Helemaal Thuis nr7

Zijn uw gegevens veilig bij Solidariteit voor het Gezin? Het is wellicht een open deur intrappen als we stellen dat onze leefomgeving steeds ‘digitaler’ wordt. We zijn het al lang gewoon geworden dat we van alles gemakkelijk en onmiddellijk kunnen opzoeken, lezen, beluisteren, aankopen, enz. Soms vergeten we daarbij dat we zelf ook traceer- baar geworden zijn en dat heel wat informa�e over onszelf digitaal bewaard wordt.

18

Hoe moet de informa�e die een organisa�e verzamelt over haar klanten be- waard worden, welke informa�e mag gedeeld worden en met wie? Dit zijn on- derwerpen waar een informa�eveiligheidsconsulent zich over buigt. De huidige evolu�es bieden kansen, maar er zijn ook gevaren. Zo kan correcte gegevens- deling in de zorgsector leiden tot een betere dienstverlening voor de pa�ënt. Er moet echter ook op toegezien worden dat de informa�e niet in verkeerde handen kan vallen. Taken van een informatieveiligheidsconsulent Omdat de privacy van de klant voor Solidariteit voor het Gezin een prioriteit is, werd in 2016 een consulent aangesteld die waakt over de informa�eveiligheid. Haar opdracht bestaat erin er op toe te zien dat informa�e van klanten én perso- neelsleden voldoende beschermd is en dat er een systeem bestaat en toegepast wordt dat garan�es biedt tegen verlies van persoonlijke gegevens, accidentele wijziging van gegevens of niet-geldige toegang. Dit gaat over alle digitale informa�e, maar ook over informa�e op papier, want die bestaat ook nog. De informa�eveiligheidsconsulent houdt toezicht op de correcte behandeling van de gegevens en zorgt ervoor dat de privacy van de klant al�jd gerespecteerd wordt. Door de veelheid aan diensten die Solidariteit voor het Gezin aanbiedt is regelma�g overleg over dienstoverschrijdende veilig- heidsissues ook een van haar opdrachten. Verder gee� ze opleidingen aan het personeel om hen bewust te leren omgaan met gevoelige informa�e. Circle of Trust Omdat informa�eveiligheid ook voor de overheid een belangrijk thema is, stelt deze hoge eisen aan organisa�es die werken met data van personen. Het afgelopen jaar stelde Solidariteit voor het Gezin zich we�elijk in orde met het uitschrijven van een veiligheidsbeleid en de opmaak van een veiligheidsplan en het verkreeg de goedkeuring voor de Circle of Trust voor Belrai en Vitalink. Dit zijn pla�ormen van de overheid waarlangs gegevensdelingen onder gezond- heidswerkers geregeld worden.

Omdat de privacy van de klant voor Solidariteit voor het Gezin een prioriteit is, werd in 2016 een consulent aangesteld die waakt over de informaeveiligheid.

Kaat Vander Hoeven, informatieveiligheidsconsulent

Made with FlippingBook Annual report