jaarverslag2015

JAARVERSLAG 2015 VAN SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN

(Noot vooraf: Dit jaarverslag is een digitale aanvulling op de JAARKRANT 2015, een uitgave op papier van alle belangrijke werkzaamheden en opvallende gebeurtenissen in 2015. De volgorde van de arti- kels in dit document volgt deze van de Jaarkrant.)

2015, een jaar vol van emotie Solidariteit voor het Gezin zette 2015 fantastisch en blij in met een prachtig nieuw onderkomen voor de hoofdzetel in Zwijn- aarde, met de thuiszorgafdeling Brugge die verhuisde naar een eigentijdse stek, met drie goedgekeurde en op te starten zorgvernieuwingsprojecten (hierover verder meer), met het Impulsfonds West-Vlaanderen dat een serieuze financiële im- puls gaf voor geïntegreerde thuiszorg in Mesen en Heuvelland en met de zorggarantie die meer en meer een begrip werd bij klanten en partners. Kortom, hoe ging het? Druk maar zeer goed, dank u wel. Tege- lijk met die positieve geluiden gonsde het in de wandelgangen over Boost2019, de door de algemene directie uitgetekende langetermijnstrategie. Er verscheen een uitgebreid artikel over in het magazine Helemaal Thuis en een themadag over ‘Posi- tief denken en handelen’ onderstreepte bij de medewerkers het belang ervan. Van De Panne tot Tongeren kwam er veel respons op in de zin van ‘dat schept vertrouwen voor de toe- komst’ tot ook wel enige ongerustheid die het best te om- schrijven valt als ‘what’s in it for me?’. De komende maanden zullen hierover ongetwijfeld meer verduidelijking brengen.

Bezuiniging Vlaamse overheid in urencontingent gezinszorg leidt tot meer zorg op maat

De besparing van de Vlaamse overheid had een directe im- pact op het urencontingent van gezinszorg. Solidariteit voor het Gezin compenseerde een lineaire besparing van 1% door de overname van de dienst gezinszorg van het OCMW Zelzate. Verder was een taakuitzuivering goed voor

nog eens 2%. Dit hield in dat klanten die uitsluitend poetsop- drachten hadden voor hun verzorgende werden doorverwezen naar huishoudhulp, al dan niet met dienstencheques. Dit liet toe meer uren vrij te maken voor cliënten die veel zorg nodig hebben. Solidariteit voor het Gezin zette ook volop in op zorg- vernieuwing. Dit betekent dat in veel regio’s een avondtoer met verzorgenden werd opgestart en dat een aanbod op maat werd uitgewerkt voor personen met een beperking die in groepsverband wonen en leven. Thuisverpleging en gezinszorg: Zorg24 is toonbeeld van geïn- tegreerde zorg Dit brengt ons naadloos bij 3 unieke Protocol 3 projecten die sedert december 2014 uitgetest worden met goedkeuring van het RIZIV. Samen met externe partners ontwikkelde Solidari- teit voor het Gezin de projecten in Oostende, Tienen en Gent met als doel de zwaar zorgbehoevende oudere thuis te ver- zorgen met een omkadering van 24 uren op 24 en 7 dagen op 7. Avond- en zelfs nachttoeren door zorgkundigen maken deel uit van het pakket. Tegelijk is er technologische vernieuwing aan gekoppeld en wetenschappelijk onderzoek dat o.a. het welbevinden van de cliënt onderzoekt en de kostprijs berekent in vergelijking met een opname in een woonzorgcentrum of ziekenhuis. De projecten kregen de naam Zorg24 mee wat onmiddellijk duidelijk maakt dat dit over geïntegreerde zorg gaat, dé interne specialiteit die de klok rond kan ingeschakeld worden wanneer nodig. Solidariteit voor het Gezin verkreeg in 2015 ook twee nieuwe erkenningen voor oppashulp door vrijwilligers, één in de regio Zaventem en één in de Kempen. Opnieuw was er een toename van vrijwilligers die ondersteunende prestaties leveren in de thuiszorg. Door ook in te zetten op vervoer met vrijwilligers slaagt Solidariteit voor het Gezin er in te voldoen aan heel wat basisbehoeften van zorgbehoevende ouderen.

En toen, op 4 september 2015, kwam plots het vreselijke en onverwachte nieuws. De stichter van Solidariteit voor het Gezin en voorzitter van de Raad van Bestuur, mevr. Devriendt-Van Cauwen- berge (80) was overleden. De reacties waren heftig want ze had een grote invloed gehad in zovele levenslopen, ze was een geweldige persoonlijkheid geweest. In 1977 begon ze met niets

en in 2015 eindigde ze met 5.700 medewerkers en jaarlijks 50.000 geholpen klanten. Wie doet het haar na? Tot aan haar overlijden hield ‘haar’ organisatie haar bezig. Ze vertelde haar directe omgeving dat ze er gerust in was dat het met Solidari- teit voor het Gezin goed zou blijven gaan. MARKANTE CIJFERS: • 1 hoofdzetel en 3 afdelingen zijn volledig vernieuwd vol- gens het principe van ‘Het Nieuwe Werken’. • Boost2019 telt 11 lange termijn doelstellingen en 83 resultaatsgebieden. • Mevrouw Devriendt is 23 jaar algemeen directeur van So- lidariteit voor het Gezin en 15 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur geweest.

gezins- en bejaardenzorg | thuisverpleging | kinderzorg | woonzorg | huishoudhulp | vrijwilligerswerk

1

Made with FlippingBook flipbook maker