Sociaal jaarverslag 2022 De Boei Sociaal Werk Bunschoten

Sociaal jaarverslag 2022

Publicatiedatum

TIJDLIJN 2022

De Boei Sociaal Werk Bunschoten 202 De Boei levert jaarlijks een jaarrekening en een verantwoording in bij de gemeente. Hierin staan alle activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar, zoals overeengekomen in de subsidieverorde- ning. Hierbij presenteren we u een sociaal jaarverslag .

2022 Begon met een lockdown. Eind februari werden de maatregelen in zijn geheel afgeschaft en kon de samenleving gaan her- stellen. Toch vielen we vrijwel meteen in een volgende crisis: Rusland viel de Oekraïne binnen. De vluchtelingen die in dit dorp zijn opgevangen en de energiecrisis waar iedereen mee te maken kreeg, legde een nieuwe druk op de samenleving en daar- mee extra taken voor De Boei. Ondanks dat zijn we blijven bouwen aan een structuur waardoor we optimaal kunnen samenwerken met zowel zorg , als on- derwijs en maatschappelijke partners. Ondanks dat zijn we blijven bouwen aan een structuur waarin we zorg, maatschappelijke partners, buurten, vrijwilligers en mantelzorgers konden ondersteunen.

2

Winter 2022

Start van het Jaar in Lockdown Het jaar start met een lockdown vanwege de zich snel verspreidende omikron variant van het corona virus.

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid was, vooral na deze lockdown een groot probleem onder ouderen. Het was belangrijk om on- danks alle maatregelen zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan. Daarvoor moest (vanwege slechte ventilatie en beschikbare ruimte bij DeWoelige Hoek) de huiskamer tijdelijk verhuizen naar De Samenklank. 3e Dag MEEDOEN! Door de corona steunpakketten kon er een behalve op maandag en donderdag nu ook op dinsdag een derde dag plaatsvinden. Joosten Marloes begeleiden de deelnemers en de vrijwilligers. Met Elkaar Eten Doen En Natafelen is een dagactiviteit voor ouderen. Er wordt koffie gedronken, een activiteit of spelletje gedaan en gegeten. Dit wordt verzorgd door vrijwilligers. Meedoen zorgt voor nieuwe contacten onderling, niet alleen eten en een gezonde maaltijd nuttigen en actief zijn. Voor de vrijwilligers is dit een hele mooie en zelfstandige taak. Voor mantelzorgers van de deelnemers is dit een dag dat ze minder zorgen hebben en even tijd voor zichzelf. Er is nauw contact met De Haven en het WMO loket.

Netwerkwijs wint een prijs! Onze methode om voor elkaar te kunnen blijven zorgen Tijdens het congres: 'De waarde van sociaal werk' van de Kennistafel Utrecht Sociaal en de V ereniging N ederlandse G emeenten rond het thema 'bestaanszekerheid', heeft de Pitch van De Boei gewonnen voor het beste sociale initiatief. Netwerkwijs is een werkwijze voor iedereen die in het sociaal werk cliënten duurzaam verder wil helpen door een netwerk te bouwen dat steun kan blijven geven. De Boei werkt al een jaar op deze wijze met iedereen die een hulpvraag heeft. We boe- ken daar goede resultaten mee: van de 459 casussen maatschappelijke ondersteuning is 369 keer het netwerk ingezet of uitgebreid. Klik op de afbeelding van Mieke voor het promotiefilmpje. Meer info op www.netwerkwijs.nl

3

Voorjaar 2022

Meer aanbod financiële hulpverlening: Schuldhulpmaatje van Start! De Boei heeft twee jaar gewerkt aan het samenbrengen van alle partijen om Schuldhulpmaatje op te richten. In het voorjaar ging SHM echt van start en kregen de maatjes hun diploma. Schuldhulpmaatje is een zelfstandige stichting die samenwerkt met De Boei, de gemeente en de kerken. De Boei levert één van de coördinatoren en SHM maakt gebruik van haar locatie. Naast SHM voert de Boei ook samen met PLAN groep ‘ Vroeg erop af ’ uit (preventie) en werd de sa- menwerking met PLAN groep verbeterd. Samen met het CLIP is er nu een koppeling tussen alle financiële hulpverlening ontstaan.

Preventie Middelengebruik

De gemeente zet in op preventie middelengebruik bij jongeren. Hier- voor is onder andere het ouderco- mité Glashelder opgezet. .

Ouders denken mee over een veilige omgeving voor jongeren. Voor kinderen tot 16 jaar zijn bij buurthuis De Bron activiteiten georganiseerd op zaterdagavond. Heel veel kinderen be- zochten de avonden. Er start een onderzoek naar middelengebruik onder jongeren in Bun- schoten door de Hogeschool van Amsterdam. (Onlangs gepresenteerd aan de Commissie Samenleving)

Jongeren in de brugklas krijgen te maken met veel veranderingen: nieuwe school, docenten en nieuwe vrienden. Ze worden vatbaarder voor de invloed van leeftijdsgenoten en hun hou- ding ten opzichte van tabak, alcohol en drugs verandert. In de brugklassen begonnen we met het lesprogramma "Frisse Start" van het Trimbos - instituut. Een aanpak om leerlingen bewust te maken van de gevolgen van alcohol, roken en drugs. De mentoren werken in een aantal lessen samen met de sociaal werkers van De Boei. Klas 1AB kreeg via de rookrobot te zien wat het effect van teer op de longen heeft.

4

Voorjaar 2022

Extra straatwerk Door het coronasteunpakket konden we extra straatwerk inzetten. Daar hadden we tot dan toe twee uur per week voor. nu konden we jongeren op gaan zoeken en nieuwe ac- tiviteiten op gaan zetten door een vertrouwd gezicht op straat te zijn. Dat gezicht werd Fernando ….. trainer bij de Rugbyclub en trainer bij ‘ De Harde leerschool ’. Vroeger jon- gerenwerker geweest in Utrecht.

Fernando was samen met collega ’ s op het Araldveld, bij de scholen en bij de skatebaan. Samen met de sociaal wer- kers is de volgende zaken meegewerkt: periferie Harde Kern Spakenburg (i.s.m. gemeente en politie) Koenraads- wetering, ontwerp nieuwe skatebaan. Meegewerkt aan: Sport, Eat Fun, Netwerk jongerenwerk, de BUZZ, Feel Strong training jongeren. Aantal contacten met jongeren bijna 1400! Jongerenwerk online Op straat zijn jongeren te vinden, maar ook online. Om die te bereiken hebben we m.b.v. een spon- soring van de Rabobank een gameroom ingericht. Daarmee konden we online contact leggen met jongeren. Daarnaast is een aantal jongeren samen met de Hogeschool Utrecht begonnen aan het ontwerpen van een Avatar. Jongeren die veel online leven kunnen straks met deze Avatar online gesprekken oefenen ….. Netwerkt Maandelijks komt een aantal mensen bij elkaar dat zich bezighoudt met jongeren. Bij de kerken, buurthuis De Bron, de moskee, de wijkagent en jongerenwerkers van De Boei. De Buzzz Vanaf het voorjaar waren we drie keer per maand op het Aralveldje met de bus. Wat drinken, praatje en activiteiten samen met NBSS

5

Voorjaar 2022

Ouders Lokaal Voor Nederlandssprekende en anderstalige ouders is Ouders Lokaal gestart. 2x per maand een bijeenkomst voor ouders met opvoedvra- gen. Leuke activiteiten en Kinderen mogen mee. Pilot Samen op de Bank Samenwerking met het Kruisrak en De Lingt. Bekostigd met NPO gelden. Vanaf mei zat Mieke elke woensdagochtend op de bank bij het Kruisrak om gesprekken te voeren met kinderen die hun problemen kwijt wilden. Ook voor ouders of leerkrachten met vra- gen. Er kwamen tot december 28 kinderen. Vragen o.a.: schei- dingssituaties, pesten, angsten, omgaan met anderen. Bij zaken die verdere zorg nodig hadden kon meteen geschakeld worden met de IBer van school, de ouders en/of De Lingt.

Opvang Oekraïense vluchtelingen De Boei is nauw betrokken geweest bij de opvang op de verschillende locaties. Vooral de eerste maan- den van de opvang waren er veel vrijwilligers nodig (drie maal per dag). De Boei heeft daarvoor de vrijwil- ligers geleverd. Amelita Kamerman was contactpersoon van De Boei. Zij ging eenmaal per week naar de Calvijn/van Amerongen en naar Eemdijk Er was, zeker in het begin, dagelijks en daarna wekelijks overleg met de gemeente en andere partijen. De Boei informeerde over alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief naar 500 mensen.

Taal café Het Taal café van De Boei vindt plaats bij de bibliotheek. Naast de ontmoe- ting en het leren van de taal, waren er ook informatie avonden. B.v.: Banen en beroepen, gesprekken voeren op het werk, energie, feest- dagen, oorlog in Oekraine.

6

Zomer 2022

Buurt café kan weer op stap Nu het mooi weer werd, kon het Buurt café weer de wijk in. We besloten vooral de gaan staan op locaties waar oude- ren wonen. Er was meer dan ooit belangstelling om bij elkaar te zijn ………. Mensen spraken daarna ook samen weer wat af. Buurtbemiddeling Coronatijd heeft ook hier en daar voor overlast en irritaties gezorgd. Buurtbemiddeling heeft in 2022, 30 casussen suc- cesvol afgerond. Jonge mantelzorgers Kinderen en jongeren t/m 24 jaar met iemand in het gezin die chronisch ziek of gehandicapt is, of een psychische aandoening heeft. In 2022 waren er 121 actief geregistreer- de jonge mantelzorgers. Er werd een activiteitenweek ge- houden met 50 kinderen. Er was een speciale middag met activiteiten en de kinderen ontvingen allemaal een attentie. Het allerbelangrijkst: kinderen leggen onderling contact. Time4Me 3 Activiteiten met jonge mantelzorgers vanaf 15 jaar. Klik op het plaatje voor meer info

Jong en oud De Boei heeft verschillende maatjes voor allerlei vragen. Soms heeft iemand een korte vraag zoals: kan iemand mij helpen met m ’ n tablet? Dan is een aan maatschappelijke stage een mooie uitkomst!

7

Najaar 2022

Huiskamer op donderdag bestaat 15 jaar! En dat mag gevierd worden! Vrijwilligers organiseren wekelijks op woensdag en donderdag een koffieochtend. Er worden ook spelletjes gedaan. Iets waar veel vooral alleenstaande ouderen naar uitkijken. Repaircafe bestaat 5 jaar Elkaar ontmoeten en je kapotte spullen laten repareren! Ruim 55% van de spullen wordt gerepareerd! Het 5 - jarig bestaan werd gevierd met de komst van een poppendokter! Alzheimer Cafe Het Alzheimer cafe kon in de loop van het jaar weer ‘ live ’ plaatsvinden bij Naastenavonden verslaafden Er hebben vier naastenavonden plaatsgevonden i.s.m. met Jellinek en Waypoint. Elkaars verhalen delen en ondersteund worden. De herken- ning en erkenning doet mensen enorm goed. Mini Triatlon Samen sporten (Gym, fietsen en jeu de boulen) kletsen en lekker eten. 48 Mensen konden genieten van deze dag dankzij een heleboel sponsoren

Ouderwijsavond Er zijn drie online avonden gehouden over diverse opvoedzaken. In november kwam Steven Pont praten over puberge- drag. Er waren meteen 120 deelnemers!

8

Najaar 2022

Mantelzorgdagen Er hebben vier ontmoetingsmomenten plaatsgevonden tijdens de week van de mantelzorg. Dit keer bij ‘ Ont - moete ’ op Eemdijk. 88 Mantel- zorgers konden ervaringen uitwisselen, leven verwend worden en een workshop naar keuze volgen. Wethouder van Asselt gaf de aftrap op de

Dammen van oud naar jong Initiatief van de damvereniging. In november en december gaven 15 ouderen les aan in totaal 40 leerlingen.

CLIP: de energiecrisis Het CLIP en de formulierenhulp spelen een steeds grotere rol. De digitale samenleving is voor veel oueren heel lastig. Daar kwam vanwege de oorlog in Oekraïne de energiecrisis bij. 227 Mensen heb- ben met behulp van het CLIP een energietoeslag aangevraagd bij de gemeente. In totaal bezochten 669 mensen het CLIP en de formulierenhulp in 2022. Aantal vragen in volgorde:

1. Energie 2. Vragen over belastingen en toeslagen. 3. Gemeentelijke belastingen en uitkeringen

Vrijwilligersavond De Boei had aan het einde van 2022 181 vrijwilligers. Variërend van

eten koken bij MEEDOEN tot palliatieve onder- steuning in de Haven en van chauffeurs tot CLIP medewerkers. Daar zijn we enorm blij mee en trots op. Mooi dat we dan ook weer een vrijwilligersavond mochten houden en een kerstmarkt samen met De Haven. Buurtplatform Boeiend Bun- schoten De Boei verbindt! Neem een kijkje en ont- dek het aanbod in ons dorp!

9

U zag een greep uit de activiteiten van het afgelopen jaar. De Boei heeft echter een veel grotere taak dan dat .

Het geheel aan activiteiten komt voort uit onze opdracht vanuit het beleids- kader sociaal domein van de gemeente en de speerpunten die daarin op ge- nomen zijn. Deze worden elk kwartaal besproken met de accounthouder van De Boei, Mw. J. Berkhoudt. De volledige verantwoording van deze activiteiten en het aantal clienten dat het afgelopen jaar geholpen is, kunt u via de Griffie opvragen.

Kijk op de volgende pagina voor een overzicht per beleidslijn Om u een beeld te geven staat hieronder per speerpunt welke activiteiten daarbij horen.

10

Beleidslijnen Gemeente en activiteiten De Boei

Het jonge kind (voorschools) Prenatale voorlichting, Kansrijke Start, Vroegsignalering Ouderwijsavonden, Week vd Opvoeding Inzet op het PO Groepsgerichte trainingen (TSV, Boos, Faalangst, Feel Strong, Verlies en Rouw Ontmoetingsgroepen Samen! … Steen voor steen Huiswerkmaatjes Zomerschool Week tegen pesten / kindermishandeling Opvoedondersteuning Samen op de bank (School Maatschappelijk Werk) Inzet op het VO Groepsgerichte trainingen (Faalangst, Feel Strong) Coaching jongeren

Preventieve Schuldhulpverlening CLIP, Formulierenhulp en Op Orde Coördinatie Schuldhulpmaatje

Vroeg Eropaf (vroeg signalering schulden) Bevorderen integratie ‘ nieuwe ’ Bunscho- tenaren Ontmoetingsgroep Ouders Lokaal Taalcafé Kleurrijk Bunschoten Rol Boei agv nieuwe Wet Inburgering Versterken sociale netwerken en cohesie in buurten Buurtcafé

Werken aan veiligheid Straatwerk en The Buzzz Preventie Huiselijk Geweld Jeugd Netwerk(t)

Aanbod van individuele en groepsgerichte begeleiding Individuele ondersteuning Inzet ‘ Netwerkwijs ’ Ondersteuning GGZ - problematiek Hulp bij relatieproblemen, Relatietherapie Steun in de wijk Groepsgericht aanbod mbt rouw, weerbaarheid, naas- ten van verslaafden

Preventie middelengebruik Ouderbetrokkenheid Ontmoetingsplek jeugd ism Buurthuis De Bron Sport Eat & Fun Stuurgroep Preventie Middelengebruik Stimuleren gezonde leefstijl Samenwerken en uitvoering geven aan opgestelde Lokaal Preventieakkoord

Verstevigen samenwerking met De Lingt Periodieke afstemming en samenwerking Inzetten nieuwe technieken Brede aanpak persoonsalarmering Online jongerenwerk

Stimuleren en begeleiden burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk Dammen van oud naar jong Vrijwilligerswerk, maatjes Vragen uit de buurt Dementievriendelijke gemeente vormgeven Coördinatie Alzheimer Café deelname werkgroep ‘ Dementie ’ Mantelzorgondersteuning Steunpunt Mantelzorg, trainingsaanbod en activiteiten (Dag vd Man- telzorg, lotgenotengroepen) Palliatieve Zorg thuis en Respijtzorg (Jonge) mantelzorgondersteuning zoals Time4me, Training Kopzor-

Eenzaamheid bestrijden, weerbaarheid vergroten MEEDOEN Mini Triatlon en Busreizen Huiskamer

Bezoekproject 75+ Ouderenadviseur Repair Café

Eenzaamheid jongeren bestrijden Gameroom, online jongerenwerk Maatjes voor jongeren Welzijn op Recept

11

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease