egekandidat

1 i»*♦ V trifti 11 f jt tg* t, |

II

Kp I • •ml- . Afd

Afd G Afd H

*/■ • * * Re t n • ntnr t (K T Mi

j t t

’i

| f} i 1! 11 t! w t f'41 i t ’ .f11 ti * v

M-

ktoi “n* Mo|l »

Iti '

I lir o r;

It u ^

J»t

Svi plejet *kiT»< »Ugen

202

1 g e t ‘radiolog, (»Ver !, 1 * Lr41.

\ n

sf l r'i i. v tf / ri •

i **

\tb« *t S A

112‘*

tiied Borge 1

1 If

la^ge. 1*1 t ied

Jl.„ll

I

1320

1

\ lv ktnirg, i**

med

x ,i "jr, pol 1 »35 11*1 392 1139

i \!i

II n* Tun iicern

Htx*

M> Afd Item rvel r H nt v; Afd Rem lv« I 1 1735 11* • \ fidel en ,1 (*, A*e H\ edevmnget 5 1*ii i. 1 P Meier. A>♦eiet Ved Po.it og Te- legi if\ IM. ektovej 71 s t \ 1 1 \ iider-.cn Offer. \ utomoMt og Motor%a*rkstc(l . RlnftMrd gade 17. 1 1 .0 MMtom*en .t L, Proknr (Mol tg • N teolalm n P KVrerl'.f t Bolig * 15 If i Xndcrxcn A Co. XX. •lutil Auto 1 H »i

iv, C"*

, 1 . P , Hepr., Slugelxevi'J 30 Th., Hepr., Hvedevienget to Vik’ot Hep? . Kindlu'ategade 12 Kmt!. Heatamator ((Vntraleafeen llj. nf Ramaheried A Ch anneg • .1 nrgen. Sadelmager Aaderup

Sp«l 59(1 (» 70 x

1 ’ , i »! | <111 . f

moliilfm hcll.. Kingxlcdg id«* 11. i IMig » Kn tebirkve) 21. .1 I’. Avlxbruger, Ktldemv. Ml \ Bngetmenter, (intflvpj 2 . Gudmund. Mnget niexier t Hutiilm'nn Gnndttorl*. Jernbanegade 21 . II Kthof. I lov; hol,tn, K v ' i ’V p J I. Lui' x Son Htoltrgger. Trntrrg .2 Ingemann fIrcMlurlmilK, Kuflmv. 21 NInry, Km, iJtninefrijuiraalnnen „Tu- «••***. Hing*t edgade 71

t n ;«» x7A !*71 111 ir** | | SI) i » 1*2 1712

Mit Hf*,,|

I lul

Op« land

Automobilforsikringer I.M

Fag« dr.

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner

% i

VI

r# <

Til Koopmanns Medisterpølser anveodes ikke M»*l!

Prøv Koopmanns ekstrafin« Paalxg!

øf Arbejdemea Radioklub for Næstved og Omegn (Fmd.: Knud Chrleten- aen), Ørnevej 3 — Kasserer: P Munch Peter *en. „Kunst boden". 1286 Arbejdsgivere 1 Næstved og Omegn. Sammenalutnlvgen af: Formand: KleL-Umed Aage Christiansen. Ktr’.spladøen 8 . - Krusener og Sekretar: Bryg­ ger J. P. Dlthmer. 1113 Arbejdsgiverne*. Ulykkeaforalkrtng, Rlngstrdgade J8. 880 Arbejdømændencs ,ragforening*kon- tor, TVatergade 4. 952 — — Form.: Vald. WlUumSUH (Kon­ tortid 11 , 30 - 13/*>). 462 Arbejde- og Forøørgnleesanatalten. 876 Arentoft Svend. Journalist, Augade 14 948 Arndnl P., Kolonial- og Fedevarefor retning, Vordlnpborgvej 13. 849 Arresthuset 1 Arrei.tforvareren >. 1426 Auktionaiederen for Næstved i.etøkr (Sagf Carl C Clanen), Ramab. 31 1087 Auto-Taxa. SkyttemarkaveJ 21. 1581 Autotranaporten (Gunner Swrenøen), HerlufaholmeveJ 2. 1328 Autoværkstedet, Klndhestegade 26. 600* Axelhua Hote* < 8 v Hanøen), Axel- torv 9. 638 — SmarforreM., Torvestræde 15 1730 Axeltorveta Budccntrs.l (A. Hanøen), Axeltorv 1730 Pensionat * Middagskokken. Axel­ torv 8 621 AneHorvs Farve-og TupHhandel Tapet, Malervarer, Unoieum. 1507

819 Bagernea Anvixnlngskontor (14 -16) (Harry Nlelaen), Rlngatedgade 41. 920 (kan benyttea) Bahlated Erik, Bog- blnderm., Rirgstedgad« 3. 1334 B&hne Maja, Frk., Ha&ndgemlngs- lwrerinde, Jernbanegade 27. 859 Bahnaen Jullux, Fabrikant (Næstved Bustefabrlk), Rlngatedgade 35 868 Bakke O. R. I., Overassistent. Ramaherred 15. 821 Balle Aage. Direktor (Kort.), Set. Pedera Kirkeplade 4 WW ftulilr« I S Iitnranre ( om- pagnlel. — Ihtnak tMuriinir, Axrltorv 4 • Kontortid «*~I2 of tJ -17. AM -- Aseurandor N. J. Nielsen (priv.) 1949 — Amtsinspektør F\ I.und (priv.) 1335 Bang H. C , Bestyrer, Odlnsvej 14. 941 — Herman, Cigarhandler, Axeltorv 6 (Ornat. tU Privat) Tlf. 604, 242 — Fr., Drejer og Musiker, Jembg. 5. 1879 Banglld Ole, Qdr, NygaardøvcJ. 200* A/8 Banken for Næstved or Omegn (Imlustribtinken), Hjultorvet 8. 318 — - - — Bankdir B. 8t(trup-Johanaen 149 Barfoed H„ Landinsp.. Farimv. 63. 428 Bavnholt Vllh., Hkotøjshdl., Hjultorv. 1098 Berh H. Q., Adjunkt. Herlufsholm. 129 H. Chr , Ingeniør, Jørg. Jensensv. 8 1633 Beck S. Lundgren. Godsfuldm., Røde H um . Ringøtedgnde 169. 506 Reldrlng L., Arkitekt. Brand og Byg­ ningsinspektør, Skat teraadeform , Osten fe’dtavej 4. 227) Bellevue Hotel (Cwl M. Laursen), 1627) Jernbanegade 16. 207 Bendlxen Elna, Fm. Jernbanegade 11. 878 Bendtsen Marte, Enkefru. „Helmer- hue", Rameherredgade 31. 627 BendUen Jnc., Tomrermester, KMhlersvej 3. 484 Benteen O., Gmetglver, „National", Klndheategade 13. 1102 — B. Bjørn. Smede, ék Maskinværk­ sted, Rlngatedgade 161. 120 Borg Oluf, Næstved Materialhandel „Danla", Rlngatedgade t. 1713 — Mogens, Repræaent., Teaterg. 4 » 73 Bergen E.. Kombakken 33. 761 Berlingske Tidende Indlevering al Annoncer tndtølefonøring af Annoncør 146 Bertelsen 1*. V.s Kftfl. (M. Ol- sen)Ost en gros,J.Jensensv.51

109 BerthVald., Ouldsm.A Gravør, HJult.9 1009 — Knud, Guldsmed (Bolig: Rlngated­ gade 28). bJ5 Lldatrup Nancy, Tatol Udsalg, Kalby- rlavej 5. 885 Blerlng-Sørenaen H., Tandl,, Axelt. 1. 769 — H„ Tandlæge. Bolig, L. Næstved. 1207 BUtehøj P., Skolebetjent, 8ct. Peders iClrkeplada 14. 1352 Binderup A., Skræderi, Østergade 1. 1850 „Bio" (Næstved Biografteater), For- udbea*. af Billetter l Konfekturef. Jernbanegade 15. 1201 Birkedal Ph., Byraadsm«'dlcni, Faktor. Vordlng)x» gvej 16. 1600* Birksted H. C. Aj'S. Brogade 2. 33 *------ Direktør Chr. Righolt (privat), 50 — H. A., Landsretssagfører, Brogade 2 (9 12Mi og 2- 5*4)• 702 ( hr. Bisgunrd, Automobllforrot- ning & Autoværksted. Rlngstedgade 33. 703 -------Bolig: Slagelaevej 10. 1149 Bjørn E., Clgarforretn. „Centrum", Axeltorv 2. 906 Bl aa Kors’ Svendehjem (Forst ander: Th. Albrechtsen), Grønnegade 13. 756 Blaa Kors’ Herberge (Farm.: Skoma­ gerne Peter Iversen. Ny Østerg.13 753 Kass,: Bogh. J. C. Jepsen, P. BodllsveJ 23. 1211 Bladcenlralen, Ramsherred 25. 276 Blum Hansen Kai, Boghandel & Pa­ pirhandel. Østergade 18. 240 Boel Chr., Mejeriejer (Næstved Meje­ ri), OsttnfeldtaveJ 3. 1613 Bohse Ingeborg, Frk., Rlngstedg. 48 12 Bojeaen-Trepka W. H.. Oberst. Stats kasernen. 206 Bolm Alma. Fru, Axeltorvet 2. 1310 Bon-Bon, Chokolade og Konfekture- forretning, Axeltorvet 6, 1217 Bonde Hi ns, Overlærer, PræatøveJ 67. 216 ntto, Rapt , (Jftllonmrksvej 8. 627 P-mdestandena Sparekasse. I>en sjæll. 236 L iTBlla N. L., Farlniagsvej 43. 1310 Bo •gerenlghc*den Kass.: Fabrikant M. Petersen. Axeltorvet. 1900 * B< rgmesterkontor. 88 Borre H O., Inspektør, OrønveJ 12 A 175 H* F. Hrases Itoghandrl (Hrdr. Friis), Kingstedgrtde 6 . 1270 — privat. Ved Kilden k. 066 Brane Aa., I^ege, 11 1, Amtmanda- gnde 12*. 920 „Ernjre" Sangforeningen. Fc*rm.: Ur- m vger M. Mareussen, 93 — - — Kaaaerer: Em. Imamen. 1843* Branlaaauranceforenlngen af 1848 (9 -16), Rlngatedgade 38 1848a — Dir. Nørgaard: Bolig Rlngstød- gad« 40. 1847a— — Kontorchef Edv. Chrlstianøen. Bolig: Rlngatedgade 40

Vm Anderem Oluf Sal*eleder o* Vejer, Nclr. FailmagiveJ 4. 413 — H A Son, Sevak æreri. Voiding- borgvej 20. WVlu - L. P. Skom. Skyttemarksvej 12». 1461 — Pi Skovfofed, Kalbyria. 711 — Aage. Smede-, Maskin- or Auto­ værksted, Rlrgstedgade ?17. — Tli, SanedemeHer, Orimitrup. !5ft A. C.. fOfnefofed, Ringet edf. 142. 1468 - P. E.. Spareknaeekaaeører Karre- birkt *J IB 1662 - - NI?., TraflUM., Jernbanegade 15 467 Und S., Trikotage o* Børneudstyr. Torveat ræd« 8 136 A.. Vaskeri ..8tyri»",Købmagfrg 11 1307 - * H C.. Vejlesler 1 FJerkræavI for Ijndllotra.. KarebækvtJ 60 865 Bemh, Vognm.. Ringstedg 216. | 1191 Kvald. Vognmand., Farlmagsv. 47 6*6 H J., Vognm., Købmagergsdø 8. 1014 — Jena. Vognm,. GallemarksveJ 60 ’3pO — Otto, Vognmand. Ringstedg 207. 300 — Vilh , Vognm . Præst aveJ 6. 1360 N Th., Ølhdl. (F«xe Oldepot l. Pr**tøveJ 17. 662 Andrenaaen Carl, Rrødudsslg. 81a- geiævej .76 496 Johanne. Enke Villa „Dal Ly". L. NMtved. •1 An lreeaen Chr. laenkram * Kokken- intet yr. Rlngatedgade 12. 220 Amkreaen 8tefana. Frk., Tandlæge. Villa ..Hanely", FarlmagaveJ 75. 1094 Anker Karen Frk., Sotvej 2 Jf»l • Annonerbureau Sydsjællands, ItJ af Oaterga

KITF.

Isenkram - Køkkenudstyr Glas - Pfrcellæn - Lysekroner 721y Baudebyggorlet (Hanaen åt Linde- gnmd). 775 B. T. Centralen (Joha Moltxen), Jentbanegade P.

CHR fv 6 ti

Sychjn'Hund . største Udvalg i gode Xwrtr til hvo Priser. Chr. Andreasen • Næstved Rings tedgads 12 — Telefon 81. Sommer Petersej, Næstv d Telefon 388, tegner

Ar.ivar*for*ikringet IS

"

-

- »1 .li.« . /

a

• *

’ . ’ T?-7

___ Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakker!

Køb Koopmanns Pølser og Fedevarer! —

91 „Bygningen^ Restaurant (Charles Hansen), Jernbanegade 8 1828 Bytransporten (Carl Møller), Farl- magsvej 49. 722 Btllow-Olsen H.. Entreprenør, Oalle- marksvej 44. 983 Bårenholdt U., Papir- k Fotoh.. Jern­ banegade 19. 1671 Børnehaven for b^etveu og Omegn. Grønnegade 14 118 Børner A., Bog A tfaplrh , Axeltorv. 680 Børrtld H , Lærerinde. Villa „Drags­ høj", PiæstøveJ.

1MX>* Brand- og Bygningsinspektøren 805 Brandstationen. 283 Br.'uidt Victor, Handelag.,Nygaardsv. 71* flramlt Fr., Køhm. Østerg. 28. (Omst. til Bolig). 87____ Fr. ser, Kbm. (Bol.), Østerg.2.3 372 Brandt Th s Eft.PChi Jensen k Son, Møllebygger! og Mølleatensfabrik, Ringatedgade 92. 1401 Ena, Plejemoder. Amtssygehuset. Træffes 9 10 k 12 14 Efter Kl. 21 paa 1410. 967 Brasch E., Overmekaniker (K T. A. 8 ), Klldem«nksveJ 124. 448 Brautsch W , Malerm . Østergade 28. 1037 Biendorp P.. Papirart). Danavej 7. 965 Brevdueforer.lngon „Artel", Form : Bogblnderm. Mortensen. Vtnhg. 2. A 79 -------Kasserer: Prokurist T, vpken- rtanz, Kirkestræde 271 Brevdueforeningen „Næstved". Form.: Snedkerm. M Jacobsen, Hvedev. 4. Kasserer: Chauffør E. Hanrtn. Rlngstedgade 140. 1106 Brlngfelt P., Isærer. Reistrupsvej 7. 763 Brix-Petersen. Brdr., Automobil- og Maskinværksted, ved Rampen. 716 Brodersøn C., Køhm , Købmagerg. 20. 448 Broeganrds Vognmandsforretning, I’ræstøvej 61. 4ot Bi-ogaile* Viktualieforretning (H I Nielsen). Brogade 4. Al Bruds«* Onmnegades Kaserne 874x Brushøj Jørgen, Gdr., Oerlebjerggaard, L. Næstved. 334 Bruun Vald., Herreekvipering, Jern banegade 2 . 1183 — Volmer. Telefonmontør, Grlmstrup- vej IT. 1870 B ’de-Peiersen Tage, Civilingeniør, Rampen 10. 1816 Di/eh Madsen H, Inkaøs., Fyenøvej 4 1760 Buchholta-Nielsen J., itltm., Kmjk . FarlmagsveJ 26. 1880 „Budrentralen" (A. Hansson), Ring­ st erlgade 91, 1821 „Budhjælpon" (Egon Johansen), Rel- strupsvej 4 1646 „Budtranspoilen" (Hans Simonsen), HkyttemarksvsJ 49 144 Bundsens Konditori (Gudmund An­ dersen), Jernbanegade 21. 247 Buur Ove. Præst k Kordegn. Brandts- gsde 19, tr. bedst 12 13 (Ikke gerne Torsdag). 210 Buurgsard Jensen O., Urmager, Kir­ kestræde. 736 — — B 0 II 4 : „Vognmandsgaarden”. 762 Huak J., Cyklohandler, Østergade 24. 303 - Jenny, Damefrisørsalon, HJ. af Axeltorv og Bkomsgerrækken, 303 — Frede, Kørelærer, HJ. af flkoma- gerrækken og Axeltorv. 42 „Bygningen" Iokrteudlejnlng Hver- •Vvge 11,30 14

T

-^U-LV

CflOISTCHSCH M R LERM ESTER TUHF. 177

Prio+t: 3* ade- *fcsg*»t 45

99 Chrtwtenaen H, F, & Son, Blik- k enslager, aut. Gas- & Vand menter. Centralvarme. Køle- k Ven-Ua- ttunsanlæg Et, Peders Klrkepl. 13. 1776 — — Knud Christensen (Bolig), Gal- lemarksvej 33. 4 Oorg C’hriHtensen. Boghandler, Axeltorv 10. Onistill. til Bolig. 1096 — H., Bogholder (Haand 1 Haands Agentur), „Amon", P. Bodllsvej. 44 — N. P., Bogtrykkeri, Riddergad« 7. 596 — P Brændsels- og Købmandsfor­ retning. Brogade 4. 760 — Th., Bødkermester, Brogade 1. 32y — C., Cykleforrolnlng, Orimetrup. U 68 — Rigmor, Damefrlaør-Baloi, Jern­ banegade 1 . 336 — Peder M , Detallhdl., Kåhlarsvej, 344 — Gudrun, Enkefrue. Ndr. Farlmags vej 24. 1775 — Knud, Fabrikant. Gallemarksv. 33. 586 — Kirstine, Frk., Gallemarksvøj. 1533 — Carl F.. Gdr., Aaderup. 679 — Chr. P„ Gdr., Aaderup. 1063 —- Bøgene R (Pomona), Gartner, VordlngborgveJ 6 . 271' •- V. Bøgesø, Gartner, FensmArksvej. .181' Chr, Christensen, Herreekvipe "ring, Torveatræde 117" 984 -------Chr. Lundagcr-Clirtøter.een. Købmand. (Bolig), Torvesbr. 11.

1306 Christensen O., Installatør (Bydøj Elektroværksted), Kobmagerg. 10 218 — R., Kobbersmed, aut. Vand- og Gasmester, Vinhusgade 14. 1253 Christensen Chr., Køhm., Jerg. Jensenavej 57. 630 — Chr. O., Købm, Gallemarkavej 11. 262 — Jørgen, Køhm., Rlngstedgade 64. 1429 — E.. lærer, Forstander (Handels skoion), PræntøveJ 2A 172 — VUly. Malermester, Ny øeterg. 7 (Værksted). Fviv.: Hvedo.' 1333 — Kåty, Modelsalonen ..Kåty", Klnd- he.degade 3 C •. 1721 — Carl S. * Sønner, Murermestre, Amtmandsgade 7. 561 — Jens k P. Ladefoged, Murem*., Brandtsgade 21 . 1322 Chriatenaen V. AahenliUH, Mu- rermeater, Rugvænget 4. 406 — M. C., Overdyrlæge, Rlngatedg. 76. 847 — C. Fjord. Pastor emer., Ka rre - bækvej 20 .

Hannibal Albertsen Toriwtlrirdi 10 - Tlf. A'irtlwrf 1W elluloaolak Klar o/i kulort. o Dl PS*

998 Calum R., Borgmester. Prlv : Amt- mandsgade. 66 — E . Havnefoged, Næstved Havn 1019 — H., Købni (Prdr. Jansens Benaln- depot), FarlmagøveJ 49 1192-------Bolig: Hvedøvjsnget 20. 670u Carl Jens, Handelegartn., Aaderup 124 Carlsberg Depotet (Ludvig Madsen*, Farimagavej 13 333 Carlseis liftfl., C. Jacobsen. Cykle handler. Rlngstedgade 11. 369 Carlsen Kama Fn«. L. Solvej 1 . 1233 — A. P„ fhv. Købmand, Kindhg 10 190 — N., Bankbud, HoumannsvøJ 5. 743 Kai rarwterwen, Malerm^ Dueo- l>ftkereriot „Ekspert**, Amtmandegads S. Carstensen M . Slagterm, Vdbgv. 36 ..Casanova", Restaurant, Jernbane­ gade 8 . Cederstrøm Aage, Mrslkdlr., Kilde marksvej 14. „Oentralatelleret" (Otto Hanøen), Axeltorv 5. Centralbiblioteket, Vinbusgade 12. Central-Cafeen (Emil Andersen!, HJ af Ramshe red og Grønnegade 1 Central-Oemgeme, Autoværksted (Werner Dltlevsen), Klndhg 18. Chtc, Modeforretningen (Kn*en Peter­ sen), To**veNtiæde 9. Cbristens C., Apoteker, Axeltorv lt. — H.. Apoteker 1 Løve* Apotek), Axel­ torv 11 . — — — (Bolig) HlagelseveJ 14. Christensen Knud, Fmd. f. Arbejder- nes Radioklub, ØmeveJ S. — Arb. Radioklub, Laboratorium, østergade 14. — O,, Arkitekt, Temrørm., Købmg. 12 — C. C., Bagerm, Præatøvet 6 B. 330 91) 528) 1177 8 826 696 1281 — 603 1010

*

361 — A., Propr., Nygaanl. 1162 — C. A., Repr., Nyvej 8 .

256 — H. C., Skotøjsforretn., Ramsh 25. 1660 — Aksel, Slagterm , Vordtngbv. 12. 1444 Chriatenaen Mandrup, Slagter­ forretningen, Ringstedg. 39. Alt i lliiNlialdniiigMliræmUel.

Y

Nsddekul —• knude engelske Koks — I.nndon-Berktnu Koka — Nældekoka — sorterede Cindera — Briketter ♦ørt Bøgebrænde —- Pindebrænde — Tør\eatrø — J®p**»pi*æ4lfl tilbringes fil laveste Dagspris. IVicr i Ki iwl(‘iiw‘ii, llrogmle l#

TVIf. M«.

i Brandorsikr. for Varer og Indbti tii billige, fasle Præmier

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner

n

Jh/* H

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73

Made with FlippingBook - Online magazine maker