Teestrup - Reg. af flygtninge. Instruks for lejrleder, 1945

/

2 ~

2, tilligemed vedhæftede Kopi af Hospitalsjournalen, hvis saa- dan forefindes, til Flygtningeregis treringen, København, sam- men mod afdødes D,P,1 Kort, 5. D.P.3 Kortet forbliver i Forlægningen i udfyldt Stand med An- givelse af Dødsaarsagen, Anbringelse af Liget tilligemed Liste over afdødes personlige Ejendele samt Oplysninger om Afdøde fra Tilsynslægen, 6 , Forholdsregler i Tilfælde af, at en ikke-registreret Person af- gaar ved Døden* a. Den afdøde vil faa tildelt et Registreringsnummer, og der udfærdiges to Eksemplarer af D.P.2 Kortet. Der gives fyl- diget mulige Oplysninger paa Grundlag af afdødes Identitets- papirer eller Samtale med ledsagende Familiemedlemmer eller Venner, Bortset fra denne Afvigelse med Hensyn til Indhent- ning af Oplysninger om vedkommende følges den i Stk, 2, 4 og 5 ovenfor nævnte Fremgangsmaade, b„ Kopien af D.P.2_sendes, naar Begravelsen finder Sted, til vedkommende Ministerialbogsfører (i Sønderjylland Personre- gisterføreren), iI« Fødsler og Indgaaelse af Ægteskab. Naar en Fødsel forekommer i en Forlægning, skal Barnet registre- res hurtigst muligt. Indgaas et Ægteskab, skal D.P.2 og D.P.5 Kortene rettes, eller hvis Ingen Kort er udfærdigede, anføres Forandringen i den ægteskabelige Stilling paa Navnelisten, Des- uden udstedes bil Hustruen et nyt D*P,1 Kort, der udviser hendes Navneforandring, i den Anledning vil enhver Fødsel eller Foran- dring i ægteskabelig Sbillihg uden ubegrundet Ophold indberettes til Flygtningeregistreringen i København, III, Forflyttede Personers; Forsvinden, Hvis en forflyttet Person forsvinder fra en Forlægning, gøres Anmeldelse til Flygtningeregistreringen i København, bilagt Kopi ai D.P.2 eller tilsvarende Oplysninger, c« f o r l æ g n i n g e n s ark iv . Følgende Kartoteker føres saaledes i alle Forlægningen 1) Et Kartotek over D.P.2 Kort, ordnet efter Nationalitet. Inden for hver Nationalitet ordnes Kortene efter Registernummer ikke efter Navn, 2 ) Et Kartotek over D.P.3 Kort efter Nationalitet. Indenfor hver Nationalitet ordnes Kortene alfabetisk, Ln Persons Data kan saaledes findes efter Registreringsnummer saavel som efter Navn, København i Juli 1 « Hvid, Einar Matthiesen.

Made with FlippingBook - Online magazine maker