2019 Superior Cheer Catalog

 %*115' # 70+(14/ 56;.'  5'.'%6 # %1.14  %4'#6' &'%14#6+10 14&'4+0) '#5; #5  70+(14/5 +0 561%- %*''4

# ^ +P 5VQEM 7PKHQTO %JGGTƃGZ5JGNN

Royal/ Red/ White

Black/ Gold/ White

Black/ Red/ White

Black/ Power Pink/ Met Silver

Royal/ White/ Met Silver

Black/ White/ Met Silver

Navy/ White/ Met Silver

Purple/ White/ Met Silver

Red/ White/ Met Silver›n££Ó™Ç UœˆÃÌÕÀi ܈VŽˆ˜} ™äÉ£ä «œÞÉë>˜`iÝ Ž˜ˆÌ U,>ViÀL>VŽ ÃÌޏˆ˜} U>`ˆiÿÈâiÃ-‡Ó8]ˆÀ¿ÃÈâiÃÓ8-‡ %JGGTƃGZ5MKTV ›n££ÎäÓ UœˆÃÌÕÀi ܈VŽˆ˜} ™äÉ£ä «œÞÉë>˜`iÝ Ž˜ˆÌ UœÜ ÀˆÃi wÌ U>`ˆiÿÈâiÃ-‡Ó8]ˆÀ¿ÃÈâiÃÓ8-‡PAIR WITH BASICS V-Neck Liner #826506 pg 88 | Dare Short #826423 pg 88

SHOWN WITH DECORATION: Layout 5, Handel Gothic Font, Tackle Twill Colors: Royal/White See page 54-55 for decoration information

Black/ Red/ White

Black/ Silver Grey/ White

Gold/ Black/ White

Maroon/ Black/ White

Navy/ Silver Grey/ White

Orange/ Black/ White

Purple/ Black/ White

Royal/ Gold/ White

Royal/ Orange/ White

Royal/ Red/ White

White/ Black/ Silver Grey

Dk Green/ Black/ White

$ ^ +P 5VQEM 7PKHQTO 5WTIG ,GTUG[›n£ÎÈäx U£ää¯ «œÞiÃÌiÀ ܈VŽˆ˜} Ž˜ˆÌ U™ÓÉn «œÞÉë>˜`iÝ «ˆ˜…œi “iň˜ÃiÀÌà U œ˜ÌÀ>ÃÌ VœœÀ VÀiÜ ˜iVŽ ܈̅Vœ˜ÌÀ>ÃÌ ˆ˜ÃiÀÌà UƂ`ÕÌ Ãˆâià -‡Î8] 9œÕ̅Èâià -‡

PAIR WITH BASICS Brushed Tricot Pants #357207 pg 110

16*'4 +6'/5 ;17 /+)*6 0''& 6YQ%QNQT 5JQY 2QO  ›nxÇ£Ç /ܜ œœÀ

BLACK/ BRIGHT GOLD

85717 pg 119

#UKEU Š %JGGT v ›£Ó™™Èx 7œ“i˜¿Ã >˜` 9œÕ̅129965 pg 78

SCARLET/BLACK

85717 pg 119

Size charts for in stock uniforms are listed by product code on page 132. Embellishments available for an additional fee. Call our Superior Cheer Sales Team for embellishment pricing.

52

| in stock

Made with FlippingBook Learn more on our blog