CNB Jaarverslag 2018-2019

Inhoud

Bestuursverslag 2018/2019 Kengetallen CNB 2014-2019

6

Over CNB

8

Organisatie- en bestuursstructuur

11

Coƶperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.)

12

Verslag van de raad van commissarissen

14

Verslag van de directie

17

Jaarrekening 2018/2019 Geconsolideerde balans

28

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

30

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

31

Toelichtingen

32

Enkelvoudige balans

44 46 48 53 53

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

Toelichtingen

Winstbestemming/verwerking resultaat

Statutaire aansprakelijkheid

Overige gegevens Controleverklaring

55

CNB JAARVERSLAG 2018-2019

CNB JAARVERSLAG 2018-2019 3

2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online