Nakskov - Statistik 1. Halvaar, 1946

NIELS JUELSGADE 11

TELEFON PALÆ 948

KØBENHAVN K

POSTGIRO 54700

J!i9sWBois

Den 1. Oktober 1946.

1946. Nr. 56 - L-18.

STATISTIK FOR 1. HALVAAR 1946.

Til Lokalforeningerne!

Vi gengiver nedenstaaende de fra 42 Lokalforeninger

modtagne Oplysninger om L.A.B.s Arbejde i Tiden fra 1. Ja-

nuar til 3 0 • Juni 1946. En Sammentælling af de modtagne Oplysninger viser føl-

gende Hovedtal:

30/6 1946 ............................. 13.871

MEDLEM STAL: pr.

SPILD:

Vaadt Spild i Tons .................................... Tørt Spild, Værdi i Kroner ........................... 3:54.oor Samlet Antal Arbejdsuger" ............................ Antal beskæftigede pr. 30/6 1946 ............ . 3^9 Arbejdsløn udbetalt i Tiden l/l - 3o/6 1946 ......... l.lo2.942

STØD: Rummeter optaget ......... ........... ................. 28.866 Samlet Antal Arbejdsuger . ............................. Antal beskæftigede pr. 3o/6 1946 .......... .......... Højeste Antal beskæftigede .......... ................. 243 Arbejdsløn udbetalt i Tiden l/l- 30/6 1946 ........ 656.21/ i AHDEN BESKÆFTIGELSE: Samlet Antal Arbejdsuger .............................. 1 A » o 35 Antal beskæftigede pr. 30/6 1946 .............................. 664 Arbejdsløn udbetalt i Tiden l/l - IALT: Samlet Antal Arbejdsuger .............................. 28.6o2 Antal beskæftigede pr. 3o/6 1946 .......... ..... ..... ..... ..... 1.124 Arbejdsløn udbetalt i Tiden l/l - 3o/6 1946 ......... 2.713.149 NB. Det bedes udtrykkelig bemærket, at nærværende Oversigt kun omfatter de Arbejder, som er iværksat direkte af L.A.B. Det omfatter derimod ikke de talrige Arbejder (,Grundforbedringsar- bejder m.v.), der er sat i Gang paa L.A.B.s Initiativ eller med L.A.B. som Formidler. Med venlig Hilsen LANDSFORENINGEN TIL ARBEJDSLØSHEDENS BEKÆMPELSE

30/6 1946 ................... 957.oli

Made with FlippingBook - Online magazine maker