Helemaal Thuis nr7

Van 2016 naar 2017: een naadloze jaarovergang, maar geen zorgeloze!

4

sprong voorwaarts. Spijtig genoeg zien we bij onze concurrenten heel wat gebeuren, terwijl sommige van onze partners beschamend inert blijven toekijken. Wij beginnen ons erg zorgen te maken over de wereld- vreemdheid van sommige partners in de sector van zorg en welzijn, wat tegelijkertijd heel veel negatieve energie kost voor onze organisatie. Toch zijn en blijven we bijzonder positief. Via de techniek van objec- tieve analyse, open debat en veel optimisme (Triple-O), hebben we het jaar goed gevuld en zijn de geconso- lideerde financiële resultaten bijzon- der gunstig, wat in een sanerende overheidscontext bijzonder verdien- stelijk is. De verschillende exploitaties binnen de groep Solidariteit voor het Gezin hebben opnieuw het beste van zichzelf gegeven en de draagkracht van ons zorgbedrijf vergroot. Het jaar 2016 is ook het eerste volle jaar zonder de auspiciën van haar stichtster. De nieuwe voorzitter stond erop de waarden en het erfgoed van het verleden sterker te verankeren in een duurzaam verhaal. Niet blind zijn- de voor de grote mutaties in de zorg- sector die op ons afkomen en vanuit een sociaal liberale en humanistische insteek werd grondig nagedacht over

zonder afbreuk te moeten doen aan onze Boost-doelstellingen. Het feit dat de 11 doelstellingen nog steeds standhouden, dat de resultaat- gebieden in 2016 geëvolueerd zijn van 69 naar 83 resultaatgebieden en het feit dat talrijke veranderingen nu reeds zichtbaar zijn, wijst op de juiste strategische keuzes die we destijds hebben neergeschreven. De te ambi- tieuze timing van sommige doelstel- lingen en de onverwachte nevenef- fecten van buiten onze organisatie, hebben wel impact gehad op onze besluitvorming en op de realisatie- graad van onze actiepunten. Wij staan soms versteld op welke wijze onze partners reageren op nieuwe marktevoluties en op poli- tieke beslissingen. De sector van de ‘intermediairen’ staat zowaar stil en wij krijgen het amper uitgelegd hoe veranderlijk de omgeving van de zorgverstrekkers wel is. De politiek heeft in de gezondheidszorg (Fede- raal) en in de welzijnszorg (Vlaams) nieuwe ingrijpende krijtlijnen getrok- ken, waarop we moeten anticiperen. Het is opvallend hoe verschillend sommige actoren hierop reageren: sommigen kijken ernaar alsof het een voorbijgaand feit is, terwijl anderen (terecht) volledig kiezen voor de grote

We zijn het jaar 2016 ingegaan met een nieuwjaarsboodschap rond tien bouwstenen met de bedoeling con- creet werk te maken van een aange- past zorgmodel voor de toekomst. Uiteraard werd het cement van deze bouwstenen gehaald uit onze cahier Boost2019. 2016 werd voor de basis- medewerkers een energiek consoli- datiejaar (met uitzondering voor de verpleegkundigen die ook werden meegezogen in de digitaliseringsgolf binnen Solidariteit voor het Gezin), terwijl het voor het kaderpersoneel een echt labeurjaar werd. Het was niet evident een goed evenwicht te vinden tussen ‘run-the-business’ en ‘create-the-business’. Soms waren de spanningen erg voelbaar en dit heeft dan ook zijn tol geëist bij een aantal medewerkers. 2016 is dus niet alleen mondiaal een jaar met veel ups en downs, ook binnen de groep Solidariteit voor het Gezin werden harde keuzes gemaakt en was niet alles koek en ei. Soms hebben we een versnelling lager moeten schakelen, omdat de huidige middelen en mankracht onvoldoen- de mee evolueerden met de drang naar vernieuwing. We zijn onszelf op sommige vlakken tegengekomen, wat op zich niet slecht is. Het heeft ons in een realistische modus geplaatst,

Made with FlippingBook Annual report