Nakskov - Statistik 1. Halvaar, 1946

NIELS JUELSGADE 11

TELEFON PALÆ 948

KØBENHAVN K

POSTGIRO 54700

J!i9sWBois

Den 1. Oktober 1946.

1946. Nr. 56 - L-18.

STATISTIK FOR 1. HALVAAR 1946.

Til Lokalforeningerne!

Vi gengiver nedenstaaende de fra 42 Lokalforeninger

modtagne Oplysninger om L.A.B.s Arbejde i Tiden fra 1. Ja-

nuar til 3 0 • Juni 1946. En Sammentælling af de modtagne Oplysninger viser føl-

gende Hovedtal:

30/6 1946 ............................. 13.871

MEDLEM STAL: pr.

SPILD:

Vaadt Spild i Tons .................................... Tørt Spild, Værdi i Kroner ........................... 3:54.oor Samlet Antal Arbejdsuger" ............................ Antal beskæftigede pr. 30/6 1946 ............ . 3^9 Arbejdsløn udbetalt i Tiden l/l - 3o/6 1946 ......... l.lo2.942

STØD: Rummeter optaget ......... ........... ................. 28.866 Samlet Antal Arbejdsuger . ............................. Antal beskæftigede pr. 3o/6 1946 .......... .......... Højeste Antal beskæftigede .......... ................. 243 Arbejdsløn udbetalt i Tiden l/l- 30/6 1946 ........ 656.21/ i AHDEN BESKÆFTIGELSE: Samlet Antal Arbejdsuger .............................. 1 A » o 35 Antal beskæftigede pr. 30/6 1946 .............................. 664 Arbejdsløn udbetalt i Tiden l/l - IALT: Samlet Antal Arbejdsuger .............................. 28.6o2 Antal beskæftigede pr. 3o/6 1946 .......... ..... ..... ..... ..... 1.124 Arbejdsløn udbetalt i Tiden l/l - 3o/6 1946 ......... 2.713.149 NB. Det bedes udtrykkelig bemærket, at nærværende Oversigt kun omfatter de Arbejder, som er iværksat direkte af L.A.B. Det omfatter derimod ikke de talrige Arbejder (,Grundforbedringsar- bejder m.v.), der er sat i Gang paa L.A.B.s Initiativ eller med L.A.B. som Formidler. Med venlig Hilsen LANDSFORENINGEN TIL ARBEJDSLØSHEDENS BEKÆMPELSE

30/6 1946 ................... 957.oli

Følgende Lokalforeninger har ikke indsendt Besvarelse:

Birkerød, Dover, Faaborg, Faxe, Fjerritslev, Frederiks- havn, Frederiksværk, Fuglebjerg, Gentofte, Glamsbjerg, Glumsø, Haslev, Helsingør, Herning, Hillerød, Hjembæk- Svinninge, Hørsholm, Kalundborg, Kippinge-Brarup, Lan- geland, Lyngby-Taarbæk, Lynge pr. Sorø, Midtfyn, Møn, Nibe, Nykøbing M., Nr. Vedby, Odder, Præstø, Raklev, Rønd Rønne, Samsø, Skelskør, Skærbæk, Sorø, St. Heddinge, Struer, Søllerød, Taasinge, Thur ø , Toftlund, Tved, Uger- løse, Vejle.

For en Dol af disse lokalforeninger har Medlemstallet kun

net uddrages af de indsendte Kontingontopgørelser (disse Tal

er angivet i Parentes).

30/6 194-6 anslaas til

Foreningens samlede Medlemstal pr.

1 4 . 4 5 0 .

ca.

3.

s p i l

d

'Arbejds- løn Er.

'Antal ’ besk. p r v

V a a cT t

"T ø r t* * A r T o e 'jc fs -

Lokalforeningens Navn

Spild Spild uger. Tons E r .

30/6 194-6

1 1 8 . 0 6 3

39

973

0

1.93o

Aalborg

139.036

49

2.14-8 16.587 1-.275

Aarhus

I .664

1

16

0

23

Assens

2.83o

1

26

0

112

Brønderslev

I .808

2

16

581

8

Esbjerg

17.199

5

258 1.023 155

Fredericia

4.680

0

36

0 3.5oo

Grenaa

12.754

15o

7

0

161

Haderslev

11.118

4

168

lo4

215

Hjørring

6.828

2

52

213

165

Holbæk

34.238

11

3 1 2

600 5.79o

Horsens

2.5oo

1

26

0

37

Eerteminde

24.195

8

22o

432 1.752

Kolding

9.24o

78

3

146

0

Korsør

Eøbenhavn- prederiksberg

466.195

122

l.lo9 268.28o 3.4o8

9.914

3

75

0

128

Køge

3.512

0

42

166

43

Maribo

11.948

I 04

4

0

174

Nyborg

3.494

0

48

60

15

Nykøbing F.

62.645

598

19

900 10.951

Odense

5o.o44

2o

456

612 19.937

Randers

0

0

0

0

49

Ringkøbing

!—1

1

l o . 460

96

4

144

185

Ringsted

23.954

8

2o8

355 1.298

Roskilde

1 6 .8o7

6

156

0

318

Silkeborg

21.ooo

182

7

321 1.074

Slagelse

l o . 062

4

lo3

0

244

Svendborg

4.633

2

53

0 2.8o3

Sønderborg

5.357

2

52

I 08

187

Thisted

3.226

3

76

413

142

Viborg

8.433

2

I 04

0

134

Vordingborg

0

0

0

0

60

Tønder

4.

MEDLEMSTAL

STØD

Optaget Rm.

Antal besk. Pr v

Arbejds- uger .

Arbejds- løn, K r .

Medlemstal pr. 3o/6 1946

Lokalforeningens Navns

30/6 1946

683

Aabenraa

1 o 7.363

4.377 x 12 (61)

71

0

0

0

0

Aalborg

534

8

11.599

438

563

151

Aarhus

0

0

0

0

Assens

95

0

0

0

0

Birkerød

(29)

0

0

0

0

Brønderslev

92

0

0

0

0

Esbjerg

63

0

0

0

0

1 5 2

Fredericia

0

0

0

0

Frederiksværk

(15)

0

0

0

0

G-renaa

45

0

0

0

0

116

Haarby

470

176

Haderslev

x 5

9

9.137

(7)

0

0

0

0

Haslev

(33)

300

0

0

0

0

Hjørring

0

0

0

0

Holbæk

233

0

0

0

0

Holstebro

79

410

42.957

1.998£ x

Horsens

254

24 (37)

0

0

0

0

Hurup

57

0

0

0

0

100

Kerteminde

7.976

80

407 x 0 (11) \

Kolding

273

/

16

2.117

100

Korsør

245

X 1

(3)

København-* Frederiksberg

0

0

0

2.796

0

9.501

722

73

Køge

65

x 4

(5)

0

0

0

0

Langeland

(123)

0

0

0

0

Lemvig

74

0

0

0

Lynge pr. Sorø

0

(13)

0

0

0

0

Maribo

59

0

0

0

0

Middelfart

24

0

0

0

0

Nakskov

45

0

0

0

0

Nyborg

147

' 2.620

1 34

126

24

Nykøbing F.

(2)

0

0

0

0

50

Nykøbing S.

^ De i Parentes anførte Tal angiver det højeste Antal beskæftigede.

5.

STØD

MEDLEMSTAL

Arbejd 1 ø n , E

Arbejds- uger .

Optaget Antal Rm. besk. pr.

Medlemstal pr. 3o/6 1946

lokalforeningens Navn:

3o/6 1946

0

0

26

0

0

Næstved

0

0

(66)

0

0

Odder

23.298

200

1.346

Odense

1.023 x 6 (9) 6 .441 x 43 (43)

124.858

1.226

1.731

Randers

?

8.739

286* x o (14)

71

Ribe

0

0

0

0

116

Ringsted

0

0

5.516

1.390

267

Roskilde

225

24 -637

1.364 x 16 (16)

Silkeborg

125

0

0

0

0

(42)

Skelskør

0

0

0

0

Slagelse

1.325

3.026

32

150

2

Svendborg

103

266

33.490

1.157 v 5 (20)

Sønderborg

274

0

0

0

0

262

Thisted

0

0

0

48

0

Thyholm & Jegindø

0

0

0

0

32

Tyvelse

0 2.081

239.333

9.531

Viborg

141

0

0

0

0

250

Vordingborg

x De i Parentes anførte Tal angiver det højeste Antal heshæftigede.

