Nakskov - Arbejdsløshed bekæmpes med Arbejde

Arbejdsløsheden bekæmpes med Arbejde! Arbejde kan fremkaldes gennem Statens Forholdsregler, men mest levende gennem privat Initiativ. Hver Kvinde og Mand i „ Danmark — De og jeg — har Ansvar for at sætte Arbejde i Gang og for at holde Mennesker i Arbejde. Det gælder om straks at kalde Arbejdet frem fra alle dets Skjulesteder og give det til de Arbejdsledige. Det vil kræve Samarbejde og Offervilje. Der ligger Arbejde gemt i den udyrkede Jord saavel som i den dyrkede. Det ligger i Moser og Heder og Skove, i Reparation af Huse og gammeldags Avlsbygninger, i Fabrikkernes Maskiner og Værkstedernes Værktøj; men først og fremmest ligger det gemt i hvert enkelt Menneskes Fantasi og Opfindsomhed. Vi skal alle være Opdagere og Opfindere paa Danmarks store Arbejdsmark. Vi skal alle være Arbejdsgivere, der finder ud af, hvorledes Arbejdet kan gives til de Arbejds- ledige paa den bedste Maade.

Landsforeningen til Arbejdsløs- hedens Bekæmpelse. Om dette Navn har Kvinder og Mænd fra alle Kredse dannet en Forening.

Det gælder en Samling af alle Landets levende Kræfter om den Opgave at opbygge vor Fremtid.

Før omsatte vi vore Tanker i Ord og Diskussioner, nu skal vore Tanker omsættes direkte i Handling og produktivt Arbejde. Heri er vor Fremtid. Fremtiden er rykket os meget nær ind paa Livet. Den begynder bogstavelig talt i Dag, og den venter ikke paa vore Overvejelser. Den, der skaber en Arbejdsmulighed, aabner en Vej ind til Frem- tiden. Den, der ihærdigt udnytter en Arbejdsmulighed, bygger med paa vor Fremtid. Hvorfor venter vi? Fremtiden vindes af beslutsomme Mennesker, der i Fællesskab eller enkeltvis omsætter deres positive Tanker i Handling. Mar- ken bliver kun grøn, naar hvert enkelt Græsstraa vokser.

Gennem Lokalforeninger og Enkeltpersoner virker L. A. B. for at sætte Arbejde i Gang. L. A. B.s Program omfatter en lang Række Arbejdsmuligheder, af hvilke mange allerede er praktisk Realitet, mens andre er under Forberedelse.

Kun øjeblikkelig Handling har en Mu-

lighed for at indfange vor Fremtid.

Her følger en kort

Oversigt over disse:

Det gælder ikke om at udtænke noget nyt, men det gælder om, at vi flytter os selv, saa vi kommer til at se de faktiske Forhold fra nye Synspunkter. Saa vil vi opdage, at det, der før syntes at være uløselige Problemer, nu ejer de store Muligheder. Saaledes bliver det ikke længer Arbejdsløshedens umulige Problem, men det bliver til en mægtig Skare arbejdsledige Landsmænd, som har Tid, Kræfter og Vilje til at opbygge vor Fremtid. De Arbejdsledige bliver de uberegnelige Muligheders Felt. Det er som en Guld- grube, hvor alle kan hente Guld, bare de vil grave. Alle de, der har Arbejde eller Penge, Magt eller Indflydelse — enten det er lidt eller meget — svigter den fælles Opbygning af Danmarks Fremtid, hvis de ikke straks paa egen Haand eller i Samraad med andre udnytter Mulighederne.

Jorden er Danmarks Rigdom, og derfor maa ingen Plet Jo rd henligge uopdgrket. Ethvert Landbrug skal gde det højeste. Landbrugene maa omlægges efter de nye Forhold.

Rundt om Byerne skal anlægges Havekolonier.

Havelodder skal tilbydes de Arbejdsledige.

Ingen Frugt maa gaa til Spilde, men laves til Saft, Marmelade o. s. v.

Ved Afholdelse af Aftenkursus skal skaffes Un- dervisning og Beskæftigelse til Ungepaa Landet.

Grundforbedringsarbejder maa muliggøres.

Alle Formerfor Brændselsproduktion maafrem- mes. Optagelse af Træstød, Tørvegravning m.m.

Husholdningskursus for Arbejdslediges Hu- struer ogHjem-Konsulenter skal skaffeArbejds- kraft tilHjemmeneog hjælpedissemedØkonomi og Husførelse. Teknisk Hjælp til ubemidlede og Initiativ-Ud- stillinger for Arbejdsledige skal skaffe Mulig- heder for, at Dygtighed og Idérighed blandt Ar- bejdsledige kan blive gjort produktiv.

Bygninger i By og paa Land maa vedligeholdes og repareres.

UpraktiskeLandbrugsbygningermaaombygges.

Ved Udnyttelse af Affaldsprodukter kan store Værdier indvindes.

For gifte Landarbejdere maa opføres egnede Boliger.

I Sæsonvirksomheder maa der arbejdes for at gøre dem mere permanente.

Medhjælperværelser i Landbrugsbygninger bør moderniseres og forbedres.

Gaa med i L. A. B. som Medlem -

Til børnerigeFamilier bør bygges sundeBoliger.

m en

S O M A K T I V T M E D L E M og De gør det muligt for Landsforeningen at arbejde Programmet videre ud. — Tænk derfor igennem, hvor De paa Deres Plads kan gøre en Indsats. Arbejdsløsheden bekæmpes ikke ved et Vidundermiddel, men gennem alle Nationens Kræfter i enigt Samarbejde.

H o v e d b e s t y r e l s e ;

S k o v r id e r C. K. F l e n s b o r g

V a l d . H v id t

A x e l O l s e n Form and for D ansk Arbejdsm andsforbund

D irektør for det danske H edeselskab

Høj esteretssagfører

G u n n a r L a r s e n

H. A . V . H a n s e n

T. K . T h o m s e n Ingeniør, Næstform and i D ansk Arbejdsgiverforening

Ingeniør, D irektør i F.L. Sm idth & Co. A /S

Oberstløjtnant

L a u r it s H a n s e n Form and for D e sam virkende Fagforbund

A l f r e d N ie l s e n Direktør, Silkeborg

F r u A n n a T h y g e s e n Hotm egaard

O. H e d e g a a r d D irektør i K øbenhavns H andelsbank

F r u P a u l a N is s e n S erridslevgaard

J a c o b T v e d e g a a r d

Gaardejer, Form and for de danske Landboforeninger

Kontor: Rømersgade 19, K. Telefon Palæ 948 . Post-Giro: Nr. 54700

I n d m e l d e l s e kan ske ved Henvendelse til Landsforeningens Hovedkontor eller en af Lokalforeningerne eller ved Indsendelse af nedenstaaende Kupon.

K o n t i n g e n t : Det aarlige Kontingent andrager mindst Kr. 10.—.

Som Medlemmer kan foruden Enkeltpersoner optages Virksomheder og Institutioner af enhver Art.

Lokalforeninger er oprettet i de fleste Byer. De virker som selvstændigt arbejdende Celler.

Landsforen ingen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse (L. A. B.) Rømersgade 19 . K . Telefon Palæ 948 . P o s t-G iro Nr. 54700

Undertegnede indmelder sig i L. A. B. med et aar- ligt Kontingent

Navn:___

s tillin g -

Adresse:

(mindst j o Kr.)

By:--------

Lokalforeningens Adresse:

KØBENHHUN K-

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8

Made with FlippingBook - Online magazine maker