2019 Superior Cheer Catalog

%7561/ "7-

 { č-9 -/ *-

£ …œœÃi ÀˆLLœ˜>˜` v>LÀˆVVœœÀvÀœ“ œÕÀ…Õ}iÃiiV̈œ˜ œ˜«>}i ÇȇÇÇ

Ó …œœÃi iˆÌ…iÀ >Ài˜V… ˆ« œÀ “iÌ>‡vÀii] ̅ˆVŽ ÀÕLLiÀ L>˜`

Î ,…ˆ˜iÃ̜˜iÃ] ÃiµÕˆ˜Ã]>˜` «Àˆ˜Ìà >Û>ˆ>Li] Ãii «>}i ÇȇÇÇ

{ > ̅i -Õ«iÀˆœÀ …iiÀ ->iÃ/i>“ ̜ «>Vi ޜÕÀ œÀ`iÀ

*i>Ãi >œÜ >LœÕÌ Ó ÜiiŽÃ vœÀ «Àœ`ÕV̈œ˜

# ^ 5WDNKOCVGF $QY 1ODTÅ $QY›nΙÈnÎ UǸ LœÜ] x¸ Ì>ˆÃ U9œÕÀ V…œˆVi œv Ìܜ ÃÕLˆ“>̈œ˜ VœœÀÃ

$ 10 .95 ea

A

$ 10 .95 ea

$ ^ 5WDNKOCVGF $QY 6JTGG%QNQT %JGXTQP $QYB

›nΙȣä UǸ LœÜ] x¸ Ì>ˆÃ U9œÕÀ V…œˆVi œv ̅Àii ÃÕLˆ“>̈œ˜ VœœÀÃ

2'4510#.+<' ;174 $19 7/ / - 1-/" -1 č/" -/9 -t

-1 č/" "*/" -

Sublimation Color Options *Colors shown are approximate, for reference only

VEGAS GOLD

OLD GOLD

YELLOW GOLD

TENNESSEE ORANGE

TEXAS ORANGE

AUTUMN ORANGE

LT PINK

PINK SHOCKING PINK

RED BRIGHT RED

LT MAROON

BURGUNDY DK

MAROON

BLUE COLUMBIA ROYAL NAVY PURPLE TURQUOISE TEAL

JADE

LIME EMERALD SPRUCE

BLACK BROWN GRAY

* č-  "/ \ "", č9 6č,9 ,"", , /" ", ,°

Design Options *Shown in Black & White for reference, replace colors shown with your team colors

POLKADOTS

MINIDOTS

MINISTARS

SCATTERED PAWPRINTS

SCATTERED STARS

CIRCLES&STARS

LEOPARD

ZEBRA

STRIPES

72

| bows

Add $1 per bow when ordering less than 6 bows

Made with FlippingBook Learn more on our blog