Nakskov - Alsang i Nakskov. Stor interesse 1940

Alsang i Nakskov.

Stor Interesse i Sangforeningerne for et saadant Arrangement.

E T n ye B egreb A l s a n g har den sidste T id gaaet sin Se/rsgang

D

Landet over, og sidst gennemførtes med stor Succes et Kæmpearrangementl i K øbenh avn , hvor 80,000 M ennesker | var samlet til Fællessang i F xlled p a r- ken. . E fter hvad vi erfarer bliver der nu ogsaa i N akskov arbejdet med P/anen om Arrangem ent af A lsa n gs-A ften er .I D e t er Lærerne L o l k N i e l s e n og V i g a n d N i e l s e n , der har taget\ Sagen op, og Grunden til, at man i/ffecl allerede paa et tidligere Tidspunkt har\ kunnet gennem føre den er den, at F e - rien Ji ar stillet sig hindrende i V ejen . B yen s to Sangforeninger,- Nakskou Sangforening og A rbejd ern es Sangkor,! samt N akskov Husm oderforening, der\ jo ogsaa har et udmærket Sangkor, en meget interesseret i Planen o g har alleA rede lovet at yd e Sagen al mulig Siø/fe. D et er Meningen at afh old e den\ udendørs A lsan g i Svingelen, men hvornaar det finder Sted første Gang, I er endnu ikke afgjort. Iøvrigt har mani i Sinde al fortsæ tte med en maanedligl A lsangaften, hvis det viser sig, at /nfer-| essen ogsaa her i B yen er stor nok fi/l det. M an vil saa senere finde et pas- sende L okale, saa man kan rykke in-j dendørs, naar V ejrforh old en e og M ø r- kelægningen vil kræve det. D er er i Ø jeblikket Planer fremme om en D ag samtidig at arrangere A l - sang over hele Landet i Forbindelse med Radiotransmissioner. D ette Arran- gement tænkes genenm ført Søndag den 1. September om Efterm iddagen. Imid- lertid vil det blive vanskeligt for N ak - skov at være med i Sangen denne D ag, idet Svingelen som bekendt den D ag er Skueplads for den herostratisk berømte Sommerfests A fslutning. Imidlertid haaber man at finde en Løsning, saa ogsaa N akskov kan være med den Dag, og i alle T ilfæ ld e varer det ikke længe, før hele N akskov skal til A lsan g-P re-

miere.

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker