jaarverslag digitaal

uitgesproken standpunten te vertalen in diverse cahiers.

In 2017 hebben we andermaal een nieuw (5de) en vernieuwend cahier uitgewerkt met de bedoeling een soort wake-up call te zijn voor diegenen die geloven dat morgen zorg op maat in de thuisomgeving zeker mogelijk blijft. Dit cahier is geen theoretisch concept of een ideologisch pleidooi om onze zorgorganisatie anders te oriënteren. Dit cahier is de resultante van jaren projectervaring en veel vallen en opstaan. Proefprojecten ontstaan uit een idee, waarvan we denken dat er muziek in zit. Proefprojecten hebben altijd de bedoeling iets te ontwikkelen dat beter moet zijn dan het bestaande. Proefprojecten hebben steeds het voordeel te kunnen werken vanuit een wit blad. Maar proefprojecten zijn enkel zinvol wanneer men resoluut kiest om ze ‘serieus’ te nemen en ze desgevallend bij positieve evaluatie ze ook te integreren in het regulier wettelijk kader. Proefprojecten mogen geen zoethoudertjes zijn voor creatieve en innovatieve mensen, waarbij men enkel wat tijd koopt en uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid ontloopt. Van proefprojecten moet men kritisch proeven en als het smaakt, onherroepelijke keuzes maken. Welnu, met onderhavig cahier proberen we een nieuw zorgconcept proefondervindelijk te toetsen op drie niveaus. Het Zorg24-project is ontstaan uit het DNA van Solidariteit voor het Gezin, vanuit haar doorgedreven geïntegreerde zorgvi- sie. Als geen ander beseffen wij dat de talrijke schotten in zorg- en welzijnsdisciplines bijzonder nefast kunnen zijn in de uitbouw van een goede zorg rond een patiënt/klant. Met Zorg24 hadden wij het idee dat het ook anders en beter kan. Vanuit drie verschillende projecten in drie verschillende regio’s, zijn we erin geslaagd een proefproject in het kader van de Protocol 3-financiering van het Riziv bijzonder goed te laten uitrollen. Het is ondenkbaar dat het Riziv en de politieke voogdij zo’n project niet verder zou ondersteunen en de opmerkelijke resultaten niet zou verankeren in een duurzame regelgeving. Opmerkelijk in de uitrol van het innovatief zorgproject zoals Zorg24, is de vaststelling dat de verstrengeling van de zorgorganisatie en de zorgfinanciering over verschillende beleidsniveaus (gemeenschap en/of federaal) nefast is voor iedereen (of het nu gaat over cliënten, zorgverstrekkers of overheden). Een hybride zorgsysteem zal zich op termijn vastrijden, zeker wanneer de terugverdieneffecten voor de verschillende overheden uiteindelijk anders zullen zijn. Deze studie maakt dit tussen de lijnen uiteraard pijnlijk duidelijk, alsof we hiermee een open deur instampen. Maar wat veel belangrijker is en wat in Zorg24 ook essentieel is, is het feit dat we frontaal ingaan tegen bestaande syste- men die doorheen de tijd compleet zijn uitgehold. We tonen aan dat out-of-the-box-denken een nieuwe dynamiek geeft in zorg en welzijn en dat het ook impliciet de vraagsturing stimuleert. Het bijzondere hieraan, is het feit dat wij dit niet alleen doen en nieuwe partnerships daarvoor aangaan (Zorggroep Alexianen, Bond Moyson). Hetzelfde is gebeurd met het project van een nieuwe innovatieve zorgcentrale Z+, die we in 2017 hebben opgestart. Dit succesvol project zal ons toelaten vanuit zorgverstrekkers niet alleen direct in te spelen op zorgoproepen, maar ook nieuwe persoonsgebonden zorgapplicaties te linken aan een permanente backoffice. Ook hier zijn nieuwe partnerships aangegaan om dit ambitieuze project mogelijk te maken (Thuishulp, Familiehulp, Mederi).

Ook in de zorgsector voor mensen met een beperking gebeuren on- waarschijnlijk mooie dingen. Door de persoonsgebonden budgetten is er een nieuwe dynamiek ontstaan, met prachtige kleinschalige autono- me projecten als gevolg. Ook op dit vlak hebben wij ons geïntegreerd model aangepast om aan deze nieuwe vraag te kunnen voldoen. Ook hier zijn nieuwe partnerships ontstaan en staan we klaar om nog beter deze doelgroep te dienen (Pegode, Bindkracht, Villa Njam, Bijs, Moza- ïek, Villa VIP, Casa de Mauro, De Lovie, Pura, Think out of the Box, Ter- nick, De Heide, Alvinnenberg,…) Deze vrij ‘ongewone’ zorgsamenwerkingen hebben niet alleen onze zorgvisie verruimd, maar kunnen tevens ook een bescheiden disruptief signaal betekenen voor de gehele zorgsector. En dit is uiteindelijk het punt dat wij in 2017 hebben willen maken in het verlengde van hetgeen wij in onze vierde cahier ‘Boost2019’ hebben aangekondigd, namelijk dat we niet alleen intern moeten ontschotten (o.a. door het boostproject rond de invoering van de persona’s), maar

in 2017 NIEUW

Een exemplaar van dit cahier kan opgevraagd worden in het directiesecretariaat (09 264 18 66)

2

Made with FlippingBook - Online magazine maker