ANDEN BESKÆFTIGELSE BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE BESKÆFTIGELSENS ART M.V.,

Lokalforeningens Antal Arbejds- Arbejds- Navn; besk. pr.3o/6 194-6 uger løn Kr.

6.507 Omsyningscentral

Aabenraa

97

4

536

36.891 Omsjmings- og Byt-

Aalborg

17

tecentral

Cykleservice

8.681

8

150

60

7.577 Piledyrkning

3

40.528 Omsynings- og Byt-

598

22

Aarhus

tecentral

Omsyningscentral

Assens

10.934

7 6

137

5 .636

Husmoderaflcsning , (pgab. Cykleparitermg(ll/5

80

1

1.029

Esbjerg

9

Fredericia

16 1.086

29.774 Omsynings- og Byt-

tecentral

Piledyrkning(3/4-8/5)

0

2.233

24

48.100 Husmod eraf1 øsning

26

678

9.898 Omsyningscentral 21.012 Husmod eraf1 øsning

130 310

6

Grenaa

17

1.929 Piledyrkning

1

17

52.058 Omsynings- og Byt-

Hjørring

635

31

tecentral Piledyrkning(anl. 1 / 4 )

1.802

1

1 7

34.182 Omsyningscentral 28.348 Husmoderafløsning 1.407 Cykleparkering 18.409 Omsynings central 1.692 Husmoderafløsning 1.254 Grundejerservice 2.189 Cykleparkering 4.736 Brændeskæreri

538 502

24 26

Holbæk

56

3

26 26 22 26 59

10

Holstebro

1

1

Horsens

1 2

500 Altmuligmand(fra l / 6 )

1

Kerteminde

4

42

2.283 Cykleparkering

Kolding

3

København- Frederiksberg

55.902 Cykleparkering 2.578 Grundejerservice

58 1.114

1

30

16.788 Omsyningscentral

253

9

Køge

?

200 Cykleparkering

1 1

2.570 Grundej erservice

25

90

6.809 Omsyningsc entral

Maribo

5

11.088 Omsyningscentral

8

187

Middelfart

24.172 Omsyningscentral

Nakskov

338

13

22.811 Omsynings central 11.584 Husmoderafløsning

3 1 2 156

Nyborg

12

6

18.982 Omsyningscentral

Nykøbing F.

11

293

550 Piledyrkning

6

1

7.

ANDEN BESEJE'TIGELSE BEM t TRI v N INGER VEDRØRENDE BESE. TI GELSEN S ART M*V.

Lokalforeningens Antal Arbejds- Arbejds- Navn: besk. p r . 3 o / 6 1946 uger løn Er.

6 1

9.496 Oms;;nings centr al 2.224 Husmoderafløsning 14.176 Omsyningscentral 8.288 Husmoderufløsning 24.231 Omsyningscentral 19.023 Cykleparkering 13.476 Grunde jerservice

Nykøbing S.

144

24

11

Næstved

174 117 .372 255 130

5

Odense

13 10

‘4

10.436 Piledyrkning

90 18

3

0

2 . 3 H Sprøjtning for Eluer

566

Randers

35.804 Omsynings- og Byt- te centr al 55.185 Husmoderaf1 øsning 2.640 Landarbe j d e ,Ro elug; • (fra 1 5 / 6 ) ning

23

44 1.012

28

51

510

64.855 Piledyrkning

41

,73

0

4.013 Brændesavning ved

Haandkraft (oph-^lo)

1 0 1

5.722 Omsynings central 5.136 Husmo deraf1 øsning 11.983 Omsj nings central 10.715 Husmod eraf1 øsning 6.184 Cykleparkerihg 1.047 Gr und e jer serv 1ce

Ribe

4 3

93

7

Ringsted

151 146

11

78 10

Roskilde

3

0

4.226 Br ændesavning

Silkeborg

52

2

4.896 Piledyrkning

50 26

Slagelse

3

2.500 Rengøring af Bunkers

1

Svendborg

12 11

263 266

17.179 Omsyningscentral 15.516 Husmod erafløsning 10.718 Oms; nings een tral 1.200 Cykleparkering

7 2

Sønderborg

123

?

18

2.180 Piledyrkning

1

9

Tyvelse

2

2.904 Oms; nings central

286

Viborg

12

21.789 Omsynings- og Byt- te centr a l 13.335 Husmoderaf1 øsning

7

190

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7

Made with FlippingBook - Online magazine maker