Katalog Maluch+ 2023/2024. Nowa Szkoła

Katalog Maluch+ 2023/2024. Nowa Szkoła

MALUCH + OPIEKA ŻŁOBKOWA

2O23 2O24

nowa szkoła

Drodzy Klienci Jako firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, ce - niąca jakość i bezpieczeństwo, skupiamy się zarów - no na komforcie dzieci, jak i opiekunów. W niniej - szym Katalogu przedstawiamy Państwu propozycje spełniające standardy bezpieczeństwa dla placówek edukacyjnych, które jednocześnie ułatwiają pracę z małymi dziećmi. Prezentujemy Państwu funkcjonalne kolekcje meblo - we, ergonomiczne krzesła, stoły o wysokości dopa - sowanej do wzrostu małych dzieci, wygodne łóżecz - ka, przewijaki, cały szereg zabawek edukacyjnych i kącików zabaw rozwijających sprawność maluchów oraz wiele innych. Katalog, który przekazujemy w Państwa ręce wpi - suje się w rekomendacje asortymentowe rządowe - go programu Maluch+. Jest to program długofa - lowy zaplanowany na lata 2022-2029. Składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infra - struktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Uzyskane środki finansowe mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki, budowę lub renowację żłobków i klubów dziecięcych oraz zakup nieruchomości i infrastruktury. Szczegółowe informacje i warunki dostępne są na stronie MRiPS: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029 Nasi konsultanci chętnie pomogą Państwu w doborze odpowiedniego asortymentu.

Życzymy udanych zakupów. Zespół Nowej Szkoły

SPIS TREŚCI MEBLE I WYPOSAŻENIE 15 – 364 365 – 444 MAŁA MOTORYKA 445 – 506 KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE 507 – 602 DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE 603 – 728 ZABAWKI 729 – 848 DUŻA MOTORYKA I INTEGRACJA SENSORYCZNA

IKONY UŻYTE W KATALOGU

nowość

magnetyczne

spieralne

tylko w NS

aktualizacja produktu

nadruk

www.nowaszkola.com

1

NASZA MISJA

Nadrzędną misją naszej firmy jest tworzenie przestrzeni dla edukacji. Nauka płynąca z po - nad 30 lat aktywnych działań w tej dziedzinie, pomaga nam w świadomym budowaniu marki zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako firma Nowa Szkoła wspólnie

dokładamy wszelkich starań by podążając za najnowszymi trendami edukacyjnymi wszystkie podejmowane działania były planowane i re - alizowane w duchu prospołecznym i z troską o środowisko naturalne, zaś centralny punkt naszych działań zawsze stanowiło dziecko.

NASZA WIZJA

W czasach ewoluujących potrzeb najmłod - szych, wynikających z sytuacji na świecie, nowych problemów społecznych i przy jed - noczesnym rozwoju technologicznym aspi - rujemy, aby budować zespół zaangażowa - nych i wykwalifikowanych pracowników, co realnie przekłada się na odpowiedzialność

za jakość produktów i usług oraz świadomą troskę o środowisko naturalne. Pragniemy zwiększać własną rozpoznawalność na rynku edukacyjnym jako firmy słynącej z ja - kości, posiadającej kompleksowe portfolio produktów przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców.

2

1

SATYSFAKCJA KLIENTÓW

Dbamy o jakość zarówno w odniesieniu do towarów, usług jak i ter - minowości dostaw. O spełnionych standardach bezpieczeństwa świadczy zaś intensywny proces certyfikacji naszych produktów.

2

Dobre praktyki wyrażające się w ładzie organizacyjnym firmy, opieramy o politykę współpracy. Na zasadach wzajemnego po - szanowania, popartych certyfikatem ISO 9001:2015, uwzględ - nia się interes społeczny i uczciwe relacje z interesariuszami. POLITYKA WSPÓŁPRACY I TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁAŃ

NASZA STRATEGIA Jako podmiot przyjazny dzieciom, nauczy - cielom, pracownikom i środowisku, pra - gniemy świadomie budować swoją markę, a wszelkiej swojej aktywności nadajemy charakter działań planowanych, ale i ela - stycznych. Realizując swą nadrzędną mi - sję, wyrażającą się w tworzeniu przestrzeni dla edukacji, bazujemy na trzech punktach, które są podstawą i jednocześnie wyzna - czają kierunek zasadom postępowania i obszarom naszej działalności.

3

EKOLOGIA

Troska o środowisko stanowi integralną część polityki firmy. Monitorowanie zużycia energii i wody, oszczędniejsze gospo - darowanie zasobami, wprowadzanie usprawnień, ponowne (kreatywne wykorzystanie zasobów czy stosowanie kartonowych opakowań) będących już znakiem rozpoznawczym naszej mar - ki. Ppromujemy ideę ekologicznej postawy.

3

DOŚWIADCZENIE ZADOWOLENI KLIENCI NA

SIEDZIBA FIRMY

WSZYSTKICH KONTYNENTACH Z dużym powodzeniem działamy na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym. • 40 000 klientów w całej Polsce • 200 dystrybucyjnych klientów zagranicznych na całym świecie w blisko 60 krajach

CERTYFIKAT NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY I NORMY

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

Każdego roku kolejne produkty podda - jemy wymagającemu procesowi certyfi - kacji tym samym oficjalnie potwierdza - jąc ich jakość. Możemy poszczycić się zdolnością do stałego dostarczania wyrobów i usług spełniających restryk - cyjne normy i dyrektywy dla obszaru

edukacji (szczegóły na str. 10). Ponadto posiadamy certyfikat Międzynarodowe - go Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Audytem objęty był zakład produkcyjny oraz magazyn w obszarze projektowania, produkcji, magazyno - wania oraz sprzedaży.

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

4

SZEROKI WACHLARZ ODBIORCÓW

KREATYWNI PROJEKTANCI

Corocznie poszerzamy swoją ofer - tę rozbudowując jej różnorodność i kierując ją tym samym do więk - szej liczby odbiorców. Z naszych produktów korzystają zarówno

maluchy, przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpod - stawowych, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwo - jowymi, a od kilku lat także seniorzy.

Wykwalifikowany zespół ludzi z otwartym umysłem nieustannie pracuje nad nowymi projektami sta - rając się połączyć bezpieczeństwo z cieszącą oko formą. Pierwsze

wrażenie jakie zrobi na dzieciach przestrzeń, w jakiej będą dorastać oraz przyjazna funkcjonalność z punktu widzenia nauczycieli jest dla nas absolutnie bezcenna.

POLSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNY Z NOWOCZESNYM PARKIEM MASZYNOWYM I MAGAZYNEM

Nasze biuro i magazyn zlokalizowane są w Łodzi, natomiast zakłady produkcyjne w tym stolarnia i szwalnia w Konstanty - nowie Łódzkim. Wyspecjalizowany zespół pracowników oraz najnowocześniejsze maszyny pozwalają nam na szerokie moż -

liwości projektowe i produkcyjne. Nie - dawno powstały nowoczesny magazyn wysokiego składowania klasy A+ zapro - jektowany i zbudowany został zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i certyfikowany systemem BREEAM.

lat doświadczenia na rynku edukacyjnym

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI

Jesteśmy polską firmą i liderem polskiego i światowego rynku edukacyjnego. Jako przedsiębiorstwo z ponad 30-letnim doświadczeniem ceniące jakość i bezpieczeństwo skupiamy się zarówno na komforcie dzieci i nauczycieli.

Każdy projekt konsultujemy ze specjali - stami d.s. jakości i bezpieczeństwa oraz praktykami i metodykami na co dzień pra - cującymi z dziećmi. To właśnie dzieci są

bowiem naszymi głównymi, jednocześnie najbardziej wymagającymi i bezkompro - misowymi odbiorcami.

RZETELNI DOSTAWCY Ponad 30 lat na rynku edukacyjnym pozwoliło nam wypracować silne i trwałe relacje z 500 kluczowymi i odpowiedzialnymi dostawcami.

www.nowaszkola.com

5

6

NASZE PROJEKTY

PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH

Oferujemy wsparcie na 3 etapach:

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. REALIZACJA

Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

SALA ŻŁOBKOWA

www.nowaszkola.com

7

SALA ŻŁOBKOWA

SZATNIA

STOŁÓWKA

8

SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

KĄCIK DO LEŻAKOWANIA

GABINET DYREKTORA

www.nowaszkola.com

9

CERTYFIKATY & NORMY

Korzystamy ze wsparcia renomowanej firmy – Instytutu Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. (INT), która jest akredytowanym dostawcą usług badawczych oraz certyfikacyjnych dla branży sportowej, meblowej, edukacyjnej i architektonicz - nej. Wiarygodność, bezstronność i rzetelność działalności Instytutu Nadzoru Technicznego potwierdza akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikaty sygnowane przez INT – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008 - uznawane są na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Certyfikującej Wyroby oznacza, że Instytut Nadzoru Technicznego

dysponuje szerokim upełnomocnionym zakresem certyfikacji dla urządzeń spor - towych, mebli oraz wyposażenia placów do zabaw i gier. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicznych. Dzięki swojemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakość usług i profesjonalizm, INT współpracuje z wiodącymi producentami, dystrybutorami i importerami z różnych dziedzin przemysłu. Autentyczność i aktualność certyfikatów wydawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na: www. Instytut-nadzoru.com

Przyznanie firmie Nowa Szkoła certyfikatu Instytutu Nadzoru Technicznego stanowi gwarancję bezpieczeństwa i potwierdza, że produkowane przez nas wyroby spełniają wymagane standardy normatywne i jakościowe.

CERTYFIKAT NR 487900

Międzynarodowa norma ISO 9001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością.

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

Nowa Szkoła spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 do prowadzenia działalności w zakresie projektowania, produkcji, magazynowania i sprze - daży mebli oraz wyposażenia dla placówek edukacyjnych i z dniem 9 lipca 2021 r. uzyskała prawo do posługiwania się certyfikatem ISO9001:2015. Certyfikacją zostały objęte działy projektowania, produkcji, magazynowania oraz sprzedaży. Posiadanie tego certyfikatu oznacza, że firma Nowa Szkoła wykazuje zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług wychodzących na wprost oczekiwaniom klientów, równocześnie odpowiadając wszelkim wymaganiom prawnym i regulacyjnym oraz umożliwia Nowej Szkole współpracę z polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami, które wyma - gają spełnienia warunków założeń Międzynarodowego Systemu Zarządzania. 10

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

Nasze produkty spełniają poniższe normy obowiązujące w Polsce oraz Unii Europejskiej:

KOLEKCJE MEBLOWE: PN-EN 16121, PN-EN 14749 normy bezpieczeństwa wytrzymałości, trwałości, stateczności i metody badań KRZESŁA, STOŁY I ŁAWKI: PN-EN 1729-1, 2 normy wymiarów funkcjonalnych, bezpieczeństwa i metody badań

KRZESEŁKA DO KARMIENIA: PN-EN 14988 wymagania i metody badań

TABLICE ŚCIENNE ZIELONE: PN-EN 14434 wymagania ergonomiczne, techniczne, bezpieczeństwa oraz metody badań

DYWANY: EN 71, REACH normy bezpieczeństwa, właściwości mechaniczne, niepalność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

PIANKI I MATERACE: EN 71, EN 913, REACH normy trudnopalności, materiałów* bezftalanowych

ARTYKUŁY REHABILITACYJNE: EN 71, EN 913 normy bezpieczeństwa i metody badań, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków ZEWNĘTRZNE PLACE ZABAW: EN 1176 normy bezpieczeństwa *Materiały posiadają normy: Tkanina zewnętrzna: REACH, EN 71-3, Pianka poliuretanowa: REACH, EN 71-3 - normy bez - pieczeństwa, metody badań, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

SPRZĘT GIMNASTYCZNY: EN 913 wymagania bezpieczeństwa i metody badań

ZABAWKI: EN 71 1,2,3 i REACH normy bezpieczeństwa, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

www.nowaszkola.com

11

MATERIAŁY

PŁYTY MEBLOWE

* Kolory do wyczerpania zapasów * *

PŁYTA WIÓROWA Z LAMINATEM MELAMINOWYM LUB LAMINATEM HPL

grubość 18 mm

minty, pastel, tęczowa, cubo, fantazja, exclusive, master kitchen - stelaż brzoza

buk

klasyczna monokolor

grubość 25 mm

dąb olejowany grubość 38 mm

master kitchen - blaty

PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA TRUDNOPALNA grubość 18 mm

12

TKANINY

MDF LAMINOWANY

fronty i aplikacje (gr. 12 mm) skala 1 : 1

antypoślizgowy

półeczki (gr. 6 mm) skala 1 : 1

bezpieczne PCW bez ftalanów

antypoślizgowy

antypoślizgowy

www.nowaszkola.com

13

PIANKA POLIURETANOWA WYPEŁNIENIA

GRANULAT PIANKOWY

Wysoka gęstość i sprężystość pianki

gęstość: R-80

WATOLINA

gęstość: 25 kg/50 m 3

GRANULAT STYROPIANOWY

tkanina PCW zewnętrzna z zamkiem błyskawicznym umożliwiającym wymianę worka

2

1

3

worek bawełniany z zamkiem błyskawicznym

2

1

wypełnienie z granulatu

3

14

MEBLE I WYPOSAŻENIE

serie meblowe.

16

minty. 16 fantazja... .. .. .. .. .. .. .27 las. 30 dżungla . 36 royal. 42 farma. 48 fala. 54 pastel & tęczowa. 60 lokomotywa. . . . . . . . . . . . . . 68 cubo. . . . . . . . . . . . . . . . . 74 klasyczna monokolor. 114 exclusive. . . . . . . . . . . . . . . 142 MasterKitchen. . . . . . . . . . . . . 150 parawany . 158 wyposażenie meblowe . 162 wyspaskarbów. . . . . . . . . . . . .162 regałyeko... .. .. .. .. .. ..166 biblioteczki. 168 meble muzyczne. 176 meble plastyczne. 178 meble na akcesoria sportowe. 185 meble na klocki. 186 meble na gry, puzzle i układanki . 187 stoły . 188 blaty z cokołami do drewnianych nóg . 190 kompletny stół trapezowy . 194 nogi drewniane . 195 ekosteel. blaty do metalowych nóg . 196 stoły lux . 201 metalowe nogi do ekosteel i lux . 201 stoły plastikowe motylki . 202 slim. stoły składane . 204 krzesła . 206 krzesła drewniane na metalowym stelażu. . . . 207 karolek . 207 taborety . 208

wewnętrzne place zabaw . maty i siedziska piankowe.

