הפעלת צעדים ארגוניים - כבאות והצלה

"ה אב תשע"ט

כ

2019

26

אוגוסט

לכבוד רב טפסר דדי שמחי נציב כבאות והצלה הרשות הארצית לכבאות והצלה ראשון לציון

שלום רב,

הנדון: הפעלת צעדים ארגוניים

אתמול נועדה פגישה במסגרת מנגנון יישוב חילוקי הדעות הקבוע בהסכם הקיבוצי.

"כמחווה של רצון טוב" אסרתם על יו"ר ארגון ה כבאים הארצי לצאת לפגישה כאמור. בחוסר תום לב, הודעתם בשעה 16:00 באמצעות דוא"ל, על כך שמר אנקורי יוכל לצאת לפגישה שנועדה לשעה 17:00 ב מרכז הארץ (וזאת, כשידוע לכם שהוא במשמרת בתחנת חיפה!). אנו רואים בכך את השלמת ההליך להכרזת סכסוך העבודה מיום 07.07.2019 , על כל העילות הקבועות בו, ובין היתר :  פגיעות בשכר של נציגי עובדים כחלק מרדיפה מגוונת ובלתי נפסקת כנגד נציגי העובדים, עד שיאמרו נואש.  נוש א הרווחה – אתם הגורם המפריע להשגת הפתרון, ואתם אלו המערימים קשיים בנושא.  הפסקת ההחלפות ההדדיות בין העובדים, ועוד במהלך חופשת הקיץ (!), באופן חד צדדי, במטרה להקשות ולהכביד על העובדים.  העברת דור ג' איגודי למערכת שלא הותאמה לתנאי העסקתם, מתוך ידיעה מוקדמת שי ש בכך כדי לייצר פגיעה ודאית בזכויותיהם, בטרם בוצעה ההרצה שהוסכמה מפורשות למול היועץ המשפטי מטעמך!

________________________________________________________________________________________________________________ בית ההסתדרות החדשה*רח' ארלוזורוב 93 ת"א 62098 *טל' 6921378 -03 * פקס' 6960360 -03 * כתובתנו באי נטרנט: www.hmaof.org.il mail: Sigall@histadrut.org.il -E

Made with FlippingBook - Online catalogs