Nykøbing F. - Beslaglæggelse af Nørre Skole, 3. maj 1945

865.8.

Maj 1945.

Det indberettes herved, at den tyske Værnemagt den 3. ds. har beslaglagt Nørre Skole, der af de danske Luftværnsmyndigheder blev anvendt som Opsamlingssted og Luftværnskvarter for Social- tjenesten., Sorteringsstation for Gasforgiftede, Station for Tek- nisk Tjeneste, og efter Beslaglasggeléen af Byskolen tillige som Sanitetsstation. Det vil blive vanskeligt at finde Bygninger, der er egnede til disse Formaal, men det forsasges at fremskaffe andet Kvarter. Endvidere har den tyske Værnemagt beslaglagt Odd Fellow Logens Bygning i Rosenvænget. Denne Bygning blev anvendt som Opsamlingssted og Luft- værnskvarter for Socialtjenesten, her var endvidere oplagret 15o Papirmadrasser og 15o Soveposer-modtaget af Statens civile Luftværn. Disse Effekter har den herværende tyske Sanitetsaf- deling - uden forudgaaende Forhandling med Luftværnschefen - fjernet og taget i Brug til saarede tyske Soldater. Denne Handling er paatalt overfor den ledende Sanitetsof- iicer, der stærkt beklager det skete, og paa Forlangende herfra har lovet at fremskaffe en Beslaglæggelsesordre paa de omskrevne Madrasser og Soveposer. Naar Beslaglæ&gelsesordren modtages, vil den omgaaende blive tilsendt Statens civile Luftværn til videre fornøden For- anstaltning. P. B. V

Til

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker