Helemaal Thuis nr7

Katern: 40 jaar

De stad Oostende kreeg er een parel bij! Misschien was je wel bij de opening van WZC zorghotel Wellington op 15 maart 2013 want het was toen een hele dag over de koppen lopen met al die nieuwsgierige bezoekers. De verwach�ngen werden ingelost want al na enkele maanden waren de 81 kamers bezet.

27

2013

Als je dit leest bete- kent het wellicht dat je nieuwsgierig bent te weten waar Solidariteit voor het Gezin zoal mee bezig is. Klanten en medewerkers informe- ren was in elk geval een belangrijke doelstelling bij de lancering van de eerste Helemaal Thuis .

Z-plus : in dit magazine kan je lezen over de zorgcentrale (zie blz. 8) en over 10 jaar, als er ho- pelijk een 50-jarig bestaan mag gevierd worden, zal dit zeker als historisch moment vermeld worden. De oprich�ng van een coöpera�eve zorgcentrale door twee grote zorgorganisa�es die in de voorgaande jaren tot een verschillende zuil behoorden, zal allicht velen verrast hebben. Voor Solidariteit voor het Gezin is het evenwel een logische vol- gende stap in hulp- en dienst- verlening in een steeds meer geïnforma�seerde, gedigitali- seerde en geautoma�seerde wereld.

Mag jij als medewerker glijdend werken en thuiswerken? Heb jij een locker en een clean desk (die niet meer van jou alleen is?) en werk je mobiel met een laptop? Dan werk je ongetwij- feld in een afdeling waar de NWOW (New Way Of Work of Het Nieuwe Werken ) al zijn intrede deed. In 2014 star�e deze vernieuwing in Lokeren en Oudenaarde. Op termijn moeten alle afdelingen aan de beurt komen.

2015

Op 4 september 2015 overleed mevr. Devriendt-Van Cauwen- berge, s�chter en voorzi�er van de Raad van Bestuur. Iedereen die haar goed gekend hee� - en dat zijn er zeer veel - was in shock. Haar laatste woorden waren echter zeer hoopvol: ze had er alle vertrouwen in dat het met haar organisa�e verder goed zou gaan. Postuum ontving ze in 2016 het Groot Ereteken van de Vlaam- se Gemeenschap , een grote blijk van waardering door de overheid voor haar levenswerk.

Made with FlippingBook Annual report