นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล

นพ.ธนั ญชั ย อ ั ศดามงคล

ว. 35094

แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ผู  อำนวยการศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ. บางมด

EXP E R I ENC E • 2558 - ป จจุ บั น • - แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง โรงพยาบาลทหารผ านศึ ก - แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง โรงพยาบาลตำรวจ - แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ. บางมด - รากยวนำอูผ

C E RT I F I CAT E

Member of the Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand.

Member of the Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand. • Diploma Certifying Proficiency in Medical Practice in the subspecialty of PLASTIC SURGERY, 1st July 2015. By virtue of the authority vested under The Medical Council. •

มางมาวคมรรกยลัศยนูศ

รพ. บางมด

-

งตแกตยทพแยลัศมคามสกิชามส

ยทไศทเะรปงหแยวสมิรสเ

-

งตแกตยทพแยลัศมคามสกิชามส

ยทไศทเะรปงหแ

• 2553 - 2558 •

The Higher Graduate Diploma (Cinical Medical Sciences), April 20,2011 from Mahidol university, Thailand. •

-

นา บำจะรป ยทพแ

ง ตแกต รตสาศยลั ศ าขาส

ชาริริศลาบายพงรโ

EDUCAT I ON

• 2545 - 2550 •

- แพทย ศาสตร บั ณฑิ ต คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ราชพยาบาล มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล (เกี ยรติ นิ ยม อั นดั บ 2) CONTAC T

747 RAMA II ROAD, BANGMOD, JOMTHONG BANGKOK 10150 02 867 0606 call 1200 Dr.Thananchai Bangmod Aesthetic Center bangmodaesthetic.com

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online