2019 Superior Cheer Catalog

691 %1.145

6YQ%QNQT 5JQY 2QO ›nxÇ£Ç Ï¸ — ȸ U >̜˜ ÃÌޏi…>˜`i Ui>ÌÕÀˆ˜} £]äää ÃÌÀi>“iÀÃ

$ 6 .95 ea

NAVY/WHITE

ROYAL/WHITE

COLUMBIA/ WHITE

SCARLET/WHITE MAROON/WHITE

ORANGE/WHITE

NEON PINK/ WHITE

PURPLE/WHITE

BLACK/WHITE ORANGE/BLACK 6*4'' %1.145 FOREST/WHITE

SCARLET/BLACK

ROYAL/ SCARLET

BLACK/ BRIGHT GOLD

NAVY/ BRIGHT GOLD

PURPLE/ BRIGHT GOLD

MAROON/ BRIGHT GOLD

6JTGG%QNQT 5JQY 2QO ›nxÇäÇ Ï¸ — ȸ U >̜˜ ÃÌޏi…>˜`i Ui>ÌÕÀˆ˜} £]äää ÃÌÀi>“iÀÃ

$ 6 .95 ea

NAVY/ BRIGHT GOLD/ WHITE

NAVY/ SCARLET/ WHITE

ORANGE/ BLACK/ WHITE

BLACK/ SCARLET/ WHITE

PURPLE/ BRIGHT GOLD/ WHITE

ROYAL/ BRIGHT GOLD/ WHITE

BLACK/ BRIGHT GOLD/ WHITE

ROYAL/ BLACK/ WHITE

ROYAL/ SCARLET/ WHITE

).+66'4 %1.145

2NCUVKE 5JQY 2QO YKVJ 5KNXGT )NKVVGT ›nxÇÓ£ ϸ — ȸ U >̜˜ ÃÌޏi…>˜`i Ui>ÌÕÀˆ˜} £]äää ÃÌÀi>“iÀÃ

$ 9 .50 ea

WHITE

BLACK

NAVY

NEON PINK

SCARLET

/'6#..+% 691%1.145

6YQ%QNQT /GVCNNKE 5JQY 2QO ›nxÇÓx ϸ — ȸ U >̜˜ ÃÌޏi…>˜`i Ui>ÌÕÀˆ˜} £]äää ÃÌÀi>“iÀÃ

$ 12 .50 ea

MET MAROON/ MET GOLD

MET BLACK/ MET GOLD

MET ORANGE/ MET BLACK

MET RED/ MET BLACK

MET ROYAL/ MET SILVER

MET MAROON/ MET SILVER

MET PURPLE/ MET SILVER

MET NAVY BLUE/ MET SILVER

MET RED/ MET SILVER

MET BLACK/ MET SILVER

119

Made with FlippingBook Learn more on our blog