Nakskov - Arbejdsløshed bekæmpes med Arbejde

Før omsatte vi vore Tanker i Ord og Diskussioner, nu skal vore Tanker omsættes direkte i Handling og produktivt Arbejde. Heri er vor Fremtid. Fremtiden er rykket os meget nær ind paa Livet. Den begynder bogstavelig talt i Dag, og den venter ikke paa vore Overvejelser. Den, der skaber en Arbejdsmulighed, aabner en Vej ind til Frem- tiden. Den, der ihærdigt udnytter en Arbejdsmulighed, bygger med paa vor Fremtid. Hvorfor venter vi? Fremtiden vindes af beslutsomme Mennesker, der i Fællesskab eller enkeltvis omsætter deres positive Tanker i Handling. Mar- ken bliver kun grøn, naar hvert enkelt Græsstraa vokser.

Gennem Lokalforeninger og Enkeltpersoner virker L. A. B. for at sætte Arbejde i Gang. L. A. B.s Program omfatter en lang Række Arbejdsmuligheder, af hvilke mange allerede er praktisk Realitet, mens andre er under Forberedelse.

Kun øjeblikkelig Handling har en Mu-

lighed for at indfange vor Fremtid.

Her følger en kort

Oversigt over disse:

Det gælder ikke om at udtænke noget nyt, men det gælder om, at vi flytter os selv, saa vi kommer til at se de faktiske Forhold fra nye Synspunkter. Saa vil vi opdage, at det, der før syntes at være uløselige Problemer, nu ejer de store Muligheder. Saaledes bliver det ikke længer Arbejdsløshedens umulige Problem, men det bliver til en mægtig Skare arbejdsledige Landsmænd, som har Tid, Kræfter og Vilje til at opbygge vor Fremtid. De Arbejdsledige bliver de uberegnelige Muligheders Felt. Det er som en Guld- grube, hvor alle kan hente Guld, bare de vil grave. Alle de, der har Arbejde eller Penge, Magt eller Indflydelse — enten det er lidt eller meget — svigter den fælles Opbygning af Danmarks Fremtid, hvis de ikke straks paa egen Haand eller i Samraad med andre udnytter Mulighederne.

Jorden er Danmarks Rigdom, og derfor maa ingen Plet Jo rd henligge uopdgrket. Ethvert Landbrug skal gde det højeste. Landbrugene maa omlægges efter de nye Forhold.

Rundt om Byerne skal anlægges Havekolonier.

Havelodder skal tilbydes de Arbejdsledige.

Ingen Frugt maa gaa til Spilde, men laves til Saft, Marmelade o. s. v.

Made with FlippingBook - Online magazine maker