Telefonnøgle Næstved 1954

FREDE LUND®

Talatfon

jSjt Ejendomsrnæglerflima A xaltorv 11 Etabi. 1919

Telelon r åg i jp" i §\å icAN VERI-RENSERI m I 1 M« 1 m ff II TBLZrON 9 P 81 V 47 F FA F F SYMASKINER . Riddergade 4 .Telefon 3366] H. O. BIRKSTED % Tro>la

iiti KR!?

■i

c I £

,v

*) l*

Næstved Kuliraport CARL SEVERINSEN % 1 ff lini'n

rrleloH

imsjr/v Ml Pwtor An der ven V*

F r.

kvi- y .

* / K

n« alfKil

V V\; .>

v

il 1. Aat (fanu

War1$i IMft l

oi; OiiifiBri*^

©1? IIiitiiHlcIwliiiSender

Udg vct af Svend Holst & Søn. Reklamebureau T!f. 761 (* Lin )

. . . 4 rf/rn imere-tu.* Dansk Revisorforening venl'gal FAgreglafret un«l«*r llogfoilug o« Hevulon Austin Triangel Person- og Lastautomobiler »AUTOGAARDEN« Elnar G. Christiansen, Kind hesteg adc 2, Næstved, Tlf. 1466 I: S S O QEN7IN OLIE VASK - SMØRING • A II T O V^: R K S T f D \otrriiiftvr i

AAJbote.Jbt' Cfr? vt n t/i NDK FARJMAOSVEJ i* M n ÆSTVED TELEFON ,? EChristensen a Søn yUjbdA'Astld/*l£/%Jb£/ll/

bRUG STJERNE-OLJI '

Eget Glascllberi Værksted for Blyarbejde

2877 Telefon 1420

S 4 sT

W?Vi |E,

B,ENZ'NIHPOIMØRBR V, N„.„„ MM,

Alt Glarmester arbejde udføres

Glarmester Rlngstedgad« 77 . Teltfon ?43 . Prlvit 1374

i---------- KO Kr, KOM PAG NI */,

.1' '.nMfill

rarreehoUn ............ Sverdrup ^il eriip ................ leiLstrup r<)jjfeUe «tbe«katiolm ..... . Nastved eiiftkoven Ha. ...... fxm eustnp ................ Næat’ed ell. :Jjftc.*e f^ottinife ...... Tappemejo tu -berup ............... Kyae rhngo lAn.Uby . Everdrup sidstrup ............. . Nyland vn rdborjf ............... Lundby vUiu ........ .................. Svin

Tybjotnlf le ...........Tynjern Tyvelae ......... ........... ohim*« ell. lu.ttriip ...................... akelby Vallanaved ............... Kyae Vej lo .......................... Nyland Voater Higede ........... Tokaicerd Veater Egesborg ..... Ixiu eller Veaierbo«^g Veatrrhava . .......... Karrebækamlnde Vindeiup .................. Cllumso Vindatrup ............ ... Funlobjerg Vrangatr.’p .............. Tyveli« Vicdalose ................... Nfltftved. Kl.« Fenamark Ydorna n ........... ....... Napstvrkl øager Huae ............. lAindby Øllerup ............... .... Kyse Øverup ....................... NnatviKl dl* Frit* Peter- aeii. Vordingborg. Tlf. Vordingborg 34.1. Sekratmr: AmtHfuldrna'gtjg, cand. jur, DC. DumbvVk, Tf. 1079, Neutvad. Amtsøkøledlrektloneni Formand Amtmar.d S. Weriiaelmann, Na atved \tnter uidsmrdtrrri E tenser,, Fakae, 71f. Fakse 230. Amlnraadsmedlern Jans Aage L.irseti, Ebbeakov, Tlf. Fakae 00. Amt/u aads medlem Jobs Kristoffer. »en, Hvendamark, Tlf. Stege 4297. Amta- raadamed>em Aage Nielsen Stubberup pr. Borre, TU. Stege 2110. 3ek*.: Amts- fuldmægtig rand. Jur. kJ. Mlchtatleet Tlf. 1788, Nnstved Prirsto .%in»a Sygehus I Næat ved: TeieCon Næstved 1401 m. Omat. til all Afd. Se endvidere Side 10. Spalte I’riealr Anita VeJlnapektorøt: Vejinspektør. CRiid. polyt U. inaohei Rnamuaaen, Næatved. Tlf. 199. Vrjnaslatenter: V. Ørum, Nastved Tlf. 057 Gunnar Jensen, Kalvehave. Tlf Kalve­ have 155 S. H. Jørgensen, Herfølg«. T Herfølge 210. Præet« Anita Vamllnavæktoratt Clvillngeniøi A. Jensen, F» æstøvej 78, Næstved. Tlf. 2785. Amtweriiwr! Revisor eS Amtskommunen og Sirgnekommrne'iiea Røgnakat Krnat Hansen, N««atved, Teif 1317 AmtsInge og Kredslæge: ?\ Schoubye Brogede 2> Tlf 19 (Kong 12 13). Kredslæger: Hilr.ier Rastnuanen, Vording­ borg. Tlf. Vordingborg 822. Andaforirtlrri for Næstved A. !natue H P. Honda, Farlmagsvoj, Tlf 395, privat* 1003, Ar-jtaaturn (Htcmpelpapln .laalg) Farl- nmgsvel. Kontortid 9 11 og 13 15 Til. 3P«. Amt ilignliigelriftpektoniM: An>tallgntng«< inspektør, oand. jur. P. Urne Skow« v getl, Næstved, Telf. 1892 Vmbi'thattmuvlrt: Formand, Sk.,i teraa ir* formand N. Geert-lø« gemien, Sn>‘«*rc pt, Hneserø. f Se under Amtailgningalnspøk tovAt et). Ski: ‘ramlet f<*r Næah'øt1 Bki.ttekradA: Formand: GorJsforvr.lter O. Kanl:miJ, Gnvnø pr Næstved. Telf. Ny!an:i Jt. Kontor: tlkovvænget 1. Telefon 2819

Sulfit*, nnar man rr

unrnt bor, iu*n ikke pr klo? ot^r

* »

ri man sk*il $t gn

* ' .......... ........ Crndt«,)«., •““h 'r ................... Vwt.rtK,^ Tecatrup Huse . Hyllinge

Aadenzp ..... ...... Næstved .U j . c ........................ TVppenjøJ« Alt« . jru »Aowl —.. Nyland | —..... nybinge ^ jk M

Ny :an»1

....... . Q oikmi e!I T)'

Næs'ved *& Nyland Kagstrup .........Sla«».fbv

.......................... Tokav. tij. nia| ...... rv

Kn! k nrntp ............. Fen*mark Karreba lr ....... Kuretolrilorp K**trup ........... OundUtiiv Kirkeskov Hu»e ..... Kjob*rup ....... ............ Ritiey .llnteby . .... >ir*wtiTip Kobiierbakkea ......... Næstved

*F>>* Sandved ..... EVerdrup

K*rreb«?k

Atte/vp .......... .........Glumsø awi I ...................... Tybjerg B wuh Luidsiq ... Nyland

Saidv. oli Skiib,

— duma* ell. Skelby — F. rlabWg U R iide .. . Lou ... S'estelM — Nyland ell. Runnede Næstv. ell. Bregnebj

Herlufmanie Herlufm. ell

iTor.^ .. Y se ’.løse

■Kongsted w .... Krummerup ... Kirinplinye .. . Kv..*j»mark ...... Kyllebæk R id « K»ng ................. Kønf* n«akholm Ladby .............

Rønnede Fuglebjei r Everdrup Rriidvtal > oplrr*!* Koetnrd/* eil. Uuulbv Li ixtby Naitvnl, Rislev eller Ti: bjri .’fijf rjy Næstved Ttppeme;-

IS

4 a»

••• Tokaværd ... Na»*t*J®* — Tappemøje —............. Menatrup ^‘.Tr" Tappern. til. Everdr. He>kvle - Everdnip 5-Jr-j.n^

Bornierk! T-a der t Marts holdea aaiivel amlakon.mur tie ao n by- og aogTtekommu- nale Valg. er der fra 1. A.prtl utvivlsoinl en Det Ændringer i Am4«-, By- og Bognc- raaJanea ftammousiHlnlng Paa det l*\ld* Biai Side 9 — nifld /Endrlrger under Trvknlngen er anfort de nye Medlemmet af <> renpekxlve Ran-i. K- Frrstø \in nmml ov *r 1’nwete Amtt S Wechaelmann, Telefon 1400. pr vat 2401. Amtnkontoret p.ra AintsgaArd**n: Kontortid 9 tø. Lørdag 9 14. Tlf ttOO. a mtaraudaaekretser og Kontorchef, Ound. Jur. F. H. Hnyrup. — T^lf privat 114L Skole raadjnekretier, fikolefbndsbogho der og Amtafulftmaeglig, cand. Jtir. K. Dun* be»K. Telefon privat 107 l , Skoledtrek- ti« neaekretier, Skolefondakaaaeror og A:ntefuldtrurgUrf. cand. jur. F1 Mtchrel arn, Telefon privat 1788 1'rH-ir« Amtariutd: Gb.tr. S »ar« Ranmuaean, Neblo pr. Lundby. Tlf. Bindebjerg 1 u. Flaker »Tens Ptp » lj»n»*n, Klintholm pr Borte. 3”.f. BulMt- marke 2438. Ftvthandler Nlela Hansen, Herfølge. Tlf. Herfølge 54. Telefonmonter Olaf Jensen Hastrup pr. ECego. Tlf. Hogo 2f>0 Gdr, Jens Ango Larsen. EbbeacOV. Tif. Fakno 60. Fisker Axel Henriksen. u 7 o. Sognefoged E. Jensen, FaKan Tlf Fakse 230. Skolemad*medlemmer Prspate Amts Mk«* lemaAakr eds: Amtmanden og samtlige forannse/nte Amtarnadamedletrimer aamt Borgmester Th. Tider,»and, Nfratved, Tlf. 2013. Ke- p. leaentant lo Orurn-Rchwenam Stege Ttf. Stege 4535. Borgmester H. F Cirøe, Pr«?«tr Tf. PrsMte 07, Borgmester II W. petera-' i, flturc-Heddinge, Tlf. 3t

fi»t N_*, ^ UO'- r SSZ

i

t

^......

ns

L im , Næstdaa, Everdnip

.......................... Kyæ Lundbyt/vp ............. lAuJby IjniMed« ...................... NyUnd

• Srlntiaad ** Tokjr. ell Everdrut •• HNMM Karrebæksminde • Lundby •• Lc«i Naatred ell. Pettam Næsteh*

Marbjerg Hiu* ...... Veatarty,«; Mr,rv*de &of;v .......... Menatnp k»of*nstrup .............. Lou .............. 1y ***** ...... Ritiev eller Skdby * Nebietorp „................ L uty B.* Ny Hobrtad ................ Jfsetrved JJr Tvvo^-ieni v'*\‘v. "jy ................G’urnes eller lyrdN Jæsbyholn, ............ . Q skim nL*T*Xn» ......... Yperns)* 0'*Vnip «.................... Otatrøp. Pennuurk ..... lb\svrr l r<0Ip V........ *............. Tybjerg e*I H*rhi PedertUnp ................ l£ST

■ rii I

E.

-------F^lebjer* Kvadny U"‘" Hu« isbjerg ....... 8w«fnw|

1

«& BregnebJ

f'tmStr

lavnobjerg **.............. Ttikrord fUunatmp ................. Tnltevæni ^ Raunatmp- ............. FU*hdm*g\* 5!??!Lrup -................. GumierrJev VtMfflMibl 1 R*y#raP ............. ........ GRunvse eller Hkeiby

■*Nli»>ary

, L ajv ^II

L*n**T O***"*" ...............T^kmird

»atatt.

v.ivn.i el <■ > Kcfttr»(k» Vest* nr||

I cvT/

^'n'rr,‘'r

ti Hi;dur?r

Rusv

ellarHUumn^er

2STT.:;£;r;

"N”t'

a^bT 1? n SJ wé

m

Qf_,_ • QUinwr* SjoMe^ .................... Nawvhred aS. Nvland «wt. str„d }- - T*£rr*' Sk»ft..nir „ ....... ......... Ruindved ................ Nwddeksey ............. Nawtv.a!l.Kairebk«n ^LJ!y«. •••••............ W(lKiebJ**ry

i

•• V^-rr. »il r.ndr WarV .......... rbpt*™ «U Kv. nir -...... C undeealer

.

Al

fl MjHjmå ' wm, /.MB

Formand fer Naturfredntnganævnot tor Præstø Anf«,rai.dskradfl: Dommer R. p Hay-Sebnddt, Store Heddinge, Tlf. Store Heddinge 73. Ersta.iiingakonijnifsalonen l H. t. Lov Nr 181 af 20. April 1033 om Byplanet AmtsraadsmeJJammerr.e E. Henriksen Tybjærglille pr. Herlufmagle, Formd Tlf. Tybjærf, 3, og Joh«. Kristoffersen Svendsmark pr. Stege, Tlf. Stege 4207 Aarslistt udvalget for sydsjællandsk« Narv- nlngekred«: Amtmand S. Wechaelrnann Næstved, Tlf. 1400. Amtsrandsmedlem O Jsnsen, Herfølge Telf Kugo 26JJ økono miinspektør Lundgren lied:, Herluf.« holm, Telf. 1633. Sognefoged K. P. Ran sohou Rejnstrup, Telf Gunderslev 3 Borgmester Th. Tidemand, Næstved Tlf tooo r^Hlnlageruevnet: Dommer P. Ha, EjhmJdt, Store Heddinge, Tlf. Store Led 73. Ajntsraadsmtdl. Jojp. Kristoffersen Sventlflinaik Tlf. Rtegeff%>; Taknatiorckomnotosfon i H t I*»JNr. DO af 7 Maj 1987 >m Naturfredning Am) v raademedlcm Aage Nielsen. Htubberun TJf. Stege 7110. Arbejds- og Fon»ørgHsesøMfalt«r; i Næst­ ved: Bestyrt Isøt Fru Marie A -»deretn, Fari rnagsvjJ 4 Næstved, Hf. 1298 Fru Laura Ntalsen, Hjultorvet 12, Næn- tved Tlf. 1160. Papiratbejder Laur. Chr Jørgensen, Enghavevej 0. Tlf. 2096 Klein- sme\ 75. Tilsynsudvalg: Amtmand S Weeheelmann, Næetved, Tlf. 1400. Amtaraadsmedlem Lars Rasmussen, Nehle, Tlf. Bindebjerg 1 u. Porgmester H. F1. Carøe, fTæstø. Aalegiierdsnævni Flskw Carl Kr. Frede- rl.isen, Lund pi. Rødvig, Fm-mand. Gdr. KJnar NUlsen, Søgnard, Lund, Fisker Hana Peter Christensen. Kalvehave Sog- neraadsformand, Gdr. Jenn Thy g* Niel­ sen, Lyderslev. Fiskeeksportør Anker Larsen, Klintholm Havn. Vrjkrydsiidvalg i R. t Lov 28 af 1. Fe iruar 1930: Amtmand ti. Wechselmanr Næntvsd, Fom-and, Tif. H00. Pol) Urne- !;rr. r>yrtund Næetvod, Tlf Næstved «07 8mlth- Næstved, Tlf h?fn«J?drilJh L*r"rn< tJktrup pr. Hr** „ pm mm ' r Bk0,, f IVlst. Ct ri Jm Tjy?. ' "'"^ng. ørslev, Tlf ørslev 26. fr^ø AmUraad#^ vi T^ IrRM(1 8 Wochsølmaun, NætV Jlf Ns^tvøi 1400 AuitsiuAdamø-l. AL Ur80P' Kltnthotm Tlf. M( n 230. Aoru in/,f RV 1 Tx)v H8 af 7. hjom Nerbergur cg Arhe.ds t\ ,1 1R^d 8 Wevrhse’.niarin, Næs rn-diem F ’S' 7400 A*v ramle ærs 3 E^«- Tybjærglille, >nf NWtveS 3Tlf97r,,rn,f^r P Herføi^5S?t2^*?9m Haner n, 1 _ [ Herfelg« 64 ClvlHngeniøtr P A mtsrnaasmedl« m Tn v, r , fU»' T,f

skyfctni*d*t for Præst* A taraadtfA«*' Skyldkreds. Formand' H umliuw Carl Linen, Risby Skov. Tlf. flearee 59 Næstved Vurderingskreds: For.'*uid Mu rermestor Anders Hansen, K* .emarks- vej 53, Tlf. 337. HvnundsbragikommlMilor »»' Parcøllløt Viggo Johansoii, Store *. 4tø*T ge Mark, Formand. Gdr. Harald Je.UNoi, iCorspger pr. Haarlev. Tlf. Hellested 5. Gdr. Vi tot Nielsen. Sparreemlnde. Fclet. Otto Peder sen, Kalby pr. Holme 0Istrup. Polet. Ok Oleen, Lille Linde pr. Haarlev. Raadgt vende Arkitekt: H C. Friis- Jensen. Næstved. Tlf 2030. Overformynderiets Lranobestj relse: For­ mand: Koijægenneiter H. C.i’et, Lund- bygaard, ri?. Lundby 1. Mer.lemmer: Gdr. Lars Rasmussen, Neb)e Telefon Binde- bjerg 1 u, og Rfktor P. O. M Krilger Rasmussen, Nes'.ved« Th iftll Taksation af EJ »adonune, hvori ønskes Laaii af Overfermyn Jerimidlet • For Landkied .en: Gdr. Lars P. Olsen. Orup. Gdr. '’horvald Andersen, Sten­ strup, Tlf Ny land 61 u. Gdr. Th. Larsen. Ulstrup, Tlf Skelby 60, Gdr. Peter Pe­ tersen, SanJby pr. Vrargstrup, Tlf. Skovniark f0 u. Murermester Carl An­ dersen. Skcwænget, Næstved, Tlf. Næs- t"ø! 1082. Kr -»Høstaks* nævnet for Præstø Amt: Amtsrad .medlem Carl Jensen, Ørslev. Tlf. Ørslev 26, Formand. Amtsraadsmed- .?m Lars Raamuseen, Neble, Hf. BKue- bjerg lu. Amtsraadsir.edlem E. Henrik sen, Tyl JærgUlle, Tlf Tybjærg 3. Gdr Otto Lo .'Sen, RohoPo, Tlf. Orup 13 Gdr Aage Melsen, Stubberup, Hf. Borre 2110 Overepldemlkommlsrionen for Præs'c Amt’ Formane: Amtmand S. Wechsdmann Næstved, Tlf 1400, og Amtsrad* rne^ lemmerne A. Henriksen, GI. Tamærnøje, Tlf. lappernnje 88, samt Jens Aage Lar­ sen, Fakse, Tlf. Fakae 60. N'“v'Kl Byr“<,: Fn‘ M*ri« Epldemlkommlsalonen for Næstved: Fcr- mRnd: Politimester L. Dyrlund. Tlf /7 RyraadsmfKHen metne Fru Marie Ander­ sen og Aage Christiansen samt Amts Iwge rir.immye og Læge Tommerup. »>»n »ta* ndø VsMftfMowtol for Præ stø Husdyr 1Vt",igh’d,7 >'-&• Handel med D°mmer Erl" ’s».WBraaa?s? srÆffla JwaraÆ ES2rdrF#»nd *** Anelser- Gaardefe. £ «Iv5u 107- Sogne' 4fct rW! CWiristen Valdemar C n* * rn Wr r N,r"tvt?d Tlf. Næ. 60« Ou I • m*>dt Jensen. Arlase, Sandved ti # r - ved 2 u. Gdr pari *nnvM>T‘C. Pand- D..n_ , . pYw]>- v rnif & gr" *-2l’ v«: “■ v^’^. nj.'T«,iZ 41"* r*”r'

I^ndvæsenifkc (umlssærer for Præstø Amt: Paroellls* Harald Rasmussen, Erikstrup Gaardeje*' L aus Peter Olsen. Orup, II«r- Qlufmagle. Gaardejer Vilh. Hansen, IGver- drup. Gaardejer E. Ingvorsen, Herfølge. Gaardejer Otto Pedersen, Buse bjerg, Køns Pi’ Lundly. Parcellist Olo H Ol­ uen, Amøje pr. St. Heddinge, Godsejer \age Lemvlgh, Trygge vælde. Gaardejer Georg Hansen, Skovgaard, Sfliddor. ilkyldraadsformand Cer) Larsen, P.iahy Gaardejer Jens Chr. Olsen, Naaby. Far- cellist Henrik Henriksen. Østermark, Møn. Gaardejer Joha. Johansen, Bei- drlnge; Landinspektør Juu) Nielsen, Næstved. Landinspektør Eobe Olivsirlus Hansen. Vordingborg Direktør Finn Ba­ ron Wedell-Wedellsborg, Præstø. G« ard­ ejer Jens L Carstonaen, Stege. lAndvæaensnæviiHfonnømd m. SfcdfortT.: Koge Jletskicds: Formand. Propristam Georg Hansen. Skovga/trden, R.ings? ,erg. Stedfortræder: Sogi.traadaformand 'faI1. Petersen, Oørrlev pr. øøtervang. \rmtved Retakrciln: Formand: Gnnn ejer I< ’ . Olsen, Orup H«. 'ufmagle. , ted- fsrtiwder: Gaardejer Jena Laustaen, Vrang«trup. Vordingborg Rotakreds: Formand: Oaard ejer Niels Thyge Hansen, Kong. Stedfor­ træder: Caardejer Otto Pedersen, Buse- bjerg, Køng. Præstø Retskreds' Formand: Parcellist Ej­ ner Jørgensen, Vindbyholt pr, F’akse. Stedfortræder: Sognefoged Al red Hen sen, Kindvig pr. Mern Artejdsanvlsnlrnrskonloroi i Næstved: Formand: Forøtander, Arkitekt J. Otbo, østergade li, Nastved. Tlf. Næstved 576. Kredsformand: Rudolf Christen len, Næøby pr G’umsø, Tlf. Glumsø 101 > Hofjægermester, cnnd. pc-lit H. Co Jet, Lundbygaard pr. Lundby. Tlf. Lundby 1. Papirarbejder Laurits Chr Jørger.iten. TCnghavevej 6. Næstvud, Tlf. Næstved 2006. Kleinsmedemester Aage Christian­ sen, AmtmandsgMde 1, Næstved, Tlf. Næstved 1286. Kontorbestyrer E. Niel­ sen, Tlf. Næstved 2172. Fuldmægtig F. A. Schimmell, Tlf. Næstved 1583. Kon­ torfuldmægtig Frk. Hjørdis Hørup. AmlM-lTngdomsskolenævn: Amtaskolekonsulent J. Ingemann Peter­ sen, Tyvelee (F'ormand), Tlf Tyvelse 23. Amtsraademedlem J. C. Christensen, Lou, 1 if. Ixni 78. Amtsrandsmedlem E. Jen­ sen, Fakse. Tlf. Fakse 230. Førstelærer Hork-Andersen. Dame. Førstelærer F. Vestergaard Kristensen, Kalvehave, Tlf Kilvehave 128. Gdr. Povl Andreasen, Al­ slev, Tlf. Karise 1745, Amtøraadsm. Carl Jensen, Ørslnv, Tlf. ømlev 26, Fru Mar­ grethe Jensen, Klldegrmrd, Toksværd, nf. Toksvsgd 21, Fru Mari« Hansen, G«\mø, Store Heddinge, Tlf. Havnelev 81, Kredsformand Jens Hanøen Dame Kob­ bel pr Askeby, Tlf F»ege 7114. Nævnjts Sekretær: Amtsfuldmægtig, cand. lur. Ft Mlchaelsen, Næsfvrd, Tlf 1788. Hiin4hedsp|«jendvalget tor Præstø Amt, Amt.igaarden Tlf iioo. I ædende Sundiiedspl«Jersk«3 Konter: Tinghi.set Tlf 684 Led Bimdhed«]jl. Frk Wen.ila Nordlund. PHvsttlf, 3163 Mødrehjælpen l Nn-tvæt. Redyretsej Rektor P. O M Krflgei R*ø S

muøsen, Næstved, TTlf. Næstved 1511 Lægo Steen Olsen, Rlagelsevej 2C A Næstved, Tif. 3 866. Amtsraadømedlem W. Henriksen, Tybjærglille, Tif. Tybjærg 3. Borgmester P. Ktrkegaard, SaxVo- bing Stad.sokolelnspektør A. Kapersen. Holbæk, j if. Holbøik 589. Overlæge H. Tønnesen, Næstved, Tlf. Næid.ved 35. Kontor: Hjultorvet 12*, Nøistved: lieder: F’rk M. Østergaard, Tlf. J156. Næstved Kommune Borgmester: Th. Tklemand, Tlf. 1900 Priv. 2013. Jiorgnvsterkontoret: Teatergade 8, Kon­ tortid 10-13 samt Fredag 16-17,30. Borgmeoteren personlig: 10,30—12,?0. Samtlige kommunale Kontorer: Næstved Raadhus, Teatergade 8, Tlf. 1900, Kon­ tortid 10—13 samt Fredag 16—17,30. Kæmner: Arne Thomsen, Tf. privat 184 1. Ityroadet. valgt 14. Marts 1950, be-dmet af: Borgmester Th. Tidemand. Kornbakken 5, Tlf. 2013 Fru Marie Andersen, Nor­ dre FarimagsveJ ♦, Tlf. 1298. Direktør, Konsul Rasmus Grønholt, Jernbanegade 3, Tlf. 131. Rektor P. O. M. Krdger Ras­ mussen, NygaardsveJ, Gymnasiet, Tlf 1511. LRS. M. Konrad Hansen, Køb- magergad« 4, Tlf. 1430. Murermester An­ ders Hansen, KlldemarksvøJ 53, Tlf 337 Amtsforvaltei H. P. Bende, FarimagsveJ 72, Tlf. 1063. Maleravend Svend Hansen | Dstergadc 34, Tlf. 1204. Lertor H. Cor- o »Bus Jønsson, Skytterne rksvej 21 Tlf 4i2. Fru Ger

arysa

ki ,”

NÆSTVED KOMMUNE Raadhuset

7 Personers Biler

Erindringsliste:

Inddrive* v»*l Udpantning efter

Forfaldsdag:

SKAT

Andersen tøvald. Fariimigsve' V* Andt-nien H. J., K*bmagergade S Andersen Ove, GinJUiAatosIIé 7 Aufo-Tvtxa (Brd. H om Hansen), Ridclergadt* I i l'jJ'i A ■ i V ^ I rj? W llansert Carl, Hjultmel 63 Hansen Petei SVyttcmnrkåvej 31 1 ".» * ,1 . . '1 LÆ ft V ,f I ' ■» tf *52 V' *' ■ *. I *: 1 I Jlvtlalsholm Lillebil (leo RuffmtLasen) Fensmarkvej 20 Jensen A., »Vogmnii 2 ids<*adrden«, LI. N«sfved nn. . jc . r Je sen lians. Ivar I idlfetdtsvej 2 *

4. Juni. 4. Auguit. 4. September, 4. November 4. Drcembet 4 Februar. 4. ;Warta.

1. Rate 1. MrJ. 2. Rate 1. Juli. 3. Rate t August. 4. Rate 1. Oktober. 5. Rate L November. 6. Rate 1. Januar. 7. Rate 1. Februar. 8. Rate 1. April.

Personlig KommunesKat, Fælleakomnrri- nal Indkomst- og Formueskat samt Ind­ komst- og Formueskat til Staten m. v.

4. Maj.

er den 13. ( Forfaldsmaaneden 1. Rate 1. Juni 2. Rate 1. September. 3. Rate 1. December.

4. Juli.

4. Oktober. 4 Januar. 4. April.

85j,,ndomssk't .............................................

4. Rate 1. Marta.

Sidste rentefri Betalingsdag er den 3. i Maaneden efter Forfalde,\aanedcn

Alle Raadhusets Kontorer kaldes gennem Telefon 1900

Jensen J. P,, Præsiovej 53 Hansen Jørgen, liintle^ej 5 Laurilvei Karl. Nieh Juelsvej 3 f■ ■ jjS, » s, r t

Kontortider: NB. Samtlitr Kontorer er aahne Fredet ottaa Kl. 16 —17JO.

,

1 *

Markns«en Borge, (Molleoatkens Auto) Morkeberg V, J., Ftiiimagsvej 27 Nielsen Rasmus, SI i kildevej R Nielsen Kik ardt, S#eikelsvej 50 Fonhen Dines, Fariomgsvej 9 Tofis Auto, Roligheds*ej 7 964 Bonegnarden H 2270 \xeItorv

Bogholderi og Kaase aamt Sekretariat ................... (Stuen) Kl. 10—1F. Socialkontor.................................................................. (Stuen) Kl. 10—13. Borgmesterkontor aamt Bollganvtønlngiudvalg... (1. Sal) Kl. 10—13. Borgmesteren peraonllg.............................................. (1. Ssl) Kl. 10,80- -12,80. Bryllupssal .................................................................. (l.Ral) etter Aftale. Skattelnsp., Folkeregister, Ligningskommission... (l.flal) Kl. 10—13. Stads- og Havue'ngcnlørtr aamt Bygnings-, Brand-og Bollglm.pektwen.................................. (2. Bal) Kl. 10—18.

\rms-Arbej

%éw '•Mtcdi Taxi*

hel«* Ilojrnel

n

BMHBp*

JtogaMftae—, Kwmmi au««, Fru latna Nve.am Udoafts-r % raadet ftefiftoisntoF—, DUskfinr Uum* oesa Mux«*' Carl Maiardscrg. BnuBdK~*4K**<: Jfistrvd BnsdWtell—, TV ItmV- ^en: Kodflrttof cud. pir. P H Qlgnt} Fabrikant Cl V H um « Mente»- N. C Xietsen. ►'rMntojeiwrtn CøfltortMl tand J«r. P H. Hi1 mp, PMteftsM C. V Hansen. Kanen«£.r'. aabent daglig .tfV TV. o62 o« 9Ai L\>m.n'« J 1 NPiø«b)«q; aabent farer F to A jw ,* I.1- H TV r.tgta- b)erg 154 »t *rgato<»H 1 Fugtobj^rg < K'owraiBMrtoa- mi: Retvl** 2. og 4 Oiudag 1 hrer %ta*r«J TUL RgMjerf W'H MM-4: 9 oMti»taloner Ttf TT (te Omat Ml IMt tlkoatoret’. Bolig*!-: Potltsnvwter I. l>yyfjirocl 'rtf 992 PoWItifuWnin^tig R Rc«MOfekP Hansen. Ttf 1**5 VfcttJfuijfcraegtlg 1 BoatVWc TV Mtfl, K ri„Hn*tpeRtW4 TU mi Krtuitoalaaauilent Ange O oy Tir n. lokal il Krtmtnåljuu. KQviig. yt ' af iAØ KriminaJorertMtjciat JobaaBoam, ' f WJ Kjri*-n: * aloet |rn| Manrb^nr TV 1e®t V. Cfi't- atlaneeiK. TV. Ml Krtm'naltietjknt H Aivjeraen. Ttf JiW K imlna.!>et#*nf a Bentren. TK drUpoHtlei (M'tor-, Ls^rtto- eg Sund kerters*«*», Blndhertegane 2. Kl. » — 12 og 14—19, TU. 1597 og 930 Po»HI- »k*l«tent Damgaard Tif 1312 Polinaasri stent V. J PMeraen. TV 1315 Ordenspolitiet: PotUUiaiilirten* R L. <7 Petmnen Ttf. Mk rotllto^rtenl MHle. gaard. Ttf. 2599 Oret betjent L V. Bligs gaard. Ttf. JH6. Orerbef jent A Lam- brecht, Tlf 131*. Overbet jent V H Haa gennen. Tff 19)1 OmrHtJtnt leif Ras museen. Tlf 1901. OrerI<1 )ent Joh* Jer- genaen Tlf 1777 PoUUbetjcnt OUo Jen 5en< rif 1S17. Politibetjent Kdmund ChtlSitnaetf. Hf 94. Poli tibet jent Kj Mnrteraen. Ttf 1678 Pomilatjent H Hajmann Hansen, Ttf 2976 P>li»it»etjer.- Aage Mlchelaen, Tlf 2921 Politibetjent Onlatrup, Tlf 7950 Polltibetient Kfrtmt Hansen Ttf. 2926. landpolitiet Politiaasiatent B M Bendt TV Glumaa 16 !jandpot!tibe4 jent *»•>« »''en, Puglebjer^. Tlf. UH. Orerbe ♦W il Ot:o Pedfcjiio- rw Nflrrtvol 637 Kirkeraei ' Pafi »s Prmrt Jornaex Keh-r.a *C* Kl 12 13 Mandag Kald*- Kellan: Imm Et 12E «hyt rmM*Krrej 105. Tlf J642 J’m f»a Kl 1? l,T un

Itade 3». TV. 1909 A1rteebe»jent: 9*. TV J*nwa. Vkrtaugada T». K'rket »r^*. ftKoiebrt Jriit P. HiltehsJ. KlrKentodaer 14. nr 12»,7. M«?atghedsr*adeva Fomumd: »tojArar^jCer VUh. Nielsen. Ma!tojr«cie 8. Ttf *94 bindt. OtLxiag. Kaldnka.- pellan Ib lindegreen Ajidemun. Rama- 1 ioit «3 23. Tlf. 2477. - Kordegn W Hol- st«H-M kketonn. Karreltfckvej 1 IT, f*f 2 C. TW-ftotid poa Kordeynekoi.io et; I S^alerport Øfctergsde 12. Tlf. 3103. Hvar •Jage Ki. 10 13. Uiidt Torsdag, ti» tge Freon« Kl 1J,30—17,30. Orgsatot o« Kanto' C. J. Grarx Lindeparken 5. 'Hf ltas. Kirkebetjent: E Mortensen. Ny PrtoignJe V - Klrkcviet^e- Tvpogra' Oluf Larsen Fhnratovej 64 Tlf 3034. - Mv'nignectøraa'iots Formand; Vfiddnotegtlg F A ScMmmK VwtBngtorfmj 6<, Tlf 1CA3. nedst efter 17. VwetTi'rt Ki*dtr gasrdsWatyrebie : Formand- Pnpnarbejder VMh Nielsen Tlf. 49» Nseatfurmand: Ktikepaantovier* g«*, Forretntngwf K H levin Hansen TV 1159 Nanetred Kirtce*>a*de: Ktrkegiwrdenea Kontor. Ost er mde 1! na^lir Kt ID -31 »amt Fmdage Kl. 16 17,30. IV 1773. IlertirfslhJai Konifriim lleriufrti»k» Hi.^rud, valgt »Ion 14 Martin ll’O hstur af: SacnrfogtN/ N. C ÆUkner, Her »fahol)I h T7i 857 Pantefoged Albert Hr»ns« 7 " 4h.ire Ktrk'i'gaard. Til 2677

„snril Vr»-»e»m HAn! kJ« SS Berne»Ter»m»d'irftlget: Albert Hun „er. eftU;e|w audvalget! V oxi \» t Hubert Sand. Herlufsholmvej 19 (FormsndJ, Tif 9i7. ardejer FY. Kristofferaeri. Arbmd I>. Luttermaun. .Solhakkevej 43 1 orderLig>numd til CjcoloemhrM: Ve stre Itoi: Temmm Vilh. Jacobsen. Sla­ gel«vet 34. TV. »54 Tamrermeeter P. L S**« Egevej 6. 77*. 2925 'totre Dej Pante .'oged Albert Haner, rangstedgade 159. TV. 565 Murenmester Carl Ander­ sen. Skorvwnget 17, YV. 1082. homn»»«aj/i»*'B: Forretningsferer H K kUcbaalaea. St Bllcberavej 18 Hf 26?3 (Formand*. Parcellist H. Chr. Ja kohær O! Holsted. T!f 9»7 y. Murerme­ ster Carl Andersen. Skorrseitget 17. Tlf 1062 BaneArbejder Vald. Peterseti, Gartnervnj l. Oaardcjer Bent jRlegaard I Adby, 7Tf Bregnebjerg 56 x. Braadfnander: Biikkenstogermester J. V. ™eVsen tIfa-ver^tnadi fT Nrirt lAdky Tif Risler 28 Grumme ftosrW Andersen, Vredslaae. TV. 321. K rdejer J«r»* Chr. Jeruen. Stenla>ngegaard, Hol­ sted, Tlf 152 Ved Ildebrand rtog da til Nsatved Brand neann. Tlf. 805 TlHvmmirnd mat nff^ntnge t and!eb Gas rdejer FtUAs*i Jensen Øvenip. T»1 20At x. ilaar>tojar N.el« Jt»rgf n?!'’'n, IJ NsMtred. Tlf 917 Hiurmond Chr. tar­ sen. Vredulsee Keg ie»ynaiiw-eri s Porpagtvr Btofred Peter- aen. Vrsd»ls«e, Tlf 917* (Fonv.andi. Husmand Chr Nicolaj«rn. Oudemp Ptlst. Viggo ttorensen. Øvenip FnrMfwnw'nd | Treodeaager: Sognefoged B Chr Chrlstenser. LI Nsastved, Ttf. NM iFbrtnaau). Arbejdsmand Carl Ipscn Fto- **?* IV' »iertutolKdtn Kirke S n« ; - i V KraPip- Haiisen, Pnestsgsarden Herlufsholm- vej, Tlf 378; trieffes 13—13 undt. Om­ dag Torsdag tillige 18-19 aamt efter Aftale Katdskapelton: J. Toftager, KaJ- byrtevej 20 Tlf. 1594; inrffee J. 43 ondt Mandag Kordegn Joha Fmnk Prasateetnsda 5. Tlf 177-j; tiftfcm 1.6—13 f nt IH 19 dog ikke Fredag o« Lsrdtg Organist Andreen Larsen. Herlufsholm Tlf. 1256 Gravér. Gartne K. Pétersen Hartufeholm Ttf. 597 Lu | ur t *, ti T^ Jv t i Mans K& EmL Hansen. Fin \ O* Fjner .»teisen. Fx. Kr v tffgmjri. ITi. Has­ se«. Ottrl Andersen Ttf SIT' rY . << „f , Jz N***!*?’ »18 Coartlejer Nieto P*ter Nteisen. Rii^*tJ!ig»de Ch*’ ^r»«V

n

-

"!-i

T£ n*A - -....- Dt« v*d»** rdhalg: **« 3,Car-* ^ra^nert ra C" esc4 H um . U æ ., _ Aaør OL«.kti*nw«. !*•»» Wwu. Trv G*rt» Mstfcr. 9*åaåbmmå6m~. Shr. Hxtttn. Tu w F*« »*** AaOnrwm. tot***. Sv*n/ Hansen. L mur Jmrgtt \am. A*f* CktUtiMTMef. Laura Vieten. O w ^ a « t ■ Krttgur B m » i Vfc*M ttaasra. K P. finod*. IMfuMynr: Kr. Lortett TV. JM» tMnlf't f«» »TF** «| Utoååm A»'if- geaier: Attoi Kaaoot Evw»d HtMtt BnfUMftctta, Aage CfailfCInm Pro Leons JWefcaM. r Uf hilmm«—le BT6»tor« *f AofArr Harald H umb . Laer. Jergecam Aiden Htan. Mftrup-Johanser. H. P. Bonde. 6te4t •* lavsetegvntor: Ft* Frandsen TV 14Pi OmtnAiUMHtft: Janaaon, »vend Hansen. Lear. Jsrgvwsm. Pro Oerda Mader. H OmMUeM«: A. Pump Nielsen Ch«mrar«t: Cfivttforsvaratoder Stig Guid- iier«. TV. 1960 OhIV**ntnhMwMnm: Borgmesteren. 'Formand), PoMtte—Uu en Clwi/or- iwiltdemi Rektor KrCger Raamunoi L*i>k-ftiaa|fmr Konrad Hansen Vin AeWjtiptkter Th Htnem. Gaardejer Peter Frederiksen. Pormanka for CSF. o« Formanden for D. K B. ** “fe«'mntes*4*—»: ft Orsnholt Borgrae- •toren 4ri?n Hansen. Laur Jørgensen, Fra Laura Ntstøcn. Fru Oerda Matler Udenfor Byraadet: Uddelar Sche'de Mad­ am. Repr M Peteraer Radioforhandler Albert G*Km. Fra Pastor Munk Fra Owttefr Flaber. tinhrfvilfH *. H. c. Jatumun. Borgmesto- rett Ander« Ha amil R Grvabott, Fru Oerda Maller. StLjUmhniHimfMktmr: H Bonde TV 1217. "rP^^m'"åT!Smt Bonuneaterw, An­ den Hamen StOnip Johansen. Udenfor Byraadet. Politimesteren. Bygningsin­ spektoren. Brandinspektor— og Tomrer ^ meeter AR) Larsen og Arkitekt J Otbo naaadkimNril«*to«m: Borgmesteren. KrO- «er Rasmussen. Anden Hannen. StGnip- Johanaen. Udenfor Ftaadet Politimeste­ ren. Brandinspektoren om Tømrermetter Alb Um. “ ZrtnGm HW J. v. Prtersen Ttf 1US. hoathMOioaimeaihMmB: Politi rotere«, ™T** Andereen. Aage Christiansen sam large Tommerup. Harald Han- FT1 rub. ryt UuVm B um MMimn-* ./ tv, ■æ^TS^,™8**"T dr ?y*!n ?vend Hanner Udenfor Bvraa- Var* HnruMiL ^ V* Ha/'*en- Pantefoged by* °* AjTltB1^ N Bchou- : ^Tnwrtwm ► mi rv*T" F.brt-

Biki

i

a

itmti*d * vt ; l & ZL'-fLH Rompa^u' a , S

ssben fif (. IMorcrn ti] \> Nat (Opsugning fW»le« 12 Nat A R ,r«fn 50 Ort) NAVtøEKEGIS J ER fnkx. der hur 2 eller flere l-edninger ns i unimc Naoib.'f, er I det efterfrigarte mrkt.« ' I h > a < I 2722 Orutøtafcolcn P1 ! 1061--------- ----- (Vlceinapk.. pr rat). >. .1 ....................... 350 Grundskolen par. Kirkepladsen. . K n ....................... J2oe 1*29 --------— (Skjlelnspk., privat). ~?V ............... !!!?! 737.............. (f kolelnspk., pnvat) % o piitj ...................... . *1016 1844 I .indejjrryskolen. £åtiJthtomm'i*J : 12 : (Skolotn.pl*., nrlrrti. .t. A le Kor.to.-or kalds« gennem 1824 Skolelagen og Skoles} geplejersksn. Telefon |9{r()* (Svarer Nr. ikke, ring d« ill Te"-'cner '“‘"‘f ” lort*«*: 1BOO »„VeUdilLk. /) "i’"' .................................. 5»»O A 2687 —-------- (Klinikch f»n, prlvr.t). 1 ■*'*" 0,t>I*or ................... 1880 A 2722 Skolepsykolog E. Primm pekføxn ........ ........ ....... 18fO A 1825 Ban (ommunale Aftenskole Ovor« >0«7 tprl| u*’,...................... ^4() A ,fT'rer H r .isen. (Privat). Boligselskab ................... i^9l> A 908 BoeiaUia paktarai) (hivat), oryi udenfor Meadhunet: 1450 Stads- og Kavnelngeniøren. (Pnvat) jraomahjom. 1142 Ingenlor V. Petersen. (Privat). « Annek. J8.0 Ingeniwr Hol«»,-Hans>*n. (Privat), 'rsreptebollg'cr. 1647 VeJfo**n,anden. (Privat)., s-ArbrJdsanvisningskontor 241 Vandværk »anstalt (kommunal). 2048 — (Driftsbestyreren, privat) fmesteren (1 rival). 1168 — (Maskinmesteren, privat)

Linoleum Claudi Hansen. Telf. 60

andsrrtasngferer Axeltorv fTHj. af Skom -ækkei.) 1972 *— — (Bolig) Hans HomcmannsveJ 7. 130 Aabanrit' (R. Somi«wn). Blomster, Kranse, Fro, Øaterg 7 2130 — — (Bolig), Vordingborgvej 2 C. 0041 AaUiolt.s Eftf. (Vagn Hansen), Købm., ;‘!04J Skyttemarksvej 50

— (Maskinmesteren, privat).

1863

56 Havnekontor, Næstved. 66 Havnemesteren, privat.

1756 Havneassistent K. Mortensen (Frv.). 431 Havneformand <.g Havneop tynsmand (Privat), j Havnekontor, Karrobækaminde, Xar- rehæksmlndr 46. 17,^5 Idrataparkan. 1936 — — Opsynsmand (Privat). .3311 Ir.oassoafdelingen, Fuldmægtigen (Privat;), 1848 Kæmneren (Privat). 17»»1 ligningskommissionen. Fmd. (Pj-v.). l*i 11 Pantefogden (Privat). V8 Pkktfeinapokteren (Privat), i53 Skolevæsen. 163 fitadMfco’elrspektoren* Kontor 1217 ----------- Boilg. U76 Gymnasium. -511 -—1gk> (Rektor, privat), 1 fi3 Bksamens'rt Mellemskole og Ori

TØMRf RFIRMA HeMS IMIU •.•Ilf-UtllN • •**- ■ e 1 r. 1 iihWH NAStVIO fAtiMAOsvn; iir jji 943 An ri* i/trson Joba., Olanncster

___’Ji L vj S'Vf

‘J" - rv -e .. v . .

tjpmat), Mogle Møllevej *,

T« lufon 868

Sommer Petersen, Ns et ved

Te)«fun 3S8

^ É?z{A

& Ilrli

rt*"

V**tvrd KUK X KORS Konifiegtti \/S , Tlf. 1420

Praktiske Oplvfbfngtr of Intdr m%c ot alle TeJefonabcncenter!

BjPjB

Næstved f '3 Onv.gm fck-fonnøg’e iiU'ienoos hvert A• te!.er, udleveres gratis til alle Telefonabonnenter i Næstved ily «>g Opium? Da vi skul have dr gamle Bøgtf med tilbage i or ?t C, idgaa bejlopring- ninger, oa da det jo ikke altid cr sikkert at træffe Alo:«n€f>terHhjemra«! fyrste Gati.'v Meddele det i to Arnoncer med passende Mellemunn i *N».stvedbirdene, hvornaitr Utirf+lmgeh er endt. J>e Abonnenter i B\ og pn.a Und, der paå dette Tidspunkt ikke har fnaet Bogen, har altsaa .Kke v»*ret h|Cir*me, da vore Budt i 1 eller 2 Omgane har K>øgt d m. men leletonm glen kan da afhentes gratis h >

nmgen

TELEFONTAVL HWÆ hl Set, rifif; tlf ny* Abonnenter ,11, > hyppigt benyttede Nunu Tete fonnoglen: Omradtie '

Unjf<>t r Jennen, K)e/erv_>J 2ti Con t orN »tym* Kaj l*1dw:kør, ] Fri In£i Fru Est«

Knrrobwkvej SO. Telf. 2608 Osardejrr Bont KSJIegaarvl Ladbv pr. Næstved, Telf. 3047. Af, lurar.uor Dart«! .Vrjfensen, Bano’.y 9, Telt 3?13 r. Nye Muumoiitor og Rottølxor indløbet un ler Trykningen.

! Houtvrt, Blfigttoiutiu4ektøt‘, ømenj ig. .vi Værksted » /Carl Bonde. Kindhestofade 2. Jet,s ijeoje, (IBuitø) Jernbanegade 23. id, Brmvf s* isat, Boligkonsulent iM, D. B.), Werlufshej Ihiir, Inerti, EiiuittaveJ 11 C.

Lathg, Itu: rnla (M a. I.t, Notjtesvo.1 7. r!ft.nio«kræ

H,*n bu. næddidc ** n‘** •*« UMm«ret »t Aaiwmoer, Trykaey^ »»R

trti.v*nrh. .|j

(Skolcinapk.. prtvatl

(privat), Magle Møllevej 1

Telefon 388

Nominer Oetonrrn, ftæstveri

Telefon 388

;■ r

Næstved KDL & KOKS Kompagm Å S . Tif. 1420 •1029 Aarup & Co A/S, Kolonial og Chokolade en gros VeBlre Kaj 1028 —r — — Prokurist H. J. Pioug Thom­ sen. (BoUg: 2629). 99-------— Bogholder J1J Mortensen. (Bolig). 2686 - — Repræsentant Dan, E. Peter­ sen. (Bolig). 1231 Repræsentant Alfr. Kjær. (Bolig». 2829 —- — — Repræsentant E. Thuesen. (Bolig'. 909 Aaroes Danseinstitut (O. Fylking), Amtmandsgado 12. •— — — (Sommerbolig: fivinøland 87) ! * 206 ? .12201 3221 Abbednæ* Cement* nref. pr. Næ. (H. Christensen & Son). fimu iUbpidssnvisningskontorpt daglig 8,00—17,00 lørcV’g 8,00—12.30 Omiiltllot /ir aarient Hlaoedition, Husk’erninssl'ontor Afdelins (or L«erekcntra)iter. Erhverv»veiltdnine. Statist ik. kontorbest rer 1400 Amt.tkontoret poa Amtsgnarden. M)7.(i Amts- og Tinghuset (S rares Ikke, 13571 rin* da til 849).

?. ReK-rvelægu (Med d.) .... ..................... D;. med. Børge Faber (Røntgen-Afd.).. Reservelæge (Røntgen- Afd.) ................................. Lægekandidat (Røntgen* Afd.) ................................... Tuberkulosestationen i

2J.07y An.ær=jen Foirrifr. Fntreprenø;, Vo* dtngborgvej 4.*. 1180 — Laur., fhv. Entreprenar J rnbane- gad<* 5. 288? - / ug. Fabr., F’*-«-tøvej 16L 1371 !E., Fabrikant (t'nlvcrsal Huder > me), OrlmstrupveJ 9. — H. Trolift, Fabr., 8iagelsevej 67. 1476 — Riff, Fabr. (Luxol kemiske Fabr.) (Bolig) NygnardsveJ 64. ?H16 — Alf., Forpagter, Rormoseg aard, T>adby. 2“t? — Bræge Forvalter, Hoiivfsholm Dampmølle (efter Lukketid). 1974 — Hans, Forvaker, Klndheateg. 18, 1428 \nd<*ru*n Joh*. (Sori roto). Fotogi nflak Åkllsr, Jemban'eg. 6. 2004 — Agnes, B*ru, Fredens\cj 8. 1100 — E., Frue, Keloninlh. og Ismejeri, Kalbyrtsvej 3. 166 ■-* Elmer, Fru. „Farvergaarden”, KindlinRtegade 3 C, Si. 1244 Hamm F., Fru, Riddergade 6. 1378 — M., Fru. Kolonialf., Farimagsv. 65. 869 — Nancy, Fni, Ny Østergade 5. 2249x■— Jul., Frugt- og Grøntforretning, Karrebækvej 88. 696 — Else, Frk., Kerrebækvej 1 B. 2469 -- Karen, Frk., Østergade 34. 3138 —- Holger, Gdr, I,adby. 917u —- Niels, Gdorl (Sydsjæll. Kaffebræmlørll, Riddergnde 8. 1188 —* — (bolig) H. HoniemsnnsveJ 3. 1861 - -------(1 skkeganret), Nyganrds- vej 2069 — H., Kartoffelhd!., U. Gallemartu.- vej 4. 144 — Gudmund. Konditort og CafA, Jern­ banegade 21. 1307 — H. C., Konsulent. Karrebækvej 00. 2096 — Helge. Kriminalbetjent, LethaveJ 4. 984 — Axel, Købmand, Klndhesdtgaae 20, 2006 — C., Købmand, KJthler*v«J t3. 3124 9 — E. og S., Kbmd., Rii^øtedg, 234 1796 — K , fhv. Købmand, Rlngstedg. 149, 2150 —* Søren, Kørelærer, Gailemarkav. 61. 2613 •— Jørgen. Lektor, Herlufsholm 1033 — Inge Borg, Lvskopteringsan 'ta!». Farve:*g aarden. Opg. C. 758u — Aksel, Lærer, Ringstedgade M. A 3363 — JBjTJV Lærer, KUdemarksveJ 117, 3342 —- Jf j, Livrer, I rrebækvej 109 B. 18.87 Amlf'*æ<*n Goorg, MHloinøøfrr. Pir)/at: Ankervej 7. Værksted: Vinhusgade 8. 368 Andrraoki H. Alb., ManufaNtur ojr TrllcéChi^b iftlultorVef 9

Næstved ............................ 1908 199 Aintsvejlnspektoiatet (Kontortid: 10 -46), Ringstedgade 73. 407 — Amtsvejlnspcktøi, Civilingeniør U. Flscher-Rasmussen 168 Amunden Akuil, Snif dementer, KIlovejT „Andelsboligforeningen Kornbakken", Næst ved. 2738 Fonnand: Jørger Grell, Kornbnk- ken 23. 2796x — Varmemester Afd. 1. 3364x— Varmemes.er Kristian Pedersen, Afd. 2. 3187 Andersen H C,, Assistent, Fruntts- vej 11 C. « 2 — I. C. Assistent. Hvedevænget S. !687 -- Ejler, Assurandør, Platanvej 9. 3108 -- J. E . Assurandør, Grønnegnio 1 A 1834v -- Ch , Aulokølerrepr., Bkyttem.v. 83. *1414 Andersen Offei A/H aut. For«! forhdl., Ringstedgade 1^" Omst. L Kontor, Værksted," Liget. Uden for Kontortid: I — Fiu E. Offer Andersen (Bolig). — B. Offer Andersen (Boligi. — Thomsen J. L., Prokur. (Bolig). Henning Ltirøen, 1464 —• — Nielsen, V’ctor, VsvM, Rolig 2139------- Poul E. Jørgensen Reor. ( 3ol)« 1039 Andersen W. -Vmil. Automobil« forhandler, Solvej i. 2363 — •— Éerviresitetion v. A. ftosen^ulst, Fartmagnvej 3. 1787 — Chr., Autooph.ig. (SydsjælUnds Autoophugntr*/;), Rlngstedg. 166 971 — A., Bagerr.iestør, Gr^n^aJ 2. 2619 — Frede, Rarber og Frtjør, J, Jensensvoj 2. 172 — Tage, Benrlnfo handler, Linde* hjerggaardsvoj U0. 624 - E. Woutved, iits> gdomsinspeMwr, Grtmstrupvej 63. 2309 — Viggo, Bogblnde’4, Farvergedø 8. 776 - H ElhoJ, Boghoidfr, Egevej 4. 8140 V- Ernst, Bygningrikondtiktør, Fens markvej 40. 601 u — Axel, Chauffør, Blrglttevej 13. 2488 — Harry, Chnuffer, Vordingbv *7* 1915 Helmuth, Chauffør, Vord'ng v. 17. 2718 — Perle- S. Hoffmsnn, Clis.dfør, Køgevej 10 711 —■ Aage, Cj k.etiHMdlrr, Lsukeve 1. 1742 Mary, Demr frisørsalon ,,Tsco*'# Ringst^d^ado 71 96 — Sven, L tektrr, Østrrgade 11, 23t8v Christinn, I '

2686 Absalonsen Verner, Værkfører, Bakke- gaa»den 12 H. 729 Adelholm G., Togfører, Rugvænget 8. 1R25 Aftenskole", Den kommunale. 10*0 Agerskov IL, Frue, Østergade 30*. Agricold (Dansk Landbrugs Fryse- og Kølehus). — Kontorchef Aage Lassen, (Boltg) Karrebækvej 44. 1838 — — ■—* Forvalter H. Kriatoffersen, (Bolig), 1978 —• —> — Maskinmester J. A Jensen, (Boltgi. 7 Ahrentzen Marie, Fru (K T. A. 8 .) (9 -12 og 18—18. lørdag 8—13) Ringstedgade 8 . 820 AkAsla (I. Hansen), Ringstedgade 16. 1267 „Aktiv" Vulkanlserlngsanst<, Ring- stedgade 36 20? Allærtsen Hannibal, Farve- og T h tudhandel. Torv estrædtTTo! — Forretningsfører A. B. Henrik^ sen (Bolig). 902 Alhrech'sen C. A 8 øn, Handelsgartner, 8 vyi ».emarksvej 43, 10W — Karen, Trikotageforr-tnlng, Ring. stedgade 27. ^ 1380 — A„ Tømrerm., Grima.rupvej 2S 892 Alderdomshjemmet, Farimagsvej. ’ j ^nne^*- Fartmagr j] 70 . 19 ?^ a 2erdom»*»J«mm«t, tJ Næstved. Aldersrcntebollgeme. Vordingbv. 2 « 3046 Al*"k£r" »•'»o fiorvlc. BIO’. Q.„d, Ny Østergade 7. 12 *T2fi Onuidøfcrforgiktluf« A/ 8 , am Alton Frit., Ober*tlejtn&nr u»t- 8®wrd pi Næ. ’ ^ 1729 2649 2151v 1945

AjntsligningsInspektoralHt og Amts Bk?Reraadrt for Præstø Amt, Hkovvæu*,?* J. Kontortid 9—15. Id4f, — ... Amtsi I gntngs inspektøren privat, 3282*Amtsstuen, F t rimo gav. 22 (9 12 ok 13 -1 «, ->►.Jag p 12,30) Amt sygehuset j Næstved ........ 1401 Omst. ttl alle Afd.: Hverdage 7 2.1, Søn- °fc Helligdage 9... 16, Besøgstid dgl. 14,30 J5.30, Søn- og Helligdage tillige 11 12 Forespørgsler til Oversygeplejerskerne vedr. Patienter dgl. 13 13,80. hk A:d. Overkirurgens Konmlt. Mand.. Onsd. og Fredag 16 lfl, VI**d. Afd. Overnegcns Konsult. Mand, Onsd. cg Fredag 3 3 14 Ved Forespørgsel til UatlentftT træffes Overlægen Mand. og Fretl 14 15. Hantgen Afd. t »verlægcns Træfføttd Tirad, og *'re«! 8 9 Kontoret 8- 18 , Løntag 8- 13. fa trap. træffes be.l»t 10—48

i

, Tn ,.'L

1413 A 2414 — |1436 —

Kl. 21—7 Hverdage og Kl Helligdage kaldes: Klr. Afd. B og J ............... KIr. Afd. C og D............. Klr. AM. E og F (Her under Epidemi-Afd.) ... Klr. Afd. Opcrations-Afd eller vagth Læge ....... Klr Afd. Afdelingslægen Kir. Afd. Anaeathesilægen Klr. Aid. 1. Reservekirurg Kir. Afd 2. Keserveklrurg I Med. Afd. G 1 og G 2 .,.. Med A/d. H 1 og H 2 ...!! Med. Afd. l. Reservelæge Med. Afd 2. Reservelæge Inspektoren* Bolig .......... Boligers Overkirurg Dr. med H.inr Tønnes*n (K'r. Afd.)... Klr. Aid. A:,«*-Btheslla gen ^H^rvek ltrfc (Kiri 1- Kandidat (Klr. Afd )"! I Kandidat (Klr. Afd ) Overlæge, Dr. med. ■&. a Holbøll (Med AM.) '• Reservelæge (Mød ..................................

18— 7 don- og Næstved 1401 A

1403 A 1408 A 1402 A 1404 A 2608 1410 A 3223 1407 A 1408 / 1898 1736 1409 A

36 £o03 322.? 2012 1888

Telefonnøglen* Annoncør Hrfcer

Anu t

2600

eæsfe %t£t) Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner

Automobiliorsikringer

Næstved KUL & KOKS Kompagni A S . Hf, 1420 34 Anderøett H. B. Mafiktnm., Nyvang 9 3037y a O, fhv. Mejeribestyrer. Karre bækvej 14. 2220U-- Aage, Mureren., Rlngstedgade 216 Aksel, Mvjrermester, Køstariev. 36. 580 And^rm’tn lt, *?., Vognmand, (Luksus), Anlmittgprga4h« k"

Næstved KIJL & KOKS Kompagni A S . Tlf. 1420 880 Artæjdær.ænderes ArD«Jdstøshedf- knase. Kontortid 9 11,00 (K;uw og Kontorbeat.). 653 AbbeidamændenMi Fagforening (Kon­ tortid 8.3t) 12.30, Formanden). 1615; • - - - Formanden: Privat.. 3806------------ Kassereren: Privat. j (-4)9 Bahnsen Julius, Fabrikant (Næstved Bustefabrik), F.!ngstedg«do 36. 2662 Bakke Poul, Ingeniør, Skellet 6. 821 Bal)« Aage, Direktør (Kontor), Set. Peders Kirkepi id« 4. 1058 Baltica A/Jr Assur«r.ce- Compagnief 8T.SSS1 7J 813 AMimnriørN J* r^u if-pn Nielsen (iilvat) 3042 L'anegaardspladsen s Konfekturefor­ retning, v. A. AC. Hansen.

1783 — Jens, Vognmand, Farimagnvej 3 1014} Anderøm Jens, Vognmand, Otd 2488/ Irmurksvtj 50. 2488 — r’aSSBttMMIlÉÉ^H

Itrdr. Andersen. Murermestre •»Bryntu'rgaarden«, Rlnntcdsidc 2^ Etter Kontortid; Ingeniør Henriksen . ........... 7 II. 2404 Carl Andersen, Skovv. 17 .... Tlf. 10H2. Niels Andersen, Preitøv. 2 B . Tlf V2.I

876 Arentoft Svend, Joumallsl, Aagade 14 2197 Armii Træbeton v. K. Marcher Aade- mpvej. 2(56 Amdal Viktor, Aes., Begonlavnj 14. 1558 Aroma Osteforreinlngen (Asmus Han* ser.), Vinhusgado 10. 819 Arresthuset (Arrestforvareren). 2258 Artmann G, Revisor, Slagelsevej lf, 2482 A.^k Krik. Kommunelærer Lysvijj 5 911 Asrnussen K. Vemegren, Frlstrm., østergade 1J. 3?56 Auguatini’.aflen P„ fhv. Gdr., Hvede­ vænget 44 J42H1 Auktionsjederen for Næstved l'-te+akr. 12(>| (Sagt Carl C. Clanen), Rimøh. 31. 1466 ^ Triangel, Linir O. CbrisJIiajiReri. Kindbestig. 2. 1466 „Autoyaafdeil*. Linar €hri- »tjansen, Kindhentegade 2. 868 Auto-Lloyd, Forsikring««ktieiwlaka- bet. Vordlngborgvej 9. 3368 Averhcff A, Jul, Rejselnsp. (Dalsø Flaukegas), KJldemarksvej !L25. *600 Axelhus Hotel (Sv. Hansen), Axel- ton 9 62t .lwltorvi Farve- og Tapethand. I'apet, Malervarer, Lincik-um. 834--------— Farvehandler Kurt Rasmus­ sen (Bolig), Erantlsvej 11 A. B Gulvtæppeir Clautli Havsens Eftf. Telt. fO 176/|BP CMIe-Némp»g«let A/t 7|t»p vil 71 (DET 76 F FORFNKDE OLIE KOM- PAONI A^.8) VY HA’.TT 1767) — — Christen*en K. Engeil, Dintrlkt- 767) chef, Farvergarrden 776 14. T Centra en (Jobs. Moltxnn), Jernbanegade 6. 2140 Rnadfarton Ns*stved — Karrebæks­ minde (Vllh. (.Ibrlstenaen) Oodt- haaba lin 13. 3390 Rabies Viggo, Skomager, Præsts- vej 191 793v Bach Mortensen Flemming, Agontur- forrotnlng .Bolig) Rampen 8. 1150 — ~ Lageret. 1246 Back Chr V., Repræsentant, Onindt- vigscej 2. 1540 Bmfeanetak (Næetvrst kommumde) Kompugnlst ræde. 819 Ragerneø Anv sti'ngskonbir (1J—14) (Kjeld Nieisen) N Juelsve 4 A. 2502 Bagger Kathr ine, Frk , Organist, Her- hifshnlmsvuj 1.

—• — (Chauffør Slagelsovej 45). 1390 — Otto, Vognmand Rlngstedgade 21.9

Hat-ry Anderem, (I.as tkfr.se'),

669 — Ove, Vognmand, Cot’thHabs Allé 7. 269* — Knud, Værkf., Hvedevænget 71. 2203 — Gorm, Vordlngborgvej 2 A. 1360 — N. Th., ØlhdL (Faxeløldepot!, Skyttem&rkovej 29. 3068 Andreasen Robert. Lokomotivfører, KarrebækveJ 100 A. .1270 H. K., Smedemester, Rugvng 12 D 2142x — Henry, Træskærer, Præste'Vtj 133 3085 Andrea«,sen Carl (LI. Næstved Vend værk) Slagelaevej 63. 61 |A[»dn»rø*n (-hr., I.wnikram A 1861! KokltomMsf., fUngstodgTTS*. 61 — —- (Belig efter Lukketid). 220 Andresen Stefanri, Tandlæge, FarimogsaéJ 36. v * Jr - ;-Vj*i" • xt ti-"-. i^ftnonUT •/. SVtfND Hoi.ST Jr/S6^ •t249 Anthony Henning. Klein-,med. Skytte­ marksvej 29. 1901 — Carl W., Vognmand. Ælglrsvej 3. 1949 Apostolske Kirke Den østergade 21 634 Arhcjderncw Fglleitbageri A S, Aagade. * 1933 Arbejdernes Fællesorg.: Formand: Maskinp. O. Bengtson, Rugv. 19. — Koanerer: Skolebetjent Chr Rasmussen, Jernbanegade 12 Radloklub for Nsestvsd og Omegn Fmd.: C. A. Nielsen. Godthaabs allé 2, 1761 2106

1521 ■ 851 ■ ?124x - Carl. Mu erm., Milttærvej 7. ♦ Fr„ Murermester, Søvej 2. - Otto, Murcrm., Rlngstedgade 220. - Rleh. Borg, Murerm., Hindberv. 6. 726 — Søndergaard. Musikdirektør. Jørgen JensensveJ 40. 1921 — Lars, fbv. Museumebest., N. JuelsveJ 8. 1662 — Nlr Overt.rafikass., FlxveJ 1. 2417 — Anna og Ingeborg., Pensionat, DehnsveJ 4. 1084u— Hagbarth, Pelst., Vridsløse Huse. 2083u— Otto, Pelst.. Øverup pr. Næ. 901 — Peter, Propr., Skibsværftet, Aaderup. 3347v— Peter, Rentier, Præstøvej 121. 1436 — Chr., pens. Repr., Rampen 8. 1181 — Gunnar, Repr., Vordlngborgv. 8. 392 — J IV, Repra sentar.t, Siagelsev. 36 Th., Repr., Hvede vænget 40. C., Restauratør, Fønlks-Caféen Brotorv 10. Jørg., Sadelmager, AaderupveJ 66. Borring. Salgscomt ralen, Kams- herred 6. Oluf, Salgsleder og Vejer. Ndr. Farlmagsvej 4. H. åt Søn. Savskæreri A Maskin­ snedkeri (Virrksted), NygaardsvO. 2481 — Rolf. Savværksejer (Bolig) Oodt- haabs Allé 2. 413 — H, fhv. Savværksejer (Bolig) Vordlngborgvej 20. L*wr. Slagter (Bolig) Sjællands- vej 1. Paul, Slagter, Usbjergvej 7. P. Ryberg, Slagterforretnlt.gm Østergade 4. | — (Bolig) Vordlngborgvej 62. 1485 Andersen Levy, Snmdonmster, KarrebækveJ 8. 2655 1189 ------ (Bolig) Karrebækvej 8. “ V^ 'J FjTn*d#m«*t«r, Qrlmstrupv. 67. “ »-i Spareknsr,ekasserer, Fodbv- gsardsvej 1. : 8y*tue* Ny Østergade 1« Rloh., Tobakshandel. Slagelsovet 3. r,ihårdt, Typ" SkyttemRrksveJ 26. V erner, Tømrer, Vibevej 4. SvondSkv?-?,J7,a’ *#bma*w* - liicy_ a v v*jrn**t«r, Brygvej 2. ^ Vognmand, Banely 1. Tværvej 2Vo*,lmftn<1' lastvogn, f1 Evald, Vognmand, Farlmagev 4V 300 Aiulcnwn Kr,,lo. Vognmand, ^^•»fksvej 3. Som 2951 336 106 186 1301 2324 1430 631 070x 297

231 Bang Sofie, Fru, Jernbanegade 6* 897 — Herman, Fabiikant, Søvej 1. 2423 Bnngild Ada, Repræsentant, Fru, ib-æstøvej 17. *200 A/8 Bonki n for Næstved op Omega (InduMtrilmnken), Hjultorvet 8. 316 — —- — Bankdir, B.Sttlrup-Johansen 710 Barfoed H., Inndinrpikter, Farimagø- vej 63. 149 Barfoeds Eftf. H Juul Nielsen, Lund- Inspektør, Rings'edgade 2 K. 2342u Barglsen Cudrun, Fru, Fyiiiotem- peut, Odlnsvoj 12*. 1994 Barko (E. Petersen), Møb«l- og Træ­ varefabrik, Farvergnde 7. 1886 Barlund Boas, Repr., Østergade 32. 572v Bauerlund Richard, Overportør, Rlngstedgade 44 3142 Bavnholt H. E , Lærer, Rugvng 12 B. *28 Vilh. (N>f .ftved Skotøjsmagfisln), Hjulton' 7. 1641" Bech Prlteel-, Olen og Porcelæn (fle under Seheel-Bech). i29 Bettt, Kind­ hest egade 8.

1281 ■ 2260v 601 u 2706 ■

— Laboratorium, Østergade 14 Samariterforbund. FoiTnd. Verner Andersen, Vlbavej 4. - Kaas.: Axel Andersen. Birgitte- vej 13. * Samariterforbund Syd-S^aeH. Krød- een, P. Brygger. Aøa., Rrllgbødø

2700* Arbejderpartiets Bogtrykkeri, •leniitanfru^TiJ .... ........—. | \rbrjdsanvisnngskoiUoiet 1 'æts \rheitissn«Unina«*<>ntnr«0 Nsbent; Da«U« ti n ( *,,

371 Bennlcke C., Adjunkt, Herlufsholm. 1948 Bentsen Oscar, Hoteltjer (Bolig) Kindhestegadn 13. 484 — — — (Restaurationen). Brandforsikring f. Vart r og Indbo til bill., faste Præmier 13

«n<*r i'etersen, Næstved, Telefon 388, tegner

flirernes

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113

Made with FlippingBook - Online magazine maker