Nakskov - Arbejdsløshed bekæmpes med Arbejde

S O M A K T I V T M E D L E M og De gør det muligt for Landsforeningen at arbejde Programmet videre ud. — Tænk derfor igennem, hvor De paa Deres Plads kan gøre en Indsats. Arbejdsløsheden bekæmpes ikke ved et Vidundermiddel, men gennem alle Nationens Kræfter i enigt Samarbejde.

H o v e d b e s t y r e l s e ;

S k o v r id e r C. K. F l e n s b o r g

V a l d . H v id t

A x e l O l s e n Form and for D ansk Arbejdsm andsforbund

D irektør for det danske H edeselskab

Høj esteretssagfører

G u n n a r L a r s e n

H. A . V . H a n s e n

T. K . T h o m s e n Ingeniør, Næstform and i D ansk Arbejdsgiverforening

Ingeniør, D irektør i F.L. Sm idth & Co. A /S

Oberstløjtnant

L a u r it s H a n s e n Form and for D e sam virkende Fagforbund

A l f r e d N ie l s e n Direktør, Silkeborg

F r u A n n a T h y g e s e n Hotm egaard

O. H e d e g a a r d D irektør i K øbenhavns H andelsbank

F r u P a u l a N is s e n S erridslevgaard

J a c o b T v e d e g a a r d

Gaardejer, Form and for de danske Landboforeninger

Kontor: Rømersgade 19, K. Telefon Palæ 948 . Post-Giro: Nr. 54700

I n d m e l d e l s e kan ske ved Henvendelse til Landsforeningens Hovedkontor eller en af Lokalforeningerne eller ved Indsendelse af nedenstaaende Kupon.

K o n t i n g e n t : Det aarlige Kontingent andrager mindst Kr. 10.—.

Som Medlemmer kan foruden Enkeltpersoner optages Virksomheder og Institutioner af enhver Art.

Lokalforeninger er oprettet i de fleste Byer. De virker som selvstændigt arbejdende Celler.

Landsforen ingen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse (L. A. B.) Rømersgade 19 . K . Telefon Palæ 948 . P o s t-G iro Nr. 54700

Undertegnede indmelder sig i L. A. B. med et aar- ligt Kontingent

Navn:___

s tillin g -

Adresse:

(mindst j o Kr.)

By:--------

Lokalforeningens Adresse:

KØBENHHUN K-

Made with FlippingBook - Online magazine maker