288 296 315 319 322 324 325 330 334 336 350 352 356 361

krzesła drewniane. . . . . . . . . . . . 208 krzesełka miś . 208 emmi . 210 mimi . 211 przyborniki na krzesła . 212 krzesła plastikowe. . . . . . . . . . . . 213 muszelki . 213 dobre krzesło . 215 krzesła dla dyrektora i nauczyciela. 216 biurka. 220 szatnie. 226 sypialnia. 250 łazienka . 262 toaleta. 269 stołówka . 281 spacer. 285

gruszki – worki do siedzenia . foteliki, kanapki, pufki piankowe . piankowe komplety wypoczynkowe. tapicerowane zestawy wypoczynkowe .

miękkie maxi poduchy . miękkie maty i materace . miękkie maty dywanowe .

dywany.

naklejki ścienne i podłogowe .

ekspozycja ścienna . bezpieczeństwo . przechowywanie .

15

minty

SERIE MEBLOWE

16

meble i wyposażenie

STELAŻ

brzoza płyta laminowana

FRONTY

płyta MDF

• stonowana śmietankowo – zielona kolorystyka • szafa na łóżeczka i pościel • domek – kryjówka z dachem i piankową podłogą • 6 wersji szafek z drzwiami z różnymi frezami zwierzątek

Minty to kolekcja utrzymana w jasnej, pastelowej tonacji, łącząca w sobie funkcjonalność i estety - kę. Różnorodne moduły zaprojektowane zostały ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych dzieci oraz rytmu ich dnia i zwyczajów panujących w grupie maluchów. W skład kolekcji wchodzą za - równo otwarte i zamknięte szafki, szafka wyposażo - na w 4 wygodne pufy, szafa na łóżeczka i pościel, szafka z wysuwanymi skrzyniami oraz miękkie sie - dziska na kołach. Wyjątkowym elementem kolekcji jest domek z miękką profilowaną podłogą, w którym można się chować i bezpiecznie bawić. Kolekcję uzupełnia biurko dla opiekuna dopaso - wane tematycznie i kolorystycznie do całości serii, a także duży dywan z motywami zwierząt – tymi samymi, które widnieją na drzwiczkach szafek.

• szafka z 4 piankowymi pufami • 2 rodzaje komód z szufladami

• szafka ze skrzyniami na kołach – żabki • biurko dla opiekuna z drzwiami z zamkiem • pufki na kołach • szafka rogowa i narożna • przewijak • aplikacje ścienne

kryjówka z wygodnym siedziskiem

pojemniki na kółakch

aplikacje

pufy

zabawne frezy

www.nowaszkola.com

17

minty

SZAFKI, REGAŁY, KOMODY

1 półka wewnątrz

Króliczek i ptaszki. Szafka z parą drzwi NS3202

Szafka mała otwarta NS3223

Szafka duża otwarta NS3222

Jeżyk. Szafka z drzwiami NS3201

395 zł

795 zł

550 zł

550 zł

• wym.: 50 x 40 x 76 cm

• wym.: 100 x 40 x 76 cm

• wym.: 100 x 40 x 76 cm

• wym.: 50 x 40 x 76 cm

1 półka wewnątrz

Kotek z domkiem. Regał wysoki z parą drzwi NS3206

Regał wysoki wąski otwarty NS3220

Regał wysoki szeroki otwarty NS3221

Piesek. Regał wysoki z drzwiami NS3205 870 zł • wym.: 50 x 40 x 140 cm

1 300 zł

685 zł

920 zł

• wym.: 100 x 40 x 140 cm

• wym.: 50 x 40 x 140 cm

• wym.: 100 x 40 x 140 cm

18

meble i wyposażenie

Komoda wąska Minty NS3231 750 zł • wym.: 50 x 41,2 x 76,5 cm; wolnostojąca z płyty wiórowej w kolorze brzo - za; gr. 18 mm; osadzona na cokole; posiada 1 półkę; 3 szuflady wykonane z płyty MDF o wym.: 40,5 x 12,7 x 35,2 cm; front w kolorze białym

Komoda szeroka Minty NS3232 1 050 zł • wym.: 100 x 41,2 x 76,5 cm; wolnostojąca z płyty wiórowej w kolorze brzoza; gr. 18 mm; osadzona na cokole; posiada 1 półkę; 3 szuflady z przegródkami wykonane z płyty MDF o wym.: 90 x 12,7 x 35,2 cm • front w kolorze białym; dwa uchwyty; szuflady przedzielone na pół

6 białych skrytek o wym. 30 x 37 x 31 cm 3 zielone skrytki o wym. 30 x 37 x 26 cm

Szafka ze skrytkami NS3224 • wym.: 100 x 40 x 108 cm

1 320 zł

www.nowaszkola.com

19

minty

Żabka. Skrzynia mobilna • wym.: 50 x 40 x 45 cm 1 sztuka NS3211 310 zł

Szafka rogowa NS3204 • wym.: 40 x 40 x 76 cm

Szafka na skrzynie NS3200 • wym.: 100 x 40 x 76 cm

Pufy NS3214

2 sztuki NS3212

610 zł

380 zł

530 zł

600 zł

• 4 szt., wym.: 40 x 40 x 23 cm

miękkie siedzisko z pianki pokryte tkaniną PCW. Pojemnik w środku.

stelaż z płyty laminowanej

kółka

Stonoga. Skrzynie mobilne NS3213

Szafka narożna NS3203 • wym.: 80 x 80 x 76 cm

950 zł

305 zł

• 3 szt., wym.: 36 x 30 x 30 cm

20

meble i wyposażenie

NAKLEJKI ŚCIENNE

APLIKACJE ŚCIENNE

Krzaczek NS3237

Koniczynka NS3238

Konwalia NS3239

140 zł

99 zł

140 zł

• wym.: 98 x 54,6 cm, gr. 12 mm • mocowana do ściany • z płyty MDF w kolorze zielonym • powierzchnia frezowana

• wym.: 45 x 45 cm, gr. 12 mm • mocowana do ściany • z płyty MDF w kolorze zielonym • powierzchnia frezowana

• wym.: 39,5 x 119 cm, gr. 12 mm • mocowana do ściany • z płyty MDF w kolorze białym • powierzchnia gładka

Wesołe zwierzaki. Naklejki ścienne NS2984 279 zł Naklejki do dekorowania ścian i mebli. Przedstawiajązwie - rzęta oraz naturę. Łatwo odklejają się od arkusza dzięki cze - mu naklejki nie niszczą się podczas aplikacji. Wzór należy odkleić od folii i ostrożnie nanieść na oczyszczoną i suchą powierzchnię tak, aby pod naklejką nie pozostały pęche - rzyki powietrza. Przeznaczone do jednokrotnego użytku. • 21 szt.; wym. arkusza: 100 x 150 cm; materiał: folia

www.nowaszkola.com

21

minty

KRYJÓWKI

BIURKA

pokryty tkaniną PCW

stelaż z płyty laminowanej

profilowane siedzisko z pianki, pokryte tkaniną PCW

Kryjówka NS3210

1 650 zł

• wym.: 82 x 60 x 126 cm

PRZEWIJAKI

materac piankowy w zestawie

wysokie burty z obu stron zapewniają bezpieczeństwo

1 półka wewnątrz szafki

1 półka wewnątrz szafki

Przewijak z materacykiem NS3207 1 520 zł • wym.: 67 x 75 x 100 cm

Krecik. Biurko NS3209 • wym.: 120 x 50 x 76 cm

720 zł

22

meble i wyposażenie

SZAFY NA NOCNIKI

SZAFY NA POŚCIEL I ŁÓŻECZKA

Szafka z oddzielnymi skrytkami do przechowywania nocników w standardowych rozmiarach. Mebel zapewnia miejsce dla 15 nocniczków o wymiarach 25 x 30 x 21 cm (BQ0025), a w połączeniu z nadstawką z 6 półeczkami NS3226 pozwala zagospodarować małą przestrzeń w łazienkach żłobkowych. Rozmiar skrytki umożliwia swobodne wkładanie i wyjmowanie nocnika. Drzwi z frezami sprzedawane osobno. • szafka sprzedawana bez nocników

półki na 16 kompletów pościeli

pasuje nocnik BQ0025 , dostepny na stronie 271

Nadstawka na 6 nocników do szafy NS3225 NS3226 410 zł • wym.: 98 x 39 x 47 cm • 6 skrytek • wym. skrytki: 30 x 37 x 22

miejsce na 16 łóżeczek Śpioszek

Drzwi do nadstawki do szafy na nocniki NS3228

310 zł

• wym.: 48 x 1,2 x 47 cm • para drzwi frezowanych (ptaszki)

Szafa na łóżeczka i pościel NS3208 2 600 zł Szafa składa się z dwóch czę - ści. W górnej części mieszczą się półki na 16 kompletów pościeli, a dolna stanowi miejsce na 16 sztuk łóżeczek Śpioszek. • wym. szafy: 141 x 65 x 200 cm • wym. pojedynczej skrytki na pościel 34 x 50 x 19 cm

Szafa na 15 nocników NS3225

990 zł

• wym.: 98 x 39 x 130 cm • 15 skrytek • wym. skrytki: 30 x 37 x 22

Drzwi do szafy na nocniki NS3227 485 zł • wym.: 48 x 1,2 x 116 cm • para drzwi frezowanych (krecik);

www.nowaszkola.com

23

minty

DYWANY

ZESTAWY MEBLOWE

ZESTAW I NS3250

4 810 zł

• NS3205 Regał wysoki z drzwiami • NS3202 Szafka z parą drzwi • NS3222 Szafka duża otwarta • NS3203 Szafka narożna

Skład zestawu: • NS3231 Komoda wąska • NS3220 Regał wysoki wąski • NS3206 Regał wysoki z parą drzwi

Minty. Dywan HK0009

1 599 zł

490 cm

• wym.: 3 x 4 m, grubość runa: 3mm • dywan poliamidowy z kauczukowym antypoślizgowym spodem oraz obszytymi krawędziami.

Skład zestawu: • NS3232 Komoda szeroka • NS3205 Regał wysoki z drzwiami • NS3221 Regał wysoki szeroki ZESTAW II NS3251

3 790 zł

• NS3201 Szafka z drzwiami • NS3223 Szafka mała • NS3203 Szafka narożna

390 cm

24

meble i wyposażenie

KUCHENKA MINTY

Drewniany zestaw mebelków które imitują ku - chenne wyposażenie. Dzięki nadrukom na drzwiach mebelki wyglą - dają pięknie i realistycznie. W skład zestawu

wchodzi: lodówka, pralka, kuchenka z palni - kami, zlewozmywak z miseczką. Na wszyst - kich drzwiczkach mamy inny nadruk. Meble można ustawić w różnych konfigura -

cjach: mogą tworzyć wyspę na środku po - mieszczenia, ciąg pod ścianą lub zupełnie je rozdzielić i ustawić w różnych częściach sali. • wym.: 50 x 41 x 54 cm

Pralka NS3216

Zlewozmywak NS3217

680 zł

795 zł

• wym.: 50 x 41 x 54 cm

• wym.: 50 x 41 x 54 cm

Wyspa kuchenna Minty NS3219 • lodówka o wym.: 50 x 41 x 54 cm • pralka o wym.: 50 x 41 x 54 cm • zlewozmywak o wym.: 50 x 41 x 54 cm • kuchenka o wym.: 50 x 41 x 54 cm

2 700 zł

Lodówka NS3218

Kuchenka NS3215

680 zł

690 zł

• wym.: 50 x 41 x 54 cm

• wym.: 50 x 41 x 54 cm

www.nowaszkola.com

25

fantazja

Seria dziecięcych mebli, dzięki którym aranżacja pomieszczeń żłobkowych i przedszkolnych stanie się ciekawsza. Każda z pięciu kolekcji przyciąga wzrok oryginalną kolorystyką i bajkowymi aplikacjami. Otwarte półki, skrytki, szafki oraz pojemne skrzynie stanowią przestrzeń do przechowy - wania książek, zabawek oraz pomocy edukacyjnych. Szeroki wachlarz modułów pozwala dowolnie aranżować wnętrza, tak aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb najmłodszych. Ich uniwersalna kolorystyka two -

rzy tło dla różnych dodatków i dekoracji. Meble można nabyć w zestawie lub jako pojedynczy element. Nowością w prezentowanych zestawach są stabilne nóżki. Rozwiązanie to ułatwia sprzątanie umożliwiając wygodnie dotrzeć odkurzaczem i mopem do trudno dostępnych miejsc pod meblami. Nóżki z tworzywa sztucznego są odporne na działanie środków myjących i nie chłoną wody nawet przy obfitym zwilżaniu podłogi. Meble zaprojek - towano z wysokiej jakości materiałów łatwych w czyszczeniu i dezynfekcji.

Z NÓŻKAMI

Z COKOŁEM

BIURKO

26

meble i wyposażenie

Seria Fantazja składa się z pię - ciu kolekcji. Modułowy charakter tych piciu linii meblowych pozwala na swobodę aranżacji. Każdy ze - staw składa się z tych samych mo - dułów różniących się między sobą aplikacjami i frontami (drzwiami). Mebelki sprzedawane razem z drzwiami i aplikacjami, na któ - rych są zabawne frezy. Do wybo - ru pojedyńczy mebel lub zestawy.

Stelaż • płyta: MDF o grubości 12 mm

brzoza

Aplikacje • płyta: MDF o grubości 12 mm • powierzchnia: druk UV / frezowanie

Seria zawiera: • szafkę skrzynię, • szafkę z parą drzwi (wewnątrz jedna półka) i półką, • szafkę z parą drzwi (wewnątrz dwie półki),

Drzwi • typ: otwierane/suwane • płyta: MDF o grubości 12 mm • powierzchnia: gładka / frezowana / druk UV • rodzaj uchwytu: wycięcie

• dwie szafki „Kominy” różnej wysokości, • szafę z dwoma parami drzwi (wewnątrz po jednej polce) z półką oraz szafkę bez drzwi z dwoma półkami, • szafkę z drzwiami przesuwanymi, • szafkę ze skrytkami (9 indywidualnych szafek)

NORMA

Las

Farma Fala

Royal

Dżungla

www.nowaszkola.com

27

fantazja

Z COKOŁEM

Las

Z NÓŻKAMI

Z NÓŻKAMI Royal

1 półka

przestronna skrzynia na kółeczkach

przestronna skrzynia na kółeczkach

9 skrytek 25 x 35 x 22 cm

1 półka

2 półki, drzwi przesuwne

2 półki

1 półka

9 skrytek 25 x 35 x 22 cm

Z COKOŁEM

Dżungla

Z NÓŻKAMI

1 półka

przestronna skrzynia na kółeczkach

9 skrytek 25 x 35 x 22 cm

1 półka

2 półki, drzwi przesuwne

2 półki

1 półka

28

meble i wyposażenie

Z COKOŁEM

Z COKOŁEM

Farma

1 półka

2 półki, drzwi przesuwne

1 półka

Z NÓŻKAMI

elementy frezowane

przestronna skrzynia na kółeczkach

2 półki

1 półka

9 skrytek 25 x 35 x 22 cm

1 półka

2 półki, drzwi przesuwne

1 półka

Z COKOŁEM

Fala

1 półka

Z NÓŻKAMI

elementy frezowane

przestronna skrzynia na kółeczkach

1 półka

9 skrytek 25 x 35 x 22 cm

2 półki, drzwi przesuwne

1 półka

www.nowaszkola.com

29

fantazja

Dzieci uwielbiają zwierzęta i kontakt z nimi. Wycho - dząc na przeciw ich potrzebom przygotowaliśmy nową bajkową leśną kolekcję mebli z linii Fantazja. Cała seria mebelków składa się z tych samych modułów różniących się tylko aplikacjami i motywami na frontach. Seria Las została dodatkowo wzbogacona biurkiem dla nauczy - ciela, półką ścienną, tablicą manipulacyjną, krążkami do siedzenia i dywanem o tematyce leśnej. Meble doskonale

nadają się do wyposażenia żłobkowych i przedszkol - nych pomieszczeń, zapewniając funkcjonalną przestrzeń i idealną organizację pracy dzieci. Szeroki wachlarz modułów pozwala dowolnie aranżować wnętrza, tak aby jak najlepiej dostosować je do możliwości i potrzeb najmłodszych. Ich uniwersalna kolorystyka tworzy tło dla różnych dodatków i dekoracji. Meble można nabyć w zestawie lub jako pojedynczy element.

Las

30

meble i wyposażenie

Szafka Dzik z nóżkami

Szafka Zające z nóżkami

Szafka Niedźwiadek z nóżkami

NS2585 FN2585

1 050 zł 1 100 zł

FN2586 NS2586

1 280 zł 1 220 zł

FN2580 NS2580

1 050 zł

z cokołem

z cokołem

z cokołem

980 zł

• wym.: 82 x 38 x 84,3 cm

• wym.: 82 x 38 x 83,6 cm

• wym.: 82 x 38 x 83,6 cm

Szafka Choinki z nóżkami

Szafka Lis z nóżkami z cokołem

Skrzynia Sarenka NS2588 • wym.: 82 x 38 x 43,3 cm

FN2584 NS2584

799 zł 750 zł

FN2589 NS2589

1 050 zł

980 zł

z cokołem

999 zł

• wym.: 82 x 36,8 x 83,6 cm

• wym.: 82 x 38 x 83,6 cm

www.nowaszkola.com

31

fantazja

Szafka Wiewiórka z nóżkami

Szafka Sowa z nóżkami

Szafa Drzewka z nóżkami

FN2581 NS2581

645 zł 595 zł

FN2583 NS2583

799 zł 750 zł

FN2582 NS2582

1 530 zł 1 480 zł

z cokolem

z cokolem

z cokolem

• wym.: 41 x 38 x 125,3 cm

• wym.: 41 x 36,8 x 165,5 cm

• wym.: 82 x 36,8 x 165,5 cm

BIURKA

PÓŁKI ŚCIENNE

Szafka na nocniki Fantazja z nóżkami FN1843

Dzięcioł. Biurko NS2587

Jeż. Półka ścienna NS2593

750 zł 780 zł

720 zł • wym.: 120 x 51,2 x 76,5 cm; korpus i blat w kolorze brzoza o wymia - rach wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm; obrzeża w kolorze brzoza; drzwi szafki wyk. z MDF o grubości 12 mm w kolorze mięto - wym, powierzchnia freowana, wyposażone w zamek

95 zł

z cokolem

NS1843

• wym.: 41 x 16,2 cm

• wym.: 82 x 38 x 84 cm; miejsce na 9 nocników BQ 0025

32

meble i wyposażenie

www.nowaszkola.com

33

fantazja

ZESTAWY

ZESTAW 1 NS2590 długość zestawu: 492 cm • NS2582, NS2581, NS2589, NS2588, NS2585, NS2584, NS2583

ZESTAW 3 NS2592 długość zestawu: 287 cm • NS2588, NS2585, NS2584, NS2583

1

3

5 940 zł

3 195 zł

492 cm

287 cm

ZESTAW 2 NS2591 długość zestawu: 369 cm • NS2589, NS2588, NS2585, NS2584, NS2583

2

4 000 zł

369 cm

34

meble i wyposażenie

Las. Dywan poliamidowy MU0005 DYWANY TABLICE MANIPULACYJNO-SENSORYCZNE 1 399 zł • wym.: 4 x 3 m

KRĄŻKI

Natura. Krążki w worku NS2237 450 zł • 10 krążków o wym.: 32 x 32 x 2 cm • pokrycie: tkanina PCW z nadrukiem, tkanina z antypoślizgowa PCW • wypełnienie: pianka poliuretanowa • nadruk na wierzchu krążków • przechowywane w woreczku wykonanym z tkaniny oxford w kolorze beżowym, woreczek zamykany na sznurek z stoperem z tworzywa sztucznego

kami, czterema elementami fak - turowymi i jednym elementem obrotowym. • wym.: 130 x 79 cm • wykonana z płyty MDF, z nadrukiem

Las. Tablica manipulacyjna NS9090 1 100 zł Ścianka manipulacyjna z moty - wem lasu z trzema przesuwan -

www.nowaszkola.com

35

fantazja

Wybierz się w egzotyczną podróż na sawan - nę i poznaj wesołych przyjaciół z najnowszej serii Dżungla. Wśród dziewiątki zabawnych zwierząt znaleźli się tu mieszkańcy stepów, rzek i lasów deszczowych. Ciepłe, pastelowe odcie -

nie błękitu i zieleni wprowadzą przyjemny kli - mat do każdego wnętrza. Dodatkowe elementy wyposażenia jak biurko i krążki do siedzenia utrzymane są w tej samej konwencji i zapewnią spójność w aranżacji pomieszczenia.

Dżungla

36

meble i wyposażenie

Dżungla • podane wysokości mebli nie uwzględniają aplikacji

Szafka Lew z nóżkami z cokołem

Szafka Hipopotam z nóżkami

FN2817 NS2817

940 zł 890 zł

FN2812 NS2812

1 200 zł 1 150 zł

z cokołem

• wym.: 82 x 38 x 84 cm

• wym.: 82 x 38 x 84 cm

Szafka Słoń z nóżkami

Szafka Małpka z nóżkami

Szafka ze skrytkami Zebra z nóżkami FN2819

FN2813 NS2813

1 200 zł 1 150 zł

FN2818 NS2818

1 220 zł 1 170 zł

1 280 zł

z cokołem

z cokołem

z cokołem 1 230 zł • wym.: 82 x 38 x 84 cm; 9 skrytek, każda o wym.: 22 x 25 cm NS2819

• wym.: 82 x 38 x 84 cm

• wym.: 82 x 38 x 84 cm; z przesuwnymi drzwiami

www.nowaszkola.com

37

fantazja

Szafka Żyrafa z nóżkami

Szafka Tukan z nóżkami

Szafa Baobab z nóżkami

FN2816 NS2816

920 zł 870 zł

FN2814 NS2814

790 zł 740 zł

FN2815 NS2815

1 750 zł 1 700 zł

z cokołem

z cokołem

z cokołem

• wym.: 41 x 38 x 166 cm

• wym.: 41 x 38 x 125 cm

• wym.: 82 x 38 x 166 cm

Szafka na nocniki Fantazja z nóżkami FN1843

Skrzynia Krokodyl NS2811 • wym.: 82 x 38 x 43 cm

750 zł 780 zł

1 100 zł

z cokolem

NS1843

• wym.: 82 x 38 x 84 cm, miejsce na 9 nocników BQ 0025

38

meble i wyposażenie

ZESTAWY

ZESTAW 1 NS2800 długość zestawu: 492 cm • NS2815, NS2817, NS2816, NS2812, NS2814, NS2813, NS2811

1

6 835 zł

492 cm

ZESTAW 2 NS2801 długość zestawu: 369 cm • NS2816, NS2817, NS2812, NS2813, NS2811

ZESTAW 3 NS2802 długość zestawu: 287 cm • NS2816, NS2817, NS2813, NS2811

2

3

4 720 zł

3 615 zł

369 cm

287 cm

www.nowaszkola.com

39

fantazja

PÓŁKI ŚCIENNE

TABLICE MANIPULACYJNO- -SENSORYCZNE

Dżungla. Tablica sensoryczna NS0893 1 050 zł Tablica z sensorycznymi elementami: małp - ka z puchatym brzuszkiem, lew z grzywą, skóra słonia, kora drzewa, ziarnista ziemia. • wym.: 119 x 76,5 cm

Goryl. Półka ścienna NS2810

95 zł

• wym.: 41,2 x 16,2 cm • aplikacja wykonana z płyty MDF o grubości 12 mm; z nadrukiem UV • 1 półka wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze szarym

BIURKA

Zebra i słoń. Ściana manipulacyjno-sensoryczna NS9077 950 zł Ścianka z aktywnościami manipulacyjny - mi i sensorycznymi do zabawy oraz ćwi - czeń koordynacji wzrokowo - ruchowej. Wyposażona w bezpieczne elementy, dzięki którym dziecko będzie odkrywało świat wszystkimi zmysłami. Panele z za - okrąglonymi wykończeniami sprzeda - wane są osobno i zawierają: zwierzątka z elementami fakturowymi, przesuwanki oraz koło obrotowe. • wym.: 130 x 95 cm • materiał: drewno, płyta MDF • wiek: 3+

Biurko Flaming NS2820

790 zł • wym.: 120 x 52 x 76 cm; korpus i blat w kolorze brzoza o wymia - rach wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm; obrzeża w kolorze brzoza; drzwi szafki wyk. z płyty o grubości 12 mm z nadrukiem flaminga, wyposażone w zamek

40

meble i wyposażenie

NAKLEJKI ŚCIENNE

KRĄŻKI

Safari. Naklejki ścienne NS2983

315 zł Naklejki do dekorowania ścian i me - bli przedstawiające zwierzęta oraz naturę. Łatwo odklejają się od arku - sza dzięki czemu naklejki nie niszczą się podczas aplikacji. Wzór należy odkleić od folii i ostrożnie nanieść na oczyszczoną i suchą powierzchnię tak, aby pod naklejką nie pozostały pęcherzyki powietrza. Przeznczone do jednokrotnego użytku. • 17 szt. • wym. arkusza: 100 x 150 cm • materiał: folia

siedziska umilą czas podczas zajęć w kręgu, a ich kolorystyka i nadruki w postaci zwierzątek zainspi - rują do ciekawych zabaw o różnej tematyce. Krążki doskonale dopełnią kolekcje mebli Dżungla. • 8 krążków z nadrukowanymi zwierzętami; śr. 35 gr. 2 cm • wypełnione wysokiej jakości pianką ;pokryte tkaniną PCW

Dżungla. Krążki z nadrukiem NS2830 420 zł Zestaw 8 piankowych krążków z nadrukiem w posta - ci zwierzątek świetnie sprawdzi się podczas zabaw i zajęć edukacyjnych w żłobku. Wygodne i kolorowe

DYWANY

54,5 cm

Dywan dżungla DL0500

2 999 zł Dywany wykonane w technologii Heat-SET frise cha - rakteryzują się wysokim włosiem o dużej gęstości. Runo dywanu dzięki specjalnemu, karbowanemu splotowi nici jest przyjemne i miłe w dotyku, w użytko - waniu jak i wyglądem przypomina wełnę. Włókna są antyelektrostatyczne, odporne na odkształcanie i zu - życie. Runo antybakteryjne, zabezpieczone zostało przed wnikaniem brudu w głęboką strukturę włosia, dodatkowo dywan pokryto powłoką trudnopalną w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa. Spód tkany z juty co sprawia, że nie rysuje podłogi i może być stosowany przy ogrzewaniu podłogowym. Zna - komicie poddają się wszelkim zabiegom czyszczącym

a co najważniejsze, dywany te są przyjazne alergi - kom. Dywany objęte Polskim Certyfikatem Higienicz - nym są wolne od szkodliwych substancji chemicznych. • wym.: 4 x 5 m • skład 100% PP Heat set frise ; runo +/- 13 mm; waga +/- 2400 g/m 2

www.nowaszkola.com

41

fantazja

Royal

Bajkowa kolekcja inspirowana klasykami dziecięcej literatury. Poproś karasnale o popilnowa - nie Twoich gier, przejrzyj się w lusterku księżniczki, wyrusz w drogę do zamku Camelot

lub pomóż Czer - wonemu Kapturko - wi i zamknij złego wilka w szafie.

42

meble i wyposażenie

• podane wysokości mebli nie uwzględniają aplikacji

Szafka Księżniczka z nóżkami

Szafka Smok z nóżkami

FN2894 NS2894

870 zł 820 zł

FN2889 NS2889

950 zł 900 zł

z cokołem

z cokołem

• wym.: 82 x 38 x 84 cm

• wym.: 82 x 38 x 84 cm

Szafka Czerwony Kapturek z nóżkami FN2890

Szafka ze skrytkami z nóżkami

960 zł 910 zł

FN1876 NS2856

1 280 zł 1 125 zł

z cokołem

NS2890

z cokołem

• wym.: 82 x 38 x 84 cm

• wym.: 82 x 38 x 84 cm; 9 skyrtek z drzwiczkami • wym. jednej skrytki: 22 x 25 cm

www.nowaszkola.com

43

fantazja

Szafka Rycerz z nóżkami

Szafka Książę z nóżkami

Szafa Zamek z nóżkami

FN2892 NS2892

750 zł 700 zł

FN2893 NS2893

870 zł 820 zł

FN2891 NS2891

1 380 zł 1 330 zł

z cokołem

z cokołem

z cokołem

• wym.: 41 x 38 x 125 cm

• wym.: 41 x 38 x 166 cm

• wym.: 82 x 38 x 166 cm

Skrzynia Krasnoludki NS2888

Szafka na nocniki Fantazja z nóżkami FN1843

930 zł

750 zł 780 zł

• wym.: 82 x 38 x 43 cm

z cokolem

NS1843

• wym.: 82 x 38 x 84 cm; miejsce na 9 nocników BQ0025

44

meble i wyposażenie

ZESTAWY

5 850 zł ZESTAW 1 NS2885 długość zestawu: 492 cm • NS2888, NS2889, NS2890, NS2891, NS2892, NS2893, NS2894

1

492 cm

ZESTAW 3 NS2887 długość zestawu: 287 cm • NS2888; NS2890; NS2893; NS2894

3

4 005 zł

ZESTAW 2 NS2886 długość zestawu: 369 cm • NS2888, NS2889, NS2890, NS2893, NS2894

2

3 150 zł

369 cm

287 cm

www.nowaszkola.com

45

fantazja

TABLICE MANIPULACYJNO-SENSORYCZNE

BIURKA

Jednorożec. Biurko NS2880 720 zł • wym.: 120 x 51,2 x 76,5 cm; korpus i blat w kolorze brzoza o wymia - rach wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm; obrzeża w kolorze brzoza; drzwi szafki wyk. z MDF o grubości 12 mm w kolorze miętowym, powierzchnia frezowana, wyposażone w zamek

PÓŁKI ŚCIENNE

Tablica manipulacyjna NS9092 1 100 zł Ścianka manipulacyjna z motywem królestwa z przesuwanką, z sześcioma elementami fakturo - wymi i czteroma elementami ruchomymi. • wym.: 130 x 79 cm • wykonana z płyty MDF z nadrukiem

Półka ścienna Zamek NS2884 110 zł • wym.: 44 x 16,2 cm; półka wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm • aplikacja wyk. z płyty MDF w kolorze białym o gr. 12 mm • powierzchnia frezowana

46

meble i wyposażenie

DYWANY NAKLEJKI ŚCIENNE

Bajki. Naklejki ścienne NS2982 315 zł Naklejki do dekorowania ścian i mebli. Łatwo odklejają się od arkusza dzięki czemu naklejki nie niszczą się podczas aplika - cji. Wzór należy odkleić od folii i ostrożnie nanieść na oczyszczoną i suchą powierzchnię tak, aby pod naklejką nie pozostały pęcherzyki powietrza. Przeznaczone do jed - nokrotnego użytku. • 27 szt. • wym. arkusza: 100 x 150 cm • materiał: folia

Fantazja. Royal. Dywan poliamidowy MU0004 1 399 zł Duży dywan idealny do sal żłobkowych. Sprawdzi się jako miejsce odpoczynku i zabaw oraz jako element aranżacji, który wprowadzi do wystroju trochę bajkowości. Wykonany z materiału zachowującego wy - raziste kolory oraz odpornego na ścieranie i na działanie pleśni i mikroorganizmy. Ła - twy w czyszczeniu. • wym.: 4 x 3 m

53,5 cm

www.nowaszkola.com

47

fantazja

Farma

Witamy na farmie starego Donalda, kolekcji inspi - rowanej zieloną łąką. Kiedy deszcz i wiatr na dwo - rze, baw się na Farmie gdzie zawsze świeci słonko.

48

meble i wyposażenie

• podane wysokości mebli nie uwzględniają aplikacji

Szafka domek z nóżkami

Szafka krówka z nóżkami

Szafka ze skrytkami z nóżkami

FN1869 NS1869

940 zł 910 zł

FN1874 NS1874

810 zł 760 zł

FN1876 NS2856

1 280 zł 1 125 zł

z cokołem

z cokołem

z cokołem

• wym.: 82 x 38 x 84 cm

• wym.: 82 x 38 x 84 cm

• wym.: 82 x 38 x 84 cm; 9 skyrtek z drzwiczkami • wym. jednej skrytki: 22 x 25 cm

Szafka trawa z nóżkami

Szafka z drzwiami przesuwanymi z nóżkami FN1875

Skrzynia owca NS1868 • wym.: 82 x 38 x 43 cm

860 zł

FN1870 NS1870

980 zł 930 zł

1 040 zł

z cokołem

z cokołem

NS2855

990 zł

• wym.: 82 x 38 x 84 cm

• wym.: 82 x 35,5 x 84,5 cm

www.nowaszkola.com

49

fantazja

Szafka na nocniki Fantazja z nóżkami FN1843

Szafka chmurka z nóżkami

750 zł 780 zł

FN1871 NS1871

620 zł 570 zł

z cokolem

NS1843

z cokołem

• wym.: 82 x 38 x 84 cm; miejsce na 9 nocników BQ0025

• wym.: 41 x 38 x 125 cm

Szafa chmurka z nóżkami

Szafka słońce z nóżkami

FN1872 NS1872

1 545 zł 1 495 zł

FN1873 NS1873

810 zł 760 zł

z cokołem

z cokołem

• wym.: 82 x 38 x 166 cm

• wym.: 41 x 38 x 166 cm

50

meble i wyposażenie

www.nowaszkola.com

51

fantazja

TABLICE MANIPULACYJNO-SENSORYCZNE

PÓŁKI ŚCIENNE

Farma. Tablica manipulacyjna NS9068 1 100 zł Ścianka manipulacyjna z motywem farmy z dwoma przesuwankami, trze - ma elementami fakturowymi i cztero - ma elementami obrotowymi. Wyko - nana z płyty MDF z nadrukiem. • wym.: 130 x 79 cm

Traktor NS2859

99 zł

• wym.: 41 x 16,2 cm • 1 półka z płyty wiórowej w kolorze czerwonym o gr. 18 mm • aplikacja wyk. z płyty MDF w kolorze czerwonym o gr. 12 mm • powierzchnia frezowana

BIURKA

DYWANY

Fantazja. Farma. Dywan poliamidowy MU0002 1 399 zł Duży dywan farma, idealny do sal żłobkowych i przedszkolnych. Sprawdzi się jako miejsce odpo - czynku i dywanowych zabaw oraz jako element aranżacji, któ - ry wprowadzi do wystroju trochę bajkowości. Wykonany z materia - łu zachowującego wyraziste kolory oraz odpornego na ścieranie i na działanie pleśni i mikroorganizmy. Łatwy w czyszczeniu. Wykonany z przędzy poliamidowej. • wym.: 4 x 3 m

Gąski. Biurko NS2860

720 zł

• wym.: 120 x 51 x 77 cm • korpus i blat w kolorze brzoza o wymiarach wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm; obrzeża w kolorze brzoza • drzwi szafki wyk. z MDF o grubości 12 mm w kolorze białym, powierzchnia frezowana, wyposażone w zamek

52

meble i wyposażenie

ZESTAWY

ZESTAW 1 NS1865 długość zestawu: 492 cm • NS1868, NS1869, NS1870, NS1871, NS1872, NS1873, NS1874

1

5 685 zł

492 cm

ZESTAW 2 NS1866 długość zestawu: 369 cm • NS1868, NS1869, NS1870, NS1873, NS1874

3 800 zł

ZESTAW 3 NS1867 długość zestawu: 287 cm • NS1868, NS1870, NS1873, NS1874

2

3

2 990 zł

369 cm

287 cm

www.nowaszkola.com

53

fantazja

Błękity i turkusowe kolory morza oraz ławice ryb i mu - szelki to motywy przewodnie kolekcji Fala. Wyrusz w podmorską żeglugę żółtą łodzią podwodną lub usiądź na dywanie i posłuchaj tajemniczych morskich opowieści. Fala

54

meble i wyposażenie

• podane wysokości mebli nie uwzględniają aplikacji

Szafka fala niebieska z nóżkami

Szafka fala z nóżkami z cokołem

Szafka wieloryb z nóżkami

FN1854 NS1854

810 zł 760 zł

FN1849 NS1849

895 zł 765 zł

FN1850 NS1850

980 zł 930 zł

z cokołem

z cokołem

• wym.: 82 x 38 x 84 cm

• wym.: 82 x 38 x 84 cm

• wym.: 82 x 38 x 84 cm

Szafka z drzwiami przesuwanymi z nóżkami FN1855

Szafka ze skrytkami z nóżkami

Szafka na nocniki z nóżkami

990 zł 950 zł

FN1856 NS2876

1 280 zł 1 230 zł

FN1843 NS1843

750 zł 780 zł

z cokołem

NS2875

z cokołem

z cokolem

• wym.: 82 x 37 x 95 cm

• wym.: 82 x 38 x 95 cm

• wym.: 82 x 38 x 84 cm; miejsce na 9 nocników BQ 0025

www.nowaszkola.com

55

fantazja

Szafka wieloryb mały z nóżkami

Szafka chmurka niebieska z nóżkami FN1853

FN1851 NS1851

645 zł 595 zł

800 zł 750 zł

z cokołem

z cokołem

NS1853

Szafka latarnia z nóżkami

• wym.: 41 x 38 cm x 25 cm

• wym.: 41 x 38 x 166 cm

FN1852 NS1852

1 500 zł 1 450 zł

z cokołem

PÓŁKI ŚCIENNE

BIURKA

• wym.: 82 x 38 x 166 cm

Skrzynia łódź podwodna NS1848

Meduza. Półka ścienna NS2877 120 zł • wym.: 46 x 16,2 cm; 1 półka wyk. z płyty wiórowej w kolorze czerwonym o gr. 18 mm; aplikacja wyk. z płyty MDF w kolorze czerwonym o gr. 12 mm; powierzchnia frezowana

Krab. Biurko NS2870

860 zł

720 zł • wym.: 120 x 51 x 77 cm; korpus i blat w kolorze brzoza o wymiarach wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm; obrzeża w kolorze brzo - za; drzwi szafki wyk. z MDF o grubości 12 mm w kolorze miętowym; powierzchnia frezowana, wyposażone w zamek

• wym.: 82 x 38 x 43 cm

56

meble i wyposażenie

TABLICE MANIPULACYJNO-SENSORYCZNE

Fantazja. Fala. Tablica manipulacyjna NS9091 1 100 zł Ścianka manipulacyjna z motywem mor - skim z dwoma przesuwankami, dwoma elementami fakturowymi, lusterkiem, trze - ma aplikacjami na rzepach i obrotowym elementem wykonanym z plexi. Wykona - na z płyty MDF z nadrukiem. • wym.: 130 x 79 cm

DYWANY Fantazja. Fala. Dywan poliamidowy MU0003 1 399 zł Duży dywan fala, idealny do sal żłobkowych i przedszkolnych. Sprawdzi się jako miejsce od - poczynku i dywanowych zabaw oraz jako element aranżacji, który wprowadzi do wystroju trochę baj - kowości. Wykonany z materiału zachowującego wyraziste kolory oraz odpornego na ścieranie i na działanie pleśni i mikroorganizmy. Łatwy w czyszczeniu. Wykonany z przędzy poliamidowej. • wym.: 4 x 3 cm

www.nowaszkola.com

57

fantazja

58

meble i wyposażenie

ZESTAWY

ZESTAW 1 NS1845 długość zestawu: 492 cm • NS1848, NS1849, NS1850, NS1851, NS1852, NS1853, NS1854

5 530 zł

1

492 cm

2 ZESTAW 2 NS1846 długość zestawu: 369 cm

ZESTAW 3 NS1847 długość zestawu: 287 cm • NS1848, NS1850, NS1854, NS1853

3 665 zł

3 109 zł

3

• NS1848, NS1849, NS1850, NS1853, NS1854

369 cm

287 cm

www.nowaszkola.com

59

pastel & tęczowa

60

meble i wyposażenie

Kolekcje meblowe Tęczowa i Pastel to zestaw funkcjonalnych i praktycznych szafek pozostawiających dużą swobodę aranżacji oraz umożliwiających przystosowanie sali do indywidualnych potrzeb. Dzięki dużej ilości skrytek każde dziecko w grupie może otrzymać własne miejsce na przechowywanie swoich rzeczy. Odcienie kremu, zieleni, mięty i niebieskiego w kolekcji Pastel sprawią, że przestrzeń stanie się przytulna i spokojna, a delikatne, stonowane kolory kolekcji Tęczowa wprowadzą do pomieszczenia radosny nastrój. Szafki sprzedawane są razem z drzwiczkami, a wewnątrz każdej skrytki znajduje się półka. Drzwiczki szafek można montować według potrzeb na lewą bądź prawą stronę. Seria zawiera: • duży moduł (9 skrytek z półeczkami) 99cm x 35cm x 112cm • mały moduł (6 skrytek z półeczkami) 66,5cm x 35cm x 112cm • moduł 1 (6 skrytek z półeczkami) 99cm x 35cm x 81cm • moduł 4 (3 skrytki z półeczkami i 3 szufladami) 99 cm x 35cm x 113cm • moduł 2 (6 skrytek z półeczkami) 99 cm x 35cm x 113cm • moduł 3 (3 skrytki z półeczkami i 2 szufladami) 99cm x 35cm x 113 cm • szafa z półkami ( 4 półki ) 86cm x 40cm x 192 cm

STELAŻ

brzoza płyta wiórowa

FRONTY

płyta MDF

niebieski kremowy miętowy jasnozielony

STELAŻ

brzoza płyta wiórowa

FRONTY

płyta MDF

wys. 192 cm

czerwony

żółty

zielony niebieski

Półki z płyty laminowanej 18 mm

Drewniany uchwyt

wys. 113 cm

Półeczki z płyty HDF 3,2 mm

wys. 81 cm

Stabilny cokół

Drzwiczki szafek montowane na prawą lub lewą stronę

Pojemne szuflady na prowadnicach kulkowych

www.nowaszkola.com

61

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator