VAB-Magazine januari-februari 2021

TEKST KEN DIVJAK

is iedereen mee? WLTP,

Vanaf 1 januari 2021 moeten autokopers in Vlaanderen rekening houden met een nieuwe realiteit die WLTP heet. Maak kennis met de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, die zowel een gunstig als een ongunstig effect kan hebben op de autofiscaliteit van nieuwe wagens.

D e Vlaamse regering toont zich van meet af aan ijverig. Verwacht werd immers dat de huidige autoscaliteit nog tot eind 2021 gehandhaafd zou blijven, maar daar heeft de nieuwe minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) anders over beslist. De hervorming ervan gaat in op 1 januari 2021, heeft enkel betrekking op nieuwe wagens en neemt de WLTP-cijfers voor verbruik en emissies als uitgangspunt. Volgens het Kabinet Diependaele zou de om- schakeling ‘zo budgetneutraal mogelijk’ moe- ten verlopen, maar dat wil nog niet zeggen dat auto’s die in 2020 scaal voordelig zijn dat in 2021 blijven. Wagens op CNG verliezen bij- voorbeeld hun vrijstelling onder het nieuwe

bestel, net als plug-in hybrides (PHEV). Al- leen voor elektrische auto’s en leasewagens verandert er niets. Streepje geschiedenis Om te duiden hoe de WLTP samenhangt met die scaliteit moeten we even in de geschiede- nis duiken. Begin jaren zeventig kwamEuropa onder druk te staan om een geharmoniseerde testcyclus voor auto’s in te voeren. Dat moest de toenmalige EEG toelaten om het verbruik en de emissies van het wagenpark te moni- toren, terwijl autokopers er een faire verge- lijkingsbasis aan zouden overhouden. Elke nieuwe auto onderging daarom een NEDC- test, de afkorting voor New European Driving Cycle , die een normverbruik en later ook een CO 2 -uitstoot opleverde. Vanaf de jaren negen- tig legde Europa ook uitstootlimieten op die in Euro-normen werden vastgelegd. Dat be- gon in 1992 met de Euro1-norm en verstrengde gaandeweg tot de Euro6-classicatie die we vandaag kennen, met specieke aandacht voor schadelijke partikels. Een goede zaak, zou je denken. Ware het niet dat de spelregels best wat ruimte voor optima- lisatie lieten. Om te beginnen werden de me- tingen niet uitgevoerd door de overheden zelf, maar door labo’s met een commercieel model die rechtstreeks door de constructeurs werden benaderd. Daarnaast stond de emissieproef op de rollenbank mijlenver van de realiteit, met onrealistische verbruiksmetingen tot gevolg. Bovendien weerhield niets de autobouwers er-

OPGELET! De nieuwe berekeningsmethode geldt alleen voor nieuwe wagens die vanaf 1 januari 2021 in Vlaanderen worden ingeschreven. Voor tweedehandswagens verandert er niets: die worden verder getaxeerd volgens de oude berekeningswijze op basis van de NEDC 2.0-cijfers. Ook voor auto’s die nu al ingeschreven zijn onder het huidige systeem blijɾ alles bij het oude. TIP Simuleer de nieuwe autoɲscaliteit met de berekeningstool van de Vlaamse Overheid op belastingen.fenb.be/ui/public/ vkb/simulatie. Duid als datum van eerste inschrijving minstens 1 januari 2021 aan en vergeet niet om het echte WLTP-cijfer (geen ‘equivalent’ of ‘omgerekend cijfer’) te gebruiken voor de CO 2 -uitstoot!

50

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs