jaarkrant2015

‘Het is duidelijk, er komen andere tijden, ook en misschien wel vooral in de zorgsector’.

Het eigenzinnig jaarverslag van Solidariteit voor het Gezin met een overzicht van alle belangrijke werkzaamheden en opvallende gebeurtenissen in 2015

2015, een jaar vol van emotie Solidariteit voor het Gezin zette 2015 fantastisch en blij in met een prachtig nieuw onderko- men voor de hoofdzetel in Zwijnaarde, met de thuiszorgafdeling Brugge die verhuisde naar een eigentijdse stek, met drie goedgekeurde en op te starten zorgvernieuwingsprojecten (hierover verder meer), met het Impulsfonds West-Vlaanderen dat een serieuze financiële impuls gaf voor geïntegreerde thuiszorg in Mesen en Heuvelland en met de zorggarantie die meer en meer een begrip werd bij klanten en partners.

Solidariteit voor het Gezin werd diep getrof- fen door het overlijden van haar stichter en voor- zitter van de Raad van Bestuur, mevr. De- vriendt-Van Cauwenberge

Kortom, hoe ging het? Druk maar zeer goed, dank u wel. Tegelijk met die positieve geluiden gonsde het in de wandelgangen over Boost2019, de door de alge- mene directie uitgetekende langetermijnstrategie. Er verscheen een uitgebreid artikel over in het magazine Helemaal Thuis en een themadag over ‘Positief denken en handelen’ onderstreepte bij de medewerkers het be- lang ervan. Van De Panne tot Tongeren kwam er veel respons op in de zin van ‘dat schept vertrouwen voor de toekomst’ tot ook wel enige ongerustheid die het best te omschrijven valt als ‘what’s in it for me?’. De komende maanden zullen hierover ongetwijfeld meer verduide- lijking brengen.

En toen, op 4 september 2015, kwamplots het vreselij- ke en onverwachte nieuws. De stichter van Solidariteit voor het Gezin en voorzitter van de Raad van Bestuur, mevr. Devriendt-Van Cauwenberge (80) was overleden. De reacties waren heftig want ze had een grote invloed gehad in zovele levenslopen, ze was een geweldige per- soonlijkheid geweest. In 1977 begon ze met niets en in 2015 eindigde ze met 5.700 medewerkers en jaarlijks 50.000 geholpen klanten. Wie doet het haar na? Tot aan haar overlijden hield ‘haar’ organisatie haar bezig. Ze vertelde haar directe omgeving dat ze er gerust in was dat het met Solidariteit voor het Gezin goed zou blijven gaan.

MARKANTE CIJFERS: • 1 hoofdzetel en 3 afdelingen zijn volledig vernieuwd volgens het principe van ‘Het Nieuwe Werken’. • Boost2019 telt 11 lange termijn doelstellingen en 83 resultaatsgebieden. • Mevrouw Devriendt is 23 jaar algemeen directeur van Solidariteit voor het Gezin en 15 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur geweest. Meer weten? Surf naar www.solidariteit.be/onze-publicaties

Bezuiniging Vlaamse overheid in urencontingent gezinszorg leidt tot meer zorg op maat De besparing van de Vlaamse overheid had een di- recte impact op het urencontingent van gezinszorg. Solidariteit voor het Gezin compenseerde een li- neaire besparing van 1% door de overname van de dienst gezinszorg van het OCMW Zelzate. Verder was een taakuitzuivering goed voor nog eens 2%. Dit hield in dat klanten die uitsluitend poetsop- drachten hadden voor hun verzorgende werden doorverwezen naar huishoudhulp, al dan niet met dienstencheques. Dit liet toe meer uren vrij te ma- ken voor cliënten die veel zorg nodig hebben. Soli- dariteit voor het Gezin zette ook volop in op zorg- vernieuwing. Dit betekent dat in veel regio’s een avondtoer met verzorgenden werd opgestart en dat een aanbod opmaat werd uitgewerkt voor personen met een beperking die in groepsverband wonen en leven.

Kinderzorg neemt rol op in strijd tegen kinderarmoede

Meer dan ooit bevinden we ons in turbulente tij-

2 lees meer derarmoede en het project Buddy bij deWieg. den. Veel kinderen leven in armoede en veel van die kin- deren hebben een migratieachtergrond. Solidariteit voor het Gezin bewijst haar betrokkenheid bij deze actuele proble- matiek door haar par- ticipatie in de Huizen van het Kind, haar partnerschap in de projecten rond kin-

lees meer 2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker