Intern reglement OZK

INTERN REGLEMENT DIENST OPPAS ZIEKE KINDEREN

Oppas zieke kinderen (OZK) is een dienstverlening voor werkende ouders van zieke kinderen van 0 tot maximum 14 jaar. Wanneer een kind plots ziek is en een ouder niet voor opvang kan zorgen door een beroepsactiviteit (buitens- of binnenshuis), dan kan de ouder – mits het voldoen aan een aantal voorwaarden – een beroep doen op een professionele oppasser. Artikel 1 . Dit interne reglement is van toepassing van zodra de oppasser van Solidariteit voor het Gezin zich aanmeldt op het adres van het zieke kind. Artikel 2 . De dienst OZK kan enkel worden ingeschakeld wanneer een of meerdere kinderen binnen hetzelfde gezin daadwerkelijk ziek is/zijn. Een oppasser is geen babysitter, noch een huishoudhulp. Een arts moet de ziekte per kind vaststellen. Artikel 3 . Oppas voor een ziek kind is enkel mogelijk indien de aangesloten ouder(s) een beroepsactiviteit uitoefent of een opleiding volgt. Gedurende de opvang zijn enkel de oppasser en het zieke kind in de oppasruimte aanwezig. Een uitzondering is mogelijk indien een ouder gehospitaliseerd wordt of indien een ouder op hetzelfde ogenblik als zijn kind(eren) ziek is en niet voor hem/hen kan zorgen. Artikel 4 . Om de dienstverlening OZK aan te bieden, heeft Solidariteit voor het Gezin een aantal documenten nodig. De ouder overhandigt bij voorkeur bij de aanvang en ten laatste op het einde van de eerste oppasdag de volgende documenten aan de thuisoppasser: • Kleefbriefjes van alle gezinsleden • een medisch attest (doktersbriefje) dat de gevraagde oppasperiode verantwoordt. Indien er nog geen medisch attest is, kan de ouder zich in orde stellen door op de eerste opvangdag, tijdens de aanwezigheid van de oppasser, een huisbezoek van een arts aan te vragen en hiervoor een gepaste vergoeding te voorzien. Artikel 5 . Een oppasdag duurt maximum 9 uur. Artikel 6 . Een verlenging van een aanvraag is mogelijk, voor zover dit het maximum aantal toegestane dagen/uren door de mutualiteit niet overschrijdt. De ouder kan hiervoor contact opnemen met de dienst OZK via het nummer 078 05 51 00 , vóór 18 uur op de dag voorafgaand aan de oppas. Na 18 uur is het niet meer mogelijk om een opdracht te wijzigen.

Artikel 7 . Een annulatiemoet minstens 24 uur voor de aanvang van de oppasdag gebeuren. Gebeurt dat niet, dan kan een administratiekost van 50 euro aangerekend worden aan de ouder. Artikel 8 . De oppasser wordt enkel belast met de zorg voor het zieke kind waarvoor een aanvraag werd ingediend en is niet verantwoordelijk om voor andere kinderen te zorgen, tenzij voor die kinderen ook een aanvraag gedaan werd. De aanwezigheid van niet-zieke broer(s) en/of zus(sen) zal worden doorgegeven aan de mutualiteit en in mindering worden gebracht van het aantal oppasdagen waarop het kind recht heeft. Artikel 9 . De oppasser is verzekerd met betrekking tot burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen. Schade toegebracht door een kind wordt niet gedekt door de verzekering. Artikel 10 . De ouder verschaft aan de oppasser alle noodzakelijke inlichtingen in verband met de ziekte van het kind en wat het kind mag en kan doen. Hij/zij vult de medicatiefiche in voor de oppasser. De ouder geeft ook een of twee telefoonnummers door waarop de oppasser hem/haar kan bereiken. Artikel 11 . De oppasser is aanwezig in functie van het zieke kind. Dit houdt in dat zij observeert, zorgt voor toezicht, maaltijden, verzorging, toediening van medicatie en aangepast spelaanbod. De oppasser doet geen huishoudelijke taken. De oppasser brengt, bij de terugkomst van de ouder, verslag uit over het verloop van de voorbije dag en de evolutie van het zieke kind. Artikel 12 . Huisdieren verblijven in een andere ruimte dan degene waarin de oppasser en het zieke kind zich bevinden. Een huisdier kan de oppasser ervaren als een bedreiging voor het kind. Artikel 13 . Het verlaten van de woning met het kind is in de regel enkel mogelijk mits toestemming van de ouder(s), met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 14. De ouder zorgt er wel altijd voor dat – in geval van nood – de oppasser en het zieke kind het huis op een gemakkelijke manier kunnen verlaten. Een (reserve)sleutel achterlaten strekt tot aanbeveling. Artikel 14 . Indien een parkeervergoeding gevraagd wordt in de straat waar de oppas plaatsvindt, voorziet de ouder indien mogelijk een parkeerplaats waar geen kosten voor nodig zijn (oprit, garagebox, …). Gaat het over een zone waar een parkeerschijf mag gebruikt worden, dan is het toegelaten dat de oppasser de woning verlaat om de parkeerschijf aan te passen zonder de veiligheid van uw kind in gevaar te brengen. In dit geval is de ouder verplicht om een (reserve) sleutel te voorzien.

gezins- en bejaardenzorg | thuisverpleging | kinderzorg | woonzorg | huishoudhulp | vrijwilligerswerk

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online