Skattebogen for Næstved Købstad 1931-1932

t C.i '-| j ■>

»

f Y - i A r a 1931 T )

t i å s w i ' b S KA T T E BOGE N

FOR

N Æ S T V E D K Ø B S T A D

*

i

*

centralbiblioteket

NÆSTVED V..

m i

G 9 - < b b Q l TD/

!

«

Aktieselskabet »Næstved Tidendens Bogtrykkeri, Næstved.

Anmærkninger

Ligningsprocenten for Formue* og Lejlighedsskat er 9,4 og for Menighedsudgifter 1,22. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste, der er arrangeret paa samme Maade som den officielle Skatteliste, er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue* og Lejlighedsskat samt bidrage til Menighedsudgifterne, idet Ørene dog ikke er medregnet. For de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifter, vedrører det anførte Beløb kun Formue* og Lejlighedsskat. Det bemærkes, at en Del Skatteydere i det tidligere Set. Peders Landsogn har procentvis Skattenedsættelse i H. t. Indlemmelsesbe* tingeiserne. Hvor intet Beløb er anført, skyldes det enten Bortrejse eller Dødsfald, eller at vedkommende af anden Aarsag er udgaaet af Lig* ningen. Fortegnelsen over Skatteyderne er ordnet gadevis i H. t. de sidst optagne Mandtalslister. Kommunen er delt i By og Mark, og enkelte Gader har der* for maattet deles. Dette vil fremgaa af den alfabetiske Gadefortegnelse, * som findes omstaaende. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de anførte Beløb, Navne og Adresser.

\

Indholdsfortegnelse *

NÆSTVED BY:

Side Lille Gallemarksvej ............................. 32 Godthaabsallé ..................................... 32 Gottliebsvej ............ ............................. 33 Gramsvej .............................................. 33 Grønnegaarden ..................................... Grønvej .................................................. 34 Hans Hornemannsvej .................... 34 Havnen .................................................. 34 Helgesvej .............................................. 34 Hermansensvej ........ 34 Houmannsvej ..................................... 35 Iv ar Hvidtfeldtsvej ..................... 35 Jag tvej .................................................. 35 Jyllandsvej .............................................. 35 Kastanievej ......................................... 36 Kildebakken ......................................... 36 Kildemarksvej ..................................... 36 Kildevænget ......................................... 37 Kornbakken ........ 37 Kahlersvej .......................................... 38 Lindvej .................................................. 38. Niels Juelsvej ..................................... 39 Ndr. Farim agsvej ............ 39 Ny Je r nbanevej ................................. 40* Nyvej ........................ ............................. 40 Odinsvej .............................................. 401 Oscarsvej ............ 40* Ostenfeldtsvej ..................................... 40 P. Bodilsvej .......................................... 41 P. Syvsvej ................ 41 Præstøvej ......................................... 41 Reistrupsvej ..................................... 43- Roarsvej ................. ................................ 43- Rolighedsvej ......................................... 44 Sagasvej .............................................. 44 Sjællandsvej .......................................... 44 Skyttemarksvej ................................. 44 Sterkelsvej ......................................... 45 Tagensvej .............................................. 46 Thorsvej ........................... .................. 46 Vordingborgvej ................................. 46 Aaderup: Ydunsvej .............................................. 47 Vordingborgvejs Fo rl.......................... 47 Meistersvej .......................................... 8 Nygaardsvej .......................................... 48 Danavej .................................................. 49 Aaderup By .............................*........ 49 Ved Skibsværftet ................................. GI. Smedie .............................................. 50 Kobberbakken ........ 59 Grimstrup: Børnehjemmet ..................................... 50' Grimstrupvej ..................................... 50- Sandholmsvej ..................................... 51 Ryttervej ........ 51 G rimstrup Mark ................................. 51 Magle Mølle ............... 5L

Side Akseltorvet ................... ..................... 7 Amtmandsgade ........................................ 7 Am tsgaarden ....................................... 8 Bakkevej .............................................. 8 Bredstræde ............................................ 8 L. Bredstræde ....................................... 8 Brogade .................................................... 8 Dehnsvej ................................................ 8 Emilievej ................................................ 9 Farimagsvej ............................................ 9 Farvergade ........................................... 10 Grønnegade ........................................... 11 Havnen ................................................. 12 H jultorvet ......................................... ... 12 Jernbanegade ...................................... 12 Johannebjerg ................................ 14 Kindhestegade ...................................... 14 K irkestræde ........................................... 15 Kompagnistræde .................................. 15 Købmagergade ................................ 15 Magle-Møllevej .................................. 16 Marievej ‘ ............................................... 16 Møllegade ............................................... 17 Møntergade ........................................... 17 Nygade ......................................... Ny Østergade ...................................... 18 Præstøvej ............................................... 19 Ramsherredgade ............................ 19 Riddergade ........................................... 20 Ringstedgade ..................................... 20 Ringstedgades F o rl................................. 21 St. Mortensgade ........................ 23 Set. Peders Kirkeplads ..................... 23 Skomagerrækken .................................. 24 Slagkildevej ...................................... 24 Sortebrødregade .................................. 24 Teatergade .................................*.......... 24 Torve stræde ...................................... .. 24 Vinhusgade ........................................... 25 Østergade ......................................... 25 NÆSTVED MARK: Aagade .............................................. 27 Adelsvej .................................................. 27 Albanivej .............................................. 27 B randtsgade ......................................... 27 Bækkevej .............................................. 28 E jlersvej .............................................. 28 Enghavevej ......................................... 28 Enighedsvej ......................................... 29 Farim agsvej ......................................... 29 Fasanvej ............................. 30 Fixvej .................................................. 30 Forsørgelsesanstalten ........................ 30 Fredensvej .............................................. 30 F rejasvej .............................................. 31 Fyensvej ........... 31 F riggasvej .............................................. 31 Gallemarksvej .................,.................. 32 17

5

Næstved By

Akseltorvet. 1 Jørgen Scheel-Bech, Købmand Gerda Scheel-Bech, Sygepl. Valborg Nielsen, Husass. Ingeb. Sofie Andersen, Husass. O. D. V. Knudsen, Handelselev E rik Andr. Nielsen, Købmd. Dagmar Bøttiger, Lotterikolltr. 3v. Sevaldsen, Telegrafmester 2 Alma Bolm, R estauratrice Lilli K. R. Bolm, Frisørinde Karen I. K. Andersen, Husass. Edv. Johs. Bjørn, Cigarhandler Sofus Nielsen, Staldforpagter Kristine L. Nielsen, Dameskr. Niels Chr. Hansen, Papirarb. N. J. F. Nielsen, Mælkeforhdlr. Kr. Alfr. Nielsen, Mekaniker 4 Julius Nandrup, Konsul Bodil Nandrup, Frk. Marie Andersen, Husassist. Edith G. E. Anthonsen, Husass. Karen A. Johansen, Husassist. 5 Jens Chr. Nielsen, Tøffelmager E ster Sørensen, Husassist. Else Andersen, do. L. Sofie Ihlemann, Detailhdlr. 5b Hanne F. Andersen, Detailh. E lla Henriksen, H usassistent K irsten Pedersen, Rentier N. E. Møller, Herreekviphdl. K. W. J. Thureholm, Redaktør E sth er S. J. Petersen, Husass. Gunnar S. B. Jensen, Eksped. Agnethe H. Larsen, Husass. Rasmus P. M. Petersen, Fabrik. 8 Georg C. G. Hagen, ps. Pltbt. Henr. P. G. Hagen, Broderihdlr. Dagmar E. Hagen, Broderihdlr. Viggo K jær Andersen, Repr. Gudrun Jørgensen, Frøken Kr. Vestermark Jensen, Repr. Jens J. Rasmussen, Forvalter Andrea P. Rasmussen, Rentier Marie Hansen, Enke, A ldersrnt. P. M. E. Hansen, Linnedsyerske Vilhelm P. Larsen, Hotelkarl D Aage Emil Larsen, D irektør Johanne Thorkildsen, Bamefrk. Gudrun J. Poulsen, Buffetjm fr. Karen O. Rasmussen, Husass. Carl F rederik Kinch, Musiker Jen s P. Rasmussen, do.

Akseltorvet. 9 Anna M. Jensen, Køkkenpige Ida Marie J. Hansen, Elev Jørgen P. Wiegant, Hotelkok Nancy Rasmussen, Elev Eyvind Andersen, Tjenerelev Søren P. H. M. Nielsen, Chauff. Elise K. Jensen, Barnefrøken Dagny M. Andersen, Hjælpep. Karen E. Rasmussen, Husass. 10 Georg Christensen, Boghdl.r. Margrethe Larsen, Husassistent 11 Jørgen Chr. Springer, Købm. Viggo F. A. Serritslev, Mission. Valdemar E. Hansen, Bgrmhj. 12 Carl Christens, Apotheker Elisabeth M. Jensen, Husass. A sta E. Olsen, H usassistent A strid A. M. Larsen, Husass. Jørg. Jørgensen, Apotekerkarl Marie K. Jørgensen, ug ift Amtmandsgade. 2 Chr. L. Christensen, Købmd. 1593 Johs. Westphal, Skattesekretæ r 366 August S. Larsen, Mekaniker 74 Thora Andersen, Ekspeditrice 47 E jner Vettendorf, Togbetjent 63 Karen Sørensen, Husbest.inde 8 Willy Sørensen, Handelsgartn. 18 Gustav Sørensen, Kontorass. 1 Axel H. H. Hansen, Slagter ~ Evald Christensen, Barbersv. 143 Sven D. Madsen, Handelselev 5 Tage Jensen, Repræ sentant — Magda Sørensen, Sygeplejerske — A rthur Jonassen, Kontorchef 918 8 Hansine Hansen, Rullerske 8 Oline Olesen, Maskinstrikkerske 5 Anna Jensen, Husbest.inde 5 4 Anna C. D. Høyer, Pensionatsej. 81 Helge Hovland, Boghandlermhj. 371 Bertha Larsen, Pensionatsejsk. 5 Julie Andreasen, do. 31 5 Aksel Kaj Petersen,, Arbmd. 10 Karl Mikkelsen, Chauffør 2 Carl V. I. Johansen, Malerm. 21 Hansine Larsen, Vestesyerske 5 •Dorthea Andersen, A ldersrtn. 2 Karl E. Nielsen, Chauffør 53 6 Georg V. Jørgensen, Trikothdlr. 414 Karen K. Frederiksen, Husass. 13 21 — — 21 — 90 13 — 21 1168 15 594 28 15 4683 47 10 10 53 0

1614 15 15 0 180 84 467 564 84 21 74 28 69 4430 21 10 318

10 15 5 76 10 5 23 5 74 53 79 21 31 0 23 58 37 5 10

180 122 5 2 5 5 515

10 18 10

7

Brogade. 1 F rits B. Pørtner, Dropskoger Stine J. Larsen, Arbejderske Valdemar E. Hansen, Barber Ludvig Hansen, Tøffelmager Thorvald Christensen, Bødker Svend F. Møller, Snedker Anna Sofie Hansen, Rullerske Chr. Petersen, P apirarbejder B jarne N. Petersen, Kommis 5 Edvin Q. Andersen, Repræsent. 180 Karl Jørgensen, fhv. Maler 10 2 P eter M. Jensen, Repræ sentant 10 Jens Righolt, Forvalter 955 Gudrun Hansen, Husasst. __ Hans M. Nielsen, Gaardskarl 5 Jens H. Nielsen, Arbejder 74 Anna E. Johansen, Husassist. 2 i Hans A. Birksted, Lndsrtssgf. 955 A lbert V. Madsen, Købmand 546 3—5 A rthu r Cortz, R estauratør 5 Emilie M. Nielsen, Husassist. 5 Peder A. Pedersen, Bagerm. 0 Anna M. H. Pedersen, Eksp. 21 Alex B. Nielsen, Lærling — Magda Johansen, Husassist. 21 E. Hansen Maarth, Købmand 5 Karl A. Jensen, A ldersrenten. 2 Johs. Rasmussen, F rugthdlr. 296 Viola E. Hermansen, Ekspedt. 5 Aksel H. Mortensen, Landarb. 5 4 H. P. Christensen, Købmand 33 Lars Chr. Jensen, Gaardskarl 31 7 Chr. F. Lorentzen, Købmand 1056 A strid Larsen, Damefrisørinde 5 Edith Olsen, Husassistent 21 Emmy Sonja Larsen, Frøken 5 6—8 Eiv. T. Christensen, Kommis 69 Olaf Malmstrøm, Handelselev — S. Christiansen, Kleinsmed 594 9 Axel S. Larsen, Købmand 5828 Bertel C. K. Præ st, Handelsbetj. 135 Hans Aa. Frederiksen, Chauff. 163 Margr. Rasmussen, Husasst. 18 10 Nis S. Teilmann, Skræder 21 P. H. V. Mørkeberg, Papirarb. — Jens C. Mørkeberg, Kommis 0 Ole E. Mørkeberg, Maskinarb. ~ Dehnsvej. 1 Niels Elmer, pens. S tabssergent 201 3 Elisabeth Casse, A ldersrtn. 2 Marie Jacobsen, A ldersrenten. 2 4 Christen Nielsen, Lærer 398 Chr. B. C. Nielsen,, Boghdlrmhj. 5 Ingrid M. Johansen, Lærerinde 159 Marius Thuesen, Lærer 594 5 Carl C. F. Jensen, Arbmd. 90 Hans V. Petersen, Maskinarb. 122 Svend C. Hansen, Bagersvend 79 Ivar M. Hansen, Cigarmager 2 Ellen K. Hansen, Ekspeditrice 18 Sv. Aa. Hansen, Kommuneass. 106 Richard Petersen, Malermestér 255 5 5 74 15 154 154 5 85

6 Hans Mikkelsen, Agent K aren M. Jensen, Papirarb.ske Ellen M. Petersen, Bogholder 7 Lars Christensen, Murermester Carl S. Christensen, Murerm. Robert M. Linde, Tapetserer Hans Jensen, fhv. Husejer 8 Axel F r. Greel, Handelsmedhj. Karen Mathilde Hansen, Frøken H enriette Hansen, Bestyrerinde 9 Karoline L. Petersen, Papirarb. P eter C. Jensen, Arbmd. Chresten Pedersen, Arbmd. K athrine M. Jensen, Arbejd. Christian C. Petersen, Aldersr. Chr. Petersen, Skomager Vera M. R. Pedersen, Eksp. Amtsgaarden. Gustav Toft, Amtmand Thora M. Hansen, H usassistent Marie Jørgensen, Husassist. Bakke vej. 1 Valdemar Frandsen, F ak to r H erluf Frandsen, O rganist F r. O. Steffensen, Journalist 3 K. A. Andersen, Konstruktør E lisabeth Jørgensen, Husass. Bredstræde. 1 Hans O. Andersen, Arbmd. Niels J. Frederiksen, Arbmd. 4 Karen M. Hansen, Arbejderske Vilhelmine Jensen, A ldersrntn. 5 B ertha Olsen, Medhjælper Amalie Sørensen, Papirarbejd. Maren S. Hansen, A ldersrntn. 7 Helge A. Hansen, Papirarb. Johanne Jensen, A ldersrtn. Hans P. Abrahamsen, Papirarb. Johanne Sørensen, Husbest.inde Emilius Carlsen, Pladsarbejd. E lna B. Carlsen, Husassistent 9 K ristian E. Hansen, Havnearb. Daniel Jensen, Baadfører Jens P eter Nøhr, Malersvend Hans E. Hansen, P apirarbejder Lille Bredstræde. 5—7 Hans Jørgensen, Aldersrn. 9 Hans. J. Emanuelsen, Arbmd. Dora C. Emanuelsen, Husasst. 11 Ingeborg Wollander, U gift F rederik Wollander, Typograf 13 Niels Sørensen, Pensionist Hans A. Emil Sørensen, Arbk. Brogade. Amtmandsgade.

600 69 260 414 255 23 95 18 207 5 100 53 5 2 49 5

1805 18 47

334 122 249 281 5

5 81 2 5 1 21 2 76 8 5 5

76 53 66 398 2 69 5 5 79 5

1 Niels Jørgensen, Tømrer F rederik Jensen, Arbejder

318 5

8

Farimagsvej. 9 Carla Wieder, Syerske 5 10 J. P. J. Løvstrand, Vejinspekt. 1104 E inar Løvstrand, Maskinlærl. 5 H. Jensen-Løvstrand, G.elev. 0 E lisabeth Giersing, Husass. Agnes Rasmussen, Husassist. 11 Anna C. Christensen, Rentier 5 Gertrud Christensen, Tlf.istinde 116 Marcus Marcussen, U rmager. 318 12 Hans Hansen, Telegrafformd. 154 H ertha H. J. Hansen, Frøken 0 E jner Hansen, Forretningsbest. 135 Sv. F riis Hansen, Hdls.medhj. 5 Poul L. E. Pedersen, Toldelev 26 13 Georg V. Madsen, Ølhandler 1720 Poul L. Madsen, Ølkusk 127 Gudrun Johansen, Husass. H. C. T. H erting, Politifuldm. 1168 Ebba Christiansen, Husass. 10 H artvig Meyer, Maskinsæ tter 233 Karen H. B. Kann, Detailhid. 5 13b H. P. Olsen, Redaktør 1720 14 Hans P. C. Jensen, Vognmand 79 H. J. Schultz Hansen, Chauffør 37 18 Søren Hansen, Vulkanisør 971 20 Otto A. Bremer, cand. pharm. 499 Th. L. Larsen, Vognmand 217 Viggo Christiansen, Trafikass. 170 22 P, C. Bianco Boeck, Amtsforv. 1216 Ingeborg Andersen, Husass. 10 24 Albina F. Waaben, Enke 47 Christiane Hentze, Sagførerenke 5 Emma V. Jacobsen, Frøken 18 H ertha M. Jensen, Enkefrue 28 Margrethe Evers, Frøken 90 Anna Redsted, Postmesterenke 26 P eter M. Henriksen, Portner 31 M artha Henriksen, Boghold.ske 3 26 L. H. Riisberg, Sygehusforv. 249 Magdalene Nielsen, Sygepl.ske 135 28 Hans A. Rasch, Sagfører 1635 Caroline Olsen, f. Pihi, Enkefrue 483 Agnes M. Nielsen, Husass. 21 30 Chr. V. Madsen, Fabrikarb. 185 32 Ane Marie Olsen, Diakonisse 122 Frede H. Lund, Ejendomshdlr. 531 Else Bjørn, Husassistent 5 Alderdomshjemmet. K irsten Møller, A ldersrenten. 2 Bodil S. Nielsen, do. 2 Jensine S. A lfast, do. 2 Ane M. Petersen, do. 2 Hans Madsen, do. Niels Jensen, do. 2 Ole Hansen, A ldersrentenyder 2 Lars Thomsen, do. 2 Johanne S. Jensen, do. 2 Hansine K. Andersen, do. Johannes Nielsen, do. 2 Ane K. Houg, do. 2 Henrikka M. Jakobsen, do. 2 Niels J. Christensen, do. 2 F lora J. Jensen, do. 2 5

