Nakskov - Arbejdsløshed bekæmpes med Arbejde

Ved Afholdelse af Aftenkursus skal skaffes Un- dervisning og Beskæftigelse til Ungepaa Landet.

Grundforbedringsarbejder maa muliggøres.

Alle Formerfor Brændselsproduktion maafrem- mes. Optagelse af Træstød, Tørvegravning m.m.

Husholdningskursus for Arbejdslediges Hu- struer ogHjem-Konsulenter skal skaffeArbejds- kraft tilHjemmeneog hjælpedissemedØkonomi og Husførelse. Teknisk Hjælp til ubemidlede og Initiativ-Ud- stillinger for Arbejdsledige skal skaffe Mulig- heder for, at Dygtighed og Idérighed blandt Ar- bejdsledige kan blive gjort produktiv.

Bygninger i By og paa Land maa vedligeholdes og repareres.

UpraktiskeLandbrugsbygningermaaombygges.

Ved Udnyttelse af Affaldsprodukter kan store Værdier indvindes.

For gifte Landarbejdere maa opføres egnede Boliger.

I Sæsonvirksomheder maa der arbejdes for at gøre dem mere permanente.

Medhjælperværelser i Landbrugsbygninger bør moderniseres og forbedres.

Gaa med i L. A. B. som Medlem -

Til børnerigeFamilier bør bygges sundeBoliger.

m en

Made with FlippingBook - Online magazine maker