Telefonnøgle Næstved 1962

A/ TELEFON /s m nvnn

*> w ■ T > 1 ■>“*

Telefon 720782

Ejendomsmæglerfirma Aveltorv 11 Ftabl. 1919

|! ^2 C J-.v, ■

HOFFMANN AXCLTORV-NÆSTVEO TLF. 72 mno H. O. BIRKSTED A/s 791finn Trælast og bygningsartikler — Næstved Mortolværk f L IU U U fi

O

y • \ * *• *;

li il O S 2 j? IIJj < O £.2

W

KUL KOKS OLIE

kfflw

Næstved Kulimport CARL SEVERINSEN \

LARSENS EFTF. PETER ANDERSEN A S BRÆNDSELSOLIE ti

i ■ «" ■: w’' ’i

# m r ISa i

L-OLIE

fr»

*,• ’

1

I

4 '

NASTVED KUL & KOKS KOMPAGNI LONDON MAGASIN ySfacfymé&ndå sfe* tr ø? eØteynf cstfqpaAtsi NÆSTVEør TELEFON

ØM M

L

\ • „ 11

-te « n tj 4f^j

V /*

»

BRÆNDSELSOLIE

»itfirl* UHi J

•Ifå. rtrfimift

!\a‘Hist*tl »|f O mm ^ iin IVIrloiimiKlr tt« llmiflelwliiileiitler Kontor: Gøycrnes (iaard, Axeltorv 6, telefon 720968 • 720931

... I etten inlerenne — betttfl el nietllem #af Dansk Revisorforening N« teailiir*! IairrevIwir«* I antler iMtufwriitir »ir res Klon AUTOMOBILER 79 oi aa KØB - SALG ■ BYTTE I L 0 *T OU HENNING CHRISTENSEN - HVEDEVÆNGET 34 ■ NÆSTVED

72 2877 Telefon 7214 20 NÆSTVED KUL OG KOKS KOMPAGNI As D« lorened« Bentinimportører A/S Naatved distrikt

SE IND TIL NÆSTVEDS » tøjeksphh «

1 olerinttee t Telefonnøglen, tlf. 7209 68 Gøyernes Gaard, Axeltorv 6

PF. Christensen s Søn A/s iA/tJhJbtkJb NOR. FAAIMAGSVEJ 29 NÆSTVED TELEFON 720603

TELEFON 72 2165 hvor godt herre- og drengetøj SÆLGES BILLIGT FLERE og FLERE går nu I Vinhusgade FORDI: Det er en fordel såvel hvaiifets. som prisnuessigt et hendie i

N O, I

f » S ■IW'W *

' t '' ft , „i,, , jmm IL f

lejen solid

I N G

PRES

1'

KALUNDBORG KALUNDBORG SKIBSHANDEL TH MØLLER A S TILP. itt-*t8B

KORSØR

RINGSTED ? AOCLMAGtR tJN WEST ele . sat, tføi

OP

TM RASMUSENjt HÆLASTEORRETNING ILT. 13

HOLBÆK

m

KØBENHAVN

VINHUSGADE 4 . NÆSTVED

HOLBÆK TRÆLAETHANDEL A S TELE 114 1401

DÆKKØ PRESENNING KOMPAGNI A S OLENTEVtJ 4* 91 TELE ÆGIR Wl!

NR FORI.

Nl€klll»H4kt:’IMkl««' Benyttes, mlr man \+d, hvor en abonnent bor, men ikke er klar over, umier hvilken central man skal .utfie.

lltkalnks:ikttir Prmtm amtskommune, Næstved og Herlufsholm kommuner og Sorø amt °l**»S*>M*rnp er revideret primo Januar 19B2, men da i*cma:ril» i marta, vil udvalgnbesiPttelarrnp ølter i/4 undprgå v der skal være valg Isse ændringer. uml Amtmand over Præsts amt: 8. Weehsclmarm, tlf. 721400, prtv. 722401. Amtakontoret på Amtagaarden: Kredslæge: Hllmer Rasmussen, Vording­ borg, tlf. Vordingborg 822. Amtstuen (stempelpaplrudsalg): Axeltorv, Baltlcagården. Kontortid 9-12 og 13-15, lørdag 9-12,30. Tlf. 723262.

Everdrup 8andvrd Koat redo Kostrædo ell. Lundby Lundby Næstved. Rislev. Breg- nchjcrg ell. Skelby Næstved Tappernøje Næatclsø Kys* Lundby Nyland Vesterborg Mcnstrup Lov Lov eller Veaterborg RI h I ov eller Skelby Hlndebjarg Lundby Næstved Rude Toksværd Glumsø eller Tyvelae Glumsø Tappemuk* Olatrup. Konsmark eller Toksværd Tybjerg ell. Herlufm. I ætv Ttikaværd Toksværd Ilorlufmagle i mø olier Glums ff Skelby Gunderslev Nyland eller Vesterb. Kttstræde. Veaterborg eller Hammer Hammer olier Baors« Fuglobjerg Nastels«! eller Næstved Nuddokær Kyso Næstved Hyllinge Glumsø Næstved eller Nyland Tappemøje «ll*r Kverdmp Handved Noddekær Næstv. ell. Karrebtrksm lllndebjerg Tappem. ell Everdrup Tappem. ell. Everdrup Everdrup FuglebJ. ell. Gunderslev Everdrup Menstrup Herlufmagls al. Tybjerg Næstved Lov Næstved ell. Nyland lappernøje Kyse Kverdmp Nyland Lundby Hyllinge I lummer Monst nip ell. Sandvod Hortufmagl* Hot lul mag le ell. Skelby Tybjerg Glumsø eller Tyvela« Hkeiby Kys* Hud* Nyland Tokøværd *11. Hennode Lov eller Ve*tert»org Karrebæksminde Glumsø l'uglet.jerg Tyveløø Næstved. Rislev siler „ k'enamark Næstved Lundby Kyse Næstved »Iler Konemark Hvlnøland Toksværd

Krympllnge ....................... Kvistemark Kyllebæk Ilnss Køng ...................... ............ Km# Flaakholm.............. Hadby *•••■»••••«**•*«•*••••««••* Lille Na'stvcd .................. Llllø-Rottlngo .................. Lille Tved* Lund ................................... Lundbytorp ................ . læmnode ....... .................... Marbjorg Huse ................. Marvode 8ogn .................. Mogenstrup ....................... Myrup ........... ..................... Naaby I .andsby ............. . Noble ........... ................. Nebletorp .,....................... Ny Holsted ...................... Nyrup ................................ Nr. Tved* ......................... Ns'sby ........................ ....... Nænbyholm ...................... Nr. Smidatrup ................ . Olatrup .............................. Gnip ........ Poderet rup ........................ Itavnsbjerg........................ Rmmstrup ........... ............. thaunstrupe ..................... ItOKorup ............................ Højnet nip ......................... Rettestrup ........................ ltlng. Hammer ............... {}!"by................................. ......... Naltø Bkovfogedbolig..;... saltø Hovedsunrd ...... ”[l,,dl»y......................... Slpperup .. oltn 1 »*•♦•••••*•*0* •j SJolta Strand f Skafterup .......................... Skaverup .................... Btiortlng* .................. “nest ro Overdrev ... Snaæra Mark . ... tsr?.. ■siir.c* .............. Htore Uøttlnge Z2ZTZ StubliiiruD Størllng. I«ndaby svendgtfMft . Hværdborg ... ................ Svin* ................. .................... ...................... Taaatrup , ................ grar. .......... Torpe . ..................... Ttælløae ............ Tybjervtiii* M"*'" Tyvelisi ."ZZ',2 .......... Ulatiup .......... Vallonsved ...... ............. Vindenip ..................... VIndst rup ..................... Vt angst ruu ..................... vrodsie« ................. ****••►♦*•*»♦**••*»* | Ydemæ* Ø«ger Hus*....................... Ollorun *................. Ovenip ............................ . ....... Btenakovon Ha Stenstrup Vealer Eged#Ti.............

Næstved Tappernøje .. Gkimae ell. . Næstved eil. . Nviand

Amlmip .......... ........ A ap I'I p .................... Aase ......................... AM«*drifta ............... Atbrdmtrhovf'd ...... Ågerup ..... . Arlns« ...................... Arlotetorp landsby Ankov ........ .............. Att«rup ................ Avet si .................. . Basnæs Lunde' j ..... Pavelse................. Bendslev .................... Bissorup ......... .......... Ulstrup...................... KlAntfdev .............. llondarup ......... ........ Bomakko ............... Borup IWnié .......... ..... Brandelov................ Bmloshave .............. Bronip ..................... Broderup ,................ Bmdemp Højskole Bckkrskov ............. Begobask .................. ...................... Dybsø ...................... pyrltv ..................... Dy»f««i ..................... gngvlMoft« ............. Engclstrup .............. Ene .......................... Eupplund Huse Fsanjp ........ ............ Pensmark ...... Fodby ............ ®arnd"^:;: Farsie*™,.:::;;;::-;............ Gavn* Baroni ^l«i*d ........................ Herdrup ......... . pistmie......... ................... trlmstrup .. .. Grumløse ......... ...... *..... Oudorup ........ Landsby.;"" Ojdstrup............ llunlnr . .. IjHldafferlUle Haldaumnagi* ___ “**•* Hamtnerhuse ........ Hostrup .................. , ** ' llavnskov ...... iiaar-.*r': Hollo*‘* liandsbv BSSBS*?2*«" Hoine-ftipperup Holsted ___ llolstrins Minde Hundatrup Hylirated .................. HusmantUmart Hu**"'; lirtkkfrdp ..... tlsløro Huse " " Hsjbierp ...... “ JSrtiiW , ........ . Jwistrup Iltt«................ SK"*...... : Kaibyrt,;;;;;;...............— Ktlksrup ., pwWi........... Kfcrrrbwkgtorp Kastn.ii KirkMa— ;oy hu «";.;;...... &8&?.... Z :: Kobberbakken 2 ......... »OOSStSd . ........ Krumrornip ................... .......... PladsAJt ... Plrmstofte l'lintemos«

Tyrol*« Nyland

Everdrup Tappem. Everdr. . Tok sværd , Næst risø . Tiipprmsje . Mrnstrup . Tappem. e!! . Everdrup Evordrup eil. Tappernøje Lov. NæatelM. Svinøtand Haarse Toksværd eil. Everdrup Glumsø oli. Tyvelae Evordrup Karrebæksminde Lundby L»v Næstved eil. Ken.ttnark Næstelsø Fuglebjerf Evordrup Næstv oli. Brsfnsbjsr« FiiKlebJerg Sandvod Hvllingr ell. Tuglebjer* Nyland Hcrlufmagle Bislev H.tarse Næstved Hlndebjærf Næstv. oli. Brepnebjery Gimdoraiev r Skejby Tok*v»rd Sandvod ell. Ung .!«». Fuclebt. ell. Haldagor J* uglebj. ell. Ilaldagor liainmor Hlndebjærg dl. haars* inning* Nit styftl ell, Pen*mark H< i luftuagle Tybjerg ”^>u,rn- •«. FWistnark Hk cl by, Bislev ell Kyse Næstved t II. Fensmark G! »trup i*Vnsmafk Næstved J; uglebjerg t unde ritlov Vosforhorg Hyllinge Ski-1 by NmSvS* °Utrup Frnatttarh K«rrob«k*mind* «'i2arM* *“*r Hyllinge . Sandvod . Sandvod Kvordmp . Glumsø Tybjerg . Nyland . Glumsø ell. Bkclby . Kuplfbjerf . Rudo . Næstv. eil. Brt^mcbjerf . Lov . Næstelsø . Næstved eller Kat robækamlnde . Nyland eil. Kønnede Hammer Ha dved Glumsø ?> bjetg N "stræde

Kontortid 9 16, lordag 9-13, tlf. 721400 Amtarådflsckr et*r og kontorchef, cand. Jur. F. H. Højrup, tlf. privat 721141. Skolorådasekretarr, skolcfondttbogholder og amtafuldmægtig cand. Jur. K. Dam. b»k. tlf. privat 721079. 8koledircktlona- sekretrer, akolefondnkaaaerer og amta- fuldnubgtlg, cand. Jur. E Mlchaclsen, tlf. privat 721788. l'ræst« AmterAd Frøhandler Niola Hansen. Herfølge, tlf. Herfølge 54. Gdr. Jens Aage Larsen, Eb« boskov. Fakse, tlf. Fakse 60. CMr Kr. Andersen, Baarse, Præstø, tlf. Baarsc 48. Pdst. Carl Jensen, Ørslev, Vordingborg, tlf. Ørslev 20. SognerAdsfmd. E. Jensen, Fakse, tlf. Fakse 230, privat 272. Sogne- rådsfmd. H. P. Hansen, Fonsmark pr. Holme-Olstrup, tlf. Fensmark 77. Land* mand Verner Farsen, Herluflllte, Her­ lufmagle, tlf. Herlufmagle 181. Brødfor- handler Harly Maul. HJertehJerg, Stege, tlf. Stege 3314. Oodsejer Edward Tes- dorpf, OJorslev, tlf. Holtug 105 Første- lærer Bent Stevns. Strøby, tlf. Strøby 29. Gårdejer Albert Petersen. Haarbolle, tlf. Stege 7268 Pelst. Ejner Pedersen, Orne­ bjerg. tlf. Vordingborg P45, Amtsakolekoiisulent: Ingemann Petersen. Glumsø, tlf. 26. Specialundervisningen I Præst« amt: Kon­ sulent H. Tejsen Lykke. GI. Holsted, tlf. Næstved 721902. Præst« Amts Sygehus I Næstved: Sø tinder bogstav A 1 navnervgister: Næs. tve>;. Præst« Amts Vejinspekterat, Rlrgstcdgadc 73. Næstved, tlf. 720199. (Hovedvejskontoret), FartmagsveJ 12. Næstved, telf 723420. Amts\Tjlnspektør. cand. polyt. U. F1- Seh«‘r-Rastnussen. Næstved, tlf. 720407. Civilingeniør Knud I. Poulsen, Næstved, tlf. 723699 Vejingeniører: V. Ørum, Næstved, tlf. 720657. Gunnar Jensen. Kalvehpve, telf. Kalvehave 155. S, H Jørgensen, Herfølge, tlf. Herfølge 210. Præst« Amts Vandlnspektnrati Civilingeniør A. Jensen, PræstøvoJ 78, Næstved, tlf. 722785. Amtsrevisor: Revisor af sognekommimer­ nes regnskaber. Emst Hansen, Præstø­ vej 84. Næstved, tlf. 721357 og 720357. Kegnskahørentralon for sognekntnmtiner 1 Præstø amt, Amtmandsgade 2, tlf. 723833. Regnskabskonsulent Ejgll Stam­ pe Frøllch, tlf. 724382. \mtsla*ge og kredslæge: Lesehlv Jacobsen, ttf. 724801.

Amtsligningsinspektoratet : Amtsllgnlngs- inspektør, cand. Jur. P. Urne, Skowæn- get 1, Næstved. Tlf. 721892. Amtsskatterådet: Se under amtslignings- Inspektoratet. Skatterådet for Næstved skattekreds: Tlf. 722819. Skyldrådet for Præstø amtsrådskreds’ skyldkreds. Formand: Amtsrådsmedlem Ejner Jensen, Fakse. Tlf. Fakse 230. privat 272. Næstved Vurderingskreds: Formand murer- mester Anders Hansen, KUdeniarksveJ 53. Tlf. 720337. Ilusmandsbrugskommlsslonen: Pelst. Viggo Johansen, St. Heddinge Mark, formand. Gdr. Albert Schiøler, Toksværd. Gdr. l

Gunde-a|*v GundertUnr Kislev Mondrup Nit Slvcrl Kønnede 'uglebjerg

t

'i

Kommunal«- revisorer: Sygekassekatserer Oeorg Jensen, SkyttemarksveJ 19, tlf. 720896. Kontorchef Erik Nielsen, Præstø- vej 68, tlf. 722767. llyrådssekretæri Translatør S. E. Elvang, SkyttemarksveJ 103, tlf. 721746, Ligningskommissionen: Skolebetjent Chr. Rasmussen, Jernbanegade 12, tlf. 721751, formand. Fru Carla Jensen. SterkelsveJ 8. Overpostbud H. F. Johansen, Bterkels- vej 26. Arbejdsmand P. Olsen, Teater­ gade 4. Blikkenslagermester Aksel Jen­ sen. Ramsherred 19, tlf. 720942. Direktør C. V. Oørgens, PræstoveJ 45, tlf. 720350. Landsretssagfører A. de Llchtenberg, Ny Østergade 5, tlf. 722225. skatteinspektør: Vagn B. Sørensen, tlf. 720768. Kommunale udvalgt Den førstnævnte er formand. Kasse, og regiiskalwmlvalget: Borgmeste­ ren. O. Lund Petersen, O. Bengtson, Kon­ rad Hansen, Aage Christiansen. Havneudvalget i Borgmesteren, G. Bengt­ son, Borge Larsen, Konrad Hansen, Aage Christiansen. Stads- og havnelngenior: E. B. Andersen, tlf. 722602. Valgudvalget: Borgmesteren, Otto Lund Petersen, G Bengtson, Konrad Hansen, Auge Ch. i»tlansen. Itoligam Isningsuih alget: Borgmeøteren, Konrad Hansen, købmand Chr. Loreiuien, (grundejerrepræsentant) og pens. pante­ foged Martin Hansen (lejerrepræøen- tant) samt G. Bengtson (repræsentant 1 lsd l g*e I .**k al winger), Boligkommissionen: Borgmesteren, Konrad Hansen, købmand Chr. Lommen, pens. pantefoged Martin Hansen samt amts­ læge L«'srhly Jacobsen og stadsingeniør E. B. Andersen, Ikvillingsiiimtiet: Borgmesteren, R. 8rhelde Madsen, Konrad Hansen, Else Bmith. Ibt H«N-iale tidxulg: G. llongtson, Borge 1 »arsen, Laura linnæn, Knud Tvede Hansen, Else Bmith, O. Boslyng. Chr. Lauridsen. Moelallnspektør: Bv. Hanøen, tlf. 722393. Uortievn rnsudvalgeti G. Il« ngtson, Børge t»arsen. Laura Hansen, Knud Tveds Han­ nen, Else Bmith, O. Boslyng, Chr. Laurid­ sen. I •hiilg<>t f«*r Pomiminnle virksomheder: Bomn æteren, O Lund Petersen, Knud l’v« le Hans« . 1 , O. Boslyng, Ange Chrlstl- ans«'n, Ih III-I m styrer: Kr. (»arsen, tlf. 722048 1 tlvalget for byplan og tekniske anliggen­ der: Borgmesteren, jonsson. P. Christen­ sen. O Boslyng, Chr. Lnut Idsen. 1 U alget for kommunale bygninger og Jorder: Peter Christen*« n, l»aura Hansen, Borge Larsen, Asg, t Olsen, Chr. Laurid­ sen. Mads- og lia\nelngenløri E B. Andersen, tlf. 722602 Centralbiblioteket: Knud Tvode Hannen, ibtisson, Laum Hansen, Asger Olsen, Else Bmith

Overbibliotekar: A. Paarup Nielsen, tlf. 723076. Civilforsvaret: Civllforsvarsleder, oberst M. Fog, Uf. 721900, CtvtlforsvanikoinmJssionen: Borgmesteren (formand), politimesteren, viceskole­ inspektør Th. Hansen, clvllforsvarslede- ren, maskinpasser G. Bengtson, redaktør Asger Olsen, fabrikant H. C. Bcck, fru Elisabeth Hanøen. .Skolekommissionen: R. Schelde Madsen, O. Lund Petersen, Laura Hansen, Jonsson, Asger Olsen, Else Bmith. Udenfor byrå­ det: Overbetjent W. Jespersen, fuldmæg­ tig J. Olesen, fru pastor Munk, cKspedi- tionssekretær T. Haugaard Jensen, bank­ direktør Kaj Petersen. Stadsskoleinspektør: H, Bonde, Uf. 721217. Skoleudvalget: O. Lund Petersen. Laura Hansen, Peter Christensen, Konrad Han­ sen, Asger Olsen. t’ngdomsmevneti R. Beholde Madsen. Else Bmith. Bygningskommisøio’ient Borgmesteren, Pe­ ter Christensen, O. Bengtson, Chr. Laurid­ sen. Udenfor byrådet: politimesteren, bygningsinspektøren og murermester Aalænhus Christensen. Brandvæsenet: Næstved brandstation, tlf. 720805, Rrandkmmnlssinnen: Borgmesteren, Peter Christensen, O. Bengtson, Chr. Laurld- son. Udenfor byrådet: Politimesteren, brandinspektøren og murerni. Aabcnhus Christensen. Brandinspektør: J. V. Petersen, tlf. 721142. Iluslejenævnt Kontorchef, rand. Jur. F. H. Hoyrup, trafikkontrollør NieolaJ Ander­ sen, maler Arnold Petersen. Sekretær: Kæmner A. Thomsen Bundhø-dskommlsAlotten: Politimesteren, R. Schelde Madsen, Else Bmith samt læge J. Dangaard. Ihnumerkontorct åbent daglig 9 18. Tlf. 720662. Dommer: A. Halkov, Bolig: Ny øster­ gade 5. Tlf. 723604. Dommerafdelingskontoret 1 Fuglobjerg: Åbent hver fredag 13-16. Tlf. Fuglebjerg 164. BlUngstedet 1 Fuglebjcrg (kommunesko­ len): Retadag 2. og 4. onsdag 1 hver må­ ned. Tlf. Fuglebjerg 209. Politiet: Politigården, Ramshcrred 3, tlf. 721448 (omst. ttl samtlige kontorer). Ordenspolitiet (døgnvagt). Polltlkontoret, Ramsherted 3, kl. 9-16, lordag 9-12,30. Registrering af motorkøretøjer, Ny­ gade 7, tiw. 721448, kl. 9 12 og 14-16, lørdag 9 12,30 Førerbeviser, Nygade 7, kl. 9-16. lørdag kl. 9 13 Kriminalpolitiet, Nygade 9, tlf. 720841 - 721448 Sundheds- og lægdsvæsen, Nygade 7, kl. 9 12 og 14-16. Boliyttlrfoner: Politimester V. Møller Hansen, tlf. 723940. Politifuldmægtig A. Ring, tlf.

723838. Politifuldmægtig T. Bostrøm, tlf. 722607. Kriminalassistent Aa. Saxnæs, tlf. 720486. Kriminalassistent P. Johan- ncsen, tlf. 720103. Krimlnaloverbetjent E. Maarbjerg, tlf. 721813, Krlmlnulover- betjent F. Zacharlasen, tlf. 722275. Krimi- naloverbetjent V. Christiansen, tlf. 720561, Krimi, aloverbetjent H. Ander­ sen, tlf. 7220)5, Krimlnaloverbctjent G Bentscn, tlf.722093. Politikommissær K. Bangso, Uf. 722589. Politiassistent A. Thommcsen, tlf. 720548. Politiassistent V. Haagensen, Uf. 721501. Politiassistent Johs. Jørgensen, tlf. 721777, Politiassi­ stent L. Rasmussen, tlf. 721901. Politias­ sistent H. Højmann Hansen, tlf. 722976. Overbetjent A. Lambreeht, tlf. 721318. Overbetjent W. Christensen ,tlf. 721950. Overbetjent O. Jensen, tlf. 721317. Overbe- betjent E. Christensen, tlf. 720094. Over­ betjent K. Mortensen, tlf. 721678. Over­ betjent Aa. Michelsen, tlf. 722921, Over­ betjent A. Nielsen, tlf. 724285. Overbe­ tjent K. Hansen, tlf. 723976. loindpolltlet: I»andoverbotjent 8. P. Bay, tlf. Glumsø 16. Landoverbetjent N. Gustafsen, tlf. Fuglebjerg 154. I»andoverbetJent H. Laler, Uf. Fcnsmark 174. Kirkerne: Set. Poders kirke: Provst Joensen, Køhma- gergade 2, Uf. 720808. Træffes kl. 12-13 undt. mandag. Kaldskapellan O. Bteno Hansen, SkyttemarksveJ 105. tlf.721642. Kordegn Boysen Iversen, BtrynoveJ 1, Uf. 721574 Træffetid på kordegnekonto­ ret, Østerport, Østergade 32, Uf. 723190, kl. 10-13 undt. onsdag: fredag tillige 16.30 17,30. Organist og kantor: Fru Thyra Hyldguard, Jernbanegade 3, 2. sal, tlf. 721909. Kirkebetjent: Fr. Petersen. Vinhusgade 7, 2. sal. Klrkrværgo: Arki­ tekt Veøtorgvard Jensen, Bet. Pt'ders Kirkeplads 1*1, tlf 724903. Menighedsrådets formand: Overlærer Kr. Essondrop, FixveJ 22, tlf. 721226. Set. Mortens kirke: Sognepræst S. A. Munk. OstenfeldtsveJ 16. tlf. 720716. Træffes kl. 12-13 undt. onsdag. Kaldø kapellan: Pastor P, E. Severin, Aa* gade 9, tlf. 722477. Kordegnens træffetid på Kordegnekontoret, østerport, Øster­ gade 32. tlf. 723103: Hverd. kl. 10-13 undt. torsdag. Fredag tillige kl. 16,30- 17.30. Kordegn A. L. Petersen, privat: Hvedevænget 62. 1., tlf. 724946. Organist og kantor: C. J. Orum, Lindeparken 5. tlf. 721185, Kirkebetjent: K. Mortensen, Ny Østergade 7, tlf. 724213. Kirkeværge: Typ. Oluf Larsen, PræstowJ 64. Uf. 723034. M» nlghedsrådets formand: Fuld­ mægtig F. A. Schlmmel, VordlngborgveJ 6, 1. sal, tlf. 721583, bedst efter kl. 17. SeMvol kirkegårdsbestyrelse: Formand: Direktør C. V. Oørgens, Uf. 720350 KirkegArdsværge: Forretnings­ fører K. H. Levin Hansen, Uf. 721159. Næstved kirkegårde: Kirkegårdenes kontor, Østergade 32. Daglig kl. 1013 samt fredaga kl. 16- 17.30, Uf. 721773. Klrkegårdstnspektør M. Btahlschmldt, tlf. 721773 eller 721873. Ostrø kirkegård t Tlf. 722673.

