Nakskov - Tøj til russiske krigsfanger 1945

Beklædningsgenstande til russiske

Statsborgere, som i øjeblikket be-

finder sig paa det tyske Lazaret

og paa Pederstrup.

Nakskov, den 1 1 . Juni 1945

Ang. Tø,j til russiske Krigsfanger.

Under Henvisning t tillade mig at meddele, at d russiske Statsborgere:

il behagelig Samtale i Dag skal jeg et drejer sig om Hjælp til følgende

Vasili Tschapacid Vasili Kartzuk Wassil Gollikow Iwan Golowkow Nikolaj Komarow Simbai Kurmantajew George Korschunow

Tyske Lazaret n n ff ff ft ff ft ft tf ff ft tf

Paul Chutajasch Jul. Keil

Pederstrup ff ff

Som jeg meddelte, har man en Rest liggende fra privat Ind- samling til andre Krigsfanger, og der vil sikkert heraf kunne klares Beklædning til 2 Mand, men der mangler altsaa Beklædning til 7. Blandt de private Kredse, som hidtil har hjulpet i disse Sager, vil der vanskeligt kunne skaffes mere, og offentlig Indsamling er vist næppe tilraadelig under Hensyn til de mange Indsamlinger, der har været i den sidste Tid. Jeg kan endvidere oplyse, at de private Kredse, der paa for- skellig Maade har haft med de allierede Statsborgere at gøre, arbejder i snæver Kontakt med Luftværnsmyndigheden og Dansk Røde Kors, som holdes underrettet i enhver Henseende. Der er hidtil fundet ca. 50 Personer af fransk:, polsk, litauisk, lettisk, russisk; hollandsk og italiensk Nationalitet, og en hel Del af disse Personer har i større eller mindre Omfang maattet hjælpes med Tøj. Skulde De ønske yderligere Oplysninger om de private Kredse, der har arbejdet med Spørgsmaalet, kan jeg henvise til den katholske Kapellan; Pastor Bernhard de Witt, men iøvrigt vil den lokale Afdeling af Røde Kors ( Jenry Petersen, Tlf: 837 x) kunne bekræfte de store Vanskeligheder, Tøjspørgsmaalet nu volder.

Som aftalt vil jeg tillade mig at ringe Byraadssekretæren

op i Morgen Formiddag om Spørgsmaalet.

Højagtelse

K orrespondent Mogens Cordt Møller, Nybrogade 3^ Nakskov.

Tlf: 475* (Kondenseringsfabriken)

L U F T V Æ R N

Z - / W f \

J r .N r . / ?

Til

Byraadssekretæren i Nakskov.

f '-L n Å

^ ' /

%<^uJo4nM^

- f

9

7 A/-.

r ^

d b - f ^ i U f L * h ^ . ( i X a L k X -J a j ^*.J f i

/ V

Original.

Undertegnede Herr Korrespondent Mogens Cordt Møller, Nybrogade

3, Nakskov, kvitterer herved for Modtagelsen af :

7 Stk. Underbenklæder, 7 - Undertrøjer og 7 Par Strømper,

udleveret fra Statens civile Luftværns - Nakskov Afdelings - Bered-

skabslager ved Gastjenesten.

Samtidig erklæres paa Tro og Love, idet der henvises til Skrivel

se fra Undertegnede af 11. Juni 1945, at forannævnte Beklædning skal anvendes til 7 af Tyskerne i Danmark internerede russåske Krigsfanger.

Kvittering givet paa Nakskov Raadhus,

Til Vitterlighed,idet det oplyses at her Underskrevne har hentet Be- klædningsgenstandene paa Depotet. Nakskov, den 15. Juni 1945.

Kontorassistent paa Nakskov Raadhus

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

Made with FlippingBook - Online magazine maker