Teestrup - Pakker og breve til flygtninge 1945

A F S K R I F T ,

ij'V

Statens clvi. Luftv.,

København, den 1* Septbr, 194-5.

Københevn.

Fra Arbejds- og Socialministeriet har man modtaget Underretning om, at samme under 27* Aug, 191+5 tilskrevet Politimesteren i Esbjerg saaledes: " I Skrivelse af 18* Juli ( J,Nr. I 0 I 0 / 4 . 5 ) til Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet har Hr. Politimesteren henstillet, hvorvidt det vii være muligt at nægte at ekspedere Postpakker til Personer, der op- holder sig i tyske Flygtninge- og Militærlejre. De harherved henvist til, at der ved den Undersøgelse, der med den engelske Kommandants Sanktion af Politikammeret foretages af alle Pakker og Breve, der udgaar fra og indgaar til de tyske Flygtninge- og Militærlejre, er konstateret, at der tilsendes Personer, der opholder sig i Lejrene, betydelige Mængder af Levnedsmidler, især Smør og andre rationerede eller dog vanskeligt frem- skaffelige Ting, ligesom der fra Lejrene udsendes Breve indeholdende Pen- ge og Opfordringer til udenforstaaende her i Landet boende Personer til at købe og tilsende de paagældende forskellige Varer. Disse Forsendelser maa efter Hr. Politimesterens Formening i de fleste Tilfælde antages at indholde en Overtrædelse af Handelsministeriets Be- kendtgørelse Nr. 224- af 7* Maj 194-5* Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet har ved Skrivelse af 28* Juli 194-5 over for Hr. Politimesteren udtalt, at Generaldirektoratet ikke ser sig i Stand til at træffe de ønskede særlige Foranstaltninger med Hensyn til de omhandlede Pakkeforsendelser, og samtidig oversendt Sagen hertil. I denne Anledning skal man, for saa vidt angaar Lejrene for tyske Flygt- ninge, meddele, at i H. t. Pkt. 4- i det af Arb- og Socialministeriet i Juli Maaned 194-5 udfærdigede Reglement for de tyske Flygtninge, af hvil- ket et Eksemplar vedlægges, er Brevforsendelser til og fra Flygtningene underkastet Cencur af den danske Lejrleder, hvorhos det er Flygtningene forbudt at modtage eller afsende Pakker. Breve fra Flygtningene, der indeholder Opfordringer om Tilsendelse af Pak- ker, vil saaledes ikke passere Censuren,hvorhos eventuelle medsendte dan- ske Penge vil blive konfiskeret, jfr. Reglementets Pkt. 3 0 , og Pakker til

Flygtningene vil af den danske Lejrleder blive retourneret til Af- senderen, Man gaar herefter ud/ fra, at Pakkeforsendelserne i Løbet af kort Tid i det væsentlige vil ophøre.’' Hvilket herved meddeles, idet tilføjes, at man anbefaler, at Lejr- lederne instrueres om, naar Modtagelse af Pakker nægtes, at forsyne disse med f. Eks. Paastempling •' Modtagelse nægtet |! Pakker maa ikke modtages P. L. V. E . 5 e sign. Schultz.

Page 1 Page 2

Made with FlippingBook - Online magazine maker