Telefonnøgle Næstved 1959

?+-•++*,+***■* •+ 4 ***+t ********

#**«#*

.S mc »/ TELfcFOM s 700 8 Ledninger

nx 73 73 > X

I FREM RADIO *

OG FJERNSYN RingsUilgatle 8 +*•* +■*++••*++++++++ **++++++++■+++

FREDE LUND

Tapet“ Farve TLF.

Telefon 782

Ejendomsmæglerfirma Axel torv 11 Liabt. 1919

ØSTERGADES

■■■Hi || h . o . birksted Trælast og Bygningsartikler - Næstved Mertelvcrk W. KLEIN

FARVERI • RENSERI TELEFON 828 - 1247 Amts-Arbejdsanvisningskonloref i Næstved . Til. 2062 Telefon

NftSTUED MMMH

gø m

KEM i SK TØJRENSNING

torv 5

.TELF. 1332

1/ *■

m fil 1 i

STRØMPE MAGASINET Torvestrade 1 Tlf.987 TRIKOTAGE 09 MANUFAKTUR Tlf.

1

Tlf

• i ^ i;

HOFFMANN MANUIAKTUR

» .1

Næstved Kulimport CARL SEVERINSEN * ,

ITORV • NÆSTVED

i ta,

Srff ■ S mt i r nj . M g. (f P S s f o N I 8. O * W ta, , x c;

1. Kl. Auto­ værksted TELEFONER! ISIS

FOLKEVOGNEN

■ Vi

1910 2687

-ROVER-BMW SVDER -NIELSEN '■flulemcåtfer RI HG S TE DG MIE 11 . NÆSTVED

.O. > •

NASTVED * | KUL & KOKS KOMPAGNI Moderne Herreklaeder billigst i 1 • S v IT ■ p NÆ

r TIE

5 is s 1“ l H

j

Ove Christensen Utahut«Wer«M

lorctftfværkited

Ci (D

Ft - Motorer AutoelektritV »amt ethvert

brændselsolie

Biler

•fff. Marts tfhlU \ir«lukil ok Oitieirii* IVIrfttiimiKlu ok lliimlelwIiiilf'iMlor Kontorisset. Moitcnsgade 3 , Telefon 9 R 8-931 ^

A

B

C

• t 4’f/f« litff’rvttMv «— hrittfl rt ffnlfem ««| Dansk Revisorforening «riillu*l TngiTtfKlrei iimlor llo|rforlnir og ltrvi«ilim

D

E F

2877 Telefon 1420 NÆSTVED KUL OG KOKS KOMPAGNI \ D«

G H

T E L E F O N Biler udlejes uden Fører ttavel Personvogne som Varevogne H. CHRISTENSENS AUTOUDLEJNING - HVEDEVÆNGET 34 3460 1 øtrrhitfrr: Telefonnøglen, Tlf, 968, Set. Mortensgade 31 n ri 'iyfr PF. Christensen & Søn UtAJkoUtit/ ■ ‘ZfthMtAAnjMteA/ • NDR FARIMAGSVEJ QO NÆSTVED TELEFON 'Tv. *Avv_, , 4 f ‘ hg e/ $ c n tf7 y mi *c /.•> * x j v//*vv. i .V u Jf 3U6 /V/*r^t,uv c *'cirv-»Vw ' '» ^ 7 ) lf ,

1 J

- høet gcbt ~hietze- cg ~E>zcngetøj

K

SÆLGES BILUGT!

L

M

*

$fif

N

fsA I

O

P

K

603

S

/Vi,

7 " ^'Vw J L

/jv

T

y -/<

//• /“Vs

Egtt Glassliberi Værksted (or Blyarbejde

Tfi G/årmester FARIMAGS V E J 7 TELEFON 943

Alt Glarmester* arbejde udføres

VINHUSGADE 4 • NÆSTVED

benyttes, naar man ved, hvor en Abonnent bor, men Ikke er klar over, under hvilken Central man skal suge. Aaderup .......................... Næstved Aaslde

IK^alresriæter Pr r',a »'"•.kommune, N«ty.rf og Herlufholm Kommuner og Son Amt umt Regler og Prl.trJor Optage/,e / Telefonnog/.n m. y. Praslo Amt Aintmnnd over Fraestø Amt: S. Wochselmnnn, Telf. 1400, prtvat 2401. Amtnkontoret pan Amtagnarden: Amtsforvalter for Næstved Amtstue: H. P. Bonde, FerlmagsveJ 22. Tlf. 8262», pri­ vat: 1063. Amtstuen (Stempelpapirudsalg): Fartmags- vej. Kontortid 9-12 og 13-15, Lørdag 9- 12,30. Tlf. 3262*.

Kvislemark ...................... Sandved Kyllebæk Huse ........... Kostrade Køng ................................. Kostræde ell. Lundby Kong Flaskholm .......... Lundby Ladby ................................ Næstved. Rtalev, Brev. nebjerg ell. 8 kelby Lille Næstved .............. Næstved Lllle-Kottlnge ................ Tappernøja Lille Tvede ..................... Nø'stelsø Lund .................................Kyse Lundbytorp ................... Lundby Lønnede ........................... Nyland Mnrbjerg Huse .............. Vesterborg Marvede Sogn ......... ...... Menstrup Mogenstrup .................... Lov !§>nip Lov eller VEitc^bon N taby Landsby ............ Rlsløv eller Skelby Keble ................................. Ulndebjnrg Nebletorp ......................... Lundby Ny Holsted ...................... Næstved N>'un ............................... Hud* Nr. Tvede ....................... Toksværd Næspy ........................... . Glutn <0 eller Tyvetøs ......... Glumsø • ••*• it

Aasø ........... .....................Glumsø ell.Tyve!se Abbednæa ....... ............... Næstved ell. Nyland Abbedmeshoved ....... . Nyland A k **: up Hyllinge Afløse ............................. Sandved Arløsfctorp Landsby ... Sandved Askwv ......... Everdrup Atterup ................. ......... Glumsø Avers! .................... .........Tybjerg Basnæs Landsby .......... Nyland Bavelse ............................Glumsø ell. 8 kelby Bindslev ........................ Fuglebjerg Ulsserup ........................ Rud« Bistrup ............................ Næstv. ell. Bregnebjerg Blaneslev ........................ Lov Boncferup ........................ Næstelsø Bornukke ........................ Næstved elL Karrebæks­ minde go™P ............................. Nyland ell. ilønnede .... Menstrup .... Tappern. ell. Everdrup .... Everdrup .... Everdrup ell. Tappern. .... Tappernøje .... Lov. Nægtelse, Everdrup .... Svlnøland .... Toksværd ell, Everdrup ... Glumsø ell. Tyvelse .... Everdrup ... Karrebæksminde ... Lundby . Lov Næstved ell. rensmark ... Næst el.«ø ... Fuglebjerg .. Everdrup Næstv. ell. Bregnebjerg £•*■*••* ............... .. ... .. Hyllinge ell. FuKlohJer* Ottvnø Baroni ............... Nyland * J r* Gelsted ............................ tlerlufmagle Gerdnip ... ................... Bislev Grlmstrup ...................... Næstved Grum løse ..................... . Bintlrbjærif Guderup ... .................... Næstv. ell! liresnehlere Ounderslov Landsby ... Gundersl« v ^ r* Gunderslevholm ..........Hkelby • Fuglebjerg ell. Hablager Fuglebjerg ell. Haldager • iHi.inrniuw il nuf Hastrup ...................... Blndebjærf {«v,f*rlcov .... ........... . Hylhage Il.ir ufsholm Sogn ..... Næstved el|. Fensnutrk l. r uflllle .................. Herlufmagli Hjulebæk ... .. ............ llerfufm. ell r. namark H" løse Landsby ........ Bkelby ell. Rislev ™ * Holmegaards Olasv. Næstved ell Fensmspk li * im-oiatrup ............Ulstrup ‘‘•""mark Bnserup ...........................Toksværd Brandelev ....................... NæatHsø •••••••••»•s« Bredoslmve Tappernøje Btorup . Hiod.rup Brøderup Højskole Bækkeskov ............ Bøp. bæk ................. Bøgene ................... Pybsø ..................... Dysted .................... Kngelntofte ............ Engel »trup Bnø ..... ............. Kspclund Huse Fsarup ........... Feiminark ........ Fladsøa ........... Flenistofte ...... Flint ørnnsø ..... Fodby • •••••♦ ♦ •«• Fuglehjerglund liuse ... Fuglebjerg Fuirendal ..... ............. Sandvod Gød»trup ........................Toksværd Ilaarslev ........................ Éandved Haldagerlllle .. Haldagerningle Hammerhuse ................. Hammer

Kontortid 9 16, Lordag 9 13, Tlf 1400 Amtøraadøøpkretier og Kontorchef, cand. Jur. F. H. Høyrup. - Telf. privat 1141. Skuleruadøøekretær, Skolefondsbogholder og Amtsfuldmmgtlg, cand. Jur K. Dam- bæk. Telefon privat 1079. Skoledlrek- tton.ssi irn-tær, Skolefondskasserer og Amtøfuldmægtig, cand. jur. E. Michael- aen, Telefon privat 1788. Præstø \ titterund: Frohanrllor Niels Hansen. Herfolgc, Tlf. Herfolge 54. Odt. Jens Aage Larsen. Eb­ beskov, Fakse. Tlf. Fakse 60. Odr, Kr Andersen, Baarse, Pmstø. Tlf. Baarse 4H' Pa^i‘ JJ^1, Holt* •pBBKfw*. Bjæver­ skov. Tlf. Bjæverskov 25. Pare!. Carl Jenser. Ørslev, Vordingborg. Tlf. Ørslev £R Rogneraadsfmd. E. Jensen, Fakse Tlf Fakse 230, privat 272. Sogneraadsfmd; H I . Hansen. Fensmark pr. Holme Ol- stmp Tlf. Fensmark 77. Landmand Ver­ ner Larsen. HerlufUM«, Herlufmagle Tlf Herlufmagis 161. Brodforhantllrr Harlv Matil. Hjortebjerg. Stege. Tlf. Stege 3314. C lodsejer Edward Tosdorpf, OJorslev. Tlf. Htilttig 105. Forstelirrer Bent Stevns Strnby. Tlf. Stroby 29. Onardejer Albert Petersen. Haarbollrj, Tlf. Stege 7268. Par- relllst Ejner Pedersen, Omebjærg Tlf. Vordingborg 913. Amtaakt.lrk.msul.nl t Ingemann Petersen Olumsn, Tlf 26. Nirrundervlsnitigen I Præstø Amt: Konsu­ lent H. Tejam Lykke, Ol. Holsted. Tlf. Nrestved 1902. I*re*stø Amts Sygehus I Ntestved: Telefon Næstved 1401 med Omstilling ttl alle Afd. Se endvidere Side 10, Spalte 2. Ptø’sfø Amts %’ojinspektoriit: Amtsvojlnspektnr, rand. polyt. U. Flsrher- rtastmiNsen. Næstved. Tlf. 199. Amtsvej! ngen lur, cand. polyt. Knud I. Poulsen, Næstved. Tlf. 3699. Vejasslstenter: V. Ørum, Næstved. Tlf. 657. Gunnar Jensen, Kalvehave. Tlf. Kalve­ have 135. 8. H. Jørgensen, Herfølge. Tlf. Herfølge 2i0. Præstø Amts V11 tul Inspektorat : Civilingeniør A. Jensen, Præstøvej 78. Næstved Tlf. 27% Amtsrcvlsor: Beviser sf Sognckommuner- nes Regnskaber. Err.st Hansen, Præst 0 - VeJ 84. Næstveti. Tlf. 1357 og 357. Regnsknimeent ralen for Sognekommuner 1 Præstø Amt. Amtmand (gade 2. Tlf. 3833. Begnskabskonsulent H. Belnholt (Bolig). Tlf. 353. Amtslæge og Kredslage: Lesehly Jacobsen. Tlf 10, Kr«*dslingei 1 Ulmer Rasmussen, Vording­ borg. Tlf. Vordingborg 822.

Amtsllgningslnspektoratet: Air.*s!lgnlngs- inapektør, cand. Jur. P. Urne, Skovvæn­ get 1, Næstved. Tlf. 1832. Amtsskatteraadet: Formand, Godsforval­ ter O. Kai lund, G.ivnø pr. Næ. Tlf. Ny- land 11. (Se under Amtsllgnlnjrsinspekto- ratet), ska tt enradet foi Næstved Skattekreds: Formand: Godsforvalter O. Kaalund, Gavnø pr. Næstved. Tlf. Nyland 11. Kon­ tor: Skovvænget 1. Tlf. 2819. Sk.ildrandet for Præstø Amtsraadskreds* Skyldkreds. Formand: Amtraadsmedlem Ejner Jensen, Fakse. (Fakse 230, privat 272). Næstved Vurderingskreds: Formand Murer­ mester Anders Hansen Kildemarksvej 53. Tlf. 337 Hustnamlihrtigskommlasionou: Parcl. Viggo Johansen, Store Heddinge Mark. For­ manti. Gdr. Albert 8chloler, Toksværd. Odr. Laur. Jensen, Askeby (Stedfort r.). Parcl. Otto Petersen. Kalhy. Patel, Aksel Kinscn, Tomemark. Rønnedc (Stedfortr.) Overformynderiets l^innehestyrelse: For­ mand: Hofjægermester H. Collct, Lund- byginrd. Tlf. Lundby 1. Taksation af Ejendomme, hvori ønskes Laan af Ovcrformynderlmldlor: For Indkredsen: Gdr. Lars P Olsen, Glumsø, Gdr. Th l^irsen, Ulstrup, Tlf. Skelby 60, Gdr. Peter Petersen, Snndby pr. Vrangstrup, Tlf. Skovmark 20 u, Odr. Ejner Pille, Rønnebæk pr. Næstved. Tlf. Næstelso 1 y, Tømrermester Laurits Han­ sen, SpragotsollUe pr. Herlufmagle, Tlf. Tybjerg 68 u. Overt-pidt-niiknmmiaaionen for Præsto Amt: Formand: Amtnmnd S. Weehselmann, Næstved, Tlf. 1400. Den stanende Voldgiftsdomstol for Præstø Amt I Tvistigheder ang. Handel med Hus­ dyr: Formand. Dommer Erik Schouen* borg, Præstø. Retskreds Nr. 21, Næstved m. v.: Odr. Aage Andersen, Pederstrup, For­ mand. Forpagter Niels Erik Wtsslng, Salto, Næstformand. Odr. Henning Olsen, Fuglebjerg. Parcellist Julius Petersen, Vrungstrup Odr. Carl Jensen, Fodby. Odr. G. Olln Hansen. Hækkcrtip pr. Her- lufmnglt. Gdr. Hans Olsen. Vester Eges- borg. Odr. Frlnmdt Jensen, Ariose. Sog­ nefoged Lnrs Chr. Lars« ti, Køberup. Mellemmer af Boretten for Nrestved Rets­ kreds er: Havnemester E. R. P. Calum, Overmaskinmester F. C. Borring, Havnø- asslstent K. H. Mortensen og Maskin­ mester Poul Klrk, alle af Næstved.

n i«

i O

•••• • Næsbyholm .... Nr. Bmldstrup OlattUp “IMM Orup Fetierstrup R.ivnsbjerg Raunstrup „Ilaunatrup Regerup ... Rejnstrup . Rettestrup .... Ring. Hunmer

Tappernøje Otstrup. Penamark øllsr Toksværd Tybjerg ell. Herluftu Lov Toksværd Toksværd Ilerlufmnglø Glumsø ellør Ske I by Gunderslev Nyland ølt. Veslerb. Kostrwde. Vesterborg eller Hammer If immer Fuglebjerg Næste 1*0 eller Næstved Nøddekær

IIIJtllHtM*««

»♦*•###♦<*.

»••••*••• MÉKtttt

Risby ..... Bøgeskov

••• Rønnebæk Ballerup . Baltø ....................... Kyse Bal tø Skovfogedbolig ... Næstved S iltø Hovedgaard ..... Hyllinge Båndby ...... ...................... Glumsø

ri ii <3 ti

....... ;................. Næstved eller Nyland imm >....... T^sst 8 k »fterup ...... .................. Bandved Bkavemp .......................... Nøduekær ....................... •*> Karrebæksm Bnertlnge ....................... Blndebjsøfg Snesere ......... Tap,æm. all. FJerdrup ^nesere Mark .............. Tappert,, el Evr tlrun Bneøeretorp ................... Kverdrtp So'trreslinink...................... •». Gunderslev Spj-llerup ....................... Menstrup l 1 ' »H."**”'........... Hev,ufmagleall. Tybjerg Bienskoven Ha .............. |H.v s ................. Næstved ell. Nyland ............ Tappernøja «

>li

størllnge Undøby ...... Everdrup gyendsfrup ...................... .Vylaml uXJ,b >r* ....................... Lundby ................................. Svinøland

]J" "U’-BIpperup .......... Fetismark Holsted ......... ............ Næstved llolstelns Minde .......... Fuglebjerg Hundstrup .................. Hammer Hyllested ..................... Handved Ib. rnandsrnark Huse... Glumsø He-k ærup ................... Tybjerg Løj oro Huse ............... Koøfræde llfjliietg ....... Gunderslev Jarsskov .................. Vest. rlmrg Jer.Ht.up Huse ............ Hylllng« Køffjiirup ..................... Skel by KS4

Tt »1,emark Tørpe .. Tre Iløse ... Tybjerglllle •ØS« IMMIIMI,

Menstrup ell. Bandved Iferluftnaglø ..... HøHufmaglø all. Hkelby Tyvtløe

g

*rti..i-r ................... T/bjerg jJiftJuJ............ 2 i 5 b? •** L*" 'ev ......................... Bude e,.,. "le'jj'il*......... .......... Nyland .......... ....... Toksværd Jr!

°***

tvnikerup ...... ,...... Fensmark æ.Li!!*2! 2 ..... «* Karrebæksminde K. i i .kstorp .......... Karrebæksminde e||«r KvUn.t. Menstrup

........... Vesterborg

Vln’lerun ..................... Karrebækamlndø ........................ Ftiglebjerg I???jMniP ........................ Twelse vre.isløøe .......................... Næstved. Rlslev eller Tdernæø ........................... n ZXIZ a ** IlilMm ,UI* *.......... *..... Sundby ................................ (tyse ......................... . Næstved eller Fensmark

SSfcsy .....fc”1" Kubt,.., ..ku., ':;::;:::-::: ftSJtsr .............. 1..5!

&

l’ormund for Nalarfrednlnganævnet for Præstø Amtsi oadskreda: Dommer H. P. Hay-Schmidt, Store Heddinge, Tlf. Store Heddinge 73. Fredningsnævnet: Dommer P. Hay-Schmidl, Store Heddinge, Tlf. Store Heddinge 73 Taksationskommissionen i H. t. Lov Nr. 140 af 7. Maj 193 om Naturfredning: Arnta- raadsmcdletn J. Helt, Spanr.gcr, Tlf. Bjæ­ verskov 25. Aalepaardsnævn: Fisker Carl Kr. Frederik­ sen. Lund pr. Rødvig, Formand. Qdr. Ej­ nar Nielsen, Søgaard. Lund. Fiskeekspor­ ter Anker Larsen, Klintholm Havn. Vejkrydsudvalg I H. t. Lov Nr. 28 af 1. Fe­ bruar 1930: Amtmand S. Wochaelmann, Næstved. Formand, Tlf. 1400. f*nndvnsenskominissjerer for Præst« Amt: Parel. Viggo Andersen. Valby pr. Karise, 0nardejer Lars Peter Olsen, Olumso, Gaardcjer Vilh. Hansen. Everdrup. Gaard* ejer E. Ingvorsen, Herfølge. Gaardcjer Otto Pedersen. Busebjerg, Kong pr. Lund­ by Parcellist Karl Nielsen. apanager. Godsejer Aage Lemvlgh, Tryggevælde. Gaardcjer Georg Hansen, Skovganrd, Sædtier. Parel Karl Olsen, Barkkeskov Stræde, Parcellist Hans E. A. Skov Jor- genson, Blssinge. Oanrdejer Jens Chr. Olsen. Naaby. Onardejer Jobs. Johansen, Beldringc. Landinspektor Juul Nteltten, Næstved. landinspektør Ebbe Ollvariua Hansen, Vordingborg. Direktor Finn Ba­ ron Wedcll -WedelIsborg, Præsto, Qnard- ojer Jens L. Car stensen, Stege. L:it«dvæ*-eiisnævti*fomiand med Stedfortræ­ dere: Næst« ed Retskreds: Formand: Gaardcjer L. P. Olsen, Glumso. Stedfortræder: Gdr. Jens La uat sen, Vrangstrup. Vortllngborg Retskreds: Formand: Gaard- ejer Niels Thye Hansen, Kong. Stcdfor- træder: Sogneraadsformand Herman Ras­ mussen. Neble, Klarskov. Præ*'.« Retskreds: Formand: Parcl. Ejner Jo* gensen, Vlndbyholt pr. Fakse Sted­ fortræder: Sognefoged Alfred Hansen. Klndvlg pr. Mern. Amts-AMæjrfsmivlsiiingskmitnrrt I Næstved; Formand: Chefredaktør Jacob Ragne, Rugvænget 1, Næstved, Tlf. Næstved 924. Kredsformand Rud. Christensen, Na’shy pr. Glumso. Tlf. Glumsø 191 x. Hofjæger­ mester rand. pollt. H. Collet, Lundby- gaard pr, Lundby, Tlf. Lundby 1 Arki­ tekt Gunner Christensen, Ndr. Furimags- vej 29, Tlf. Næstved 603. Rejserevisor 1 farnid Hansen, Trat«rgode 4, Næstved, Pif, Næstved 3870. Kontorbestyrer E Niels, n. Tlf. Næst ve,I 2172. Fuldmægtig C. V Sehimmel, Tlf. Nn*stvød 1583. Over- a- ds'. nt Hjordis Hørup. Amtø-I ngdontsnævn i Amt »skolekonsulent J. fn(iema, n Peter­ sen i Formand), Glumsø, Tlf. Glumso 20 Handle dHplej*ii

Næstved Kommune Borgmesterkontoret: Teatergade 8, Kon­ tortid 10 13 samt Fredag 10 17,80 og Lordng 10-12. Borgmesteren personlig 10,30 12.30 ,'Iærdag 10,30-12.) Samtlige kommunale Kontorer: Næstved Raadhus, Teatergade 8, Tlf. 1000, Kon­ tortid 10 13, Lordag 10-12 samt Frede- 10-17,30. Kæmner: Arne Thomsen, Tlf. privat 1843 Rymndct, valgt 4. Marts 1958, bentiuir af: Borgmester Th. Tid, mand. Kombnkkcn 5. Tlf. 2013. Maler Svend Hansen, Øster- gade 34, Tlf. 1204. Amtsforvalter H p Rondo, FarlmngsveJ 22, Tlf. 1063. Ma­ skinarbejder Otto Lund Petersen, Btl- dersvej 10, Tlf. 2108. Landsretssagforer M. Konrad Hansen, Kobmngergade 4. Tlf. 1430. Tomrer Peter Chtlstensen, Blrk- holmvej 9, Tlf. 672. Fru Laura Hansen Slagklldevej 10, Tlf. 1853. Klclnsmcde- m-'ster Aage Christiansen, Amtmands- pado 1, Tlf. 1260. Maskinpasser Gylmar Bengtson. Mosevej 2, Tlf. 1933. R*. daktør, rand. jur. Asger Olsen. Rlng- stedgadø 40. Tlf. 1750. Brugsuddeler Reg- ner Srhelde Madsen, Orenvej 8, Tlf. 249 Repræsentant Flemming Bach Morten­ sen, Kognæsvej 5, Tlf. 1027. Varmeme- st, v Borge Larsen, VordlnghorgveJ 23, Tlf. 1218. Murermester Chr. Lauridsen, Bag Bakkerne, Tlf. 1940. Fuldmægtig Knud Tvede Hansen, Præstovej 0 A. Tir. 2081. Kommunale Revisorer: Sygcknssekasse- rer Georg Jensen. Skyttemarksvej 19. Tlf. 895. Kontorchef Erik Nielsen, Præ* stovej 68. Tlf. 2707. Byrandssekretær: Translator 8. E. Elvnng, Skyttemarkøvel 103. Tlf. 1740. Ligningskommissionen: Skolebetjent Chr. Rasmussen. Jernbanegade 12, Tlf 1751, Formand. Fru Carla Jensen, Øtøfkelavej 8. Overpostbud H. F Johansen, Sterkcls vej 26. ArlH'jdsnmnd Peder Olsen. Tentcv- gado 4 Blikkenslagctmester Aksel Jer.* sen, Ramsherred 19. Tlf 912. Di rektor C. V. Gotgcns. Præstovcj 45, Tlf. 350, Landsretssagforer A. de Llchtenberg, Ny Ostergnde 5, Tlf 2225. Skatteinspektør: Vagn B. Sørensen. Tlf 708. Korr'minølo l’d« nig: Deu førstnævnte rr Formand. h . »g Kcgnskithsii'lvalget: Borgmeste- reii, Sv. Hansen, O. Bengtson, Konrad Hansen, II. Bonde. Havneudvalget: Borgmesteren. 8v. Hansen. Borge Larsen, Konrad Hansen, H. Bonde. Html*. ug Havneingenier: E. B. Andersen, Tlf. 2002. I»et sociale Id valg: G. Bengtson, Sv. Hun* M«‘n. Laura Hansen, Knud Tvede Hansen, Aage Christiansen, Flemm ng Bach M tensen, Chr. Lauridsen. Socialinspektør: Sv. Hansen, Tlf. 2303. Bwnwrvæmøudvnlgøt: G Bengtson, Sv Har. sen, I,aura Hansen, Knud Tvede Hans ri Aage Christiansen, Flemming Bach Mor­ tensen. Chr. Lauridsen. I d\alget for kommunale Virksomheder: Borgmesteren, O. Lund Petersen, Knud Tvede Hansen, H. Bonde, Aage Chrtstlan­ sen. Driftsbestyrer: Kr. Larsen. Tlf. 2048 4

Udvalget for Byplan og tekniske Anliggen­ der: Sv. Hansen, O. Lund Petersen, O. Bengtson, Aage Christiansen, Chr. Lau­ ridsen. Udvalget for kommunale Bygninger og Jorder: Peter Christensen. G Bengtson, Børge Larsen, Asger Olsen, Chr. Laurid­ sen. Stad*- og Klavnelngenlørt E. B. Anderren. Tlf. 2002. Centralbiblioteket: Knud Tvede Hansen, Sv. Hansen, Laura Hnnsen, H. Bonde, Flemming Bach Mortensen. Overbibliotekar: A. Pnarup Nielsen, Tlf. 3076. Civilforsvaret: Clvllforsvnrsleder, Oberst M. Fog. Tlf. 1000. Clvilfor*var*kotnnils*lonen: Borgmesteren (Formand), Politimesteren. Viceskole­ inspektør Th. Hansen, Civilforsvarslede­ ren. Maskinpasser G. Bengtson. Redak­ tor Asger Olsen. Fabrikant H. C. Beck, Fru Elisabeth Hansen. Skolekommissionen i R Srhelde Madsen, O. Lund Petersen, Laura Hansen, Knud Tve­ de Hansen, Asger Olsen, Flemming Bach Mortensen. Udenfor Byraadet: Overbe­ tjent \V. Jespersen, Fuldmægtig J. Ole­ sen, Fru Pastor Munk, Ekspeditionssekre­ tær T Hattgaard Jensen. Bankdirektør Kaj Petersen. Stadsskoleinspektør: H. Bonde, Tlf. 1217. Skoleudvalget: O. Lund Petersen. Th. Tide­ mand, Peter Christensen. Konrad Han­ sen. Asger Olsen. Ungriormnævnctt Sv. Tlansen, Flemming Bach Mortensen. HygningslioinmisHlonen: Borgmesteren. Sv. Hansen, O Lund Petersen, Chr. Laurid­ sen. Udenfor Byraadet: Politimesteren, Bygningsinspektoren og Murermester Aabenhus Christensen. Huslejenævn: Kontorchef, cand. Jur. F. H. Hoyrup, Fabrikant C. V. Hansen. Maler Arnold Petersen. Sekretær: Kæmner A. Thomsen. Brandvæsenet: Næstved Brandstation, Tlf. 805. Brandkonimlsslonen Borgmesteren, Sv. Hnnsen, O. Lund f etersen, Chr. Laurid­ sen. Udenfor Hynindct: PolPlmesteren. Brandinspektør •• og Murerm. Aabenhus Christensen. Brandinspektor: J. V. Petersen, Tlf. 1142. Sundhedskommissionen: Politimesteren. R. Srhelde Madsen, Flemming Bach Mor­ tensen samt Læge J. Daugaard. Vulgudvalget: Borgmesteren, Sv.flansen, O. Bengtson, Konrad Hansen. H. Bonde. Bollgatn Isnlngsiidvitlget i Borgmesteren, Konrad Hansen, Fabrikant C. V. Hansen (Grundejerrepræsentant) og pens. Pante­ foged Martin Hansen (læjerrepræsen- tant) samt G. Bengtson (Repræsentant 1 Boligselskabssagcr). Boligkommissionen: Borgmesteren, Konrad Hansen, Svend Hansen, Fabrikant C. V. Hansen, pens. Pantefoged Martin Han­ sen samt Amtslæge Lesehly Jacobsen og Stadsingeniør E. B. Andersen. Bevillingsnævnet: Borgmesteren, O. lund Petersen, Konrad Hansen, Flemming Bach Mortensen. Udenfor Byraadet: Ho­ telejer 8. Sass.

Dommerkontoret aabent daglig 0-10. Tlf. 682 og 881. Dommer: A. Halkov, Bolig: Ny Øster­ gade 5. Tlf. 3804. Dommerafdelingskontoret 1 Fuglebjerg: aabent hver Fredag 13-16. Tlf. Fugte- bjerg 154. Bitingstedet 1 Fuglebjerg (Kommunesko­ len): Retsdag 2. og 4. Onsdag * hver Maancd. Tlf. Fuglebjerg 209. Politiet: PolitlstaMonen: Tlf. 1448 (Omst. til Politi- kontoret). Politimester V. Moller Hansen, Tlf. 854. Politifuldmægtig A. Ring Tlf. 3838. Poli­ tifuldmægtig T. Bost røm. Tlf. 2607. Kriminalpolitiet: Tlf. 841-1448. Kriminalassistent Aa. Saxnæs, Tlf. 488. Kriminalassistent P. Johanncsen, Tlf. 103. Krlminaloverbetjcnt E. Maarbjtrg, Tlf. 1813. Kriminaloverbetjent H Zacharias- sen. Tlf. 2275. Kriminalbetjent V. Chrl- stlansen. Tlf. 581. Kriminalbetjent H. An- dersen. Tlf. 2005. Kriminalbetjent G. Bent. sen, Tlf. 2093. Civllpolitlet: Tlf. 1448. (Motor-, Sundheds- og Lægdsvæsen) Kindhestegade 2, Kl. 9 12 og 14 -16. Poll- tlassistent A. Damgnard, Tlf. 1312 Poli­ tiassistent V. J. Pedersen, Tlf. 1315. Ordenspolitiet: Tlf. 1448. Politiassistent Kaj Bangso. Tlf. 2589. Politiassistent A. Thommcsen, Tlf. 548. Politiassistent O. Pedersen, Tlf. 637. Over­ betjent A. Lambrccht, Tlf. 1318. Politi­ assistent V Haagensen. Tlf. 1601. Over­ betjent J. Jørgensen, Tlf. 1777. Overbe­ tjent L. Rasmussen, Tlf. 1901. Overbe­ tjent W. Christensen, Tlf. 1960. Overbe­ tjent O Jensen. Tlf. 1317. Overbetjent E. Christensen, Tlf 94. Overbetjent K. Mortensen, Tlf. 1878. Overbetjent H HoJ- ni.rnn Hansen, Tlf. 2970. Overbetjent Aa. Mlchelsen, Tlf. 2921. Lnndpolltlct: Landoverbetjent S. P. Bny, Tlf Glumsø 10. Landoverbetjent N. Gust afsen. Tlf. Fuglebjerg 154. Landoverbetjent H. Lntcr, Tlf. Fensmark 174. Kirkerne: Set. Peders Kirke: Provst Joenscn, Købma* gergade 2, Tlf. 808. Træffes Kl. 12 13 undt. Mandag. Kaldskapellan G. Steno Hnnsen. Skyttemarksvej 105, Tlf. 1642. Kordegn Boysen Iversen, fltrynøvej 1, Tlf. 1674. Træffetid paa Kordegnekonto­ ret: Østerport. Østergado 82, Tlf. 3100, Kl. 10-13 undt. Onsdag, Fredag tillige 10,30-17,30. Organist og Kantor: Fru Thyra Hyldganrd, Jernbanegade 3, 2. Sal, Tlf. 1900. Kirkebetjent: Fr. Petersen, Vinhusgade 7, 2. Sal. - Kir keværge: Sko­ lebetjent P. BtllehoJ, Kirkepladsen 14, Tlf. 1207. - Menighcdsraadets Formand: Overlærer Kr. Easendrop, Flxvej 22, Tlf. 1228. Bct. Mortena Klike: Sognepræst 8. A. Munk. OatenfeldtsveJ 10. Tlf. 716 Træf­ fea Kl. 12 13 undtagen Onsdag. Kalda- kapellan: Pastor P. É. Severin. Aagade 9, Tlf. 2477. Kordegn XV. Holstein-Mlkkalsen, KarrehækveJ 1 B. 2. Bnl, Tlf. 247. Træffetid pna Kordegnekontoret. Øster­ port, ØstergAdc 32, Tlf. 3103. Hverdage Kl. 10-13, undtagen Torsdag. Fredng til­ lige Kl. 16.30-17,30. - Organist og Kan­ tor: C. J. Orum, Lindeparken 5, Tlf. 1185. Kirkebetjent: É. Mortensen, Ny Ostor- gndo 7. - Kirkeværge- Typ. Oluf Larsen,

r D

»I

Præstøvej 64, Tlf. 8034. - Menlghcdsraa- dets Formand: Fuldmægtig F. A. Schlm- mel, Vordlngborgvej 6, 1. Sal, Tlf. 1683, bedat efter 17. Næatved Klrkøgaardsbøstyrelne s Formand: Fhv. Papirarbejder Vllh. Nlel* Ben, Tlf. 494. Klrkegaardsværge: Forret­ ningsforer K. H. Levin Hansen, Tlf. 1160. Næstved Kirkegtutnlc: Kirkegaardenen Kontor, Østergade 32. Daglig Kl. 10-13 samt Fredage Kl. 16- 17,30, Tlf. 1773. KIrkegaardsinspektør M. 8tahlschmidt, Tlf. 1773 eller 1873. Østre Klrkegaard: Tlf. 2673. Herlufsholm Kommune Herlufsholm Sog.iornnd, valgt d. 4. Marts 1068, bestnar af: Viceskoleinspektør Th. Hansen. Tlf. 773 Pantefoged Alb. Hansen. Rlngstedgade 159, Tlf. 665. Revisor Carl Erik Deden- roth-Schou. KarrebækveJ 23, Tlf. 1463 og 2737. Murer Ejner Nielsen, Kaj Munks- vej 21. Tlf. 1089. Fru Ester Jensen. Klo- vervej 26. Tlf. 3144. Odr. Bent Ellcgnnrd. Ladby, Tlf. 3047. Elektriker Hubert Hånd. Ahornvej 6. Tlf. 947. Fru Elise Hol­ berg. Jeppe AukJrersvcJ 21, Tlf 3042. Pro­ kurist KJ. Karlsen. IngemannsveJ 13, Tlf. 3212. Fru Mary Bostrøm Jeppe Ank jærs- vrj 19. Tlf. 2607. Skoleinspektor E Tyge- sen. Ny Holsted Skole, Tlf. 3177. Kæmner: Aksel Pedersen, Tlf. privat 2434. Herlufsholm Kommunekontor: Tlf. 2900* Samtlige Kontorer er nnbne hver Dag fra Kl. 10 13, Fredag endvidere fra Kl. 16 18 Lørdag Kl. lo 12 . Socialkontoret, Jfr, ovenfor. Formanden træffes paa Kontoret I Kontortiden Fre­ dag. Kornmuri^lngrnlon Vagn Andersen, Tlf. pri­ vat 363 1 , 1 vurderingsma nd til Ejendomsskyld: Vestri !,)0|l: Nielsen. Kaj Munks vej 21, Tlf, 1689. GaurdMer Bent Elle gnatd, Ladby, 'Hf. 3017. Oatrn !v,; Pantefoged Alhert Hansen RingNtedgade 169, Tlf. 565 Arkitek Aage Nielsen, RlngelseveJ 63. Tlf. 16! i. Rygnlngskoiitmissionen i Formand: Murei Elr. Nielsen, Kaj Munksvej 21. Tlf 1689 ■fandfogeder: Bestyrer Peter Andersen Kai rebaøkvej 4. Tlf. 888. Oaardforpagtei Borge Lorent sen, Lndby, TF. 2318 y, cidr Rnsinus Andersen, Tlf. 321, Planteskole- ejer Lrik Olsen, Stcnlængcvej, Tlf. liti Ved Ud« brand, ring da til Næstved llrnnd- væne.. Tlf. 805. Hkol, r» et Ny Holsted Skole: Skoleinspektør EM k Tygesen, Tlf 3177. Lille Næstved Kkolo: Skoleinspektør Erik Maribo Mo­ gensen, Tlf 2682. Ladby Skole: Overlærer Fm E Hoher Petersen, Tlf. 639 v. Herlufsholm komm. Aftenskole: Forstan­ der: Lærer Køle Nielsen, Tlf. 2136 Herlufsholm Kirke: Sognepræst V. Krumt ^»"»cgant-flen, Herlufshølmve Tlf. 378; træffes 12-13 undt. Onsde.f

Torsdag tllligø 18-19 samt efter A iaie. Kald -kapellan: Ole Bastlnnaen, Kalbyrt.s vej 20, Tlf. 1694; træffes 12 13 undt M .ndag. Kordegn: Johs. Frank, Præste­ st ræde 6, Tlf. 1770; træffe« 12-13 samt 18 19, dog Ikke Torsdag. Organist An­ dreas Larsen, Herlufsholm, Tlf. 1256 Gravér, Gartner E. Petersen, Herlufs­ holm, Tlf. 597. Kirkekone M. Jensen, Bak­ kekammen 4, Tlf. 3451. Soro Amt Amtmand over Sorø Amt: Baron V. We- dell-Wedellsborg, Tlf. Sorø 88, prlvu* 127. Amtskontoret, Slagelsevcj 7, 8orn: Kon- tortid 9 15, Lordag 0-13H. Tlf. 88 og 416 Amtsraadssekretær Folmer Chri­ stensen, Tlf. privat 452. Kontorchef, cand Jur. C. Mat th lasen, Tlf. privat 73l’ Anitsfuldmægtig, cand. Jur. Bendt Jen sen Tlf. privat Rude 40. Sorø Aintsraad: Sognefoged Alb. Jensen, Hyllested, Dal- moøa, Tlf. Dalmose 51. AmtsskolckonMi- lent Otto Jensen. Frederiksberg. Sorø, Tlf. Sorø 466. Sngncrandøformand Vald Christensen, Sønderup, Slagelse, Tlf. Søn­ derup 9. Sogneraadsfornnuid Hans Lar­ sen, Bonløsc, Ringsted, Tlf. Ringsted 43t. Sognefoged Chr. Frederiksen, Terslev, Haslev, Tlf. Terslev 16. Sogneraad for- mand Herman Petersen, Vcttcrslev, Vrangstrup, Tlf. Skovmark 111. Forpag­ ter Chr. Pedersen. Eggeslcvmagle. Skælskør, Tlf. Eggeslevtnagle 65. Pante­ foged Alhert Hansen, Herlufsholm. Næs­ tved. Tlf. Næstved 565. Sognefoged Th. Frandsen. Lnndsgrav, Slagelse. Tlf. Sla­ gelse 1396. Odr. Otto Lawaøtt, Rtistkam- mergnard pr. Soro. Tlf. Soro 733 Skatte- rnndsmedlcm Ejnar Hansen, Skafterup, Sundved, Tlf. Bandved 117. Oaardojcr Ejnar Holm, Rosted, Sludstrup, Tlf Due- mose 26. Boelsmand Alfred Hansen. Skælskørvej 87, Slagelse, Tlf. Slagels« 3629. Hor« Amts Vej- og Vandløtmlnspcktornt, Alleen 19, Sorø: Amtsvej- og Vandløbs- fnspektør, Civilingeniør C J. Ørum, Tlf. Sorø 16. !Hl;yld rundet før Mor« Anitumudskrcds: Form : Odr. K. J Ahrenklel, Klldegaard pr. Ringsted. Tlf. Lungøsn 6. Vejaøulstent 1 Fuglebjerg Distrikt: Vejas­ sistent Asger Rnamussen, Fuglebjctg, Tlf. Fuglehjerg 26. Amtsrevisor af SognekonununerneB Regn- skalær: T Clausen, Sorø. Tlf. Bore 88 og 416 Privat 1085. Kredslæge | Herlufsholm laøgekreds: Kredslæge A. Nielsen, Fuglebjerg, Tlf. Fuglehjerg 298. Sundhedsplejerske 1 Herlufsholm Distrikt Sundhedsplejerske Frk Julie Neerdorf. Præstestræde 6 A. Næstvad, Tlf Næstved 3218 Amtsungdomsnævnet for Soro Amt: Amtsskotekonsulent Otto Jensen, Frede­ riksberg pr. Sorø, Formand, Tlf Sorø 465.

Optagelse i Telefonnøglen Uddeling af Nøglen m.v .

Optagelse I Telefonnøglen: Enhver Abonnent har Krnv paa een gratis Optagelse 1 Navneregistrot meo Numer, Navn, Stlllingsbetegnclso og Adresse. Til­ føjelser, Træffetider o. lign. betales ekstra. Optagelse i Numerfortegnelse - for Næs­ tved og Herlufsholm - er gratis. Henvendelse om Optagelse, om Ændrin­ ger I bestå.ion lo Optagelser, Numerforan- dringer o s. v. s k a 1 ske til Telefonnøglen, og der kan ringes eller skrives Aaret rundt, danske som man Ikke kan aflevere An­ modning om Ændringer til KTAS Haandbog til Telefonnøglen - do skal sondes direkte til Selskabet son. anført i »grønne Bog« - kan Henvendelser til KTAS ikke klare Op­ tagelserne i Telefonnøglen. Altsna: lalle Forhold vodr. »Nøglen« skal Henvendel­ ser. enten skriftligt eller telefonisk, rettes til Telefonnøglens Kontor.

Telefonnøglens Uddeling: Telelc^nøf’en udkommer normalt sidst 1 Marts M.vmed. Den uddeles da gratis til oli« Telefonabonnenter - med et Ekspl. til hvert Telefonn urner. Har man ekstra Apparater, kan man købe en Tele­ fonnøgle til disse Apparater, »er udlevere« absolut kun et Ekspl. gratis til hvert Numer. Nye Abonnenter, der tllgaar efter Nøg. len- Uddeling, kan gratis afhente Nøglen paa Xontorst, Set. Mortensgade 3, indtil 1 Juli. Efter dette Tidspunkt kan der ikke garanteres Tilstedeværelse af flere gratis Eksemplarer. Nøglen koster da Kr. 6.00 pr, 8tk., dog efter L Jan. kun 3.50 Kr. For at undgaa Fejiopri-^lnger - der er sædvan- ligvis over 1000 Rettelser hvert Aar - skal de gamle Telefonnøgler returneres.

rr ,,on cn<‘Mr Lokal tele fonbog I Næstved (.g Opland, udgives af Dir Swnd Holst. - Udgiveren panfager sig Intet Ansvar for cvt. Fejl eller Mangler I Bogen. BEMÆRK! Hvis (ler under Trykningen er indløbet Ændringer eller ttlgaaøt nye Abonnenter finde« disse opfort paa en Opsamlingsliste sidst i Bogen. Ilndw Næstved og Omegns Telefonnøgle Set. Mortensgade 3‘. Telefon 9'S—931 Kontortid 9-11. Lørdag f—fJ.

Telefonnøglen er trykt i Næstved Tidendes Bogtrykkeri.

I

NÆSTVED KOMMUNE Raadhuset Erindringsliste: SKAT Inddrlvrlue verf I orfuldHdng: Udpantning efter:

Taxa-Yogiiniænd udie jer 4-5-7 Personers Hiler

1. Rate 1. Maj. 2 Ri.te 1. Jul). 1. Rate 1. August. 4. Rate 1. Oktober. 5. Rate 1. November. 0. Rn»e I. Januur. 7. Ratr 1. Februar. 8. Rate 1. April.

4. Junt. 4. August. 4. September 4. November. 4. December 4. Februar. 4. Marts. 4. Maj.

1191 Andersen Evald, larimugs* ej 47 586 Andersen H. J., Købmagergade 8 669 Andersen Ove, (»Ydthaah^allé 7 1087 Auto-Taxa (tfrdr. Bjorn Hansen), Pnlighedsvej 7 2110 Hansen Carl, Hjultorvet 6 896 Hansen Peter, Skyttemarksvej 31 170 Jensen A., »Vognmandsgaarden«, LI. Nsstved 2983 Johansen Jergen, llumlevej 5 215 « Fauntsen Karl, Niels Juelsvej 3 765 Morkeberg V.)., Farimugsvci 27 403 Nielsen Rasmus, Slagkildevej 8 1985 Nlelae#' Kikardt, llvcdevænget 36 889 Po*;itu Dines, Lariinags'ej 9 2953 Rusnms^n I eo, Fensmarkvej 20 3860 Sørensen Martin (Soren), Vordingborgvej 6 635 Tofts Auto, Rolighed: vej 7 TAXA'« Kontor, Kamsherred 4, Tlf. 964 964 \«*sjtt»tl I 41X11 sinm* hele Bfognel 1016 Jensen J. P., Prestovej 53 674 Jensen Peter, v. Posthuset

Personlig Kommuneskat samt Indkomst- og Formueskat til Staten m. v.

Sidste rentefri Betalingsdag er den 15. i Forfaldsmujncden

1. Rate 1. Juni. 2. Rate 1. 3eptcmber. 3. Rate 1. December. 4. Rate 1. Marts.

4. Juli.

4. Oktober. 4. Januar.

Ejendomsakat...

4. April. Sidste rentefri Betalingsdag er den 3. i Marineden efter ForfaIdsmaaneden

l.uknlng foretages den: 29. Januar. 23. Februar. 23 Marts. 23. April. 23. Maj. 23 Juni. 98. Ju’l 24. August. 23. Heptrmbet. 23. Oktober.

Forfaldsdag:

1. Rate 1. Januar. 2. Rate l. Februar. 3. Rate 1. Marts. 4. Rate 1. April. 5 Rate 1. Maj. 0 Rate 1. Juni. 7. Rate 1. Juli. 8. Rate 1. August. D. Rate 1. September. 10. Rate 1. Oktober.

Gas cg Elektricitet

Sidste rentefri Betalingsdag er den 15. i Forfaldsniaanedcn

Alle Raadhusett Kontorer kaldes gennem Telefon 1900 Kommunalo Telefoner: Se endvidere Side 9 , Sp. 1 og 1 Kontortider: SR iSiimihte kontorer et\,uihnr f’rtth* o^aa'kl /rf 17 to

Okohomlkontof, Dogholderikontor, Kas­ sererkontor, InrassoKontor og Social­ kontor ............. .............................. ftorgmesterkont or (Bollgnnvisningsud­ valg) samt Byrnndsrekrctartat. Borgmesteren personlig ................... ..... M Okmt elnap., Folkeregister, Ligningskom­ mission ............................... (Stads- og Hnvnelngenloren samt Bvg nlngs-, Brand- og Betlgmspektoren ......

tasuen) Kl. 10 1*. < ordag 10-12). <1. Sal) V*. 10 18. « tordag 10-12). (1. Sal) Kl t0,80 12.30. iLerdag 10,80 1*) I*. S'd) Kl. 10-18. (Lørdag 10-12). '2. Sal) Kl. 10-13. (Lerdag 10 12).

«

Na*tv d KUL & KO*.Is Kompagni A/8 . Tlf. 1420

NÆSTVED OWral... **l ul.cn fra 6 Momcn til 11 Nat

3%øl Cyroru dum, Aula 153 Ecvsair.ensfrl Mellemskole og Grund- sk len pna Jernbanegade. 1217------- (Stadsskolelnspk., privat). 2722 Grundskolen pna Jernt megnde. joøi — (Vlcetnenk., privat). 350 Grundskolen p«»a Kirkepladsen 1.29 •• — (Skolelnspk., primat). M54 Ktlderr.arksoVolen. 3876------- f&kolcoetj. og Skolebtsi-isn.) "877------- Lærerværelse. iPPf,------- (Skolelnspk., privat). 1844 L'ndebjet„skoten. 12 • — (Skolelrspk., prhH). 1«J4 bKolelregen tg Srolesygeplejcmker. (8kolcn pna Jernbanegnd« ). 1712------- (Gymnasiet). 000 Skeletandkllnik (ml. 13-14 1900 A.t. I 58’r------- (Kllnlkehefen, privat). 2i 22 '’kolepNykc'.loj* Helge Ilegelnnd. .8578 Næstved Kommer es Fritidshjem. (Forstander Alvin Hansen), Sl.yttemnrksveJ 13. 1823 Den kommunale Aftenskole, Over­ lærer Svend Hansen (Privnt). 7990 Den kommunale Ungdomsskole, Skolelnspk Ole Wlels-n (Privat). 10**3 Sundhedspi. Knmma Hanse .. 1205 Sundhc ispi. M. Ravn. 2393 Socialinspektøren (Privat). 2002 8* nda- og Havnetnaenlor E. P, An* •Jersen (Privat). 1H2 A/d.Ingeniør J. V. Petersen (Privat). 1870 Ingeniør Holst-Hnnsen (Privat). 1047 Vejfortnandei. (Prtvn*). 3056 Vejvæsenets Plads. A Linoleum CJauV Hangens Eftf Telf. 60 080 __ Aahoe Vagn, Læge, Konsult. (Pos*, huset), Bnncgtrtrdsplndacn, 11-13. Mandag tlll'gc 17 18. Lordag kun 10 11 . ** - - (Bcllg), 8ko\ vænget 8. 416 Auderup Cement- og Rorvævsfabrik, LæaoveJ 1!». 1037 Anderup Slagter- og Viktualiefor­ retning, AnderupveJ 50 UP3 K. Krog, Landsretssagfører, Axeltorv 1.

Amtssygehuset ........................................ 1401 brandvæsenet .......................................... *05 Falcks Redningsk >rps ......................... 1200 Politistationen ................................. ' 1445 Sankt Elisabeth«. Hospital ................... J7øf Zorie-rtednlngskorpnot .......................... Næstved K ft ni m u n 1: Rnndhu^et: Al's Kontorer kniues pennem T.e^ot. I!HH) Aaadhusct Telefoner efter Kontortid: Kaumntnn ................................... lØiiOA *"'V. Kon* > Ohi yrer ............... ...... lRSi* A flkMt ir .»p, littfttn ..................... ...... . igen A tb\h ;!• o:*;•»>tionten .............................. 1840 A N > oved RoMgse’skab .............. ihPPA Telefoner udenfor Randhuset: f»r*2 Alderdomshjem. 027 - ’s Anneks. 1718 Folkepensionistboliger. 1142 Bram4inspektoren (Privat). 2602 Bygnlngalnspekuiren (Privat). 1746 Hyrai dsaokretæren (Privat). 825 Centralbibliotek. 2066 - - Overbibliotekaren. .*<070 - - Overbibliotekaren (Privat). 2864 Ttoi'vebibltoti ket, Jerntaneg. Nkole. 10,14 Elektricitetsværk. (Driftsbestyrerer•., privat). (Kaholmester, 2048 1331 1540 Radcnnstr.lt (kommum.l). 2013 Borgmesteren (Privat). 800 Brandstation.

5

f 6* X«

BVfVåt), (M< skinmesteren, privat), »Overmontører. rrlv.it).

1168 2553

'•!

113 Oasvæ.k. 2018 - 3064 VandvnrrK. 2°15 ~ 1373 -

(DrfftJtWfttyro.*r\ pHval). (tMftikdnrpn, privat). (DrlflrNuttyr, ren, prv.i (Maskinmesteren, privat).

SCALA-TEATRET •Inrfm Jrmcmvrj 8 •- Tt'lidon 25.1.1 liiudsalg fra Kl, 17 •— Son- op l'el/itfdape fra Kl. 15 * ................. ............................................... » |,S0 5‘ * w ................................................... .............. >► 2,00 9* “• ,4> w .................................. ................. >♦ 2,50 Lo*crne >* ...................................................... » 3,00 Wid« Serun — Cinemoscope — Panoramalapred HUJ.fen |*KISbK I “ ^ ....................................................Kr. 1.25 3* - 4- 11

1103

-

56 Havnekontor, Na-stxerl. fØ Havnernes* ren privat.

1760 Mavnensslrttenf K. Mor‘ense;i (Prv.) 4.72 Knvnefm mand og Havncopsvns.nand (Privat). Havnekortor, Karrebæksminde, Kar.-rbæksmlnd* 45. 1756 Idrætsparken. IMS -— - Opsynsmand (Privat), 3311 1 nrassonfdelingen, Kkf«: edttlonssehi. (Privat). 1843 Kæmneren (Privat». 1751 L’gnlngsV. Mnmlaslonen. Tnid. (Prv.) 768 RkKttelr.spi kf.ilen (Pftfi,*). 18?. Akoinæsen. 151* Sfadeskolelnspektorcns Kontor. 1217 ~ - - privat. 070 Gymnasium, li’ 1 - - - (Rektor, privat). J‘il2 - - - Skolebetjent (A Bko’esygepi. * 1971 - - (Bolig) Hats Hememannsvej 7. .3691 At.ganrd P. L ps. Stationsforst.. Karrebækv 2.8 C, 0 ! 30 Xaltnnd * (R. Sorpnarn). Blomster, Kranse, Fro, Osvevg. 7 (Bolig), Voev.ingborgv*j 2C. 2130 - Ttftofomiøt/ten* A> -Aktieædsk: Is : Na Innal (Grund!. 1905) tegner alle Art»-f af Forsikringer (I

N ►

mmå

Næstved KUL & KOKS Kompagni A S. Til. 1420 WWlAftlhol4« Eftf. (Vagn Hannen), Kob«

Næstved KUL & KOKS Kompagni AIS. Tlf. 1420

MI2I

3187 3525 1037 3108 1414 21681 AmunfU.cn Aksel, Smodcnester, Ell«- 5103] vej 1 (Oi.istltJ til Bolig). »Atiue’istioitgfnrvningen Kornbokken Næstved. 2790x - Formander. 32fcO - Forretningbfo»e»-, Banaass. Fej Hansen, KornUekker 27. t864x - - (Vicevært) Fv de Andersen, Rugvængot 12 C. 3660 Andelsvaskeriet og Andelsr. nseriet, Præstit, N m M Afrlnittg. (Hovedkontor«t: Præst« 55). Andersen II. C. As«.. C tnavej lo \ - Kai W, Asulsteni, Ifalbyrlsv. 39 ®11cr, Asstii ander, Pjjordwngrt«. -- .1. ft., Assutundør, Gronnogndc iA. Antlrrs<»ii OQrr A S nut. Ford- torlidl. K>ii'stedga;!e 17. ' —"i———— ■ ■ ——w— Omst. tl> Kontor, Vmrkstetl, Lager, Uden fe«* Kon ortld* Fru F. Offer Andoa n fBolig), - B. Ot fer Ai:dors«m (Bolig). - - Thomsen J. L. Frokur. (Bolig). Nielsen. Victor, \ætkf. (Bolig). Poul K .»orgens- >i Tlepr (Bolig) Anders« »ftml, aut. IVferre- do ‘V l>KU Forhandl., Snlv. 1. LMstiiting: Korrehækve] (Fosslngn E|et.d.«m), >3868 - Edv, Autolakerer, Hxvej 5, 1787 - Chr.. Atnoopnug (Sydsjællands Autcophugiilng), Itfng ttedg. 156, 2619 - F**fdi, Barber og Ff'wr, J. Jen- aonsvrj 2. 1755 - Tage, BctirPifothandler, Linde- bjergganrdsvej 20. 624 - E llo:itvrd Blnvals-rer og -kor- fulent, Q\ n* ve) 13. ?3(,*9 - Viggo. Bogbinder:. llliigBtedg. 25 (>olu kxel Cmuffor, Bitgltlevel 13, 2488 - Harry. Chntffør, Blegelsevej 45. 328 v „ Johs., Ch tuffor, Bcgohtavel 16. ?44ø - Prr Folm æ, Civilingeniør, Vester­ port 4. 2784«i - Ebba LiaMtofr’torlnce. T^Ya., Ltu- devtj 18. 1742 - M..ry, Damefrlsoranlot *Taeo«, Hingstt ig irt« 7 i 10rø - K itlff, DU. (Liltol kem. Frtbr.). Bolig, Konnrbu'kBholm. 2318v • Cluldltn, illstrlktsf irr.t, Bom II. Lndby p» Niestvnd 25(»8 - Anna, Koket ru, f ar Hvldtfeldtr- vej ?. 3140 - Foltorr, Entteprcnor, Præstøvej 44. U80 - L a . t ., 'hv Entreprenør, Jern* hinegiule 5. 2882 Aug. Fnb.\, Præst ivej 104 3659 - Chr., Kabr., Beiiiersvej 12 . &P02 - F’nn, Fs 0.1 kMlt, FnhtiksvcJ 2 A. 2726 • H. Tro'.ir, Fabr., PlsgelseveJ 67 3012 - Juul, Fnrpagttr, YJetiUMpaard pr Næstved. 3959 - P,, For)>ngter. Vræ*J«U»**>* 2419 - FOlogmf, Østergade 15. l4Ha Ulla 1430 1101 2139 1089

1423

Andersen Jobs. (SeH-Foto). Fotografisk Atelier, Jevnbaneg, 6. - Agnes Fru, VordlngborgveJ ik. - Agnes, Fru, Vredsi ju « Huse. •• Fi Fru. Hvedevængct 11A. - E len, Ftit, Skovvænget i?. - Elmer, Fri, Wlttes 3tlfL‘se( Fart- mng.v«ij 24. - El'ine, rYti, Nygear*1svej 10. -• Gordu, Fru, Ka.rel.æk /aj 23 O. - Orcto Be.v, Fru, fi’agelsevej 80. Hanne F., Fru, Btddergade 6. - Johanne, Fru, Ontenfeldts Btiftcis«. - Rngnh»ld, F.u, Traneve.1 8. - Jul., Frugt- og Gmntforretnlng, Karreb«i!:vM 88. - Else, Frk., Knrrehækvej 1 B - Karen, Ftk., Øofcrgadt* 34. - Alfr., Odr., RorntOM«'g:wircl. Lad­ by pr. N. - Harald, fh". Gdr,, Krthier.*v«J 11. • Holger, Gdr., Lr.dhy. - Nlele, Odr., Vredslose. - Rasmus, Gur., Vreds'ose. - Ktllo K.. t(r »s<»., Hvsdevænget 105. - II. P., fhv. Gronthdl., Farver gt, 1c 7. - Chr., Handelsgartner let »Sunnr.- nvoli«, Skrnverup pr. Næ. - 21.. Køedeloirapd, Kløvervoj 5. - Axel, Hu'jwJer, Hvedevænget 53. - Bruno. Ingeniør. Trekanten 07. - Peder 8 Hoffmann, Inspektor, K'vjeveJ 19. - Chr., Isntcjerl, KUdeiaarksve! 79. P. E., Kaffibrandori (SydsJicH. Knffehrændcri), Riddergade P (Bolig) li. HorncmannsvcJ 3. H., Karioffelhdl., LI. (Jol«emarks- vej 1. M., Fru. Kotonlnlf., Farlnrtgsv. 55. Vagn Hertil) In jenter, Jeppe AaVJervJ 23 Filts, K.Mtdltor, Btenbækst*. pr. N. G,:dniundl Konditori ugCafØ, Jern- bi.negade ti. H. C., Konsulent, Knrtchækv. 42. Helmuih, Kortcrfuldmæjrilg Korn- bakken 27. Tove. Kot respondent, Tagensvej 14. H'øge, Kriminalbetjent, Lethav. 4. Anders, Kobmanc. J.ugm Jensens- vej 2. A. Bjerring Kobmd., J>lh.ndsv. 11, • Axel, Kobmend, Kindhesteg«tde 24*.. C., Købmand, KtthlersveJ 13. E. A 8.. Kbtnd., RUtgstedtrnf*3 234. • K. fhv. Købmand, nin&ai dg 149. Brrcti, Korelæ.'»r, Ga 'trotAsv. øl. - Hans, Labom .orient sten , Fod- bvgnnrdtmej .75. Jørgen, Lekt.it*, H« r'-jfsholm. Verner, LoknuiOnVforet, Prnsttf- vej 181, Pc -1 E., Læge. Hjultorvet 7(, Kon- "Ut^atlon: 12-14 samt Fredag 11*18, laut, ig kun 10 11. A. M., Lærer, Vordlngborgvej 18. Aksel. Larer, Ringstcdgade øl A. Fran.l; jtens Ln rer, Nyvej 0. Jens. Lærer, Karrebækvej 58. ,f„ Frk., (.æret Inde Oetetgado 12.

2P04I mand, itkyttrmdrkrMj {to. 913 Aarls-1,arnen Julis., Glar­ mester. Fnrlmagsvej "i- iltdl A årstid*-Jenten Bent, Filialbestyrer, Krogen 6. 1029 Aarup A Co, A S, Kolonial og Chokolad? en oa. Vestre Kaj, 3735 - — Prokurist Tngc Christensen (Pr.llg). 23 «n _ - Hrivn’ficfttnnt Dan E. Peter­ sen (Hol'.g). 343 Atvilabrrg (se u Fadt A/ 8 ). ;f2201 AhluMlinr* CVnirnl varrfahr« pr. •*221 i (H. Christensen & Son). 2920 Abkjcr L. P, Kontor«iu„ Mofelvej 10 331?. Absalon FcirUtrings-Akts. (Assu"ar>. nor Preben GuJniunaen) Vester­ port 10 . 2ø.*'.fl AbsuloUiHm V, Værkforer. Bakke- gaarden 12 K Y2D A delholm Cl., ps Tojrf ., Rugvæ get 3. 2b<3 AiIvei.t»«tsanifunoct Parimr g*vej 2f. lKd?» Aftenskolen, l>en koeinvinitlp, *020 Agerskov H, Fru Osiergadt- 30t, 1 f29 Agrlrohj (Dansk Landbrugs (Bolig). P7R - - - Maskinmester I A. Jensen (Bolig) 033 Ahlefektt-Laur'Vtg Jorgen, Codsejtr, Greve, Fogedbygr» ft rd pr. Wantvstf. ao 12 t-ogedhygtmi d a vinge ard. f?Oi Ahrentzon Mør! ■. Fru. KurrebæH- v»*j 32. S 20 Akasbi ( i Unn.ien *, Klngsicdg. id. t?t)7 »Aktiv« V’«lkøn(s»*Hng«nnsfnlt, r'nrlmag.«wj 3 202 \!lært vn liimnllml, Furvr- og 2(»4D t i I« 1K3.1 TViothamlol, Torvrtfnnlo 10. Fomtn'ng.^mrr A. B Henrik« •»en (Bolig) Ortfnsvøj II 002 \lbr»‘fhtrer C * Ron Hnndelsgnri- her, Rk.vttrri.nfkst -»j 43. too«) _ E r en. ,Ylkntrg»?f.irr >tnlng, Ring- <;t« Itrade 27. 2070 - Vold., Htktam trksvej 10B. 05?J Atue t (Ion .ahJon* to et Fttlnsrrej i ** *cmi«i,w*r,,f \xe) iMnfun, 't- Anneks, FrUmugsveJ Tø. *v; A :*l« ■♦dom* hjemme*. LI. Næst/ed. 12'K AkUrsrenVbollgT’tae, Vor*iln£,bv. 23 Atm. Brutid/orsll ting fot Lnndbvgn Den, Rhgelsev j St. ' 8? Alm. cinmdpWrofRlkring \ s, . L’.'t>e«;*Ageutt.r. Axell rv \Z r.*6, Alstcd R»»r nwn T':>, )„„«, Ator. Ostetft-up 30 • 9nn A1'pn We, Oberstl^jln., t^ojetfutnrd 11*4 Fryse- og Kolchua). •iSNMk flHMMMØS*!« RIMSNaMHHMHI - Forvaltet! ontoret * Direktør Aavt. Lassen (Bo’ifJ Danavej 40. Forvalter H. Kristoffer sen

Amts* Arbejdsår yisninqskooti,rci Riddetfeadc L c ,'i' Lordag A 12,30 O m s f I I I I n g til;

2091 1084u 437 j .082 155 3187 t?41 2^34 1240 1921

B

Msmfll? Anvbnlng oj Kontrol, hvtndellfi An.isnlii* KonW Aid! tor F.rhvervnvejleilntnii . . tir hver«’ lur rumede ’ .. ., La?rcknntr.ikt*r, .. ,. SUtlut k, KoitoihMiyrer, fiildnurgtlg..

U

193 982 59ø

1400 Anitskontorrt pa« Amtsga.irdcn 10V3 Amts- og Tlnghusot (Svans !*k(» ring da t»l H49\ 1903 - - Airitsrandssalen. 1592 Arn»eltgmng.dnspcktoratet og Amts- nkattei aadet for Prsesto Amt, Skovvængei. 1 . Kontortid 9 16 1A46 ■* - A mt:jllgr. iigslnspcktorcn priv 18 Anitslmge, Dr. med. H. E. l earhiy Jai’obeen, Spec. I medicinske Syg­ domme, særlig Hjeiie- :>g Kreds- loh.isygdomme, Brcgade 3. Kon- stilt 8 10, Mnndag Jog knn 17 18 3202 Amttduen, Fsriinngsvcj 22 (9 12 og 13 16, Lord.tg 9 12.30). AmlHHygHniHt»t j Nn-Mved H 01 Beso^st. dgl. 11,30 15.30, 8 o tid. 11 12. Klr. Aid. O-Ktr Kons. Ma., On.. Fr 15 16 , Mod. Afd. O-Læg« Kons. Ma.. On., Fr. eft. Aft Vedr. Foresp. t ratlentef tr. O-Læge Mn & Fr 15,30 10,*X), Hontgenafd. O-I^æpc Ti, og Fr i* 0 , Sj geli. Kont. Tid H 16. læ S 13. Insp bed.it 10 -12 Itollgur: Klr.Afd.: O Klrurg, Dr. med. Hans Tor.nesen ........... ............... ... 35 1. Ilec.-Læge I . ................ 1401 1 lt**s. Læge II .................... ,122? 2 . i tos.-Læge ............................ 2939 * Kandidat ...................... ............ • Kandidat .................................... 1401 Nat kose O-Læge K. Skott Andreren . 260.3 Narkose-Kandidat ................................. I Al 7 Med.Afd..O-Læge, Dr. med. H A. • • • • - - *

2409 ?»815 3666 313.« 91*11 321

H

2029 3121 2020 1094 22 lix 2004 2718

m i

K

i i. s

2957 - 1113 - 1188 - 2069 - 1378 - 3031 - 175 - i 14 - ' 307 - 3102 - 255:1 - 9095 - 1009 - 840 - 034 - 2006 - 2124V - 1795 - 2160 - 1277 - 2013 - 3748 - 900 -

M

i føi <\ ti r"' ®

N

m s*

O

| pi IH

p* »

Hotbntl ........................ 1320

- 1. Ites.-Lægf ............................ 1804

2 ttes.-Læge ................ 1401 KamPdat .................................. 17:15 Kar.dblat ............. ................. 2012 ge Falter ........................ t» 2 «) Hes. tæ ge ............................... 18': l Kondi.lal ................................... #861

V

Hen igenafd.: O-Luge, Dr. med. Bor-

k

• Kandidat .............................. lb -8 Insp H C. T M iller ............................ M ) Poretsnderlnde, Ftk. !. M Onsgmtrd . 27C nibe^kulosest at tonet? ............................ 1903 2»53 AMtsvandlnspektoratet, kTWtffV ,§. KontotIld: 8.30 16, Lord. 8 3d H- 199 Aimsvejinspektor.itet (Krmiortld 9- 15, omdag i 121, Hlngitedgad« 71 *:07 - - Attitsvejlfispektor Civil ingen laf U. Fisrher-Br-.smussen. 8(>imner Petersen, Næstved, Telefon 38S, teroiec is *

n Y** f4 J Op

2277 1 58u 5824 3342 2060

Aut(*mobilforsikr«nger 11

-

Næstved Kl L A KOKS Kompagni A S. Tlf. 1420 ±££T G>wfx. 2600 § IK4 AftØMmi £. B, Rud*- c« tjqpAMFfceaitørat. ” *** i ^>2 -EB, SU4*. of -•... Li/vd«p«rtoia t. rni - Lvjr% ayfiTtf. rm, «u^r.fTfJ

Næstved KUL & KOKS Kompagni A S. Tlf. 1420 1028 Arbejdernes Fællcsorg.: Formand: Fagfor.forind. H. C. Jensen. St. Bllchersvej 8 . 1701---- K,'isseror: Skolebetjent Chr. Rasmussen, Jernbanegade 12. 2100 - Radio, og Fjernsynak lub for Næs­ tved og Omegn. Fmd.: C. A. Nielsen, Oodthaabs- allé 2. 1281 - - Klubbens Tekniker, Østerg. 14. IMQ - Vordlngborgvej 1 . »32 Arbejdernes 8 amarlterforbund, Form. Verner Andersen, Vibevej 4 . fiolu - - Kass.: Axel Andersen, Birgitte- vej 13. 3380 - - Vagtleder Hans Chr. Holberg, Kærndndevej 0. 2706 Arbejdernes Snmnrlterforhund, Sydsjæll. Kredsen, P. Brygger, Ais., Rollghedsvej 8 . 20621 Arhi'jdsam isninuskonlortd Rlddcrsadr I, C 3 St£=SU Orsll* Anvltnlns af Arbc|dc 01 Arbaldt- kraft inden for alte Brancher. 462 Arhejds- og F’oraorgelsesanstalten. (Bestyrer F. Dahlmnnn). 1872 ArhrjdMgiverrus ri>kk( sf. Agrntur f, Næntv^d v. T. R. Sillesen, Kaj Munksvej 9 . Arbejdsmændene Teatergade 4. ArtN'jdsiniemleiKMi Arbejtlslosheds. kasse: 880 Kontrol og Anvisning Kl. 9 11 . Kontorbestyrer 9 12.30. Fredag til­ lige 16 19 952 Arbejdsmirndene* I'itt*forening: P'ornmnrlen træffes b*>rlst 11 1?,30. 1028 - - Formanden privat. 911 Asmussen K. Vcrnegren, Frlsørm., Østergade 11 . 2252 A/S Atlas Næstved Afd. Ring- stodgade 18. 1702 ------- Ingeniør H. M. Ræbild. Karre- bækvej 17. 3206 Augustlnussen P., fhv. Odr., Hvede­ vænget 44. 1261 Auktlonslcderen for Næstved Retskr. 14261 (Sagf. Carl C. Clasen), Ramsh. 31. 3639 Austin Salg & Service „Antottiumlm”, K. Bonde. 3639 MAutogaarden**, K. Bonde, KindlioatøKnde 2. 868 Auto-Lloyd. Forstkringsaktleselska- bet. Filialkontor 1 Næstved: B. Toftegaard, Sonder vang 4 . 2181 Autoudlojnlngen u. Fører, Fodby- gaardsvej 33, Sv. Aa. Larsen. 2288 Aato-Uoat,AutonioMludleJnlng. Gallemarkiivcj 59» 600 Axelhus Hotel (Sv. Hansen), Axel* torv 9. 621 Axcltorva Farve- og TapethdL Tapet, Malervarer, Linoleum, Torv ostræde 3. 834 - - - Farvehandler Kurt Rasmus­ sen (Bolig), Torvestræde 3 . 3445 Axeltorvs Garager (Torben Dreyer). Gulvtæpper Claudi Hansens Eftf. Telt. 60 3205 BP., Ringstedgade 33. 3445 RP-Garagerne, Axeltorv, v /T. Dreyer* lttlilBP OUE-KOMPAGNIiT A S 7671 NY HAVN. 3516 - - Dtstriktsrepræsentnnt Finn W.tterherg (Bolig) Digevej 12. 775 B. T. Centralen (Johs. MoltKøn), Jernbanegade 0 . 2140 Bnndfarten Næsfved-Knrrebæks- mlndc (Vllh. Christensen) Godt- hanbsa1l6 13. 3390 Bnblas Viggo, Skomager, Præstø­ vej 101 . 1027 Bach Mortensen Flemming. Repr. (Oxford Btsqult Fabrik AS)* Keg- næsvej 5 . 1540 Badeanstalt (Næstved kommunale) Kompagnistræde, Aabnlngstlder: Se under Fng. 619 Bagernes Anvtsiitngskontor (18 14) (Kjeld Nielsen). Grlmslrupvej 7 A. 2002 Bagger Kathrine, Frk., Organist, Herlufsholmsvej 1 . Rrandfors. f. Varer og Indbo t. bil., faste Præmier lt 1912 - - Næstformanden privat. 2806 - - Kontorbestyreren privat. 840 Arbejdstilsynets Næstved Kreds, flatnsherred 18, 1 . Kontortid: 9 14. 204T - - Fubrlklnpektor, Civilingeniør P, Bachtlng (Bolig). 1814 - Tilsynsmester, Masklnm, Sv. K. Monefetdt (Rolig), Klldenmrks- vej 121 . 95 Anlrn Pwpnrater, Pnrfumpri Springer, Goyrmra Oaard, 2197 Armlt Træbi'ton v. K. Marcher, SkraaveJ 3. 1008 Aroma Osteforretningen (Asmus Hansen), Vinhusgade 10. 849 Arresthuset (Arrestforvareren), Rumsherred 2 . 2208 Artmann O., Revisor, Slagelsevej 16. 2073 Asholm d. D.. Pastor (Adventistsam­ fundet), Farlmngs'-eJ 28. 2482 Ask Drik« Kommunelærer, LyøvcJ 0.

• l*? ~ .Fr; ***** *vr •toftdi It iX ~ S* i. Tc^*Jufcsu&d*L ttafHitv. i **.42 - Jfle„ TrmflltkaBtrolær, Fbrvc- - ’ 21*4 - Krtuurdt, Typ, *lryttæ®*ilt*v*»( •>» »*■ •• Fr-fe. T.r,-,r * m - \>ra*r. T*mr»r. n*»v%« i * 7 Henry, U7:«;rar.gsgwd*r. s m*fkjvxj 70. . r. ~ f V^n styrt*. K*fcft*.tgerr U **; ? ~ S'fftd **jaiMUtr. Brygv«« 2 '4* " £.-* Orterf%*rd Vkto5ftta

’M*? A js 4* wq - c S, AJL, MaamfaJct, i>f 7piA/L«. «J>t ryjjiige

21 #fcH* Hi«: ;t*rt'iææty?%r Karr*~

H ft, Kl** AiCn',,,

wr

••rv.,; t| A.if* Xxrt- A3fc.t*fc

r.H

*É«f Itgimi,

2404

Br-fr Ajhlnria.il M^,***»r*Bi *"s * ‘ tf ■' t1** f«" *. ' n||inn|4i i f jjj * *■ #» » *t»ftar* S f-f »23 Ur,4

*

- Cr-; yf .**- 4 T-f-.f r* M . - * r*“ sirti • * E*''it MÉøer? h,fl

j*f *m..t*** 7

o i. ■ :■• trfcsvej 3.

m

E, t* Brøsg AAdkrtMK rv.*-' f i

5*6

PMMrrsj 2 E

Lak%w), Kafemwfftdf g. '<-**■ Vognmand Aaåerupv«* %%,

tJ4x - 0 -% K.rrr **

rv> nr-

lidt -

* 44 .rgi,a **5 _ M ååekitr*tmmt j#fg IT 6 J

, 19:2 - Rir«. N«t

**>141, *48 *5 i

fl-f Opw U*«r i

*-* A f F 4 . r.i.Tv.gjmj *.2

♦ * jø* * * i »i 1444 2 tM |s/45 j

H,

10 8 ------ lf

f&fte. Otøtrjer**

24«8

1,- <>■*■&** Htrrjr And. “14|NkWi*N*J 48 i 13*0 - o*?- Vjr,i^rn,#nd iiiaitimfiii.v _ Rir.fiv ir.d« 21 i w * 9S»- Tu**»Vafamtad. CtaftH«!« A , vé i 2203 L M V*rktør*r. Lawv jf 2?f ‘ i?* V*rW#rtf Ktlbyrltirtj 41. r.*; * ?nul \ mr*f§nr, Pnatm; |*l 1340 - S »h. ølhdQL, «F»*e Øder ! 3777 Andre »tra A Hovt, Dtr«.kt«r cajtd »olR AxfUtorv 4 «*. - Artit.. DreKttr ClvllteftiUtr AafaRt i# *,m - Rc^rt, l^k-motivftrtr, .Hiftt* 2**vtj 100 A 3. h ) - H K. Str.edtmtøitr, Dvr.tvf 34. 2.4*« - Henry Tr»»k«rtr. Pr^ettvt; 133 . J£S A ;» AmWvn Chr.. Itenknuri \ 181 f Kokk.nu.lM , RlmMwj*. 12. 41 - - 4&rt||f ifter Lukketids M* - - Dt.«pontm Olt Bro. Bolle Xt Tt* batkve) 2S B 2323 Andresen. Htru Monter (S At soa afrylc#' tow*p

vT'L.*';;4, n Kfcgl Chtrr*fieJ «fv«4*væ&g *i O1* * * p* * •**

2444 241*

* lidfttMM

'»firvt limit#* 4 A

4*''

■«J ili fthtfl t WhlM'Tfj 4 H &:#*, fhNttifr. Ag#v#i 4 , L V 'W t--- p.«- • ft* ' „ , Er* - P..J,* r> »-»r‘ ; 4 , p Hv.e<|'<4p«i|

dfciLmff t i

114'

Hl? Mg* * •®MF 41. å mi tiji i*t*t JE# * mi­ lt'!.*

14*] iftt 11 i# 2 M 1488 2*81

Kirrttb.kv |

si* r,

Sm*dtmt«t«r. Orirr.«ri.pv 57

104

J, ®4,;!,Tk

F«n>y.

M&!5 ^3J'

RMfM*«.

"*" •** *"«: m~mas Sommer PeterwiTfSived. Telrfin 388 , tagntf

*

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64-65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129

Made with FlippingBook - Online magazine maker