Teestrup - Reg. af flygtninge. Instruks for lejrleder, 1945

/

FLYGTNINGEREGISTRERINGEN rederiksholms Kanal 26, Opg.B, l.Sal, København K* Palæ 8326.

^

gLYGTmGEHjSGXSTm i N G I_JrøSKB FORLÆGNINGER, INSTRUKS FOR LBJRLEDEREN.

A . RETNINGSLINIER VEDRØRENDB oTiÆISTIK. 1. Efter Registreringens Fuldendelse maa der ikke tilføres Lejren uindregistrerede Personer, uden at dette omgaaende meddeles Flygtningeregistreringen» 2e Hver Uge udarbejdes_en_Statistik, der udfærdiges pr. Lørdag Kl. 12. Denne Statistik skal udvise de eventuelle Ændringer i

D er fremsendes,

3* Til Hjælp for denne Statistik medfølger Skemaer, paa iivilke op- føres alle, der er ankommet til eller afgaaet fra Lejren at reg- ne fra den Dag, Skemaet er modtaget. B* FOREOLDSREGLKR I TILFALDE AF; I. DøcU 1, Det administrative Ansvar for Flygtninge eller forflyttede Per- soner, som afgaar ved Døden i en Forlægning eller m a Vej der- til, paahviler Forlægningens Leder, Der maa udfyldes to Eksem- plarer af D.P *2 Kortet og 1 D,P,3 Kort, selv om vedkorm:aende var tysk. 2, Naar Flygtninge eller forflyttede Personer afgaar ved Døden, an- føres dette paa SHAEF-Registerkortet paa følgende Maades (a) Enhver, som var registreret før sin Død, vil paa sit Skema faa anført Dødsaarsagen, hvis denne er paaviselig, i Rubrikken REMARKS, Punkt 24, (b) Ordet "Død” efterfulgt af Dødsdatoen, anføres i Tilsynslægens TJdskrivningsattest under Punkt 28. og Skemaet underskrives der- efter af Tilsynslægen* (c) j . Rubrikken EMARKS, Punkt 24, skrives en Liste over den afdødes personlige Ejendele, Denne Liste kan, om nødvendigt, fortsættes i den tomme Rubrik paa Kortets Bagside, (d) Oplysninger vedrørende Anbringelse af Liget gives i Rubrikken til Underretning for Bestemmelses- eller Modtagelsesstedet, Punkt 22, med Angivelse af Navn paa Kirkegaard, By eller Lands- by samt Provins og Land, Begravelsen finder Sted, udfyldes og indsendes et tredie Ekseuplar af SfIAlF - Registerkortet til vedkommende Ministerial- bogsførsr (i Sønderjylland Personr°£i øreren). 4, D,P*2 Kortet sendes i udfyldt Stand, som nærmere angivet i St.k, v ₩

Made with FlippingBook - Online magazine maker