Helemaal Thuis nr7

De zeven werven zijn allemaal minstens even belangrijk en zullen van iedereen veel inzet en inzicht vergen. Wat werf 1 betreft is er geen weg terug want het betekent niet minder dan de nieuwe ruggengraat van onze zorgprocessen voor de toekomst. Dit moet ons niet alleen toelaten zorg te introduceren in de toekomstige digitale wereld, maar moet ons ook in staat stellen efficiëntiewinsten te realiseren in de zorgorganisatie. Werf 1 heeft nu het stadium van de droom- fase verlaten. De harde concretisering van de IT-veranderingen zullen zicht- baar worden op het niveau van team-, software- en infrastructuurbeleid. Wat werf 2 betreft is het jaar 2017 het jaar van de waarheid. Alle voor- bereidingen zijn in 2016 getroffen in zowel de keuze van het digitaal zorg- platform, de partners en de gewenste organisatiestructuur. Op 6 maart 2017 werd de nieuwe zorgcentrale in Vlaanderen gelanceerd en wordt het businessplan over de komende drie jaar uitgerold. Het effect van deze werf (die we samen met de socialisti- sche thuiszorgdiensten ontwikkelen) is moeilijk in te schatten, maar bij succes zou het wel eens kunnen dat het zorglandschap door deze unieke samenwerking verder verandert. In dit kader is het belangrijk dat onze groep mee evolueert in de muteren- de omgeving en werf 3 moet daarin worden gezien. Het feit dat we in 2016 de oprichting van een Stichting van Openbaar Nut hebben beslist, heeft grote impact in de nieuwe besluitvormingskanalen van ons zorg- bedrijf. De dubbele doelstelling van deze ingrijpende maatregel (enerzijds verankeren van het verleden, en an- derzijds het klaar staan voor de toe-

komst) zal in 2017 volledig uitgewerkt en gerealiseerd worden. De algemene vergadering van 19 mei 2017 zal in dit kader een historisch moment worden voor Solidariteit voor het Gezin en zal mogelijks ook de aanzet betekenen voor de uitwerking van een nieuwe interne organisatiestructuur in functie van de Boost-filosofie. Daarom is werf 4 een momentum om terug te kijken van wat het geweest is en van waar we komen. Het is tevens de afsluiting van een fantastische periode en het begin van een nieuw tijdperk voor de groep Solidariteit voor het Gezin.

autonoom projectmanagement. Werf 6 is meer dan ooit noodzakelijk om ‘run-the-business’ draaiende te houden. Wil het onderliggend plan lukken, dan moeten we over genoeg financieringsmiddelen beschikken om een en ander veilig te stellen. De enige uitweg voor de groep Solidariteit voor het Gezin is op dit vlak schaalvergroting. Wij gaan elke opportuniteit voor fusies overwegen omdat we ervan overtuigd zijn dat in een periode van schaarse middelen dit de enige financiële en organisato- rische succesfactor is. Daarnaast gaan we alles in het werk stellen om ons marktaandeel te vergroten en ons dienstenaanbod te verruimen. In de beleidsnota 2017 zijn talrijke nieu- we initiatieven opgenomen en een realistische groeinorm werd ingecal- culeerd. Ten slotte is werf 7 de vanzelfspre- kendheid zelve. De meeste actiepun- ten op het werkveld moeten hier gesitueerd worden. In dit feestjaar is er geen tijd om ach- terover te leunen en te genieten van het verleden. De toekomst baart ons zorgen en vooral de betaalbaarheid van ons systeem staat onder druk. Vanuit een voluntaristisch en positie- ve houding gaan we de talrijke uitda- gingen aan, beseffende dat meeden- kende loyale partners noodzakelijk zijn om een geïntegreerde zorgvisie staande te houden.

6

De toekomst baart ons zorgen en vooral de betaalbaarheid van ons systeem staat onder druk.

Ook werf 5 moet in 2017 zijn finali- teit kennen. Het is erop of eronder. Na bijna 10 jaar zwoegen, sleuren en tegenwerking zullen de juiste keuzes moeten worden gemaakt. Het gaat trouwens niet alleen om de realisatie van het grootste investeringsdossier van Solidariteit voor het Gezin in haar geschiedenis, het gaat ook over de complete hertekening van ons zorgbeleid in Brussel en omstreken, gekoppeld aan de afbouw in Schaar- beek en Koekelberg en de complete vernieuwing in Ganshoren. Gezien de omvang van dit dossier, dat heden bewust compleet buiten de begroting van 2017 werd gehouden, zal dit het voorwerp uitmaken van een specifiek

Erwin Devriendt, afgevaardigd bestuurder

Made with FlippingBook Annual report