Teestrup - Reg. af flygtninge. Instruks for lejrleder, 1945

/

FLYGTNINGEREGISTRERINGEN rederiksholms Kanal 26, Opg.B, l.Sal, København K* Palæ 8326.

^

gLYGTmGEHjSGXSTm i N G I_JrøSKB FORLÆGNINGER, INSTRUKS FOR LBJRLEDEREN.

A . RETNINGSLINIER VEDRØRENDB oTiÆISTIK. 1. Efter Registreringens Fuldendelse maa der ikke tilføres Lejren uindregistrerede Personer, uden at dette omgaaende meddeles Flygtningeregistreringen» 2e Hver Uge udarbejdes_en_Statistik, der udfærdiges pr. Lørdag Kl. 12. Denne Statistik skal udvise de eventuelle Ændringer i

D er fremsendes,

3* Til Hjælp for denne Statistik medfølger Skemaer, paa iivilke op- føres alle, der er ankommet til eller afgaaet fra Lejren at reg- ne fra den Dag, Skemaet er modtaget. B* FOREOLDSREGLKR I TILFALDE AF; I. DøcU 1, Det administrative Ansvar for Flygtninge eller forflyttede Per- soner, som afgaar ved Døden i en Forlægning eller m a Vej der- til, paahviler Forlægningens Leder, Der maa udfyldes to Eksem- plarer af D.P *2 Kortet og 1 D,P,3 Kort, selv om vedkorm:aende var tysk. 2, Naar Flygtninge eller forflyttede Personer afgaar ved Døden, an- føres dette paa SHAEF-Registerkortet paa følgende Maades (a) Enhver, som var registreret før sin Død, vil paa sit Skema faa anført Dødsaarsagen, hvis denne er paaviselig, i Rubrikken REMARKS, Punkt 24, (b) Ordet "Død” efterfulgt af Dødsdatoen, anføres i Tilsynslægens TJdskrivningsattest under Punkt 28. og Skemaet underskrives der- efter af Tilsynslægen* (c) j . Rubrikken EMARKS, Punkt 24, skrives en Liste over den afdødes personlige Ejendele, Denne Liste kan, om nødvendigt, fortsættes i den tomme Rubrik paa Kortets Bagside, (d) Oplysninger vedrørende Anbringelse af Liget gives i Rubrikken til Underretning for Bestemmelses- eller Modtagelsesstedet, Punkt 22, med Angivelse af Navn paa Kirkegaard, By eller Lands- by samt Provins og Land, Begravelsen finder Sted, udfyldes og indsendes et tredie Ekseuplar af SfIAlF - Registerkortet til vedkommende Ministerial- bogsførsr (i Sønderjylland Personr°£i øreren). 4, D,P*2 Kortet sendes i udfyldt Stand, som nærmere angivet i St.k, v ₩

/

2 ~

2, tilligemed vedhæftede Kopi af Hospitalsjournalen, hvis saa- dan forefindes, til Flygtningeregis treringen, København, sam- men mod afdødes D,P,1 Kort, 5. D.P.3 Kortet forbliver i Forlægningen i udfyldt Stand med An- givelse af Dødsaarsagen, Anbringelse af Liget tilligemed Liste over afdødes personlige Ejendele samt Oplysninger om Afdøde fra Tilsynslægen, 6 , Forholdsregler i Tilfælde af, at en ikke-registreret Person af- gaar ved Døden* a. Den afdøde vil faa tildelt et Registreringsnummer, og der udfærdiges to Eksemplarer af D.P.2 Kortet. Der gives fyl- diget mulige Oplysninger paa Grundlag af afdødes Identitets- papirer eller Samtale med ledsagende Familiemedlemmer eller Venner, Bortset fra denne Afvigelse med Hensyn til Indhent- ning af Oplysninger om vedkommende følges den i Stk, 2, 4 og 5 ovenfor nævnte Fremgangsmaade, b„ Kopien af D.P.2_sendes, naar Begravelsen finder Sted, til vedkommende Ministerialbogsfører (i Sønderjylland Personre- gisterføreren), iI« Fødsler og Indgaaelse af Ægteskab. Naar en Fødsel forekommer i en Forlægning, skal Barnet registre- res hurtigst muligt. Indgaas et Ægteskab, skal D.P.2 og D.P.5 Kortene rettes, eller hvis Ingen Kort er udfærdigede, anføres Forandringen i den ægteskabelige Stilling paa Navnelisten, Des- uden udstedes bil Hustruen et nyt D*P,1 Kort, der udviser hendes Navneforandring, i den Anledning vil enhver Fødsel eller Foran- dring i ægteskabelig Sbillihg uden ubegrundet Ophold indberettes til Flygtningeregistreringen i København, III, Forflyttede Personers; Forsvinden, Hvis en forflyttet Person forsvinder fra en Forlægning, gøres Anmeldelse til Flygtningeregistreringen i København, bilagt Kopi ai D.P.2 eller tilsvarende Oplysninger, c« f o r l æ g n i n g e n s ark iv . Følgende Kartoteker føres saaledes i alle Forlægningen 1) Et Kartotek over D.P.2 Kort, ordnet efter Nationalitet. Inden for hver Nationalitet ordnes Kortene efter Registernummer ikke efter Navn, 2 ) Et Kartotek over D.P.3 Kort efter Nationalitet. Indenfor hver Nationalitet ordnes Kortene alfabetisk, Ln Persons Data kan saaledes findes efter Registreringsnummer saavel som efter Navn, København i Juli 1 « Hvid, Einar Matthiesen.

Page 1 Page 2

Made with FlippingBook - Online magazine maker