Dehnsvej. 5 Aage E. Petersen, Handelsi. N Barteis, Forretningsbest. Charles B. Pedersen, Fyrbøder Jens K. Hansen, T ræarbejder Nikolaj Hansen, do. Helmer N. Hansen, Kommis Kaj Jørgen Nielsen, Mekaniker Peter F. Hansen, Arbmd. Søren Hansen, A ldersrenten. Ellen Pedersen, Aldersrenten. 8 H. Christophersen, Maskinfører Rigmor Christophersen, Eksptr. Peder J. Pedersen, Portør Anker Sandgaard, Handelselev Emilievej. 1 Lars Math. Hansen, Gaardskarl Julius Larsen, Chauffør L. F. Kristensen, Præsteenke Dorthea Kristensen, Medhjælper Astrid Kristensen, Medhjælper 2 Niels P. Petersen, Entrepren. Evald V. Petersen, Arbm. Helga P. Pedersen, Husasst. Ella M. Hansen, Ekspeditrice 4 Hans Fr. Larsen, Maskinhandler Karoline M. Larsen, Frøken Farimagsvej. 1 Wilh. J. Smith, Kbm., Konsul Sven E. R. Smith, Handelsstud. Hansine P. Christensen, Hjmf. Ulla J. Schouboe, Stuepige Inger K. Hansen, Stuepige 3 Carl Børge Hansen, Kontorist August Hansen, Kusk 5 L. P. Nielsen, Maskinfabrikant Else Nielsen, Damefrisørinde 7 H. Chr. Aaris, Tømrermester Anna A. S. Larsen, Husbest.inde Sofus Ferd. Larsen, Tømrerm. Oluf V. Larsen, Tømrermester Stella S. K. Larsen, Bankass. Helga A. F. Larsen, Husass. „ Kvægtorvet“. 8 Jens E. Chr. Vølxen, Insp. Helga A. V. Jacobsen, Husass. K. M. K. Bakman, Konsulent Kr. J. Kristensen, Konsulent Ellen M. Kristensen, Husass. Lilly M. Christoffersen, Hsasst. Margrethe Andersen, Kogejmf. Rasm. Fr. Jensen, R estauratør Jens E jn ar Nielsen, Assistent Magnus Mortensen, Konsulent Rasmus J. Jensen, Arbmd. 3 Dines Poulsen, Vognmand Svend F r. Larsen, Chauffør Edle K. Jacobsen, Husassistent Valdemar L. Clausen, Chauffør Laurits E. Jensen, Chauffør C. R. A. Madsen, Landbr.kand. Poul W. Wieder, E lektriker

5 122

81 31 21 58 71 122 2 2 169 8 95 5

71 106 58 10 5 334 47 5 47 5

467 21 31 10

106 217 217 63 1056 37

477 493 249 21 807 15 483 526 15

2304 154 260 185 2349 37 8 37 37 103 308

9

56 Mette Sofie Christiansen, F rk. 58 Jens Thirslund, Keram iker Elise Nielsine Thirslund, F rue 60 H. P. Hansen, P apirarbejder Carl N. Madsen, Aldersrenten. 62 Hans H. Thomsen, Gaardskarl Emilie Thomsen, H usassistent Else Chr. Thomsen, Eksped- Jens P. Trap, Trafikkontrollør 64 E rn st Pedersen, Politibetjent E jnar Iversen, Disponent 66 H. P. Aagaard, Murermester J. P. Larsen, Lokomotivfører Holger G. Laråen, Maskinarb. 68 Herman Kahler, Keram iker Herman J. Kahler, Keram iker Niels J. Kahler, Keram iker Grete Kahler, Pottemagerlæ rl. Annelise Kahler, Frk. Torben Kahler, Maskinlærling 70 Hans P. Larsen, Motorfører N. P. J. Jensen, Bryggeriarb. And. Larsen, Læsseentreprenør Jørgen Larsen, Handelsmedhj. Knud Larsen, Medhjælper 72 A. K. T. Sørensen, Overportør Kr. Hansen, Garderobeforp. 74 Birthe M. Emmeltorp,Pensionist Johannes V. Nielsen, F orvalter Farvergade. 1 Margrethe Nicolajsen, Skrædarb Viola E lfr. Muller, Strygerske 2 Kaj B. S. Larsen, Remisearb. Poul Norby Nielsen, Optiker Jens Vejen Jensen, Officiant 3 Hans H. Kaalund, Vaskeriejer E rik Otto Kaalund, Montør 53 Mogens S. Henriksen, Kommis U7 5 Marie S. Bendtsen, Rullerske P eter Jensen, Bogholder Olaf Nielsen, Skomagersvend 47 Hans C. Larsen, Papirarb. 6 Ane M. Hansen, fhv. Husbest. Valdemar Pedersen, Lagerarb. 47 A. F. Jørgensen, Bryggeriarb. 49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 i 10 $ ~ 97 13 lø 483 249 414 937 2 18Q 679 I 43 150 5 5 \j\ 1&9 135 21 ]&9 74 138 414 — 3 5 133 71 53 1 18 334 Evald Jørgensen, Konditor K athrine Sørensen, Syerske Niels J. E. Wimmer, Ringer Henry G. Wimmer, Tømrer P eter Schultz, Gasværksarb. 7 Aage Ravn, Tømmerhandler Ida Joh. Jensen, H usassistent Niels Chr. Larsen, Grosserer 297 Fr. H. Høyrup,Am tsraadssektr. 515 Sigrid Hove, Husassistent H. T. Abrahamsen, Fabrikarb. 100 Ellen Albers, Ekspeditrice. 37 Abelone Christensen, A ldersrtn. 2 58 81 138 1614 10 5 5 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Farimagsvej.

Alderdomshjemmet.

Maren K. Larsen, do. A. Præ torius, fh. cand. pharm. Karoline Dohse, Aldersrenten. Ane M. Petersen, Enke, do. Ane N. Petersen, do. Ane M. Larsen, do. K aren M. Jensen, do. Charlotte Lindahl, do. Ane M. Johansen, do. Heinrich Linning, do. Anne Jensen, do. Rasmus Petersen, do. Ane K. Sørensen, do. Ane M. Christensen, do. Maren M. Olsen, do. Arnold V. Hansen, do. Maren K. N ielsdatter, do. Karen S. Jensen, do. Maren K. Jørgensen, do. Bengta Arndal, do. Marie S. Christiansen, do. Lars Petersen, do. Hans Petersen, do. Hans C. Jacobsen, do. Lars P eter Olsen, do. Ane Marie Petersen, do. Sidse Nielsen, do. Mette Marie Jensen, do. Anna Solbjarre, do. Ane Marie Sørensen, do. Eva K. Hansen, do. B irthe M. Petersen, do. Anders Christiansen, do. Ane M argrethe Olsen, do Hans Jørgensen, do. Hansine Nielsen, do. Gusta Frederikke Baes, do. Mette Kr. Dinesen, do. Søren Sørensen, do. Laur. P. Hansen, pens. Portør Lars Hansen, A ldersrenten. Niels Sørensen, pens. Banefm. P eter J. A. Lentz, A ldersrnt. Ane Petersen, do. J. P .Larsen, fhv. Vognpasser Joh. Sofie Hansen, A ldersrnt. K ristine Petersen, do. Hans Jørgensen, do. E lin Christensen, do. Niels Petersen, do. Ane M. Hansen, Økonoma Dagmar Jensen, Sygeplejerske Karen Poulsen, Husassistent Mary Andersen, do. M argrethe Jensen, Husass. Marie Larsen, do. Caroline Chr. Jensen, Husass. Rosita Kjær, Husassistent A sta Louise Nielsen, Husassist. Laura Poulsen, do. Gudrun Andreasen, Husassist. Laur. Rasmussen, Fyrbøder 56 A lbert T. Christensen, Arbmd. J. Evald Christensen, Snedker

- -

37

65

71

201 42 26 21 18 15 10 15 15 15 154 97 8

Pauline Jensen, Vaskekone Carl C. Nielsen, Fo tog raf 9 Jørgen Kristensen, Agent 11 K. E. Jørgensen, Købmand

546 350

265

10

1 C. Christoffersen, Gæstgiver Jensine Christoffersen, Knt.elev Johanne M. Jensen, Husass. Karen Sørensen, Arbejderske Jens K. Hansen, Billedskærer Johanne Hansen, Aldersrenten. Anna M. Hansen, Billedskærer Herm. Christensen, Snedkerm. Edith W. Christensen, Modist 2 Otto Verup, Papirarbejder Sven Verup, Typograf Chr. Dyndgaard, Forretningsf. 3 Agnes *M. Jacobsen, Billetkass. Holger Stridsland, Konditor Axel Petersen, Brøndgraver 4 N. C. Larsen, D istriktsmontør 5 Karen Marie Hansen, Husm. Alfred Petersen, Maskinarb. Sv. Aage E. Nielsen, Eksp. W. P. Jensen, Telefonarb. N. F. T. Laursen, Vulkanisør Sv. Aage Mortensen, Smedel. Johs. R. Hansen, Telefonarb. S. R. C. Hansen, Medhjælper Jens P. Thomassen, Frisør P. Henrik Nielsen, Snedkerm. Aage Jensen, Maskinarbejder 6 C. Th. Hansen, D rejermester 7 H. J. Hansen, Vognmandskusk Edith D. Hansen, H usassistent Harry Karl Olsen, Murerarbm. E rnst H. D. Rasmussen,Murerl. Hans Nielsen, Arbm. E rnst Jensen, Skræder Hans Andersen Ax, Arbm. Johs. Christoffersen, Arbm. 8 Trine Henriksen, Syerske S. V. Henriksen, Motorcyklefh. 9 K. J. M. Nielsen, Husejerske Emil Thv. Jensen, Arbm. H. Johs. Grandahl, Maler Aksel Aug. Hansen, Papirarb. Niels P. Hansen, Tøffelmager Marie K. Nielsen, Husmoder Niels Chr. Jensen, Arbmd. Chr. Vilh. Jørgensen, Arbmd. Kirsten Olsen, Husm., Aldrnt. Grønnegade. „Kasernen". 10 A. E. Giersing, Oberstløjtnant Valborg P. Petersen, Husass. Astrid J. E. Larsen, Husass. Henry Sørensen, Sergent H. Hansen, Korpsofficiant Hans Aage Hansen, Eksped. J. P. J. Jensen, Premierl. Carl Jensen, Sergent Jens Nielsen, P rem ierløjtnant Aage H. Christensen, Premierl. Niels B. Munkeboe, do. Axel B. R. Steenstrup, do. C. S. M. Andreasen, Officiant C. L. Skovstrup.-Jacobsen, do. Peter Jensen, Arbmd. Thor Scheibel, Tjener

Grønnegade. 10 Olaf L. Kr. Andersen, Officiant Mourids A. Mouridsen, do. 11 L. P. Jacobsen, R estauratør Esben D. Jacobsen, Kommis H. C. Fejerskov, Handelsmand Kai G. Guldberg, Maler P eter C. E. Johansen, Arbmd. 12 Jacob Petersen, fhv. Møller 5 Y rsa I. C. Petersen, Viklerske . 5 Hans Chr. Nielsen, Møllebygger 63 Maren K. Petersen, A ldersrntn. 2 Sofus Sørensen Friis, Jordarb. 5 F r. Chr. Hansen, Skomagerm. 5 13 Allan Jørgensen, Forstander 90 Bertha M. Olsen, Husjom fru 37 Karl Jensen, Arbm. 8 Anna M. Hansen, Husassistent 10 Axel Christensen, Arbm. — 14 Henny A. Gadeberg, Havel. 446 15 Henr. Henriksen, Marskandiser 108 Poul Henriksen, Handelslærling 5 16 Olga M. Hermansen, Husmoder . 71 M artha C. Madsen, Husass. 10 Jens Søgaard, F orvalter 467 J. J. V. Køser, K onstruktør 207 Jens Chr. Jensen, Formand 169 17 Anna L. Christensen, Enkefrue 74 Hans Chr. Larsen, Købmand 76 Joseph Hincheli, Arbm. 26 K athrine Christiansen, Syerske 5 Jens V. Petersen, Smedem . 71 William Petersen, Slagter 43 Sofie Hansen, Pensionist 18 M. S. Petersen, Sygeplejerske 5 Hanne S. Nielsen, A ldersrntn. 2 E jner Christensen, Medhj. — 18 Jens P. Poulsen, Arbm. 12 Jul. E. Pedersen, Telegrafhvk. 79 K irsten Hansen, Kogekone 12 20-22 Chr. Jacobsen, Cyklehdlr. 2007 Anna Christoffersen, A ldersrt. 2 P. Christoffersen, Snedkerm. 106 Heinrich Kumier, Slagter. 90 And. Jensen, Gasværksarb. 106 Hans C. H. Isholt, Chauffør 10 Julius A. Johansen, Blikkensl. 38 Ulla Johansen, Husassistent 5 Ebba V. Johansen, Husassist. 13 21 Bodil Marie Olsen, Bager Laura Olsen, Bager 5 E jner H. Petersen, Arbm. 5 23 Karl P. Woltzmann, Kusk 138 Gerda M. Woltzmann, Husass. 5 Hans C. P. Christensen, Murer 111 Anna Petersen, Husbest.inde — Karen Hansen, Aldersrenten, 2 Jacob Schmidt, Aldersrenten. 2 25 H. P. Petersen, Arbmd. 84 Johanne Petersen, Bogholder 111 27 Jens Jørgensen, Købmand 201 Edith Jørgensen, Pianistinde 18 29 Anders Bjørntoft, Detailhdlr. 5 Bodil Madsen, A ldersrentenyder 2 Gudrun B jørntoft, Hush.ske — 82 77 217 0 21 53 5

297 5 15 5 47 2 5 0 5 49 63 987 143 233 5 154 23 106 111 8 116 150 169 169 185 5 18 0 5 15 21 5 238 12 5 164 74 5 5 0

62 5 5 2 5

28

979 13 10 61 246 21 209 111

58 68

132 109

87 61

Jernbanegade. 1 Andreas Reiff, C igarhandler 154 Agnethe H artig , Damefrisørinde 238 Ingeb. Sørensen, Trikotagehdlr. o Karl K. F. Alenkjær, Købmd. 111 Anna Kruuse, Enkefrue 350 2 Chr. L. Christiansen, Barber 265 Inge J. Christiansen, Husassist. 5 Hans A rndt Nielsen, U rm ager 971 Eli Norby Nielsen, F rk. 21 Valdemar Bruun, Købmand 1885 Alva J. A. Rasmussen, Husass. 8 H enriette E. K. Hansen, Syerske 5 Olga Lasson, Massøse — 3 Rs. N. Grønholt, Konsul, Dir. 987 Karen Alice Grønholt, Frk. 0 Hans Chr. Gørgens, Mægler 807 E rn st Iversen, C igarhandler 5 Vald. Steiner, Stadsdyrlæge 1518 Alma M. Sørensen, Husass. — 4 Kaj Aage Braae, Læge 2245 E lna Marie Nielsen, Husassist. 15 Camilla M. H. Jensen, do. Hans Jensen, Ekviperingshdlr. 81 Maren S. Jensen, Husejerske 722 Anna Sofie Jensen, Medhj. 13 S. H. Klixb.-Jørgensen, Mekan. 63 Agnes Willumsen, Konditor 42 Jens Willumsen, E lektriker 5 Solveig Johansen, Konditor — Dagny M. Hansen, Konditor 37 5 Aage J. P. Hansen, Bundtmager 334 Karen M. Rasmussen, Modist 31 Jens Henr. Busch, L øjtnant 281 Ole P. Bernth, Handelselev 3 Olaf Johs. Nielsen, Tandlæge 1821 Anna K. Frederiksen, Husasst. 8 Margr. Nielsen, Tandtekniker 58 F rederik Bang, Musiker 65 Søren Axel Baner.. Handelselev 5 C. A. S. Rasmussen, Bghldrmhj. 238 6 Rs. M. Laursen, Husejer 318 K. V. Laursen, Serveringsjomf. “ Tove Laursen, Husassistent 13 Alb. R. Nielsen, C igarhandler 191 Ludvig Vindberg, Skomager 350 Stella Vindberg, Telefonist 58 Ulla Vindberg, Frk. 8 Lars P eter Nielsen, Chauffør 150 Jens Chr. Jensen, Overretssagf. 1656 J. R. Jensen, Boghandlermedhj. 185 Johannes Søgaard, Skomager 53 7 P. Sommer Petersen, Overinsp. 1316 Karen C. S. Hansen, Kontorass. 58 Helga T. Nielsen, Husass. 15 Julie Jørgensen, Papirh. 5 Niels T. Andersen, F ab rik an t 3033 A. R. Elmquist, Dyrlæge 499 Agnes R. Simonsen, Husass. 1 8 C. T. Christiansen, R estauratør 6^2 Inger Agensø, Kogejomfru 1** Sten S. Christiansen, F orretnf. 69 Ruth E. Jensen, Buffistinde 3l Helene E. Pedersen, Husass. 2i Frede E. Nielsen, Medhjælper 3i

Grønnegade.

5 5 2 5 2 135 5 15

29 Theodor Lang, U rm ager 31 Niels Cosmus Sørensen, Arbm. Jørgen Larsen, Aldersrenten. Karen M. J. Jensen, Arb.ske Niels P. Andersen, Arbmd. E lla Andersen, Bogholderske K ristian Larsen, Tøjrenser 33 Niels Kr. Larsen, Arbmd. Anna Hansen, Invaliderenten. F rank U lrik Hansen, Medhj. Havnen. 1 P eter Nielsen, Havneformand Karen B. Nielsen, Kontorass. E rik B. Nielsen, Maler Poul B. Nielsen, Mekaniker 5 O. Th. Borgqwist, Maskinm. Inga M. Petersen, H usassistent Otto Thv. Jensen, Arbmd. Osvald Hemmingsen, Arbm. Hjultorvet. 3 H. F. W. Petersen, Købmand A. Christensen, Aldersrenten. 4 Th. M. Søeborg, Konditor H. L. B. Larsen, Konditori. H. B. S. Jensen, Bagersvend Else M. Laursen, Ekspeditrice Anna Agnethe Hansen, Husass. 5 Anna Kalum, Bestyrerinde 6 Anna Jensen, Damefrisørinde Henny Alice Jensen, Frisørinde E. O. Rasmussen, Kommis Aage Hansen, Blomsterhandler Svend Holst, D irektør Alma L. Rasmussen, Husass. Vilh. Nordlund, Ostehandler E sther Nordlund, Modist Rut Rosa Nordlund, Husass. Ingrid J. Jørgensen, Husassist. Ivan Rich. Lyhne, Urmagersv. Sigfred Lundborg, Kommis Andrea Ange, F rue 7 Vilh. M. Bavnholt, Skotøjshdlr. Carla M. Bavnholt, Ekspeditrice Johanne V. Døring, Husmoder Laura R. Pedersen, Komml.inde Dagm. T. Andersen, Komml.inde 8 Dorthea Nielsen, A ldersrntn. Karen H. K. Nielsen, Invalidern. J. F. Schade, Bankdirektør Anna G. M. Hansen, Husb.inde Jens E. A. Larsen, Skomager 9 A lbert Andersen, Købmand Elly Petersen, Husassistent Svend Andersen, Disponent 10 Karen M. Nielsen, Pensionist Anna M. Nielsen, Bankbogh. Anna F. Christensen, Aldersrn. 12 Rs. J. Uhrenfeldt, Købmand H. N. Bruun Rathje, Revisor Ellen L. Andreasen, Husassist.

5 5

297 90 111 382 15 63 5 382 2 902 5 .4 108 21 164 74

8 8

1656 21 26 5

13 10 53

169 297 106 477 430 2 5 1253 47 8 366 15 63 69 637 2 69 934 10

12

Jernbanegade.

Jernbanegade. 17 Ida Jacobsen, Stuepige 18 19 Anna M. D. Striiwing, Dethdlr. 122 Carl Chr. Ingvorsen, Cigarhdl. Joh. M. Hoffmann, Chauffør 95 Johannes Arp, Boghdlrmhjæ. 5 A lbert Nielsen, Mejerist Jens Verner Jensen, Smed P eter Thomsen, Kontorist Svend P eter Nielsen, Mekan. Hans E rling Nielsen, do. Johs. A. Larsen, Skomagersv. Max H enry R. Voxen, Kommis Vagn Thrane Leth, Konstruktør Johannes Hansen, Tømrer — F r. Chr. K. Jensen, Konstruktør 169 Viggo Fr. Hansen, Toldelev 5 Villy B. Sørensen, Kommis 5 Svend Carl Borre, Journalist 8 Bent Bjørn Bentzen, Montør 106 H. C. B. Christensen, Lndbkd. — Carl A. Hansen, Maskinmester 238 Henning V. Sørensen, Skræder 106 Niels V. C. Slumstrup, Kommis — Poul G. R. Hansen, Sekretæ r 164 M artha F. Iversen, Husassist. 8 Marie Kathrine Toft, do. 8 Sine Hansen Thaarup, do. 18 Jenny Nielsen, do. 21 Marie H. Thaarup, Husmoder 249 Søren Johan Sparle, Ingeniør 1136 21 And. P. Andersen, Amtsfuldm. 1200 Sophus P. Bundsen, Konditor 65 Hans C. Petersen, Medhjælper 15 E sther J. M. Jensen, Husassist. 5 H. C. M. H ardager, Tandlæge 2393 Th. Rechendorff, B iografejer 865 23 Leo L. Madsen, Vaffelbager 5 Ole Hansen, Tobakshandler 18 S. J. Sørensen, Repræ sentant 3270 Marie K. Sørensen, Husass. 15 J. C. P. Madsen, Lokomotivf. 350 Hans Nielsen, Læge 3910 Emma H. Holm, Husbest.inde Helga S. Nielsen, Husassistent Karen Ørnbo, Husbestyrerinde 47 25 Ida Carol. Buhi, Musiklærefinde 5 Poul F. Buhi, Boghandlermedhj. 5 Wilhelmine J. Pihi, Rentrice 81 Ane M. Jensen, Sygeplejerske 5 N. L. Ankersen, Lærer & K antor 679 Anna M. Svendsen, Børnehavel. 339 Rs. P eter Hansen, Bybud 154 Louise V. Schrøder, Enke 185 Aksel E. Hansen, Chauffør 42 27 Marie K. Mogensen, Dameskr. 5 Niels Jensen, Lokomotivfb. 95 Peder Jakobsen, Kommis 81 Rasmus Albæk, Togfører 95 Johannes E. Jørgensen, Arbmd. — M. S. Larsen, Pensionatsv.inde 5 Jens P. F r. Islin, Hotelportier 69 L. E. Andersen, Am tsstueful dm. 637 H. S. Christensen, Maskinarb. — Helga M. D. Lindberg, Eksped. 5 116 — 5 8 5 15 26 — 8

13 21 74 5

S Gulla Marie Kyhn, Husass. Helga Simonsen, Smørrebrjmf. Karen V. Jacobsen, Køkkenpige Carol. A. Hansen, Køkkenchef Agnethe Nielsen, Elev 9 Leif Bruun, Ingeniørkem iker Julius Bahnsen, Købmand Nic. P. Bendixen, Bankdirektør 10 Niels P. Hansen, Maskinarb. Karl A. B. Hansen, Lærling 11 Carl H. Christensen, Bankdir. Jenny Andersen, Husassistent Rs. P. Frandsen, Stadsingeniør 12 Johs. E. Søegaard, Overlærer A. E. Christensen, Skolebetj. A sta E. Christensen, Telefonist 13 P. N. Mauritzen, Tandtekniker H erbert Puppe, Tandtekniker Alma Mikkelsen, Enkefrue Ella M. Mikkelsen, Assistent Christine Bang, Musiklærerinde J. C. Hylander, Redaktionssktr. Jens P. Hansen, Støberiarbejder T. T. Hansen E lektr. 14 Frederik Jensen, Jordarbejder Valborg Andersen, Frøken Bertha A. Olsen, Medhjælper Heinrich Lunau, Barbermester H. R. Lunau, Vaskeriejer H. P. Vilh. Andersen, Typograf Marie S. Hansen, Aldersrenten. Anna M. Hansen, Aldersrenten. Hansine P. Petersen, Syerske Christine S. Hansen, Kogerske Amanda Jensen, Pensionist K irstine Davidsen, Syerske Chr. Carlsen, A ldersrentenyder D. M. K. Andersen, Invalidernt. Marie Christensen, Papirarb. Mary E. T. Petersen, Frøken Anders C. Andersen, S lagter Marie C. Madsen, Syerske Clara Christensen, Arbejderske H. C. Hemmingsen, Bestyrer Ane M. Hemmingsen, Husassist. 15 Sivert C. F. Jensen, Barberm. Valdemar Nielsen, Kommis Hans H. Nielsen, Kontrollør Holger H jortaa, Konfekturehdl. Karen Emma Hansen, Husassis.t K. V. Andersen, Hotelforpagter Laur. Larsen, Redaktør 16 Ane M. Søllegaard, Enke Cecilie Søllegaard, Frk. Carl Søllegaard, Købmand Kristine M. Friis, Enke E rn st M. Friis, Boghandler Poul Jørgen F riis, Boghandler Fr. Hemmingsen, Bestyrer Adolf C. L. Metelmann, Kelner Anni Jensen, Enke Karla Mary Jensen, Frøken 17 J. Ph. P.-M. Hage, Overlæge Else Tove M. Jensen, Kokkepige

233 185 722 233 1943 18 987 610 217 81 515 135 42 212 18 451 122 430 5 0 5 26 37 292 13 8 63 2 5 21 5 185 5 5 69 5 58 10 53 63 90 37 233 987 483

2 2 2

138 414 732 732 106 63 0 3746 18

13

Kindhestegade. 6 Eline Sofie Nielsen, A ldersrnt. 5 Marie Nielsen, Husmoder — E iner Ole Hansen, Sadelmager — Jens Bodal, Filehugger 37 M argrethe Bodal, Husassistent 5 Hans P eter Hansen, Arbmd. 5 Jacob Hansen, Børstenbinder — Ev. V. D. Hansen, Børstenb. 8 Mary E. C. Hansen, Husass. 5 Maren C. Nielsen, Fabriksarb. 5 Helga Christensen, Husass. — 7 H. M. Jensen, Cyklehandler 31 Oluf Olsen Falch, Smedemester 1200 F ritz Carl Moes, Smedelærling 5 Edvard Falch, Smedemester 138 Valborg V. Falch, Husbest.inde 21 Dagm. E. Falch, Korrespondent 223 8 Sophie Petersen, Enkefrue. 5 Ane Marie Rasmussen, Husbest. 8 Jørg. P. C. Jensen, Rebslager 185 9 Karen K. Stilling, Enke. & Helga I. Stilling, Eksp. 18 S. Mikkelsen, Handelsrejsende 334 10 Hans P. Johansen, Beslagsmed 215 Jens P. A. Nielsen, Arbmd. 21 Johanne F. Nielsen, A ldersrnt. 2 Anna D. S. Olsen, A rbejder 18 Anna M. M. Olsen, A rbejder 42 Hans Nielsen, Smed 10 . 11 Niels P. Larsen, Bødkermester 366 Kjeld V. Larsen, Bødkersvend 5 Bodilline Hansen, Aldersrenten. 2 Louise Sofie Jakobsen, Husm. 5 Jens Juel Jacobsen, Chauffør 111 12 Chr. Ditlevsen, Automobilforh. — Svend A. Ditlevsen, Repræs. — Poul Olsen, Maler 0 Karen E. Jensen, Husassist. - A lbert E. Nielsen, Værkfører 154 R. Strikkersen-Carlsen, D rejer 21 Poul Sonne, Prem ierløjtnant 900 13 Albine M. Jensen, Restauratrice 138 Ingeborg Petersen, Husass. — J. P. Nielsen, Arbm. 5 Else Marie Hansen, Syerske 5 14 C. F. L. Ibsen, Kommissionær 5 A. C. M. Christoffersen, Skom. 58 Valdemar Jensen, Isenkr. 1486 Ane K irst. Jensen, Pensionist 5 Poula J. K. Hansen, Husassist. 13 15 Carl Anthon Petersen, Cigarh. 122 Anna Nielsen, Enkefrue 18 Kai Pihi Nielsen, Agent 37 Hans C. V. Hansen, Mekaniker 5 Hans Nielsen, Tømrersvend 97 16 Ellen Sophie Larsen, G artner 5 Louis Larsen, Chauffør 5 Carla H. Larsen, Modist 5 Doris E. K. Larsen, Fabriksarb. 31 Lauritz P. Larsen, Arbm. 5 Marius Larsen, Arbm. 5 18 O. Maegaard Olsen, D riftsbest. 807 Anna M. Albrechtsen, Husass. 13 Laur. P. Petersen, Cigarhdl. 382

Jernbanegade.

5 63 69

27 Dagmar C. Andersen, Enke Niels C. Andersen, Bogbinder K aren Andersen,. Telefonistinde Søren E. Petersen, P'apirarb. K arl Th. Petersen, Papirarb. A. P. C. Petersen, Arbejder Valdemar Petersen, Kommis Ingeborg M. Hansen, Eksp. Ingeb. J. M. Pedersen, Broderih. 29 Jens Peder Jensen, Vognmand Alf. Herm. Nielsen, Chauffør Hans Jørgensen, Chauffør Johan H. D. Jensen, Chauffør Bjørn Herm. Hansen, do. Ane M. Jensen, Aldersrenten. Chr. Joh. Skovlind, Hotelejer H .C. Frederiksen, Vaabenhdlr. Magda Mathiesen, Kokkepige H ertha J. Hansen, Stuepige Johannebjerg. Bodil K. Nicolajsen, Enke Anna K. Hansen, Aldersrenten. L aurits Viktor Hansen, Arbmd. M. K. V. Egholm, Arbejderske Heinr. Th. Egholm, U rmager J. M. S. M. Larsen, Arbejderske Kindhestegade. 1-3 Søren Jensen, Detailhandler M. K. Hansen, Aldersrenten. K aren G. E. Hyveled, Eksped. Hans Petersen, Tøffelmager Anna I. J. Pedersen, Detailhdl. E rn a M. K. Petersen, Husbest. Karen F. V. Jensen, Syerske Harwey Elg. Jensen, Typograf Mettine K. Larsen, Rullerske H. M. Rasmussen, Blikkensl. P etra J. E. Rasmussen, Husass. Else M. Larsen, Husass. 2 Georg A. Larsen, Arbmd. Hans K. J. Johansen, Arbmd. H. Christiansen, Marskandiser E inar G. Christiansen, Vognm. Sidse Christensen, A ldersrntn. 4 H. O. Christiansen, Blikkenslm. Hj. V. Christiansen, Bankass. Ebba Christiansen, Kontorass. Bodil K. Petersen, Massøse Rasm. K. Rasmussen, Syerske 5 H. P. Mathiesen, Forretningf. N. C. Pedersen, Repræsentant Lars P. Pedersen, Tømrer Johannes Nielsen, Maskinist 6 Christian Christensen, Skom. Bertha M. K. Hansen, Husm. Konradine Løve, Husmoder Valdemar Andersen, Arbmd. Hilda J. E. Lise, Husmoder Kjeld K. Lise, Dekoratør. Hans Chr. Hansen, Arbm. Ellen Marie Mogensen, Aldersr.

217 116 47 8 127 207 138 90 42 47 26 2 918 0

5 2 10 821

97 2 15 28 21 5 5 53 5 159 15 5 5 5 18 106 2 881 69 18 13 97 334 382 138 175

5 5 5 5 5 5 2

14

Kompagnistræde. 6 Ole Nielsen, Rentier Ane Johansen, Husbest.inde Vald. A. Petersen, Guldsmed Emil A. Petersen, Maler Ingeborg Rørbye, Husmoder Jørg. E. Rørbye, Elev P eter Mikkelsen, Portner Mads C. Larsen, fhv. Møller 37 6 a Oline Voltzmann, Detailhdlr. 15 Hans C. Andersen, Papirarb. 5 Hans H. T. Nielsen, Blikkensl. 111 Rasmine Hemmingsen, Inkasstr. 71 Hans P. Johansen, Bødker 71 Ane K. Sandau, Husmoder 5 Poul V. Sandau, Arbmd. & Verner Sandau, T ræ arbejder 116 Kai H. Sandau, Typograf 5 E. H. W inther, Børstenbinder 31 Peter Chr. Lassen, Smed 366 7 Chr. F r. Nielsen, Arbm. 122 Louis G. Hansen, Typograf 106 Anna H. Hansen, Husmoder 5 Poul C. Hansen, Arbmd. 169 Maren Larsen, A ldersrenten. 2 Gudrun Damkjær, Strygerske 5 Ingeborg Larsen, S trygerske 10 Rasmine Andersen, Fabr.arb. 19 7b K irsten Hansen, Husmoder 37 Carl Mar. V. Hansen, Arbm. 5 Johannes Hansen, Arbmd. 5 Ove Iwannouw, Arbm. — F r. F. Simonsen, Aldersrenten. 2 A lbert Christensen, Arbmd. 116 Caroline Christensen, Aldrn. 2 Hansine M. Blomgren, Enke 5 Olaf Blomgren, Arbmd. — K irstine Christensen, Papirarb. 5 Marie Johansen, Aldersrenten. 2 8 Maren Hemmingsen, Vaskeriej. o Hanne K. Sølberg, Syerske 5 Carl Chr. Sølberg, Arbm. — Karen Knudsen, A ldersrtn. 2 9 Maren K. Larsen, Pensionist 10 Maren Olsen, A ldersrentenyder 2 Oscar Nielsen, Vognmand 265 10 Gunnar Jørgensen, Badem. 106 H. Petersen, Forsørgelsesinsp. 483 Gudrun Petersen, Kontorassist. 63 Margr. Rasmussen, Husass. “ Aksel Alb. Hansen, Maskinm. 297 Kaj V. Grandahl, E lektriker 169 Hans V. Nielsen, Maskinmester 265 11 Niels H. Grandahl, Murer 17 12 E. Lorentzen, E lektricitetsvbst. 626 E ly M. Lorentzen, Kontorist 8 Købmagergade. 1 Chr. M. Andersen, Malerm. 318 Edith L. Andersen, Telefonist 8 Ida M. Mortensen, A ldersrnt. 2 Ida R. Mortensen, Telefonist 97 2 N. C. Knudsen, Sognepræst 828 A strid M. Knudsen, Frøken 5 15 5 138 53 201 15 100

Kindhestegade.

18 Elly Petersen, Sygeplejerske J. D. Jørgensen, Værkfører E iler Damgaard, Købmand. Agnethe R. Hansen, Eksped. Carl F r. G. Hansen, D rejer Bendt Jensen, Lagerformand Betty O. Jensen, Ekspeditrice 20 K. J. Christiansen, Cigarhdl. K. K. Christiansen, Maskinarb. Anna V. Christiansen, Husass. Ole A. V. Hansen, Papirarb. Anna E. R. Hansen,Fabriksarb. E jner Rasmussen, Arbmd. 24 Niels A. M. Nielsen, E lektriker Karl Nielsen, aut. In stallatø r Viggo Gantriis, E lektriker 26 Signe J. Lundstein, Enkefrue Johan C. Lundstein, Købmand Sophie H. Lundstein, Malerinde Nelly V. Lundstein, Malerinde Axel Bruno Andersen, Købm. Niels P eter Larsen, Murer Kirkestræde. 1 L. P. Ferdinand, Købmand Ingeborg Mortensen, Husass. Chr. Hoffmann, Købmand Gerda Korfiksen, Husass. Aug. C. Børner, Boghandler Helmer A. Hansen, Boghdlm. Emilie D. Rasmussen, Husass. A. C. M. H aar, pens. Lærerinde M. Nielsen Jensen, Blomsterh. 3 Andrea L. Hulbeck, Enkefrue Ellen J. B. Hulbeck, Telegrafass. E sth er B. Hulbeck, Kontorass. L. K. Andersen, Dameskr.inde Maren C. Clausen, Enkefrue Else M. B. Clausen, Husass. Else J. Danielsen, Fotografelev Ellen M. Sjelborg, Tandlæge Lizzi Severin, Tandlægeass. 6 C. F. V. Ypkendanz, Snedkerm. Inger M. S. Larsen, Husass. Jens O. Petersen, Urmagersv. Knud E. Christensen, Kommis Jens P. Elvang, S lagtermester Johs. Moltzen, Kioskejer Kompagnistræde. 4 Axel Fr. J. Nielsen, Forvalter Rs. P. Johannesen, Avlsbruger Alba J. Petersen, Ekspeditrice Anna M. Petersen, Husejerske Aage P eter Nielsen, Arbmd. Knud C. Andersen, Maskinarb. Ane M. Jacobsen, A lderrntn. Anny M. Petersen, Husmoder H. M. Vulpius, Rejsefotograf Johanne Petersen, Husbest. 5 Lars C. Larsen, Kommunebud Hans C. Hansen, Skomager 6 L. Kr. Larsen, Maskinmester

249 562 135 37 53 127 5 21 5 414 5 223 191 169 53 122 159 159 26 15 71 430 106 122 260 106 31 5 18 5 10 679 143 15 562 97 100 5 5 5 5 217 2 5 5 5 217 2 467 1136 8 2260 15 849 5 18

15

Købmagergade. 14 Inger J. Hempel, Hush.elev Elisabeth D. Ehlers, Husass. 15 Inger M. Wincentz, Husmoder Gustav Justesen, Mekaniker 16 Maren J. Larsen, A ldersrenten. Jens Jacob Larsen, T jener 17 Signe Petersen, Massøse 180 18 C. Jensen, M ineralvandsfabrk. 103 C. C. H. Oppendich, Pensionist 79 Ellen Oppendich, Modist. 58 Aug. Andersen, Maskinforh. 47 Christen Olsen, Aldersrenten. 2 20 N. O. Pedersen, Detailhandler 10 P. L. Schmidt, Hotelkarl 18 Ingeborg Raft, Husassistent 58 Sahne Marie Nielsen, Husass. ~ E ster Sejersbøl, Husass. 21 Elisabeth Bryld, Husass. 21 Thora K. Nielsen, Husass. 21 P. Simon Jensen, Hotelejer ~ Magle-Møllevej. 1 Hans And. Clasen, D irektør 700 3 Stig J. O. Petersen, Forv. 185 5 Lars C. Larsen, Skomager 5 Johs. V. Kristensen, Chauffør 5 7 Jens Pedersen, Kasernebud Anna Sofie Hansen, A ldersrnt. 2 Alma Else Marie Hansen, Frk. 0 Anna N. Jørgensen, A ldersrnt. Marie D. Jørgensen, ug ift 5 Ane Marie Larsen, Syerske 58 F r. Chr. Larsen, Snedkersv. 71 Ellen Reg. Larsen, Frøken 0 Anna E. Bischoff, A ldersrnt. 2 Karoline Jensen, fhv. Syerske 5 20 5 5

Købmagergade,

2 Aase Knudsen, Børnehavel.inde Tage Im. Knudsen, Kontorist M artha M. Larsen, Husass. 3 Sophie Zoffmann, fh. Husb.inde F ritze Zoffmann, Kollektriee Charlotte Zoffmann, Kl. Koltr. 4 Emma Th. Zahle, Enkefrue Julie K. Nielsen, Husassistent 5 Lars P. Nielsen, Repræsentant Tove P. Nielsen, Defektrice Em sy P. Nielsen, Kassererske K aren M. P. Nielsen, Frk. V ictoria F. Nielsen, Husm. Jørgine Værum, Lærerinde Ellen K. M. Lassen, Husass. M athias Hestbæk, Kommis E rik Jensen, Kommis Chr. E. R. Andersen, Kommis Poul V. Jensen, Kommis Egil Juul Rasmussen, Kommis Poul V. Sørensen, Handelselev Bertha Jensen, Invaliderenten.. 6 Jacob Jacobsen, Mælkeforhdir. Johs. M. Hansen, Bogholder Johs. Larsen, G larmester E rika Boesen, Kontorist 7 Robert Hansen, Ekspedient Anna Madsen, Sygeplejerske Emma Clausen, Sygeplejerske 8 Hans J. Andersen, Vognm. Knud Andersen, Montør Johanne S. Nielsen, Enke Anna Nielsen, Arbejderske Karlo F. Pind, stud. pharm. Vilhelmine Steeg, Gartnermhj. Jørgen V. Kornvig, Dekoratør Aksel E. K. Petersen, Arb. F ritz P. Ludeking, A rbejder Aksel R. Ludeking, Arbejder 9 H. Smith Petersen, Læge P er H. Petersen, Smedesvend Vilhelmine Schou, Enkefrue Emilie Palle, Husbest.inde Julius Palle, T jenestekarl Ludvig Nødholm, Aldersrenten. 10-12 Emilie S .M. Petersen, Enke Olga H. M. Møller, F rue F rederik Møller, Pensionist Kr. A. Poulsen, Maskinhandler Dagmar M. Petersen, Husass. H enry Petersen, Repræsentant Jens Mikkelsen, Vognpasser Sven Aage Petersen,Skorstensf. Emilie Andersen, Lærerinde Niels O. B. Møller, Cigarhdlr. 11 Ane Andersen, Vaskeriejer Emmy Andersen, Medhjælper 13 Hans P eter Madsen, Husejer P eter Petersen, Fyrbøder Evald Hansen, Repræsentant J. P. Jensen, Slagterm ester Dagmar Andersen, Husbest.inde Ane Christiansen, A ldersrtn. 14 Chr. Struckmann, Amtslæge

5 5 5 37

— —

111 111 281 103

97 81 5 10 81 3 58 53 42 8 58 5

169 339 297 122 366 135 135 106 106

2

5 5 135 8 1635 5 2 5

Marievej. 1 Jørgen Nielsen, Aldersrenten. Hanne Hansen, Detailh.ske J. M. Sørensen, Chauffør Børge Christensen, Tømrer Agnes Schlichting, Bogholder H arald Hansen, Kedelpasser E iner E. Hansen, Maskinarb. Niels P. Olsen, Handelsmand Rasmine Christiansen, Arb.ske Ane K. Jensen, Frøken Inga Christensen, Frisørinde 3 Anna K. Damsholt, Best.inde Alfr. Christiansen, Maskinarb. Hans P. Larsen, Maskinfører Gertrud Jensen, Husbest.inde Holger V. Jensen, Barber Jørgen Hansen, P apirarbejder Eskild L. Hansen, Kommis Inger K. Nielsen, Husmoder Dagmar Nielsen, Ekspeditrice Ove E. Nielsen, Lagerforv. 5 Karl Em. Andersen, Maler Hans P. Hansen, Vognmand Maren Christensen, Aldrn. Hans C. Petersen, Typograf

2 5 8 5

37 276 154

221 5

18 10

37 297 21 42 90 238 414 451 116 201 238 79

5 5

233 97 106 175 69 5

21 63 2

21 2

111 138 23 217 2

1518

16

Møllegade. 14 Sofus Kjeldsen, Arbejdsmand E rn st Nilsson, Mekaniker 15 Leopold Thomsen, Sadelmager 18 Anna S. C. Johansen, Arb.ske Karen G. Sølberg, Arb.ske Karen Larsdatter, Aldersrtn. Henr. E. Jacobsen, Arbmd. Hansine Pauls, Fabrikarb.ske Ane Wentzel, Aldersrenten. Vagn F. Wentzel, Tjener Kaj K. Wentzel, Slagter Ellen Johansen, Aldersrenten. Dorthea M. Petersen, Papirarb. Gudrun R. Pedersen,, Husass. Karen Hansen, Aldersrenten. Møntergade. 2 Lars V. V. Hansen, Papirarb. 37 Ane Marie Steffensen, Husm. 5 Hans Chr. Hansen, Skomager — K arl A. V. Hansen, Bud 42 A strid Ingeb. Hansen, Medhj. 0 Karen A. E. Hansen, Husass. 0 Anna N. Christensen, Husm. 5 Carl F. Christensen, Træarb. 97 Vald. L. Rasmussen, Arbmd. — Jens E. Andersen, Snedker 6 Nygade. 1 Morten Poulsen, A ldersrnt. 5 Ellen G. Poulsen, Kontormhj 207 Jacob Munksgaard, Uldhdlr. & 3 Anna T. Jensen, Entreprenør 971 Henry Christensen, Maskinsm. — Max W. Mortensen, Maskinarb. 185 Joh. L. Christiansen, Typograf 185 Johannes Nielsen, Repræs. 37 4 Vald. Jørgensen, Kleinsmed 138 5 Hans Larsen, Murermester 81 Johanne M. Larsen, Husbest. 58 Hans V. Toftegaard, G artner 90 Jan Marius Petersen, Arbm. 26 Niels P. Larsen, Murermester 350 Inger K. Larsen, Kontordame 18 Ane M. Jeppesen, Aldersrenten. 2 H. P. Henriksen, Murerarbm. 233 Em. Henriksen, Tømrer 5 Aksel Poulsen, Maskinarbejder 95 6 P. C. Jørgensen, Klejnsmedem. 1502 M artha E. Traberg, F rue 58 7 Kaj A. E. E. Hansen, Arbm. - Sofie Frederiksen, Jordemoder 21 H. P. V. V. Pedersen, Former 79 Jens P. Andersen, Snedker 71 Hilleborg Hesse, Pensionist 5 K. J. M. Jensen, Dameskr.inde — 8 Anna Kr. Hemmingsen, Enke 5 Thora Jørgensen, Husmoder. 5 9 E. G. Christensen, Kommune! 355 Johanne C. Mikkelsen, Husm. 5 10 And. N. Jensen, Lagerarbejder 23 Carl Chr. Jensen, Farveri. E. H. Robert Skouby, Pottem . 217 5 5 5 2 5 2 5 2 5 84 31 21 15

Marievej.

5 Søren Rasmussen, Bundskærer And. P. Andersen, Tømrersv. E rik Hansen, Barber Møllegade. 3 Johannes Jørgensen, Chauffør E rn a Marie Johansen, Husm. P eter Petersen, Havnearb. 4 Karl Chr. Nielsen, Arbm. 5 Hans P. Petersen, Aldersrntn. Poul. M. Poulsen, Skopudser Anton A. Petersen, Arbmd. Helene Petersen, Papirarb.ske Ellen Marie Nielsen, A ldersrnt. Anton M. Hansen, Bager P eter L. Jensen, Arbmd. Karl F. L. Jensen, Arbmd. Svend Aage Jensen, Medhj. E jler E. E„ Jensen, Medhj. 6 Hans P. F r. Bærentsen, Arbm. Søren A. Bærentsen, Former 7 F r. J. Jacobsen, A ldersrnt. Hans P eter Hansen, Arbmd. Pouline Ahrnstrøm , Husass. Jens P eter Jensen, Arbm. Karl Emil Jensen, Arbmd. Hans R. Petersen, Arbmd. J. P. A. Hansen, Arbmd. L aurits R. Hansen, Arbmd. Knud V. Hansen, Maskinarb. Thora Hansen, Syerske Jens C. Christensen, Arbmd. 8 Jens Larsen, Kusk Rasmus C. Elvang, Værkfører Alfr. Sofus Hansen, Papirarb. 9 Jens Chr. Olsen, Arbmd. 10 Carl E. Johansen, Murer Chr. Petersen, Overmaskinfører Lars P. J. Nielsen, Tømrer 11 Niels Petersen, Formand. Jørg. Møller Johansen, Arbm. Hans F. Nielsen, Arbmd. H arry E. Nielsen, Bagersvend Karlo O. Nielsen, Former 12 Lars P. Larsen, Detailhdlr. Valdemar Pedersen, Kommis Alfr. C. Petersen, Papirarb. Jakob Larsen, Aldersrenten. Johanne Larsen, Husholderske W. H. Christensen, Papirarb. 13 Niels Christoffersen, Chauffør C. H. Christoffersen, Arbmd. Kaj V. Christoffersen, Chauffør E rna Christoffersen, Spolerske Fr. T. Hansen, Fabrikarbejder Kaj T. E. Hansen, Farveri. 14 V. Hemmingsen, fh. Slagtersv. Anna K. Hemmingsen, Syerske Bertha Hemmingsen, Husass. F r. V. Hemmingsen, Medhj. K arla Hermansen, Husass. Arnold Hermansen, Trykkeri. Kaj Larsen, Kommis Ove Larsen, Kommis

49 58 169

47 138

8 2 21

37 2 26 5 5 37 10 201 8 5 26 5 5 5 5 6 207 5 21 95 53 154 743 138 185 69 95 42 37 5 10 934 169

53 84

0

69 90 106 21 5 49

5 5 8 5 5 0 5

17

2 5 5 5 5 2

Nygade.

Ny Østergade.

10 Cam. M. Christensen, Aldersr. Karen A. Petersen, Strygerske Anna Marie Jensen, Enke Hans C. Christensen, Arbm. Aage J. P. Rasmussen, Arbm. Ane E. M. Redøhl, A ldersrntn. Jørg. Christensen, Tøffelmager 11 Ellen K. Jørgensen, Husmoder Marie J. Johannesen, Aldersrnt. 13 Martin Palle, Støberiarbejder Anna M. Madsen, Fabriksarb. P etra Rasmussen, Rørfletterske 12 E lisabeth Jensen, Lagerarb.ske Chr. E. Jensen, Sadelmager Carl J. Hansen, Aldersrenten. Karen Larsen, Husassistent Anders Jensen,Arbmd. Viggo A. Jensen, Arbmd. P eter E. Jensen, Arbmd. Ane Petersen, Arbejderske E lla K. Pedersen, Off. i Fr. H. 15 Christen Hansen, Papirarb, Henry A. Hansen, Gartner H arry M. Hansen, Bybud V iktor Petersen, Skræder F r. J. V. Jensen, Arbm. Villy E dgar Jensen, Arbm. Lr. Christensen, Skomagersv. 17 Carl B. Jensen, Skrædermester Sv. A. E. Jensen, Skræderl. A sta Jensen, Husassistent Carl Jensen, Skræder 19 Niels C. Olsen, Marskandiser Lars Nielsen, Staldmester Sofus Jensen, Aldersrenten. Rob. A. Larsen, Arbm. P eter Hansen, Arbm. Otto Vilh. Sauer, Bagersvend Jørgen Jørgensen, Medhj. Carl Petersen, Arbm. H. P. Pedersen, Aldersrenten. Anna Marie Olsen, Husmoder M artin C. Olsen, Handelsi. Ny Østergatle. 1 Karen K. D. Hansen, Enke Johanne Hansen, Konfektureh. Poul Gørgens, T rafikassistent Hans Gørgens, Bogholder S. P. Lauritsen, Tilskærer Thora Sørensen, Husbest.inde Aage Pedersen, Repræsentant K lara Schrøder, Ekspeditrice 3 Hans C. J. Hansen, Vaffelb. Gerh. T. Nielsen, Søfyrbøder Chr. F. Nielsen, fhv. Bagerm. Edith Nielsen, Damefrisørinde Kai Leo Nielsen, Kok V. O. Johansen, Detailhandler Helen Clausen, Husassistent Hans V. Christensen, Arbmd. Karen Jørgensen, Papirarb. Søren Hansen, Arbmd. Peder O. Hansen, Barbersvend

3 Hans P eter Johansen, Kusk A sta F. M. Hansen, Alderrnt. Poul Bang, Chauffør 5 Dan Ove Hansen, Handelsmhj. 111 Vibeke Frisch, Elev 5 Jens P. Jørgensen, Papirarb. 103 E jner H. Jørgensen, Arbm. 37 Kai Togo Jørgensen, E lektriker 03 Ebba Jørgensen, Husassistent 13 Ellen Hansine Sørensen, Husm. § Carl Th. Jensen, Typograf 233 Theodor E. Jensen, Mekaniker 138 5 Christian Nielsen, Detailhdlr. 104 Jens P. Hansen, Vognmand 49 Hans S. Hansen, Tøm rermester 109 Else I. Hansen, H usassistent “ Gudrun N. Hansen, Bogh.ske 03 Ebba A. M. Hansen, Bogh.ske 111 Ane Rasmussen, A ldersrenten. 2 Maren Jensen, Invaliderenten. 5 Sophus Jensen, Lagerekspdt. 8 Jørg. V. Jensen, Lagerarb. 0 Ane M. Rasmussen, A ldersrnt. * 7 Caroline Hansen, Husejerske 122 Niels Aage Nielsen, Tømrersv. 90 Jens Jørgensen, Vognmand 111 Hans Vald. Hansen, Kusk 109 Inger M. E. Hansen, Husass. 10 Gust. Mortensen, K irkebetjent 104 Edele Mortensen, Husassistent 0 H arry Mortensen, Hdls.kommis “ Hans P. Nielsen, Ølhandler 217 Kr. H. Pedersen, Arbmd. 33 J. Lauritzen, Enke, A ldersrnt. 2 Lydia Lauritzen, Tandtekniker 100 9 Jens P. Hansen, Husejer 0 Jens P. Pedersen, Møller 3 Irm a Pedersen, Kassererske 42 Aksel Jensen, Arbm. 03 Kr. V. Petersen, Fyrbøder 0 Hans Chr. Olsen, Arbm. 0 Hans E. Hemmingsen, E lektr. 31 E sther K. Bendtsen, Syerske 0 Holg. Th. Bendtsen, Handelsm. 0 11 Maren Rasmussen, A ldersrnt. 2 Har. Baltzer Nielsen, Tømrersv. ?6 Søren Christensen, Maskinarb. 109 Johs. V. Nielsen, Malermester 281 Myrtie Olivia N ielsen,Kontorist 10 Hans M. E. Jensen, Maskinarb. 122 Alfred L. Andersen, Murer 109 Karl O. Ditlevsen, Installatør 31 F rank Ditlevsen, E lektriker 100 13 Ane S. Nielsen, fhv. Jordem. 05 Bodil M. Jensen, Husmoder 0 Anders P. Petersen, A rbejder 122 Anna Th omassen, Invalidernt. 0 Søren P. Iversen, Skomagerm. 103 Poula B. Iversen, Kassererske ® Hans C. Jensen, Skomager 0 Carl M. Rasmussen, Skomageri. — Charles E. O. Jørgensen, Bud ^ 5 2

26 5 2 09

5 9 5 5 210 5

12 5 8

23 18 18 20 0 0

15 15 5 5 18 2

5 5 5 5 8 5

5 143 260 249 169 10 15 127 74 5 26 5 185 28 5 2 143

18

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52

Made with FlippingBook - Online magazine maker