The Sentry: Volume 05, Issue Orientation

=;J?DLEBL;: 69K:;DL;H

&DPSXV7R'R/LVW

53-I-'I .#1-,$I 1I+ 44-/-

@e_dWYbkX#<_dZj^[cedCoBodn

, I$ 5-01/I I*%14,I5)I#-$%5-

9ecfb[j[j^[B;7FFhe]hWc

4-#I0 'I I,%4G 7jj[dZWB$;$7$:$mehai^ef /-I 1& 4&-,I I+5!%$ 7jj[dZWYWcfki[l[dj

53-II,1..-#-+-IlI,1$+ &-#I) %#I!$$1 $ 9^[YaekjWIjefI[hl[[l[dj

!#-!#-I) %#$-4. I . #I I 41.-I . I,1$+ &-#)I ,I 15!+G

Made with FlippingBook Learn more on our blog