Helemaal Thuis nr7

“Oei, toch geen man, die kunnen niet poetsen!”

“Liever geen zwartje ...”

14

“Ik ben geen racist maar toch liever niet ene met een hoofddoek ...”

“Het moet er ene van hier zijn!”

Helaas worden de medewerkers van de poetsdienst af en toe met dergelijke uitspraken ge- confronteerd wanneer zij een huishoudhulp willen sturen naar een nieuwe klant. Het verbaast wellicht niet dat sommige huishoudhulpen zich bij sommige klant gediscrimineerd voelen. Naar een werkomgeving zonder discriminatie

Het spreekt voor zich dat onze organisatie zich wil afzetten van elke vorm van discriminatie. We volgen daarin het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 dat stelt dat, om elk talent een kans te geven, discriminatie op de arbeidsmarkt dient bestreden te worden. Voor de dienstencheque- sector werd een specifiek actieplan opgesteld met maatregelen en acties waarbij de sector zich maximaal moet inzetten. Het gaat hier onder meer over het opnemen van anti-discriminatie- clausules in gebruikersovereenkom- sten en arbeidsreglementen, preven- tie via folders en website, het orga- niseren van vorming en training rond antidiscriminatie, … Vanuit de sector kunnen in de toekomst bovendien mystery callings georganiseerd wor- den en maatregelen zullen opgevolgd en gemonitord worden.

Ook onze dienstencheque-afdeling ontsnapt niet aan discriminatie. In 2014 bleek uit een onderzoek door het Minderhedenforum dat bijna alle dienstencheque-organisaties al discriminatoire klantenvragen hadden gekregen, én dat 2 op de 3 onderne- mingen ook daadwerkelijk zouden ingaan op deze vragen. Het feit dat binnen de diensten- chequesector bijna vier op tien werknemers van buitenlandse her- komst is (in tegenstelling tot 14% van alle werknemers over alle sectoren heen) maakt het probleem nog gro- ter. Bovendien kan de driehoeks- verhouding tussen organisatie, klant en werknemer tot verschillende vor- men van discriminatie leiden: door de onderneming naar het personeel toe, door de onderneming of personeel naar de klant of door de klant naar het personeel.

De dienstencheque-afdeling is alvast gestart met opleidingen . In februari kregen alle administra- tieve medewerkers een oplei- ding rond het thema waaronder een boeiende uiteenzetting van Christophe Janssens van Unia, het vroegere Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. Daarnaast was er een praktijk- gericht deel waar men oefenin- gen voorgeschoteld kreeg om op een gepaste manier op discrimi- nerende vragen te reageren. Ook de huishoudhulpen kregen een vorming over het thema.

Dit alles om naar een discriminatievrije werk- omgeving te gaan!

Made with FlippingBook Annual report