Nakskov - Beskæftigelse af erhvervshæmmede personer, 1946

Den 11. Oktober. 194-6.

L. 19 - 1946 Nr. 60.

Til By-Lokalforeningerne 1

Beskæftigelse af erhvervshæmmede Personer.

Den Foranstaltning til Beskæftigelse af erhvervshæmmede Per-

soner, som Randers L.A.B. har iværksat, og som er omtalt i L.A.B.-

Meddelelser for Juli-August d.A. har vakt levende Interesse Landet

over. Landsforeningens Hovedbestyrelse har vist Arbejdet den In-

teresse at henlægge et Møde til .Randers den 25. September d.A. ved

hvilken Lejlighed Hovedbestyrelsens Medlemmer besaa Foranstaltnin-

gen og førte en Række Forhandlinger med Randers L.A.B.s Bestyrelse

samt med en Embedsmand fra Arbejds- og Socialministeriet om dette

nye Arbejdsfelt. Endvidere har en Række Lokalforeninger sendt Re-

præsentanter til Randers for at bese Virksomheden med Henblik paa

at oprette noget tilsvarende, og en enkelt Lokalforening, Aalborg

L.A.B., har allerede etableret en lignende Virksomhej.

Et Par Dage efter Hovedbestyrelsesmødet i Randers drøftede en

Deputation fra L.A.B.s Hovedledelse hele dette Arbejde med Arbejds-

og Socialministeriet. Der blev herunder fra Ministeriets Side gi-

vet en Orientering vedrørende hele dette Problem med Beskæftigelse

af erhvervshæmmede Personer , der gjorde det klart for L.A.B.s Re-

præsentanter, at det vil blive til megen Skade for Sagen, hvis en

hel Række Lokalforeninger kaster sig ud i dette Arbejde uden først

at indhente den fornødne Orientering vedrørende alle Problemer, der

opstaar i Forbindelse med Beskæftigelse af erhvervshæmmede Personer,

det være sig vedrørende Forhold til Invalideforsikringsretten, Ar-

bejdsanvisningskontorerne og andre offentlige Kontorer, eller For-

holdet til Invalideorganisationerne. Hertil kommer de Problemer,

der opstaar i Forbindelse med Organiseringen af Salget af de er-

hvervshæmmede s Produkter, Fremskaffelse af Raavarer m.m.

Som Følge heraf skal det indtrængende henstilles til Lokal-

foreningerne ikke at kaste sig ud i dette Arbejde uden i Forvejen

at henvende sig til Hovedkontoret, og paa given Foranledning skal

det ligeledes .henstilles ikke at give Meddelelser til Pressen, før

man har indhentet den fornødne Orientering.

Med venlig Hilsen

LANDSFORENINGEN TIL ARBEJDSLØSHEDENS BEKÆMPELSE

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker