Helemaal Thuis nr7

MHealth in de praktijk:

9

Door recente technologische evolu�es is het tegenwoordig mogelijk om begeleiding van pa�ënten en opvolging van diverse meetwaarden (glucose, bloeddruk, gewicht, fysieke ac�viteit) vanop afstand te doen.

of haar zelfmanagement. Deze zijn gebaseerd op interna�onale standaarden en gevalideerd door Domus Medica. De diabeteseduca- tor verleent daarnaast ook geperso- naliseerd advies via de cha�unc�e of via een videogesprek. Met “diabetes on the run” bieden we intensieve telemonitoring aan diabetespatiënten, met gepersonaliseerde tele- coaching door educatoren en zelfmanagement door de patiënt. Door de real-�me opvolging hopen we betere resultaten te behalen. De pa�ënt krijgt enerzijds onmiddellijk feedback van zijn gemeten waar- den, anderzijds kan ook de educator quasi onmiddellijk gepersonali- seerd advies verlenen. De pa�ënt kan dus veel sneller zijn levenss�jl of medica�e (laten) aanpassen. Daarenboven zijn meerdere korte coachingmomenten over eenzelfde periode wellicht efficiënter dan één langer gesprek. Tot slot geloven we ook dat de werking van de app het zelfmanagement van de pa�ënt nog beter zal s�muleren. Voor dit project werken we samen met de Bond Moyson/De Voorzorg, Inter Partner Assistance, Roche, Switch, MLOZ en Partena.

Vanaf 2018 zal ook professionele opvolging van medische gegevens en me�ngen door de pa�ënt met geconnecteerde medische apparaten mogelijk worden. Denk hierbij aan de opvolging van gewicht, bloeddruk, hartslag, glucose, cholesterol, enz. De verpleegkundige operatoren in de zorgcentrale monitoren ac�ef de meetwaarden van de aangesloten pa�ënten, analyseren de resultaten en nemen de gepaste maatregelen bij afwijkende waarden. Indien nodig communiceert de zorgcentrale ook met de betrokken arts van de cliënt.

Ook de overheid wil hier in de toekomst op inze�en. Minister De Block besliste onlangs om een aan- tal proefprojecten rond “mHealth” (mobile health) te steunen. Vanuit Solidariteit voor het Gezin dienden we een proefproject in dat goedge- keurd werd. Vanaf 1 mei zal Solidariteit voor het Gezin van start gaan met de bege- leiding ‘op afstand’ van 50 diabetes type 2-pa�ënten. Bij de start van het project krijgen de diabetespa�ënten een eenmalig bezoek van hun diabeteseducator. Tijdens dit huisbezoek ontvangen de pa�ënten een digitale gluco- semeter, weegschaal, bloeddruk- meter en stappenteller, die allen geconnecteerd kunnen worden met een smartphone of tablet. Op de smartphone of tablet is de app “Healthlook” geïnstalleerd die de gemeten waarden kan inlezen via bluetooth en deze waarden ver- werkt en interpreteert. De pa�ënten dienen op regelma�ge �jds�ppen de nodige me�ngen uit te voeren, waarna de resultaten automa�sch geüpload worden in de app via bluetooth verbinding. De pa�ënten kunnen hun eigen meetwaarden raadplegen en krijgen ook meteen real-�me feedback over de gemeten waarden. De app bevat ook richtlijnen (�ps) die de pa�ënt kan ondersteunen in zijn

www.z-plus.be Bekijk onze voorstellingsvideo op www.z-plus.be/video Wil je als klant van Solidariteit voor het Gezin beroep doen op Z-plus, bijvoorbeeld voor de aanslui�ng van een PAS-toestel? Bel dan naar 078 05 59 00 of mail naar info@z-plus.be

Kim Van Asch, directeur innovatie

Made with FlippingBook Annual report