Teestrup - Om breve fra flygtninge 1945

Zs

f

1 T t

A f s k r i f t .

København,, den 11+’ September 194-5* ia J. Kr. 8lo -/ 191 + 5 .

Statens civile Luftværn, København K.

Vedrørende Flygtningebreve. Paa given Foranledning skal man herved henlede Hr. Luftværns- chefen Opmærksomhed paa den i Reglementet for de tyske Flygtninge under Punkt 1 + vedrørende Brevforsendelser indeholdte Bestemmelse om, at Breve fra tyske Flygtninge kun maa indeholde indtil 25 Ord, °g at Brevene skal affattes i Blokbogstaver og kun maa omhandle personlige Familieforhold, Saafremt denne Bestemmelse ikke nøje overholdes, skal Lejr- censuren nægte at lade Brevet postbefordre.

P. L. V. Aarøe sign

/ V. Sørensen sign.

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker