นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล

S P E C I A L I S T P L A S T I C S U R G E O N Dr.Thananchai

นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ผอ.ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด

นพ.ธนั ญชั ย อ ั ศดามงคล

ว. 35094

แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ผู  อำนวยการศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ. บางมด

EXP E R I ENC E • 2558 - ป จจุ บั น • - แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง โรงพยาบาลทหารผ านศึ ก - แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง โรงพยาบาลตำรวจ - แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ. บางมด - รากยวนำอูผ

C E RT I F I CAT E

Member of the Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand.

Member of the Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand. • Diploma Certifying Proficiency in Medical Practice in the subspecialty of PLASTIC SURGERY, 1st July 2015. By virtue of the authority vested under The Medical Council. •

มางมาวคมรรกยลัศยนูศ

รพ. บางมด

-

งตแกตยทพแยลัศมคามสกิชามส

ยทไศทเะรปงหแยวสมิรสเ

-

งตแกตยทพแยลัศมคามสกิชามส

ยทไศทเะรปงหแ

• 2553 - 2558 •

The Higher Graduate Diploma (Cinical Medical Sciences), April 20,2011 from Mahidol university, Thailand. •

-

นา บำจะรป ยทพแ

ง ตแกต รตสาศยลั ศ าขาส

ชาริริศลาบายพงรโ

EDUCAT I ON

• 2545 - 2550 •

- แพทย ศาสตร บั ณฑิ ต คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ราชพยาบาล มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล (เกี ยรติ นิ ยม อั นดั บ 2) CONTAC T

747 RAMA II ROAD, BANGMOD, JOMTHONG BANGKOK 10150 02 867 0606 call 1200 Dr.Thananchai Bangmod Aesthetic Center bangmodaesthetic.com

ผลงานตี พิ มพ

วารสาร “ The International Journal of Lower Extremities Wounds ” หั วข อ “The Healing Effect of Low-Temperature Atmospheric -Pressure Plasma in Pressure Ulcer A Randomized Controlled Trial” ตี พิ มพ เมื ่ อ 31 สิ งหาคม 2559 Apirag Chuangsuwanich, MD, Thananchai Assadamongkol, MD, Dheerawan Boonyawan , PhD ht tp://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1534734616665046

การบรรยาย

แพทย รั บเชิ ญบรรยายในงาน “ 27th Annual Meeting of The Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand ”

nedloG layoR ราคาอ ณ 0652 มคาวนัธ 1 – นยากิจศฤพ 03 ีทนัวงาวะร

อขวัห eelibuJ “ How I do it? 36 cases Gluteal augmentation with silicone implants ”

แพทย รั บเชิ ญบรรยายในงาน “ 1st Congress of the Asian Wound Care Association (AWCA) ” วั นที ่ 28 มี .ค. 61 ณ ร.ร. Berkeley

นางนใยายรรบญิ “ The 28th Annual Meeting of The Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand and The Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand 2018 ” ต 71  ี ทนั ว อ ขวั ห “ Dual plane gluteal augmentation with Silicone Implant : How I Do It? ” ชเบั ร ยทพแ

yelekreB .ร.ร ณ 1652 มคาลุ

ชเบั ร ยทพแ ยอ นุ ยาอ ร อยล านสู  อาเซี ยน หั วข อ เจาะลึ กธุ รกิ จ ความงามของเมื องไทย ออกอากาศทาง

รากยารนใยายรรบ ญิ

8552 นยายนัก 02 ีทนัว TOCM 9 งอช

แพทย รั บเชิ ญ บรรยายในรายการ THE FACE THAILAND Season 2 งวช Master Class วิ เคราะห ใบหน าของผู  เข าแข งขั น 4 คนสุ ดท าย

9552 มคารกม 2 ีทนัว 3 งอช งาทศากาอกออ

รากยารนใยายรรบ ญิ ารตนั มบั ลค

ชเบั ร ยทพแ

งอ ชงาทศากาอกออ 5

19 พ.ย. 58 : ศั ลยกรรมดึ งหางตา 23 พ.ย. 58 : ศั ลยกรรมหน าอก

รากยารนใยายรรบ ญิชเบัรยทพแ BEAUTY PLUS

งอชงาทศากาอกออ NATION TV 22

บบพ ี ทาหญั ป 6 !! ษิ พำทมรรกยลั

มรรกยลั ศำทรากกาจยอ

12 ม.ค. 60 : 19 ม.ค. 60 :

6102 ีป ติฮดอยมรรกยลัศบัดนัอ 6 ปุรส

5 ม.ค. 59 : 26 ม.ค. 59 : 6 ต.ค. 59 : 17 ต.ค. 59 : 1 ธ.ค. 59 : 8 ธ.ค. 59 : 15 ธ.ค. 59 :

" ติวีชนยีลปเมรรกยลัศ " ณรากบสะรปรชแ

มรรกยลัศรากยวดุยาอดล ิตคมดุอนใานหงรคโ 6102 ีป มรรกยลัศะลแ มางมาวคดนรทเทดเพัอ 06 .ค.ีม 2 :

งึตงตเหใานหวิผ นยีลปเยัวนอยานหงึด มรรกยลัศ

นานนืฟกัพงอตมไ

จใวัหงอขงาตานห อืค าตงวด

? มไอืรหงิรจ บัทอลบิสถรนอืมหเบ็จเ กอานหมรรกยลัศ

? มไอืรหงิรจดไงฮเวงหโมิพเ กอานหมรรกยลัศ ขลเวัตงยีพเน็ปเุยาอหใสัหรดอถ ยัวนอยานหงึด รไงายอมรรกยลัศจใพมิพมิยยอระลแยวสกูมจ 20 เม.ย. 60 : 4 พ.ค. 60 : 18 พ.ค. 60 : อ

จใบัทะรป็ก ๆ รคใีทหนสเ ยวสกาปีฝมิร

ก  มแณุ คบั บฉมางมาวคมฉโพั

6102 lanoitanretnI .srM บั

? กีอกแวลแกแงอตงึถ วลแกูมจมรรกยลัศำทมไำท

ิตาชมรรธน็ปเงายอนดเดดโานหบใหใ ปูรดไยวสวยีรเานห ขไกแมรรกยลัศ 06 .ย.ิม 8 : 06 .ย.ิม 22 :

? มไอืรหงิรจยัภดอลปนวดงรเนัมขไดูดราก

22 ธ.ค. 59 : 29 ธ.ค. 59 :

"ยวสกพโะสมิรสเ" ณรากบสะรปรชแ ”านหงึดมรรกยลัศ“ !!! มหใติฮดนรทเ

20 ก.ค. 60 : 24 ส.ค. 60 :

จ็รเำสมาวคกาจาลเงอืรเมวร

"ติวีชนยีลปเมรรกยลัศ "

งึตงตเหใานหวิผนยีลปเุยาอดล

รากยารนใยายรรบ ญิชเบัรยทพแ ครโูสนค งอชงาทศากาอกออ Thai PBS

21 ก.พ. 61 : ทำศั ลยกรรมอย างไร ไม ให ถู กหลอก 22 ก.พ. 61 : ศั ลยกรรมแก หนั งตาตก 27 ก.พ. 61 : ศั ลยกรรมจมู กทำไมต องแก แล วแก อี ก

รากยารนใยายรรบ ญิชเบัรยทพแ THE BEAUTY BY BANGMOD

5 งอชงาทศากาอกออ

: มาสำรวจจมู กตั วเองกั น : ถุ งใต ตา ยกหางตา : การดู ดไขมั นให พอดี และปลอดภั ย : ลดอายุ ด วยวิ ธี ดึ งหน า : เสริ มหน าอก เสริ มเสน ห : วิ ธี เสริ มคางให ได ผลลั พท ดี ที ่ สุ ด : โครงหน าในอุ ดมคติ

: ริ มฝ ปากสวยด วยเทคโนโลยี ทางการแพทย : เสริ มจมู กอย างไรให เข ากั บใบหน า

25 ก.ย. 59 2 ต.ค. 59 9 ต.ค. 59 16 ต.ค. 59 23 ต.ค. 59 30 ต.ค. 59 6 พ.ย. 59

13 พ.ย. 59 20 พ.ย. 59 27 พ.ย. 59 4 ธ.ค. 59 11 ธ.ค. 59 18 ธ.ค. 59 25 ธ.ค. 59

: การศั ลยกรรมรั กษาโรค : ศั ลยกรรมอกใหญ ให เล็ ก : ศั ลยกรรมตา 2 ชั ้ น สำคั ญอย างไร : ศั ลยกรรมหู : ศั ลยกรรมสะโพก เสน ห สร างได

ผลงานเด น

มางมาวคมรรกยลัศดัตาผ tfilecaF lluF บบแ านหงึด

มางมาวคมรรกยลัศดัตาผ

รอบดวงตา

Mr.Henry Tochtermann

ลคงมาดศัอ ารศกเ .ญพ

) ยีลเรตเสออวาชรกวศิว (

( มารดา )

มางมาวคมรรกยลัศดัตาผ

มางมาวคมรรกยลัศดัตาผ

นัชงอสาต · กูมจมิรสเ ·

ิติม 3 บัจะรกกาป

นัชงอสาต · กูมจมิรสเ

·

กูมจมิรสเ · กพโะสมิรสเ

·

กอานหมิรสเ · นัมขไดูด

) าตกุตณุค ( ชารณรรวุส รคัภาภิฐณุปณุค

) ยุยณุค ( ิริศมิฉ าชิธนัก .รด

บบแงาน/งดสแกัน/าราด

Mrs. International 2016

มางมาวคมรรกยลัศดัตาผ กอานหขไกแ ·

คุ ณตระการตา นพวงศ ( คุ ณหมิ ง ) Mrs. World Noble Queen International 2017

ผู  ก อตั ้ งโครงการ “ สวยด วยใจ ” ออกหน วยแพทย เคลื ่ อนที ่ รพ.บางมด ราดนั กรุ ทน ิ ถนใยว ป ู ผอื ลหเยว ชาษกั ร

วหโนาดพเงวหแกาปยวปูผาษกัรดัตาผะลแ

รากงรคโงัตอกูผ “ HAPPILY EVER AFTER BY BANGMOD ” ศั ลยกรรมความงาม เพื ่ อเสริ มสร างโอกาสให แก บุ คคลทั ่ วไป ติ วี ชนใจ็ รเำสมาวค ู สปไำนอ ื พเจใน ั มมาวคงา รสมิ รสเรากงอ ต ี ท

รากงรคโงัตอกูผ “ THE BEAUTY ”

มางมาวคมรรกยลัศ งอืรเะารพเสากอโดาขตแษศเิพถรามาสมาวคีมีทูผกแหใ

กอนยาภณษกัลปูร

• • • • •

ดัตาผรากนคดิคมวรูผยทพแ ” ดมงาบคินคทเ “ ีทมรรกยลัศราก

ิตาชมรรธน็ปเะลแ ว็รเยาห ยอนบ็จเ ก็ลเลผแ

ดัตาผราก นคดิคมวรูผยทพแ ” ดมงาบคินคทเ านหงึด “ ( Facelift by Bangmod SMAS technique ) ดัตาผรากนคดิคมวรูผยทพแ ” ดมงาบคินคทเ นัชงอสาต “ นในาดกาจำทรอซเลเชใบบแ ( Scarless Upper blephalop-lasty Bangmod technique ) ดัตาผราก นคดิคูผยทพแ ” กพโะสะลแนกมิรสเ “ แบบ Dual plane” ( Dual plane gluteal augmentation with silicone implant ) ดัตาผราก นคดิคูผยทพแ ” ิติม 3 บัจะรกกาป “ กาปีฝมิรงรทปูรบัรป

)elcrebut pil detnemguA ( กามกาปีฝมิรอืนเดัตงอตมไบบแบ็ยเรากยดโ

T V P ROGRAM

THE BEAUTY by BANGMOD : ช อง5

คนสู  โรค : TPBS

BEAUTY PLUS : NATION TV

THE FACE THAILAND : ช อง 3

C E L EBR I T I E S

ตุ  กตา : ปุ ณฐิ ภาภั คร สุ วรรณราช นั กแสดง / นางแบบ

ดร. ยุ  ย : กั นธิ ชา ฉิ มศิ ริ MRS. INTERNATIONAL 2016

ตาสองชั ้ น · เสริ มจมู ก · ปากกระจั บ 3 มิ ติ · เสริ มสะโพก · เสริ มสะโพก

นัมขไดูด · กอานหมิรสเ · กูมจมิรสเ · นัชงอสาต

เมย : วริ ศรา ตั ้ งสุ วรรณ MISS GLOBAL LAOS 2017

งอเวัตลแูดรากีธิวำนะนแำคอขะลแ มางมาวคาหญัปาษกึรป

กรุ  งกริ ๊ ง : รั งสิ มา ศฤงคารนฤมิ ตร ผู  ประกาศข าว กูมจกีปบ็ยเ

หมิ ง : ตระการตา นพวงศ Mrs. World Noble Queen International 2017

กอานหขไกแ

S EM I NAR S P EAK E R

POCKE T BOOK

นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ผอ.ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด

H I S TORY

ศู นย ศั ลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด หรื อ Bangmod Aesthetic Center เป นศู นย ศั ลยกรรมความงามครบวงจรแห งแรกของประเทศไทย และได รั บการยอมรั บว าเป นศู นย ศั ลยกรรม ความงามชั้ นแนวหน าของประเทศ เป ดให บริ การมากกว า 30 ป ตั้ งอยู  ชั้ นที่ 12 ของโรงพยาบาลบางมด ทางศู นย ฯให บริ การศั ลยกรรมความความงาม โดย ที มแพทย ผู  เชี ่ ยวชาญเฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง , A( ยั วอละช รตสาศชวเนา ดงาทะาพฉเ ยทพแ , งั นหวิ ผนา ดงาทะาพฉเ ยทพแ ทะลแ )gnigA-itn

 ณรากบสะรปกามนางมี

ไงรตงา ยอ ำนะนแำค ด ดยี อเะลยดโาษกั รรากนใามงรตป และนวั ตกรรมทางการแพทย รวมถึ ง เครื ่ องมื อทางการแพทย ที่ ได มาตรฐานสากล ปลอดภั ย สร างความ นานวายงายอามรากิรบบัรูผหใจในัม า ดงาทะาพฉเญาชวย ี ชเ ู ผ ยทพแยลั ศมี ท  ป 03 า วกกาม ณรากบสะรปยว ด านฒั พ ดไ ง ตแกตมรรกยลั ศน  ดไนจาษกั รรากคิ นคทเ ”ดมงาบคิ นคทเ“ ดมงาบลาบายพงรโมางมาวคมรรกยลั ศ ยนู ศงอขงาทะาพฉเคิ นคทเน ปเง ึ ซ หใะลแ ๆงา ตาหญ ปพาภส หะารคเิ ว ลแู ดราก หใะจ ี ท คิ นคทเยว

ด วยการผ าตั ดที่ ใช  เทคโนโลยี สมั ยใหม ที ่ ตอบโจทย ในเรื่ อง แผลเล็ ก เจ็ บน อย หายเร็ ว และ เป นธรรมชาติ เช น การทํ าตา 2 ชั้ น ด วยวิ ธี เฉพาะที่ นํ าเลเซอร มาช วยในการผ าตั ด และเย็ บจากด านใน ซึ่ งวิ ธี นี้ จะช วยลดความเจ็ บ

นใยาภดไานหงาลถรามาสะลแ รวาถดไูยอ ิตาชมรรธบบแาตนัชดไหใำท นตนปเ นัว 1

รวม ความประทั บใจ

ำท น อย พอดี

ยิ่ ง

ปลอดภั ย

ยิ่ ง

ยิ่ ง

นปเกอืลเ

ยิ่ ง

นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ผอ.ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online