Aalcgairdsmmn: FJ**i æstved: Formand Redaktør Jacob Ragnc, Rug­ vænget 1, Næstved, telefon Næstved 720924 H rfJægermester oand. pollt. M. Cellet, Lundbygaatd pr. Lundby, tlf. Lundby 1. Rejserevlsor Har. Hanson. ToAtergade 4, Næstved, tlf. Næatv«^ 723076. Kontørbestyrer E. Nielsen, tlf. Nfcstvtd 722172. Fuldm. F. A. Bohimmel, tlf. Næ«t\ ed 721G83. Overassistent Hjor­ dis Horup, tlf. 724023. .åints-Ungdomsnævn: Amtsskolekonsulent J. Ingemann Peter­ sen (formn dl, Olumse. tlf. Glumsø 26 ftundhodsplojeiirivalffet for I*i«*ts »nit: Amtsguarden, tlf. 721400. Ledende sundhedsplejerskes kontor: Tinghuset, tlf. 720664. I»ed. sundhedspi. frk. Wendla Nordlund, prlvattlf. 723163 Mødrehjælpen i Næstved: Kontor; Hjultorvet IH, Næstved Leder: Frk. M. Østorgaard, tlf. 721156. Fabrikt Ilsynet f«*r Næstved kredst Fabrikinspektor E. B, Eriksen. Rums- herred 18. Kontortid 9 14. Tlf. 720840. \n‘Mvnl kommune Borgmest« rkontoret: Teatergade 8. Kon­ tortid 10 13 »amt fredag 16-17,30 og lørdag 10-12. Borgmesteren personlig: 10,30-12.30 (tor-dag 10.30-12). ftimtlig* kommunale kontorer; Næstved rftdhun. Teatergn te 8. tlf. 721900. Kon­ tortid 10 13. lørdag lo 12 samt fmlag 16 17 30. kaminer: Arn« Thomsen, tlf privat 721843 Byrådet t Borgin^ster ftv, Hansen Vordlngborgvej 2 A, tlf. 721204 Civilingeniør Ote Bos­ tym Fyrreparken 8. tlf 721183 M >' ’inirtn Jdvr Otto Lund Poter« n, Bat* da;'.r j to, tlf, 72*21Ok Landsretssagfører M. Lnrirad Hansen, Kelirnagargade 4. tl*\ V ’tmo Temrn Put« r Christensen, Birk- t f 720672, Fru Laurn Han- N, n M'agkil dav* j 10, tlf 721H53. Klein* anusiømertør Aage Christiansen. Amt- mandsgade i. uf, 721 :n« Maskinpasser uytmai Bengt »og, Mose vej 2, Uf 721933 Redaktør, rand Juv. Asger Olsen, Blng- s ettga.l. 40, tlf 721759. Brugsuddeler - mm S? 5rh,,!"‘ Mttrt»cn, oronvej 6, tlf, < JL42 Konsulinde, fru Else Bmith, Kit- dematksvej 56, tlf. 720747. Varmemester 721 - mk w,Wn' Vo,dmgL»rgvej 23, tlf. 2L tk Mur< rmaMnr Chr. Lauridsen R,*» Tved«f Haniié ^ r“kh"*'f«t KnuS L-ktor H rUL 77*2? .!• ,lr «*«1. Mt ?arml2C " 3hyM. rrmrk,Vf,J 2t.

C

D

t

F G H

I

J K

L

OP

NR M ni .

tlf, 721770; træffes 12-18 samt 18-19, dog ikke torsdag. Organist Andreas Lar­ sen, Herlufsholm, tlf. 72125«. Oraver, gartner Asmussen, Herlufsholm, tlf. 720597. Kirkekone M. Jensen, Bakke­ kammen 4, tlf. 723451, Moro mut Amt mand over Kore amt: Baron V. Wedell- Wodellsborg, Uf. Bore 88. privat 127. Arntskontoret, Slagelsovej 7, Soro: Kontor­ tid 9-15, lordag 6-13, Uf. 88 og 416. Amtarådssokrctær Folmer Christensen, tlf. privat 452. Kontorchef, cand Jur. C. Matthlascn, tlf. privat 731. Amtsfuld­ mægtig, cand. Jur. Bendt Jensen, tlf. privat Rude 40. Moro amtsråd: Sognefoged Alb. Jensen, Hyllested. Dal­ mose, tlf. Dalmose 51. Amtnnkolekoium- lent Otto Jensen, Frederiksberg, Soro. tlf Soro 465. Sognerådsformand Vald. Christensen, Sønderup, Slagelse, tlf. Søn­ derup 9 Fhv. »ogn« rådsfmd. Hans IAr­ sen, Bonløse, Ringsted, tlf. Ringsted 431. Sognefoged Chr. Frederiksen, Terslcv, Haslev, tlf. Teralev 15. Sognerådsfor- m:ind Herman Petersen, Vetterslev, tlf. Skovmark 111. Forpagter Chr Peder­ sen, Rggeslcvmagle, Skælskør, tlf. Eg- geslevnmgle 65. Pantefoged Albert Han­ sen. Herlufsholm. Næstved, tlf. Næstved 720565. Odr Eigil Petersen, Lynge-Esklld- stnip pr. Sorø, tlf. Kongakllde 44. Odr. Otto l^awaeta, Rustkammer-gård pr. Sorø. tlf. Sorø 733. Skatterådsformand Ejnar Hansen. Skafterup. Sandvod, tlf. Sandved 117. Oårdejer Ejnar Holm. Rosted, Sla­ gelse, tlf. Duemose 26 Hoelsmand Alfred Hansnik SkrelskørveJ 87, Slagelse, tlf. 523629. Sur« Amt« Vej. og Vamllshslnspektorat, Alléen 19, Sorø: Amtsvej, og vandløbs- inspektor, civilingeniør C. J. Orum, tlf Sorø 10 *k>Idrådet for Mors Amtsrådskreds: Form.: Odr K. J. Ahrenklel. Kildegaard. pr. Ringsted, tlf. Langes* 6. Vejassistent 1 Fuglebjerg distrikt: Vejassi­ stent Asger Rasmussen. Fuglebjerg, tlf. Fuglebjerg 26. Amlsrevisor af sognekommunemes regn­ skaber: T. Clausen, Sorø Tlf. Sor* 1550 Privat 1085. Kredslæge l Herlufsholm lægekreds: Krvdslæge A. Nielsen. Fuglehjerf, tlf. Fuglebjerg 298. Anndbedsplejerakø I Herlufsholm distrikt: Sundhedsfilejerske frk. Julie Necrdorf. HlagusevcJ 15. Næstved. Uf. Næstved 123218. Amlsmigdomsnievnet for Sorø amt: Amtsskolekonsulent Otto Jensen, Frede­ riksberg pr Soro, formand, tlf. Sorø 465

81- LER

Herlufsholm kommune Hrrlufnholm tognrrM. v»l*t den *• n«l1* 1908, bestAr af: Viceskoleinspektør Th. Hansen, tir. 720773. Pantefoged Alb. Hansen, Ring­ stedgade 159. tlf. 720563 Revifør Carl E. BedenrøtlbSchou, KarrebikviJ 23. tu. 721433 og 722737. Murer Einar Nielsen. Kaj IfunkøveJ 21. tlf. 721689 Fru Ester Jensen, Klovervej 26, Uf. 723144. Gdr. Bent El’eganrd. Ladby, tlf 723017. Elek­ triker Hubert Saml, Jeppe AakJærsveJ 1, tlf 720947. Fru Eline Soelherg. Jeppe Aa- kjærtvej 21. tlf. 723042. Prokurist KJ. Karlsen. Ingemannsvej 13. tlf 723212. Olr Laur. Jespersen. Vridsløse, tlf. 720299. Skoleinspektor E. Tygesen, Ny Holsted skole, tlf. 723177. Kantiner: Aksel Pedersen, tlf. nrlv. 722434. Samtlige kontorer er åbne hver dag fra kl. 10-13, fredag endvidere fra kl. 16-18, lørdag kl. 10-12. Socialkontoret, Jfr. ovenfor. Formanden tneffes på kontoret i kontortiden fredag Komniiineingonior: Vagn Andersen, tlf. pri­ vat 723631. VurdorlngsniiPnd til ejendomsskyld: Vestre del: Murer Ejnar Nielsen, Kaj Munks- vej 21. tlf. 721689. Gårdejer Bent Elle- goard, Ladby, tlf. 723047. Østre del: Pantefoged Albert Hansen, Rlngstedgade 159, Uf. 720565 Arkitekt Aage Nielsen. Slagelse' ej 63. tlf. 721611. H.vgnlngskommissionen i Formand: Murer Ejnar Nielsen, Kaj Munksvej 21, Uf. 721R89. Ilrandfogeder: Bestyrer Peter Andersen Herlufsholm Allé I alderdomshjemmet), tlf. 720888. G&rdforpagter Borge I>orent- *en. Udby, tlf 721342 Odr. Rasmus An­ dersen. Vridsløse, tlf. 720321. Plante­ skoleejer Erik Olsen. StenlamgevcJ. Uf. 721811. J Vi-d Ildebrand, ring dn til Nitsived hmnd '»osen, tlf. 720K0A. Skolerne: Ny Holsted skole; Skoletnspekto Ffk Tygesen, tlf. 723177. LI. Nistve« skole; Skoleinspektor Erik Maribo Mo g^nsen, tlf. 722682 uadby skole: Overlærer fru E Hohei P-*ti«rstn, tlf. 724921. Herlufsholm komm. aftenskole: Forstan der; okol« inspektor Erik Maribo Mogm seti, Li, Næstved skole, tlf. 722682. Herlufsholm kirke: Sognepræst V. Krarup »f £V!r5!J5attr.‘,pn’ Wwlufsbolmvi u ,2*18 onsdag i ' J" iK" 1!) ***** efter aftale -oViol N i ,‘1 h Kalb;Tlsvci ^ p .»1394: træffes 12-13 undt. nia*^ Kor-logn: ,toh, V-,.,nk Herlufsholm kommunekontor, Slagel sevej 8 A, tlf. 722900.

NÆSTVED KOMMUNE Rådhuset Erindringsliste: SK \T Forfaldsdag i

C

Inddrivels« ved udpantning efter: 4. Juni. 4. august.

D

1. rate 1. maj. 2. rato 1. Juli. 3. rato 1. august. 4. rato 1. oktober. 5. rate 1. november. 6. rate 1. Januar. 7. rato 1. februar 8. rato 1. april.

4. september. 4. november. 4. december. 4. februar. 4. marts. 4. maj.

E

Persrnilg kommuneskat aamt indkomst - og formueskat til staten m. v.

F

Sidste rentefri betalingsdag er den 20. i forfaldsmaneden

G H

1. rate 1. Juni. 2. rate i. september. 3. rate 1. december. 4. rato 1. marts. 4. JuU. 4. oktober. 4. Januar. 4. april. Sidste rentefri betalingsdag er den 3. i maneden efter forfaldsmåneden

Ejendomsskat

I

j

Lukning foretages den:

K

Forfaldsdag: 1. rate 1. januar. 2. rate 1. februar. 3. rate 1. marts. 4. rate 1. april. 5. rate 1. maj. 6. rate 1. Juni. 7. rate 1. Juli. 8. rate 1. august. 9 rate 1. september 10. rate 1. oktober.

20. januar. 28. februar. 25. marts. 28. april. 25. mad. 28. Jura. 25. Juli. 25. august, 25. september. 25. oktober.

L

Oas og Elektricitet

Sidste rentefri betalingsdag er den 20. i forfaldsmaneden

Alle radhusets kontorer kaldes gennem telefon 721900 Kommunale telefoner: Se endvidere ilde 11

Kontortider: \ll Somtluto kontourt tt åhnv frrtiau øff'il kl. M—/?..♦()

Økonomikontor, bogholderikontor, kas­ sererkontor, lncaøsokontor og social­ kontor ............................................................. Borgmesterkontor (boliganvisningsud­ valg) aamt byraadasekretariat. Borgmosteren personlig ......................... Skattetnsp., folkeregister, ligningskom­ mission ........................................................ Stads- og havnetngcnløren samt byg- nlngs-, brand- og bollgtnspekteren...... .

(Stuen) kl. 16-18 (lørdag 10-12), (1. sal) kl. 16-13 (lørdag 16-12). (1. øal) kl. 10,30-12.30 (lørdag 10,36-12).

Lfl'-t glassliber! værktted for blyarbejde

( l/l.p (' Glarmester FARIMACSVEJ 7 .TELEFON 7209 43 s

(1. sal) kl. 10-13 (lørdag 10-12). (2 øal) kl. 10-13 (lerdag 10-12).

Alt glarmester, arbejde udføres

NR fORV

»

Centralernes Kaldenumre

A

Vi bringer i alfabetisk orden de vigtigste centralers kaldenumre, altså det numer, der skal drejes for at kalde selve centralen. Læg mærke til numrene i parentes foran selve centralkaldenumeret Dette parentesnumer er omradenumeret, og det skal kun drejes, hvis man skal kalde en central udenfor ens eget omradenumer. Områdenumeret for alle centraler under Næstved & Omegns Telefonnøgle er 03. Disse områdenumre kan De altså selv finde i nedenstående liste: (Særnumre: overst næste side) Aabenraa <046) abn.nr. Damnholte Anklrkehy ( 03) 074 Damsa Aalborg (081) abn.nr. Dianalund Anle««t ri lp 607 Faarevejle Brøndbyvester ( 011 nbn.nr. Unnlnse Brøndbyøster ( 01) abn.nr. (ledeer Brønderslev (088) 1 Gentofte Byen ( 01) 28 Gilleleje Central ( 01) 1 OJerlev Dalby ( 03) 826 Glostrup Dalmose ( 03) 588 Glumsø <0381) abn.nr. Gothåb ( 01) 36 ( 01) nbn.nr. GrenA <063) abn.nr. < 03) 564 Greve ( 01) 65 < 01> 26 Græsted ( 03) 201 ( 08) 200 Gransten <046) abn.nr. < 03) 638 Guldborg ( 03) 890 <061) 93511 Gunderelcv < 03) 757 < 03) 597 Haarlev < 03) 686 < 03) 671 Haderslev <045) nbn.nr. ( 03) 796 Hammer ( 03) 762 ( 03) 900 Haslev ( 03) 695 (051) 1 Havdrup < 03) 301 < 03) 836 Havnelev ( 03) 707 < 03) 680 liavrebjierg ( 03) 569 < 03) 231 Havreholm ( 03) 249 < 03) 2P<) Hedehusene ( 03) 382 < 01) 38 Helsinge ( 03) 295 < 03) 763 Helsingør ( 03) abn.nr. < 03) 715 Hemmestrup ( 03) 719 < 08) 716 Herfølge ( 03) 674 ( 01) abn.nr. Herlev < OD abn.nr. < 01) 32 Herlufmngle ( 03) 751 < 03) P15 Herning <07D 1 < 03) 746 Herstedvester ( 01) abn.nr. <053) 1 Hilda ( 01) 44 ( 03) 208 Hillerød ( 03) 265 < 03) 60ø Hjortekær ( 01) abn.nr ( 03) 586 Hjørring (080) 1 ( 03 > 285 Hobro <085) abn.nr. <043) 1 Holbæk ( 03) 435 <084 < abn.nr. Holstebro (074) 1 ( 03) 315 Holte ( 01) 46 < 03) 345 Hornbæk ( 03) 201 ( 03) 276 Horsens (066) abn.nr. ( 03) 580 Humlebæk ( 03) 241 < 03) 753 Hundested ( 03) 3.16 < 03 > 408 Hundige ( 01) abn.nr. < 08) 608 Hvalpsund <086 * 33111 < «ø) 61 Hvidovre ( 01) abn.nr. < 03» 453 Hyllinge ( 08) 744 < 03) 270 Højby ( 0.1) 422 ( 03) 87» Høm <054) 1 ( 01) 33 Hong ( 03) 551 < 03) 301 Hørsholm ( 01) 40 <062) 5 Hørve ( 0.1) 456 ( 01) abn.nr. Hosten Torp ( 03) 60ø ( 08) 645 Jerslev ( 03) 495 - ET GODT KALDENUMER: Ore| 72 1J oo når dof or ef bankmæssigt sporgsmål, Do omker ordnef. Dre| Ind l Diskonfobankon, når De skal »tale bank«I I det hele faget: når det drejer sig om bankforretninger, så: DISKONTOBANKEN Deret bank... med filialer I op'andct og def er altså 72 15 OO KONO: (769) KOSTRADE 16 HYLLINGE (744) 62

tOoe

,0 0 *

B

l'Oj MP \ .MgEOEIin: ^gjggpgg \ \ ' ’ , \ \ H«^ vj :|-J ' i ilt i^ara-umm "\\ v'\,'v I Hi. I i I mr~

C

D

E

F

G H

i *M' rj nnu TiTTTT • I 3

I

J K

k\0l

grn~iFr?Ti

\V

L

lo

i

SCENE

M N

BlllÆDf^RRCD

I OP I

^niAIIAIIMI KIWIEN JWtKENKV®# n - TELEFON 1* 711 N Billefs»lg fra kl. 17 • ion- og helligdage fra kl. 1S ri I L L B T tMUR fts R

J 2 rifikhiA

.................. tllHIHII.tMMtM kr. 1.00

........................................ ........*.............. ............

h 2.00

m ...................................................................................................... *» ................................................................. ............ 3.20 ................................................... ................ „ 3.70 VM,0f SC*l,iM — CINEMASCOPE — PANORAMALÆRRED * * ORIGINAL JOMI MASSAGE*apparat )* 8 0»g«« gråtit prøvetid fr /%'V^t ' *) IrtOfclM Dtrti n.turli|t / 9 »‘•"»»I • »or*, MMfftM o« sA / V v r . MfwuUr m»ihl.rM ^3VA )\ <1 |OMI manif•»•pptrit //i \ % M \ k P \ ti.* hr. f,«w«4t, to,, ht.^r fÆ\wjYMÆ/\sA —_ J tamil.« m,*. j., r* M SM * r,U ” KARRiOAKVIJ 34'. NÆSTVED • f 114 «• lr Hi in..n«tratli»n trirHr* bedst 17-111.

NR Fon

i

Singels« Slangerup Slots-Bjørgby Smldstrup Snekkerston Snert Inge Sot« Stege Stenlille Stenløse Store-Heddinge Strib Struer Strøby Stubbekøbing Sundby Svaneke Svendborg Svlnnlng« Svinøland HæbyhøJ Stodder Søborg Sønderborg Taga Tappernøje Terslev Thisted TI køb Tinget up Tlng-Jelllngs TI sviId« Tjæreby Tok sværd Topshøj THa Tune Tureby Tybjerg Tystrup sogn Tyvels« Tølløse Tønder Udby t’gerløse tiis« Valby Vallø Varde Vejle V«mmetofta Vester Vesterborg Viborg Viby Vipperød Virum Vollcrslev Vordingborg ABgtf /Kruskøblng Obro

700 781 608 749 268 783 834 420 748 595 66 830 628 718 395 62 790 305 209 569 627 1 615 739 366 865 758 Ml 67 68 706 955 711 931 756 319 622 1 1 1

( 03) abn.nr. ( 03) 333 ( OS) 543 ( 08) 304 ( 03) 236 ( 03) 467 ( 03) 835 (0381) abn.nr ( 03) 805 ( 03) 821 ( 08) 705 ( 09) 41 (078) abn.nr. ( 03) 877 ( 03) abn.nr. ( 01) 77 ( 03) 996 ( 09) 21 ( 03) 466 ( 03) 768 ( 03) 567 ( 03) 66« ( 01) 79 (044) abn.nr < 01) 72 ( 03) 765 < 08) 681 (079) 1 ( 03) 248 ( 03) 4(4) ( (4) 589 < 08) 107 ( 03) 592 ( 03) 747 ( 03) 637 ( 01) 76 < 03) 381 < 03) 683 ( 01) 642 ( 08) 639 < 03) 647 ( 03) 486 (047) abn nr. ( 08) 461 < 03) 488 < 03) 898 ( 01) 82 ( 03) 87« (052) 1 (042) 1 < 03) TU' ( 01) 68 < 08) 740 (076) 1 ( 08) 893 C Ot) 481 < 01) abn.nr ( 03) m ( 08 ) 776 C 01) 93 < 09) 52 ( 01) 92

< 03) < 03) ( 08 ) ( 08) ( 08) ( 08) ( 03) < 08) (052) ( 08) ( 08) < 01) « 03) ( 08) < 03) < 03) ( 01) ( 03) ( 08) ( 08) (062) ( 03» ( 03) (054) (073) ( 03) ( 03) ( 03) ( 08) t 08> ( 03> ( 01) ( 01) < 08) ( 03) < 03) < 03 ) ( 03) ( 08) (068) (067) ( 03) ( 08) ( 03) (075) (072) ( 03) ( 03) ( 03)

799 Nyland 476 Nymark 831 Nyrup 515 Nysted 788 Nærum 688 Nst stelsø 742 NøddehøJ 480 Odden 403 Odder 407 Odense 547 Ortsbøl 782 Olstrup 078 Omo 478 Ordrup 0*19 Oftved 880 Omp 890 Osted 675 Prtdborg 769 Palæ 461 Range!«j« 741 Ramløse 1 Orehoved 83 Nørre Alslev m 787 Rlngkoblr.g 629 Ringsted 397 1 losn 672 Roskilde 401 Rudkøbing 346 Ruds-Vidby 1 Rude 5 Rislev Randers Reersø abn.nr. Regnemark 855 Ribe 066511 Rungsted 761 ftyvnng 67 Rødby 767 Rødovre abn.nr Rødvig 277 Rønne 15611 Rønned« 9 standby 885 Bandved abn.nr. Ba*købing aba.nr. Nøddekær abn.nr. Præstø

(

Jungahoved Jyderup J teg* repris Kalundborg

SÆRTJENESTER drej Mellembys......................... 00 13 Noteringen (optaget-note­ ring. der Ikke vedr. bil­ letbestilling) ................ 00 10 Nummerkontoret 00 S4 Rigstelefonen:

( 08) ( 03) ( 03) t 03)

( 03) abn.nr. < 01) abn.nr.

Rigstelefonens oplysning .. 00 38 Telefonavisen ................... OOM Telefonnøglen (Kbhvn.) ... 00 ti Telefonvagtbestilling: Fuldautom. centraler ... «0 tn Andre centraler .. egen central Telegrafen ........................ 00 33 Vejledning I brugen af te­ lefonen (oplysningen) ... 00 80 Vejrmelding, lokal- 00 53 • lands* ......... 00 54 Vrkning ........................... 00 41

Alarmering: 0-0-0 (nul nul-nul) Billetkøen (optaget-note* ring, der vedrører billet* 1 / bestilling til teater, bio* graf, tog og skib m. v.) 00 40' Fejlkontoret ......... ........... 00 47 Forstanderinden for fuld­ automat. centraler kal­ des over oplysningen ... 00 30 andre centrale«- .. egen central Klokken ............................. 00 65

Kalvehs Karls* { 08) Karrebæksminde ( 03) Kastrup ( 01) Ker t n lind* ( 08) Kttdemnrk t; 03' Kirke-Eskllrtrup Kirk«*Hvlllnge l 03) KlrVBuniierup * 3/ Kiike-BtlMuR« < 08 Klarskov ( 03) KUppinge ( 03' Knabstrap ( 03 ) Kolding (041) Kongski’de i dflh Kongsted » 08) Kenrudsfeid ( 03' Koreer < 03) Kostrads ( 03 > Krusaa (046) Kumlby < 03) Kyst* ( 03)

Danmark .......................0013 Skandinavisk ................ 00 14 Tyak ...........................0015 Engelsk samt lande Udenfor Europa *........ 00 IB Franak ............. ............ 00 17

Nørre Sundby (081) abn.nr

(065) abn.nr. ( 09) abn.n/.

NÆSTVED NAVNEREGISTER

Hurtigt påkrævede nr.: AmtiwyKehuset ................................... 721401 Brandvæsenet ........ 72080S Falcks redningskorps ...................... 721206 Politistationen .................................... 721448 Sankt Elisabeths Hospital .............. 721707 Zone-redningskorpset ....................... 721016 Næstved kommune: Rådhuset: Alle kontorer kaldes gennem telefon TtlMØ Rådhusets telefoner efter kontortid: Stadsingeniøren ................................. 721000 , Byrådssalen ........... 721880 Skatteinspektøren ................. 721860 Rårihushetjeiitcn ............................... 721840 Økonomikontoret ............................... 721809 Telefoner udenfor rådhuset: 720602 Alderdomshjem. 720027 - ’ø anneks. 723887 - - Varmemester Axel Petersen. 721218 Folkepenslonistboliger. 721540 Badeanstalt (kommunal). 720800 Brandstation. 721142 Brandinspektøren (privat). 723837 Vteebrandlnspektøren (privat). 722602 Bygningsinspektøren (privat). 721746 Byrådsseki et æren (privat). 720825 Centralbibliotek. 72206« - - Overbibliotekaren. 723076 ----Overbibliotekaren (privat).

720153 Skolevæsen. 720153 Stadsskoleinspektørens kontor. 721217-------privat. 720676 Oymnasium. 721511 — - (rektor, privat). 721712-------skolebetjent (Jk skolesygepl.) 723864 Oymnasium, aula. 720153 Skolen på Jernbanegade. 6-0 klasse. 724974 - - - (lærerværelse), 722722 Grundskolen på Jernbanegade. 721061 ------ (viceinspk , privat). 720356 Grundskolen på Kirkepladsen. 721429 - - - (skolelnøpk, privat). 720554 Kildemarksskolen. 723876 - — (vlcelnspekt. og akolebetj ). 723877 - - - lærerværelse. 721096 -------(skolelnspk, privat). 721844 Lindebjergskolen. 721529 - - - (lærerværelse), 724520 -------(skolebetjent). 720012 ------ (skolelnspk., privat). 711824 Skolelægen og skolesygeplejersken. (Skolen på Jernbanegade). 722587 — - (klinikchefen, privat). 722722 Skolepsykolog Helge Hegelund. 723578 Næstved kommunes fritidshjem, (forstander Alvin Hansen). SkyttemarksveJ 13. 721825 Den kommunale aftenskole Forstander Keld Jensen 723707 Den kommunale ungdomsskole, forstander Folmer Rneftrup. 721663 Sundhedspl. Kairtma Hansen 722205 Sundhedspl. M. Ravn. 722393 Socialinspektøren (privat). 722602 Stads- og havneingeniør E. B. An­ dersen (privat). 721142 Afd.ingenlør J. V. Petersen (prv.) 721870 Ingeniør Holst*Hansen (privat). 721647 Vejformanden (privat). 723056 Vejvæsenets plads. Linoleum Claudi Hansens eftf. Ulf. 72 00 60 721322 Aabonhua Chrlat^naen, mu­ rermester, Rugvænget 6. 720686 Aaboe Vagn, læge. konsult. (Poøt- ........ huset), Banegårdspladsen, 11-13, mandag tillige 17 18, lørdag kun efter aftale. 724800 - - (bolig), Skovvænget 8. 721712-------(Gymnasiet). 721000 Skoletandkllnlk.

(046) abn.nr.

Kobenhavn (de fuldautomatiske centraler)

< 01) ( 08) ( 03) < 03) (062) ( 03) < 03) (077) ( 08) ( 08) ( 09) < 03) ( 01) ( 03) ( 01) i 03) (081) (080) < 08» ( 03 ) i( 00) ( 08) ( 08) « m)

Køge

fj«tngeba>k Lange«* Langan

Lejre

Lellinge læmvlg

( <>9) abn.nr.

l.lndenborg Llselcje

Lohal* Lov Luna

( 03) abn.nr. ( 01) nbn nr.

Lundby Lyngby Unge Løgetør løkken Maribo Marielyst Marstal ftlenstrup Meritsse Middelfart Mtnet vr Rak* l

( 03) abn.nr.

63 Bigemlevveeter ( 03)

743 Hlgerstød 601 Hllkeborg 797 »kagen 41 Skanderborg 64 Skelby til Skensved 99? Skibby

722854 Børnebiblioteket. 723064 Elektricitetsværk. 722048 -

1

(084) abn.nr.

(driftsbestyreren. privat). (kabelmester. privat), (maskinmesteren. privat). (overmontøren. privat).

1

( 01)

750 668 328

721331 721168 722553

- » -

•: 08) r f)81 *

Nibe Nora

11711 Skive

1 1

»p

Nyborg

81 .‘hodeborg tJm.nr »kdvlwnge

( 09 i

< 01) abn.nr.

Nyk. btm, " ( 03) Nyknblne M i ( 7-J» Nykøbing 24J - < 03)

928 643 595

720118 Gasværk. 722048 723064 Vandværk. 722048 - 721853 -

Bkovnmrk 41 r tfkiÉdakøt'

- (driftsbestyreren, privat). (driftslederen, pitvat).

723136

(driftsbestyreren, prv.). (maskinmesteren, privat)

vr goj/ kørende rncft SVEND AAGES LILLEBIL DA0 °9 H*T — 1 votjn* m/radioleltlon.

721168

-

720056 Havnekontor, Næstved. 720056 Havnenesteren, privat. 721756 Havneasslstent K Mortensen (prv.) 720432 Havnefmd. og havneopsynsmand: havnekontor, Karrebæksminde, Karrebæksminde (742) 45. 721755 Idrætsparken. 721035 - - *■» opsynsmand (privat). 723311 Incassoafdellngen. ekspedltlonøsekr 721843 Kæmneren (privat). 724156 Levnedsmiddelkontrollen. 721751 Ligningskommissionen, fmd. (prv.) 720768 Skatteinspektøren (privat).

Sv. Aa. Raimussen Vognmand . Øittem*rfctv«| J

pstved KUI • & KOKS Komp. AIS, tlf. 721420 thrøJ n'øl c# ♦ i ) . ■ 1 * »■* 's »tor. o; viktuaMt* Mmid.i! Nle:"cn. 002 Alderdomshjemmet, Farimagsvcj 723867 - - Varmemester Axel Petersen 720927 - ’• anneks. FarlmagsveJ 70. 720866 Alderdomshjemmet, (Herluf»hol m kommune), Herlufsholmvej. Adet upv j Fo. 721 1 io Aflir *' K* jioi.'hc !as*i/føi*er,

Næstved KUL & KOKS Komp. A S, tlf. 72 14 20 Boliger: Klr^fd.: O-klrurg, dr. med Hans - - Tønnesen 724535 721039 Andersen W. Juul, nut. Mer- cedea & DKW-forhandler, »oivej i. IjdsTnilngT'lfarreCSC- vej (Fosslngs ejendom).

- - 1. roe.-læge I .................... 721401 - - 1. res-Uage II ................... 723228 6. ras.læge 761401 - - Kandidat ....... 721817 Kandidat 766016 - - Kandidat ........................... 721686 Narkose o-læge C. C. Jørgensen... 721401 Narkoee-kandidat .......... 722861 Med.afd.: O-læge, dr. med Sten Mad­ sen .................................. 722503 - - 1. res.-læge ...................... 722938 S. res.-læge............«.»»«,, 761848 > - Kandidater ....................... 721401 Røntgenafd.: O-læge, dr. med. Børge røber ............. 761160 - - Ros-læge ............................. 721897 - - Kandidater .... 721401 Insp. H C. T. Møller ...................... 721401 Forstanderinde, frk. I. M. Onsgaard 722765 Tuberkulosestationen ....................... 721906 Præstø amtskommunes sygepleje­ skole (forstanderinden) .................. 721401 Centralsygehusets byggeudv. og kontor: se under bogstav C. 722785 Amtsvandinspektoratet, Præstev. 78 Kontortid: 8.30 16, lørd 8,30-12. 720199 Amtsvejinspektoratet (Kontortid: 9 -16, lørdag 9 12), Rtngstedg, 73. 723420 - - Hovedvejskontoret. 720407 - - Amtsvejlnspkt., civilingeniør U. Fischer-Rasmussen. 7221681 Amundscns klelnsmedle tt maskin- 7231681 fabrik, ElleveJ 1 (omst. til bol.) »Andelsboligforønlngen Kornhnkken« Næstved: 724796 - Formanden 723289 - Forretningsfører, bankfuldm, Kaj Hansen, Fyrreparken 12. 724698 - (Vicevært) Harald Jensen. Rug­ vænget 12 C. 723550 AndrlNVAskrrift og Andelsrenseriet, Unesto, Næatvød afdeling.

721218 Aldorsrenlebol., Vordlngborgvcj 25 724364 Alfhelm Arne, forrJø., Trekanter. 3> 728S67 »Alka« Forsikring* A/S. Insphv Henry Rasmussen, Mclstersvoj 3*j 724006 A111s’ Systue, Qottliebsve] 10. 724040 ALL-/?d bio King«tcdgadc 1, 724212 Alm. Brandforsikring for Landbv nlnger Den, FarimagsveJ 66. 720782 Alm. (Inmdpjorfom. A/8, Næstved-agent ur, Axeltorv 11, 723362 Alstod-Sørensen Willy, Inspekter, Out orgade SO. 723135 Alton Frit«, oberstløjtn, l/ojetgan- ! 72216* Amnrk Traktorlæsøere. ElleveJ 1 724365 Ambus Kn. O., snedker. Blrkholrn- vej 15

%K ' * ' •' '' I* (»,->bg) Piitl* . IT Hi*1 nnrecj 7

A

723868 - Edv., autolakerer, FixveJ 6. 721787 - C., autoophug., (Sydsjællands Autoophugning), Rlngstedg. 156. 720172 - Tage, benzinforhandler, Linde- bjerggaardsvej 20. 720624 - E. Houtved, biavlslærer og -kon­ sulent, Ørnevej 13 722309 - Viggo, bogbinderi. Rlngstccg. 25. 724413 - - Bolig, v. Skibsværftet. 724825 - Axel, chauffør, BlrgttteveJ 13. 722488 - Harry, chauffør, SlagelseveJ 46. 723288 - Johs, chauffør, BegonlaveJ 16. 724186 - C. Westh, ctvillng , FahrlksveJ 42. 724016 - Hans MaglegAard, civilingeniør, KarrehækveJ 27. 724776 - Ebba. damefrisør, frk. Llndev. 18. 721742 - Mary, damefrisørsalon »Taco«, Rlngstcdgade 71. 721976 - K. Riff, dir. (Luxol kern. Fabr.), bolig, Rønnebæks.iolm. 723186 - K. Steen, dispn., Hvedevæ. 74. 723960 - Torben, dlspon., Præstøvej 103 B. 724718 - Chr., distriktsforst., Husmands- brandkassen, Ladby. 723140 - Folmer, entreprenør, Præstøv. 44. 721180 - Laur. fhv. entrepr., Jernbaneg. 8. 722882 - Aug., fabr., Præstøvej 164, 723559 - Chr . fabr , Baldersvej 12. 723H62 - Finn, fabrikant, FahrlksveJ 4. 722726 - H. Trollc, fabr.. SlagelseveJ 67. 723468 - E. Juul, fenrik. Frihedsvej 12. 720688 - J , folkepens., Hvedevænget 6, 724297 - Hotg., forpl.forv., Amtmandsg. 2. 721610 - Bent F.. fotograf, ErantlsveJ 1 A. 722419 - Vesti, fotograf. Østergade 16, 721428 Ander*«*!! Joh*. (8erl-Foto). I^oltograhsk atelier, JernnaBg^ 722619 - Frede, frisør, J. JensensveJ 2. 722094 - Agnes, fru, VordingborgveJ 13. 720437 - E.. fru, Hvedevænget 11 A. 720851 - Gerda, fru, KarrehækveJ 28 D. 722734 - Grete Bay, fru, Slagc'seveJ 80. 721240 - Hanne F„ fru, Riddergade 6. 721921 - Johanne, fru Ostenfeldts Stiftelse. 724246 - Kai en M., fru, PræstøveJ 107 A. 724363 - Marie, fru. Østergade 30. 724137 - Nancy, fru, Rlngstcdgade 1 A. 720193 - Ragnhild, fru, TrancveJ 8. 720982 - Jul., frugt- og grønt forretning, KarrehækveJ 88. 720686 - Else, fuldm., FodbygaardsveJ 47. 722469 - Karen, frk., Østergade 34, 720186 - Kr., frk. Ny Øste: gade 1. 722815 - Alfr., gdr., Rnrmosegd, Ladby. 723656 - Harald, fhv. gdr.. Kithiersvej 11. 723138 - Holger, gdr„ Ladby. 7249.14 - Niels, gdr., Vredsløse. 720321 - Rasmus, gdr.. Vredsløse 734553 - Tage. gdr., Korshøjg., Rønnebæk. 721226 - Tb. Svane, gdr, S*'gsnæsveJ. 722628 - Kello K„ gross, Hvodev. 105 723321 - H. P., fhv, grønthdl, Farverg. 7. 722026 - Chr., handelsgartner »Sunnu- hvollc, Hkraverup. 721694 - H., handelnid, KloverveJ 6.

J

nn

7SS »if AågW'.-J P 1.1 (I *1 .i' !f ' ,v.w» «kvej v 7201 M * A.ik imlc K1*»n>fcr

, nr. fi.*«*'.« ft t’l I h •: V’nf n Ha y !i>, køb- ■ ■ si o kjxii i !W.

»247»>0 Anlholls cft* mKhd SUv 720043 Aariv!«irsf»t Mi.« glor mester, Unrimogsvrj 7. 721029

1 & Uo. AJS, v/ ffHlnha- nm, ant. t'oca-Uoln cli'Ntri- hntor.

»tåres Ikke, ring Slagelse 1124566 Efter lukketid:: »laf* olsc 524755, 723255 AiiåbcTg-Petctui n. J. O, J , wk- tionsieder I. VornmsveJ 21, 7232201 Ablædnæs (Vinen I varefil lir. 7232211 (H. Christensen & Son). | 722020 AhkJer L. P„ kontørans. Morriv, 1« 723318 Absalon Forsikrings Akts. (Aw*u- randoi Preben Ouclrti mmti ), Ve­ sterport 10 722638 Abftalonseii V., vank!., Kirrvøj fl 720729 Adelholm O . p*. tøgf ftugvænirvt 3, j 722573 AdventMs/tihf'.tftdec, Fnrlaiitigsv. i?x 721020 Agerskov lf, fi •*, (Mergsik* 30 721729 Agptøold (Dmwk Undbruga ; fryso tie kølehus).

72706? m oe?

Amts* Arbi'jdsanvisningskontom Riddergade 1. ihent: ,d‘«1" lørdag 8 12,90 Gratis anvisning af arbejde og arbejdskraft. Afdl. for erhvervsvejledning, * » erhvervshæmmede ► godkendelse af lårr**, kor trakter

721400 Amtskontoret på Amtsgården 721076 Amts- og tinghuset (Svares Ikke, ring da til 720649), 721963 - - AmtsrådsaaJen. 721892 Amtsligningsinspektoratøt og amt* skatterådet for Præstø amt, Skov* vænget 1. Kontortid 9 16. 721815 — Amtsligningsinspektøren priv 7.M8ol Amtslæge, dr. med Vt. E. Løørhh Jacobsen, spee. I medicinske syg­ domme, særlig hjerte- og krcrl« løbssygdomme, Ilrogade 2. Kon sult 9 10, mar dag dog kun 17 1* lørtl. kun eft, aft. ■1262 Amtstuen, Bal ticngården, Axeltorv <9 12 og 13 15. lørdage 9 12). *ygslH*si 1 Nitwd ... 721401 ’> n*uillng tu samtlige afd H- i»gst dgl. 14.30 16.80, sø Utt. 11- '^r- ofd o-klr. kons. ma., on., fra 1*» i»l. Wdr. foresp, til patienter tr. ;; • ‘f«' ma (»g fr. 16,30 16,00. ontp'fiafd. fotografering dagi ’ I undt, lord. - Røntgenbehandl, aftale. - Overltegen trirffes eft. aftale. %gi huarts kont ortid 8 16, lørdag ' * *nsp In dst kl. 10 16.

722*H# 722188 721MB

wn Ihtekfør ' ts 1 f.tv (Bolig) DsuaVe) lo - FbfHraltéi’ li K-istraffer*c< tlMffg)

721078 * n

J \ I,

. Aii?

I*' ,%i,i

.. ..

’ tjdvrt!

720*21 At..... Uir,

<-JK Tapet* Tormtvedn 57"** *

Kord-forhdl., Kingateilg. 17. Otnst. kontor, værksted, lager.

72 4114 Trnktorafdeling, Klngst4

' ?lv!^h‘dø Hl,

721945

20902 Al

nMtg, itjnif.

_

t-t«,!.

........... r '

I!”11' - VaM. Kli«,

724881 - Axel, husejer. Hvedevænget 53. 720014 - O, Heøs Varme, Rlngstcdgd. 18. brandfors. for var *r og indbo til biil. fast præmie is

__ •% , (P'orta.nttra ntratr *pnltt> • ‘‘tersen, N. t.(l, Telefon 388, tegner *

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133

Made with FlippingBook - Online magazine maker