VAB-Magazine januari-februari 2021

ZO ZIT DAT!

Trage wegen

TEKST EVELIEN JANSEN

Nu we noodgedwongen aan dicht-bij-huis- toerisme doen, mag het allemaal wat trager. Welnu, daar zijn speciale wegen voor. Trage wegen zijn ideaal voor een wandel- of fietstocht. Maar wat is een trage weg?

Wat is een trage weg? Doorsteekjes, bospaden, jaagpaden, oude spoorwegbeddingen… Het zijn allemaal wegen die vooral zachte weggebruikers als voetgangers, etsers, joggers of ruiters gebruiken. Ze bieden vaak een alternatie- ve en verkeersveilige route voor bijvoor- beeld schoolgaande kinderen. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen dorpskernen, maar ook in steden vind je ze. Denk bijvoorbeeld aan jaagpaden naast het kanaal. Let op: zolang de breedte van de weg het toelaat, is het voor gemotoriseerd vervoer niet verboden om gebruik te maken van een trage weg. Tenzij een verkeersbord anders aanduidt, natuurlijk. Zijn er verschillende soorten trage wegen? Er zijn veel soorten trage wegen die alle- maal een eigen juridisch statuut hebben. Denk aan bospaden of treinbeddingen. Eén gemeenschappelijk kenmerk is dat ze per denitie openbaar en voor ieder- een toegankelijk zijn. De bekendste trage wegen zijn de buurtwegen, die sinds 1841 opgetekend staan in de Atlas der Buurt- wegen van je gemeente. Met het Frans als administratieve taal in het België van toen, vind je ze terug onder de termen chemin en sentier . Chemin werd later vertaald als buurtweg, sentier als voetweg. Voetwegen zijn volwaardige buurtwegen, maar in de regel smaller dan een buurtweg. Meestal zijn ze minder dan anderhalve meter breed en daarom minder geschikt voor gemoto- riseerd verkeer. Hoe zijn ze ontstaan? De geschiedenis van sommige paden gaat terug tot in de Romeinse tijd. Ze vertellen

ons veel over een streek. Het zijn sporen van oude verbindingen tussen dorpskernen of vanwegen diewerden gebruikt omboten voort te slepen. Sommige trage wegen val- len zelfs deels of volledig samen met ver- dwenen treinverbindingen. Wie bewaakt het karakter van deze trage wegen? Trage Wegen vzw ijvert voor het behoud van trage wegen. Dat is niet altijd eenvou- dig, want in september 2019 veranderde de wetgeving. Buurtwegenworden sindsdien door de gemeente beheerd en krijgen het- zelfde statuut als gewone straten. Een ge- meente kan dus zelf beslissenwat ze ermee doet. Door de aanleg van nieuwe verkave- lingen en industrieterreinen verdwenen al veel trage wegen. Een andere reden waaromze verdwijnen is gebrekkig onderhoud: de wegen overwoe- keren, raken buiten gebruik en zijn ten slotte niet meer terug te vinden.

Kan ik hier zelf iets aan doen?

Maak gretig gebruik van het net- werk van tragewegen. Een handige tool om ze te vinden is OpenStreet- Map. Een open source website waar je zelf gegevens aan kunt toevoegen. Er staan paadjes op die je niet in Google Maps vindt. Maps.me is een handige applica- tie voor je smartphone waarmee je een wandel- of etsroute kunt uitstippelen via OpenStreetMap. Je kunt de kaarten ofine downloaden, dus geen zorgen als je in de middle van het trage nowhere geen bereik hebt. De app is gratis enwerkt zowel op Android als iOs.

33

JANUARI-FEBRUARI 2021 REIZEN

Made with FlippingBook - Online catalogs