VAB-Magazine januari-februari 2021

TEKST STIJN SMETS FOTO WIM KEMPENAERS

Het is niet bijster goed gesteld met onze kennis van de wegcode. Moet er bij het behalen van een rijbewijs meer gehamerd worden op de juiste kennis van de regels? Peter Landsheere, algemeen directeur bij VAB-Rijschool vindt dat alvast een stap in de goede richting. VAB-RIJSCHOOL START MET ONLINE THEORIELESSEN “We willen meer aandacht voor de verkeersregels”

E en aantal maanden geleden deed VAB een online verkeerstest bij meer dan zesduizend Vlamingen. Slechts een kwart daarvan was volgens de regels van het theoretische examen geslaagd. Hoewel deze test speciek aandacht had voor de regels rond et- sen voor zowel autobestuurders als etsers, legt het wel bloot dat er iets schort aan de kennis van de ver- keersregels. Dat moet beter, vindt ook Peter Lands- heere , algemeen directeur bij VAB-Rijschool. “Een goede voetballer moet de buitenspelval kennen, wie een taal wil leren moet de grammatica beheersen en een goede chauffeur moet de wegcode machtig zijn. Onze rijinstructeurs merken dagelijks dat die kennis bij sommige leerlingen gewoon te laag is op het mo- ment dat ze beginnen aan hun opleiding. Het slaag- cijfer van het theoretische examen is de laatste jaren sterk gedaald. Het examen werd moeilijker, dat klopt, maar te veel leerlingen zien het examen als een rond- je gokken waar ze zichzelf trachten door te spartelen. Er wordt soms te weinig gestudeerd. VAB-Rijschool wil daarom vanaf februari inzetten op nieuwe online theorielessen. Zo verlagen we de drempel en kan ie- dereen vanuit z’n eigen kamer een beter inzicht krij- gen in de verkeersregels. We kiezen dan ook bewust niet voor opgenomen lmpjes, maar voor live digitale lessen met een lesgever die de regels op een bevatte- lijke manier kan uitleggen en meteen de vragen kan

beantwoorden. Zo willen we meer leerlingen de kans geven om hun kennis bij te schaven. Wie twee keer niet slaagde voor het theoretische examen en verplicht op cursus moet, kan dat nog steeds klassikaal, want ook in onze kantoren van VAB-Rijschool blijven we de theorielessen aanbieden.” Ook vrije begeleiders hebben baat bij juiste kennis Ondanks het grote netwerk aan eigen rijscholen vindt VAB dat ook het principe van de vrije begeleider moet blijven bestaan. Belangrijk is wel dat die begeleider de juiste kennis doorgeeft. Het vormingsmoment was daarbij een stap in de goede richting. Door een over- lapping tussen gewestelijke en federale verantwoor- delijkheden werd die opleiding echter geschorst. Jam- mer, vindt Peter Landsheere. “Bij de opstart van dat vormingsmoment hebben we er met VAB-Rijschool sterk voor gepleit om ook de wegcode genoeg aandacht te geven. Op eigen initiatief maakten we dat onder- deel ruimer dan wettelijk vooropgesteld. Dat bleek een goede keuze, want veel deelnemers vonden dat stuk van de cursus het meest leerrijk. Denk maar aan de regels rond etsstraten of de wijzigingen aan de voorrang aan rechts. We vinden het dan ook een goed idee om dat vormingsmoment opnieuw in te voeren. Het zou zelfs nog uitgebreid kunnen worden met een basiscursus praktijk. Te vaak zien we namelijk dat ou- ders fouten aanleren aan hun kinderen. Denk maar aan pompend remmen, wat je bij moderne auto’s niet meer mag doen. Of mensen die denken dat je nog steeds het ontkoppelingspedaal moet indrukken wanneer je remt. Tijdens een praktijkcursus van pakweg twee uur kun je hen de juiste technieken bijbrengen en kan een vrije begeleider zien hoe een ervaren instructeur met de leerling omgaat.”

“Er wordt soms te weinig gestudeerd. VAB-Rijschool wil daarom vanaf februari inzetten op nieuwe online theorielessen.”

48

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs