Nowa Szkoła. Katalog Szkoła Średnia 2023-2024

Nowa Szkoła. Katalog Szkoła Średnia 2023-2024

2O23 2O24

ponad

kompleksowe wyposażenie szkół liceum, technikum, szkoła branżowa, aktywna tablica szkoła średnia

lat razem

Drodzy Klienci, bazując na ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w obszarze edukacji, przygotowaliśmy dla Państwa nowy Katalog stanowiący ofertę kompleksowego wyposażenia szkół ponadpodstawowych. Naszą misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz pomagający w odkrywaniu ich talentów i pobudzaniu zainteresowań. Stawiamy na rozwijanie u młodzieży kompetencji przyszłości proponując szereg pomocy edukacyjnych z tzw. kierunków STEAM - SCIENCE - TECHNOLOGY - ENGINEERING - ARTS - MATHS. Oferujemy Państwu funkcjonalne rozwiązania w tym wiele nowości, a wszystko w zakresie 6 głównych kategorii: • MEBLE I WYPOSAŻENIE • SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE MULTIMEDIALNE • STEAM • PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE • SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE • SPORT W poszczególnych kategoriach znajdziecie Państwo kolekcje meblowe, krzesła, ławki, stoły, biurka, a także wyposażenie pracowni przedmiotowych, biblioteki, kuchni i stołówki, szatni oraz sali gimnastycznej, aż po innowacyjne pomoce naukowe i sprzęt multimedialny. Selekcji produktów do naszej oferty dokonujemy zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej w oparciu o kryteria i rekomendacje w ramach rządowych i unijnych projektów edukacyjnych. Wszystkie produkty zawarte w niniejszym Katalogu spełniają standardy bezpieczeństwa i jakości ustanowione dla placówek edukacyjnych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi, którzy pomogą wybrać odpowiednie wyposażenie dla Państwa placówki. Zachęcamy do przesyłania zamówień również za pośrednictwem naszego nowego sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: nowaszkola.com Zespół Nowej Szkoły

SPIS TREŚCI

MEBLE I WYPOSAŻENIE 16–159

SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE MULTIMEDIALNE 160–193

STEAM 194–215

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE 216–371

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 372–379

SPORT 380–416

bezpieczne PCW bez ftalanów

OZNACZENIA

NOWOŚĆ

MAGNETYCZNE

TYLKO W NOWEJ SZKOLE

PCW BEZ FTALANÓW

NASZA MISJA

Nadrzędną misją naszej firmy jest two - rzenie przestrzeni dla edukacji. Nauka płynąca z ponad 30 lat aktywnych działań w tej dziedzinie, pomaga nam w świadomym budowaniu marki zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biz - nesu. Jako firma Nowa Szkoła wspólnie

dokładamy wszelkich starań by podąża - jąc za najnowszymi trendami edukacyj - nymi wszystkie podejmowane działania były planowane i realizowane w duchu prospołecznym i z troską o środowisko naturalne, zaś centralny punkt naszych działań zawsze stanowiło dziecko.

NASZA WIZJA

W czasach ewoluujących potrzeb naj - młodszych, wynikających z sytuacji na świecie, nowych problemów społecznych i przy jednoczesnym rozwoju technolo - gicznym aspirujemy, aby budować zespół zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników, co realnie przekłada się na odpowiedzialność za jakość produktów

i usług oraz świadomą troskę o środowisko naturalne. Pragniemy zwiększać własną rozpoznawalność na rynku edukacyjnym jako firmy słynącej z jakości, posiadającej kompleksowe portfolio produktów przezna - czone dla szerokiego grona odbiorców.

2

1

SATYSFAKCJA KLIENTÓW

Dbamy o jakość zarówno w odniesieniu do towarów, usług jak i terminowości dostaw. O spełnionych standardach bezpieczeństwa świadczy zaś intensywny proces certyfikacji naszych produktów.

2

POLITYKA WSPÓŁPRACY I TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁAŃ

Dobre praktyki wyrażające się w ładzie organizacyjnym firmy, opieramy o polity - kę współpracy. Na zasadach wzajemne - go poszanowania, popartych certyfikatem ISO 9001:2015, uwzględnia się interes spo - łeczny i uczciwe relacje z interesariuszami.

NASZA STRATEGIA Jako podmiot przyjazny dzieciom, nauczycielom, pracownikom i śro - dowisku, pragniemy świadomie budować swoją markę, a wszel - kiej swojej aktywności nadajemy charakter działań planowanych, ale i elastycznych. Realizując swą nadrzędną misję, wyrażającą się w tworzeniu przestrzeni dla eduka - cji, bazujemy na trzech punktach, które są podstawą i jednocześnie wyznaczają kierunek zasadom po - stępowania i obszarom naszej działalności.

3

EKOLOGIA

Troska o środowisko stanowi integralną część polityki firmy. Monitorowanie zużycia ener - gii i wody, oszczędniejsze gospodarowanie zasobami, wprowadzanie usprawnień, po - nowne - kreatywne wykorzystanie zasobów czy stosowanie kartonowych opakowań - bę - dących już znakiem rozpoznawczym naszej marki - promujemy ideę ekologicznej postawy.

nowaszkola.com

3

DOŚWIADCZENIE ZADOWOLENI KLIENCI NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH

Z dużym powodzeniem działamy na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym. • 40 000 klientów w całej Polsce • 200 dystrybucyjnych klientów zagranicznych na całym świecie w blisko 60 krajach

SIEDZIBA FIRMY

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY I NORMY

Każdego roku kolejne produkty pod - dajemy wymagającemu procesowi certyfikacji tym samym oficjalnie potwierdzając ich jakość. Możemy poszczycić się zdolnością do stałego dostarczania wyrobów i usług spełnia - jących restrykcyjne normy i dyrektywy dla obszaru edukacji (szczegóły na str. 12). Ponadto posiadamy certyfikat

Międzynarodowego Systemu Zarzą - dzania Jakością ISO 9001:2015. Au - dytem objęty był zakład produkcyjny oraz magazyn w obszarze projekto - wania, produkcji, magazynowania oraz sprzedaży.

CERTYFIKAT NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

POLSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNY Z NOWOCZESNYM PARKIEM MASZYNOWYM I MAGAZYNEM

Nasze biuro i magazyn zlokalizo - wane są w Łodzi, natomiast zakłady produkcyjne w tym stolarnia i szwal - nia w Konstantynowie Łódzkim. Wy - specjalizowany zespół pracowników oraz najnowocześniejsze maszyny po - zwalają nam na szerokie możliwości

projektowe i produkcyjne. Niedawno powstały nowoczesny magazyn wyso - kiego składowania klasy A+ zaprojek - towany i zbudowany został zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwo - ju i certyfikowany systemem BREEAM.

4

KREATYWNI PROJEKTANCI

Wykwalifikowany zespół ludzi z otwartym umysłem nieustannie pracuje nad nowymi projektami starając się połączyć bezpie - czeństwo z cieszącą oko formą. Pierwsze wrażenie jakie zrobi

na dzieciach przestrzeń, w ja - kiej będą dorastać oraz przy - jazna funkcjonalność z punktu widzenia nauczycieli jest dla nas absolutnie bezcenna.

lat doświadczenia na rynku edukacyjnym Jesteśmy polską firmą i liderem polskiego i światowego rynku edukacyjnego. Jako przedsiębiorstwo z ponad 30-letnim doświadczeniem ceniące jakość i bezpieczeństwo skupiamy się zarówno na komforcie dzieci i nauczycieli.

SZEROKI WACHLARZ ODBIORCÓW

przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodsta - wowych, dzieci ze specjalny - mi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, a od kilku lat także seniorzy.

Corocznie poszerzamy swoją ofertę rozbudowując jej róż - norodność i kierując ją tym samym do większej liczby od - biorców. Z naszych produktów korzystają zarówno maluchy,

RZETELNI DOSTAWCY Ponad 30 lat na rynku edukacyjnym pozwoliło nam wypracować silne i trwałe relacje z 500 kluczowymi i odpowiedzialnymi dostawcami. WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI Każdy projekt konsultujemy ze specjalistami d.s. jakości i bezpie - czeństwa oraz praktykami i metodykami na co dzień pracującymi z dziećmi. To właśnie dzieci są bowiem naszymi głównymi, jednocze - śnie najbardziej wymagającymi i bezkompromisowymi odbiorcami.

nowaszkola.com

5

6

nowaszkola.com

7

NASZE PROJEKTY

SALE LEKCYJNE

PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH

Oferujemy wsparcie na 3 etapach:

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. REALIZACJA

Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

8

PRACOWNIA TECHNICZNA

PRACOWNIA KOMPUTEROWA/ JĘZYKOWA

nowaszkola.com

9

BIBLIOTEKA

KORYTARZ

KUCHNIA

10

GABINET PIELĘGNIARSKI

GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY

POKÓJ NAUCZYCIELSKI

GABINET DYREKTORA

SZATNIE

nowaszkola.com

11

CERTYFIKATY & NORMY Korzystamy ze wsparcia renomowanej firmy – Instytutu Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. (INT), która jest akredytowanym dostawcą usług badawczych oraz certyfikacyjnych dla branży sportowej, meblowej, edukacyjnej i architektonicznej. Wiarygodność, bez - stronność i rzetelność działalności Instytutu Nadzoru Technicznego potwierdza akredytacja Polskiego Cen - trum Akredytacji. Certyfikaty sygnowane przez INT – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008 - uznawane są na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Cer - tyfikującej Wyroby oznacza, że Instytut Nadzoru

Technicznego dysponuje szerokim upełnomocnionym zakresem certyfikacji dla urządzeń sportowych, me - bli oraz wyposażenia placów do zabaw i gier. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicznych. Dzięki swo - jemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakość usług i profesjonalizm, INT współpracuje z wiodącymi pro - ducentami, dystrybutorami i importerami z różnych dziedzin przemysłu. Autentyczność i aktualność cer - tyfikatów wydawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na: www. Instytut-nadzoru.com

Przyznanie firmie Nowa Szkoła certyfikatu Instytutu Nadzoru Technicznego stanowi gwarancję bezpieczeństwa i potwierdza, że produkowane przez nas wyroby spełniają wymagane standardy normatywne i jakościowe.

Międzynarodowa norma ISO 9001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Nowa Szkoła spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 do prowadzenia działalności w zakresie projek - towania, produkcji, magazynowania i sprzedaży mebli oraz wyposażenia dla placówek edukacyj - nych i z dniem 9 lipca 2021 r. uzyskała prawo do posługiwania się certyfikatem ISO9001:2015. Certyfikacją zostały objęte działy projektowania, produkcji, magazynowania oraz sprzedaży. Posiadanie tego certyfikatu oznacza, że firma Nowa Szkoła wykazuje zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług wychodzących na wprost ocze - kiwaniom klientów, równocześnie odpowiadając wszelkim wymaganiom prawnym i regulacyjnym oraz umożliwia Nowej Szkole współpracę z polski - mi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami, które wymagają spełnienia warunków założeń Międzynarodowego Systemu Zarządzania.

CERTYFIKAT NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

12

Nasze produkty spełniają poniższe normy obowiązujące w Polsce oraz Unii Europejskiej: KOLEKCJE MEBLOWE: PN-EN 16121, PN-EN 14749 normy bezpieczeństwa wytrzymałości, trwałości, stateczności i metody badań KRZESŁA, STOŁY I ŁAWKI: PN-EN 1729-1, 2 normy wymiarów funkcjonalnych, bezpieczeństwa i metody badań

KRZESEŁKA DO KARMIENIA: PN-EN 14988 wymagania i metody badań

TABLICE ŚCIENNE ZIELONE: PN-EN 14434 wymagania ergonomiczne, techniczne, bezpieczeństwa oraz metody badań DYWANY: EN 71, REACH normy bezpieczeństwa, właściwości mechaniczne, niepalność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

PIANKI I MATERACE: EN 71, EN 913, REACH normy trudnopalności, materiałów* bezftalanowych

ARTYKUŁY REHABILITACYJNE: EN 71, EN 913 normy bezpieczeństwa i metody badań, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków *Materiały posiadają normy: Tkanina zewnętrzna: REACH, EN 71-3, Pianka poliuretanowa: REACH, EN 71-3 - normy bezpieczeństwa, metody badań, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

ZEWNĘTRZNE PLACE ZABAW: EN 1176 normy bezpieczeństwa SPRZĘT GIMNASTYCZNY: EN 913 wymagania bezpieczeństwa i metody badań

ZABAWKI: EN 71 1,2,3 i REACH normy bezpieczeństwa, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

nowaszkola.com

13

WZORNIK MATERIAŁÓW PŁYTY MEBLOWE PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA LAMINAT MELAMINOWY LUB HPL (gr. 18 mm, 25 mm) W przypadku wycofania kolorów płyt meblo - wych przez producenta zastrzegamy sobie możliwość zastosowania zamiennej tonacji.

SKALA 1 : 1

SKALA 1 : 1

PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA TRUDNOPALNA (gr. 18 mm)

PŁYTA MDF LAMINOWANA (gr. 6 mm, 12 mm)

SKALA 1 : 1

SKALA 1 : 1

SKLEJKA SUROWA I LAMINOWANA

PŁYTA HDF (gr. 3,2 mm)

SKALA 1 : 1

OBRZEŻA PCW

Obrzeża dostępne są we wszystkich kolorach płyt MDF oraz płyt wiórowych.

14

TKANINY

antypoślizgowy

antypoślizgowy

antypoślizgowy

WYPEŁNIENIA 1. WATOLINA 2. GRANULAT PIANKOWY 3. GRANULAT STYROPIANOWY 4. PIANKA POLIURETANOWA

1

4

GĘSTOŚĆ: 25 KG/50 M 3

2

4

3

GĘSTOŚĆ: R-80

nowaszkola.com

15

kolekcja meblowa CUBO . 18 meble bazowe 1-kolumnowe. . . . . . . . . . . . . . 22 meble bazowe 2-kolumnowe. . . . . . . . . . . . . . 23 meble bazowe 3-kolumnowe. . . . . . . . . . . . . . 24 regały na skrzynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 szafki wiszące . 25 siedziska do regałów . 26 daszki. aplikacje meblowe . . . . . . . . . . . . . . . 27 szuflady . 28 skrzynie . 28 drzwi . 29 półki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 regały na pojemniki plastikowe . . . . . . . . . . . . . 30 pojemniki plastikowe . 31 szafki mobilne . 32 kryjówki . 33 poduszki-jaśki do kryjówki . 33 dywan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 biurko . 34 siedziska składane . 35 materace składane 4–częściowe . . . . . . . . . . . . 36 gotowe meble . 37 gotowe zestawy . 40 kolekcja meblowa FRESH . 44 małe szafki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 duże szafki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 szafki maxi z pojemnikami . 51 szafki wiszące . 51 półki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 akcesoria . 52 pojemniki plastikowe . 53 wkłady do pojemników plastikowych . 52 wózek mobilny . 54 szafki półokrągłe . 55 du ze szafy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 kolekcja meblowa PRIMA . . . . . . 58 komody . 62 szafki z drzwiami . 63 szafki skrytkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 wysokie regały . 64 szafy ubraniowe . 66 biurka . 67 stoły konferencyjne . 67

kolekcja meblowa EXCLUSIVE gabinet dyrektora i sekretariat . . . . .68 komody . 71 regały i szafy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 półki wiszące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 biurka recepcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 biurka dyrektorskie . 72 stoły konferencyjne . 73 stoliki kawowe . 73 nogi drewniane do stołów i stolików . 73 fotele obrotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 krzesła tapicerowane . 75 wieszak ubraniowy . 75 sofy, fotele, pufy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 kolekcja meblowa MODERN . 78 szafki z półkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 szafki z półeczkami . 82 szafki na pojemniki . 83 półki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 nadstawki . 84 drzwi do szafek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 drzwi do nadstawki 85 pojemniki plastikowe . 86 wkłady do pojemników plastikowych . 87 pojemniki tekturowe . 87 szafy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 stoły zajęciowe i ławki . 90 stoły EKOSTEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 stoły LUX . 94 nogi metalowe . 94 CLASSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ławki ASO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 ławka szkolna MAXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 ławki z regulowaną wysokością . 97 ławka szkolna z pochylnym blatem . 98 stoły składane SLIM . 99 stoły mobilne Kantyna . 100 biurka . 101 Info . 101 Kontenerek . 101 Prima . 102 Exclusive . 103 Prof . 104 Cubo. 106

16

MEBLE I WYPOSAŻENIE

krzesła . . . . . . . . . . . . 107 CLASSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 karolek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 z regulowaną wysokością . 109 składane SLIM . 109 muszelki . 110 motylki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 dobre krzesło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 tapicerowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 fotele obrotowe i taborety . . . . . . 112 pracownie przedmiotowe . . . . . . 114 pracownia techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . 114 pracownia komputerowa . 118 pracownia laboratoryjna . . . . . . . . . . . . . . . 120 biblioteka . . . . . . . . . . . .121 regały biblioteczne wolnostojące . 121 regały biblioteczne przyścienne . . . . . . . . . . . . 121 wysokie regały . 122 kuchnia, stołówka . . . . . . . . .125 master kitchen . 126 przechowywanie . 130

zastawa stołowa .

131

wyposażenie kuchni . 134 szatnie . . . . . . . . . . . . 138 szatnie metalowe . 138 wieszaki . 140 siedziska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 ławki szatniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 korytarz . 142 siedziska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 gruszki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 tablice ścienne i ekspozycja . . . . . 144 dywany . . . . . . . . . . . . 148 naklejki na ścianę i podłogę . . . . . .149 gabinet pielęgniarski . 150 wyposażenie łazienki i toalety . . . . . 152 montaż mebli . . . . . . . . . . 154 pomieszczenie socjalno-gospodarcze . 155 dezynfekcja i środki ochrony . . . . . 157 kosze na śmieci . . . . . . . . . .159

17

SERIE MEBLOWE Serie meblowe to gotowe rozwiązania wyposa- żenia przestrzeni szkolnych, łączące nowoczesną stylistykę z zasadami ergonomii. Meble w róż- nych zestawach ułatwiają aranżację pomieszczeń, sprawiając, że wnętrze jest spójne, a poszczegól- ne elementy tworzą harmonijną całość. Wielolet- nie doświadczenie projektantów i ich nieustanny rozwój sprawiły, że oferta produktowa jest rozbu- dowana i dostosowana do potrzeb użytkowników oraz możliwości przestrzennych sal. Otwarte pół- ki, szafki przysłonięte drzwiami, pojemne szuflady i skrzynie zapewniają dużo miejsca do przecho- wywania oraz eksponowania pomocy dydak- tycznych. Biurka, piankowe siedziska, kryjówki

utrzymane w konwencji danej kolekcji stanowią dodatkowe elementy wyposażenia. Możliwość zakupu pojedynczych modułów do zestawów bazowych gwarantuje zwiększenie przestrzeni użytkowej. Do produkcji mebli zostały użyte wyso- kiej jakości materiały, których powierzchnię można łatwo, szybko i skutecznie umyć i zdezynfekować.

18

• 35 mebli bazowych w różnych wymiarach Dodatki: • szafki wiszące w 3 szerokościach (wym.: 39 x 32 x 40 cm, 76 x 32 x 40 cm, 114 x 32 x 40 cm) • 6 rodzajów nadstawek (wym:76 x 40 x 37, 76 x 40x 75 cm); • 2 rodzaje półek: wąska (wym: 35 x 36 cm), szeroka (wym: 73 x 36 cm); • 2 rodzaje skrytek: wąska (wym. wew.: 35 x 36 x 36 cm), szeroka (wym. wew.: 73 x 36 x 36 cm); • 3 rodzaje skrzyń: mała (wym: 37 x 36 x 34 cm), średnia (wym: 74 x 36 x 34 cm), duża (wym: 112 x 36 x 34 cm); • 3 rozmiary drzwi montowanych do mebla dowolnie (wym: 37 x 37 cm, 37 x 74cm, 37 x 112cm); • 4 rodzaje szuflad: wąskie, szerokie, głębokie, płytkie (wym: 37 x 37 x 18 cm, 74 x 37 x 15 cm, 37 x 37 x 37 cm, 74 x 37 x 37 cm); • 3 wymiary daszków: wąski (wym.: 39 x 32 x 19,6 cm), średni (wym.: 76 x 35 x 38 cm), szeroki (wym.: 114 x 40 x 57 cm); • pojemniki plastikowe w 3 wielkościach (płytkie, średnie, maxi) w 8 kolorach do dedykowanych szafek • dodatkowe meble: biurko, kryjówki, przewijaki ze schodami, szafa na łóżeczka, szafa na pościel, mobilne szafki plastyczne i muzyczne, szatnie; • ergonomiczne plastikowe uchwyty; • stelaż wykonany z płyty laminowanej w kolorze brzozy • fronty szuflad, drzwi, skrzyń oraz daszki dostępne w 6 kolorach: niebieski, biały, szary, żółty, zielony i różany; • wszystkie dodatki: skrzynie, aplikacje, drzwi, pojemniki plastikowe - sprzedawane są osobno Seria Cubo to połączenie funkcjonalności i indywidualności utrzymanej w klasycznej stylistyce. Meble odznaczają się oryginalnym wzornictwem i lekką formą brył. Prezentowaną serię wyróżnia możliwość stworzenia unikalnej kombinacji zestawów, doboru dodatków według własnego uznania, nie tylko pod względem kolorystyki, ale także aranżacji i konfiguracji poszczególnych elementów. Różnorodność zastosowanych rozwiązań sprawia, że produkt jest wyjątkowo dobrze przystosowany do użytku w salach z dziećmi i pozwala urządzić klasę według własnych potrzeb i możliwości przestrzennych pomieszczenia. Bryły mebli zaprojektowano tak, aby ich pojemne wnętrza zawsze były łatwo dostępne.

STELAŻ płyta laminowana 18 mm

brzoza

SZUFLADY, SKRZYNIE, DRZWI, DASZKI płyta wiórowa

niebieski

biały

szary

żółty

różany zielony

POJEMNIKI tworzywo sztuczne

CERTYFIKATY I NORMY INTCERT PN-EN 16121+A1:2017-11

Zapraszamy do skorzystania z konfiguratora https://nowaszkola.com/konfigurator/cubo/

nowaszkola.com

19

Zapraszamy do skorzystania z konfiguratora https://nowaszkola.com/konfigurator/cubo/ STWÓRZ WŁASNE UNIKALNE KOMBINACJE

MEBLE SERII CUBO

REGAŁ 1

NADSTAWKI

REGAŁ 2

REGAŁ 3

CECHY SERII Szuflady, skrzynie i drzwi dostępne w 6 kolorach

niebieski żółty zielony różany szary biały

6 rodzajów nadstawek na meble bazowe

Wszystkie dodatki: skrzynie, daszki, drzwi i szuflady sprzedawane osobno

3 rozmiary drzwi montowanych dowolnie

szafki na pojemniki w 8 różnych kolorach

4 rodzaje szuflad: wąskie, szerokie, głębokie i płytkie

3 rozmiary skrzyni na kółkach

20

REGAŁY NA POJEMNIKI

SZAFKI WISZĄCE

REGAŁY NA SKRZYNIE

DRZWI

PÓŁKI

DASZKI

SKRZYNIE

SZUFLADY

2 rodzeje półek: szeroka i wąska

3 rozmiary daszków na meble

ergonomiczne plastikowe uchwyty

35 mebli bazowych

wym. wew. skrytki wąskiej: 35 x 36 x 36 cm wym. wew. skrytki szerokiej: 73 x 36 x 36 cm

nowaszkola.com

21

Dokładne wymiary mebli znajdują się na str. 20 REGAŁY MEBLE BAZOWE 1 KOLUMNOWE

Mały 1 NC1101

Średni 2 NC1201

Wysoki 3 NC1301

360 zł

465 zł

570 zł

Meble na pojemniki znajdują się na str. 30

NADSTAWKI DO REGAŁÓW 1

Nadstawka dostosowana jest do regału wysokiego z serii meblowej Cubo i pozwala zorganizować do- datkową przestrzeń do przecho- wywania pomocy dydaktycznych, podręczników i książek. W ofercie znajdziecie Państwo pojedyncze i podwójne nadstawki.

Nadstawka pojedyncza do regału wysokiego 3 NC0201 180 zł • 39 x 38 x 37.5 cm; materiał: płyta wió- rowa o gr. 18 mm w kolorze brzozy

Nadstawka podwójna do regału wysokiego 3 NC0301 310 zł • wym.: 39 x 38 x 75 cm; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze brzozy

Mebel niesamodzielny. Do prawidłowego funkcjo - nowania potrzebuje bazy w postaci innego mebla

GOTOWE KONFIGURACJE

22

REGAŁY MEBLE BAZOWE 2 KOLUMNOWE

Mały 2 NC2101

Średni 2+1s NC2211

Średni 4 NC2201

Średni 2s NC2221

430 zł

595 zł

690 zł

585 zł

Wysoki 6 NC2301

Wysoki 4+1s NC2311

Wysoki 2+2s NC2321

Wysoki 3s NC2331

940 zł

890 zł

780 zł

720 zł

NADSTAWKI DO REGAŁÓW 2

Mebel niesamodzielny. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje bazy w postaci innego mebla

Wysoka 4 NC0501

Wysoka 2s NC0521

Niska 2 NC0401

Niska 1s NC0411

470 zł

410 zł

285 zł

210 zł

NADSTAWKA + DOWOLNY REGAŁ 2 = JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI

+

=

nowaszkola.com

23

Dokładne wymiary mebli znajdują się na str. 20 REGAŁY MEBLE BAZOWE 3 KOLUMNOWE

Mały 3 NC3101

Średni 6 NC3201

Wysoki 9 NC3301

640 zł

860 zł

1 150 zł

Wysoki 7+1s NC3311

Wysoki 5+2s NC3321

Wysoki 3+3s NC3331

1 155 zł

1 120 zł

1 050 zł

REGAŁY NA SKRZYNIE

Mała 2 NC1261

Średnia 4 NC2261

490 zł

730 zł

Duża 6 NC3261

880 zł

24

SZAFKI WISZĄCE

Szafka wisząca 1 NC7101 • wym.: 39 x 32 x 40 cm

320 zł

Szafka wisząca 2 NC7201 • wym.: 76 x 32 x 40 cm

420 zł

Szafka wisząca 3 NC7301 • wym.: 114 x 32 x 40 cm

550 zł

Drzwi sprzedawane osobno. Dostępne w 6 kolorach.

nowaszkola.com

25

SIEDZISKA DO REGAŁÓW

bezpieczne PCW bez ftalanów

Praktyczny i wygodny materacyk, który w połączeniu z regałem serii me- blowej Cubo stanowi funkcjonalne siedzisko do sal szkolnych oraz gabi- netów terapeutycznych. Zapewnia miejsce do zabaw, nauki, czytania czy odpoczynku. Doskonale sprawdzi się jako wyposażenie szatni lub pocze- kalni. Produkt wykonano z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości i bezftalanowej tkaniny PCW, którą łatwo się czyści i szybko dezynfekuje. Materacyk mocowany jest do bazy siedziska za pomocą rzepów. W ofercie znajdują się materacyki w dwóch rozmiarach i 6 kolorach.

Regał Mały 2 NC2101

Regał Mały 3 NC3101

430 zł

640 zł

• regał sprzedawany bez materacyka

• regał sprzedawany bez materacyka

MATERACYK SIEDZISKO DO REGAŁU MAŁEGO 2

MATERACYK SIEDZISKO DO REGAŁU MAŁEGO 3

• wym.: 114,5 x 41 x 3 cm; materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW

• wym.: 77 x 41 x 3 cm; materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW

Szary NS3252

Biały NS3253

Szary NS3242

Biały NS3243

220 zł

220 zł

160 zł

160 zł

Limonkowy NS3254

Morski NS3255

Morski NS3245

Limonkowy NS3244

220 zł

220 zł

160 zł

160 zł

Żółty NS3256

Różany NS3257

Żółty NS3246

Różany NS3247

220 zł

220 zł

160 zł

160 zł

26

Daszki przeznaczone do mebli z serii Cubo to rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalność z niebanalnym designem. Wprowa- dzają nieco wariacyjności do sal oraz pozwalają na zaprojektowanie interesującej i praktycznej przestrzeni sprzyjającej nauce. Daszki dostępne są w sześciu kolorach i trzech rozmiarach, dzięki czemu pasują one do wszystkich regałów bazowych Cubo. DASZKI. APLIKACJE MEBLOWE

daszki dostępne w 6 kolorach

daszki pasują do mebli bazowych Cubo

=

Daszek do regałów Cubo 1 • nadstawka o wym. 39 x 40 x 19,6 cm; 1 wnęka; • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm

Daszek do regałów Cubo 2 • nadstawka o wym. 76 x 40 x 38 cm; 1 wnęka; • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm

Daszek do regałów Cubo 3 • nadstawka o wym. 114 x 40 x 57 cm; 1 wnęka; • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm

NC6112 NC6113 NC6114 NC6115 NC6116 NC6117

NC6212 NC6213 NC6214 NC6215 NC6216 NC6217

NC6312 NC6313 NC6314 NC6315 NC6316 NC6317

110 zł

199 zł

295 zł

nowaszkola.com

27

SZUFLADY fronty dostępne w 6 kolorach

295 zł

215 zł

395 zł

285 zł

wąskie niskie 2 szt. • wym.: 37 x 37 x 18 cm

wąska wysoka 1szt. • wym.: 37 x 37 x 37 cm

szerokie niskie 2 szt. • wym.: 74 x 37 x 18 cm

szeroka wysoka 1szt. • wym.: 74 x 37 x 37 cm

NC0012 NC0013 NC0014 NC0015 NC0016 NC0017

NC0022 NC0023 NC0024 NC0025 NC0026 NC0027

NC0032 NC0033 NC0034 NC0035 NC0036 NC0037

NC0042 NC0043 NC0044 NC0045 NC0046 NC0047

SKRZYNIE fronty dostępne w 6 kolorach

wąska 1 szt. • wym.: 37 x 36 x 34 cm

średnia 1 szt. • wym.: 74 x 36 x 34 cm

szeroka 1 szt. • wym.: 112 x 36 x 34 cm

290 zł

335 zł

365 zł

NC9102 NC9103 NC9104 NC9105 NC9106 NC9107

NC9202 NC9203 NC9204 NC9205 NC9206 NC9207

NC9302 NC9303 NC9304 NC9305 NC9306 NC9307

28

PÓŁKI

95 zł

105 zł

Półka mała NC0051 • wym.: 35 x 36 cm

Półka duża NC0061 • wym.: 73 x 36 cm

95 zł

105 zł

WIELE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI MEBLA

=

DRZWI fronty dostępne w 6 kolorach

Wysokie, 1 szt. • wym.: 112 x 37 cm

Średnie, 1 szt. • wym.: 74 x 37 cm

Niskie, 1 szt. • wym.: 37 x 37 cm

145 zł

135 zł

110 zł

NC0092 NC0093 NC0094 NC0095 NC0096 NC0097

NC0082 NC0083 NC0084 NC0085 NC0086 NC0087

NC0072 NC0073 NC0074 NC0075 NC0076 NC0077

nowaszkola.com

29

Regały na pojemniki przeznaczone są wyłącznie do pojemników plastikowych i nie mogą być wyposażone w drzwi, półki, szuflady, skrzynie i daszki.

REGAŁY NA POJEMNIKI PLASTIKOWE Regały na pojemniki plastikowe z serii Cubo to idealne rozwiązanie pozwalające na ergonomiczne zagospodarowanie przestrzenią do przechowywania. Pojemniki po- zwalają na dostosowanie mebli do potrzeb ich użytkowników a przy tym wprowadzają niebanalny element wystroju do pomieszczenia, w którym się znajdują.

Szafki Cubo na pojemniki sa głębsze od regałów bazowych Cubo o 5 cm

W 1 skrytce jest miejsce na 4 małe pojemniki, 2 duże lub 1 maxi

Mała 1 NC1191

Mała 2 NC2191

Mała 3 NC3191

315 zł

460 zł

630 zł

• wym.: 35,9 x 45 x 49,8 cm

• wym.: 69,8 x 45 x 49,8 cm

• wym.: 103,7 x 45 x 49,8 cm

Średnia 2 NC1291

Średnia 4 NC2291

Średnia 6 NC3291

395 zł

710 zł

880 zł

• wym.: 35,9 x 45 x 87,2 cm

• wym.: 69,8 x 45 x 87,2 cm

• wym.: 103,7 x 45 x 87,2 cm

Wysoka 3 NC1391

Wysoka 6 NC2391

Wysoka 9 NC3391

425 zł

895 zł

960 zł

• wym.: 35,9 x 45 x 124,6 cm

• wym.: 69,8 x 45 x 124,6 cm

• wym.: 103,7 x 45 x 124,6 cm

30

POJEMNIKI PLASTIKOWE Plastikowe pojemniki przeznaczone do mebli z serii Cubo. Idealne rozwiązanie do kreatywnego zarzą- dzania przestrzenią do przechowywania. Dzięki moż- liwości wyboru wśród rozmiarów i kolorów uzyskuje się możliwość stworzenia niepowtarzalnej aranżacji oraz prostej i szybkiej jej zmiany. Pojemniki wykonane są z wysokiej jakości tworzywa, które sprawia, że są one wytrzymałe. Dostarczane z prowadnicami.

WKŁADY DO POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH

Wkładka z przegródkami rekomendowana do płytkich pojemników. Może służyć do przechowywania małych elementów. • materiał: polistyren wymiary: 27,5 x 38,8 x 4 cm, grubość 1,5 mm – z 4 przegrodami NS1377 37 zł

– z 6 przegrodami NS1376 37 zł

– z 8 przegrodami NS1375 37 zł

Pojemniki dostępne w 8 kolorach

– duże 2 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm • zestaw prowadnic w komplecie

– duże 3 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm • zestaw prowadnic w komplecie

– duże 4 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm • zestaw prowadnic w komplecie

– duże 6 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm • zestaw prowadnic w komplecie

175 zł

249 zł

315 zł

435 zł

NS2317 morskie NS2320 różane NS2318 żółte NS2319 limonka

NS2356 morskie NS2357 różane NS2358 żółte NS2359 limonka

NS2360 morskie NS2361 różane NS2362 żółte NS2363 limonka

NS2364 morskie NS2365 różane NS2366 żółte NS2367 limonka

NS2315 białe NS2316 szare NS2326 pomarańczowe NS2327 zielone

NS2331 białe NS2330 szare NS2300 pomarańczowe NS2301 zielone

NS2333 białe NS2332 szare NS2302 pomarańczowe NS2303 zielone

NS2337 białe NS2336 szare NS2306 pomarańczowe NS2307 zielone

– małe 4 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

– małe 6 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

– małe 8 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

– maxi 1 szt. • 1 szt., wym.: 31 x 42 x 30 cm • zestaw prowadnic w komplecie

260 zł

345 zł

450 zł

110 zł

NS2383 morskie NS2386 różane NS2384 żółte NS2385 limonka

NS2368 morskie NS2369 różane NS2370 żółte NS2371 limonka

NS2372 morskie NS2373 różane NS2374 żółte NS2375 limonka

NS2348 morski NS2349 różany NS2350 żółty NS2351 limonka

NS2381 białe NS2382 szare NS2396 pomarańczowe NS2397 zielone

NS2335 białe NS2334 szare NS2304 pomarańczowe NS2305 zielone

NS2339 białe NS2338 szare NS2308 pomarańczowe NS2309 zielone

NS2352 biały NS2353 szary NS2354 pomarańczowy NS2355 zielony

nowaszkola.com

31

SZAFKI MOBILNE

Szuflady sprzedawane osobno, dostępne na stronie 28

miejsce na 2 niskie lub jedną wysoką szufladę po obydwu stronach szafki. (szuflady sprzedawane osobno)

mobilność szafce zapewniają 4 kółka

Cubo. Szafka plastyczna Żółw NC4001 760 zł Dwustronna szafka zaprojektowana z my- ślą o przechowywaniu artykułów pla- stycznych. Wyposażona w otwarte pół- ki, w których można gromadzić bloki A4 i A3. Boczne kontenerki zapewniają miejsce na przybory malarskie, farby czy kredki. W pojemnych szufladach można bezpiecz- nie schować przedmioty i artykuły, które nie powinny być łatwo dostępne lub wymagają szczególnych warunków przechowywania. Dzięki kółkom szafka może być ustawiona w dowolnym miejscu sali lub łatwo prze- transportowana do innego pomieszczenia. • wym.: 59 x 77 x 58 cm

Cubo. Mobilna szafka na szuflady NC4100 920 zł Mobilna szafka zapewniająca funkcjonal- ną przestrzeń do przechowywania akceso- riów sportowych, instrumentów muzycznych, pomocy plastycznych. Może również pełnić funkcję kontenera do dwustanowiskowego biurka. Wyposażona w otwartą półkę. Moż- liwość montażu szuflad z dostępem z obu stron. Zastosowanie kółek ułatwia przesuwa- nie szafki razem z jej zawartością. Szuflady do kupienia osobno • wym.: 76,6 x 72,6 x 86,7 (bez kółek); materiał: płyta wiórowa w kolorze brzozy, 4 kółka z tworzywa sztucznego • szuflady sprzedawane osobno

• materiał: płyta wiórowa w kolorze brzozy • płyta MDF o gr. 6 mm w kolorze białym

• kółka z tworzywa sztucznego • szuflady sprzedawane osobno

Szuflady sprzedawane osobno, dostępne na stronie 28

wyposażona w otwartą półkę

możliwość montażu szuflad z dostępem z obu stron

kółka ułatwiają przesuwanie szafki razem z zawartością

32

KRYJÓWKI

Uczniowie ma swój własny świat, czasem potrzebują miejsca aby się zrelaksować, wyciszyć, pomarzyć w samotności czy poczytać książkę. Szczególnie jeśli na co dzień dużo czasu spędzają w szko- le. Kryjówka to odrobina przestrzeni dla dziecka. Ten niesamowity domek daje możliwość zarówno odizolowania się na chwilę i naukę bycia samemu ze sobą, jak i zaproszenia rówieśników do wspólnych zabaw i rozmów. Stanowi doskonałe miejsce do budowania relacji społeczno – emocjonalnych. W zależności od potrzeb użytkowników proponujemy Państwu trzy modele kryjówek o solidnej konstrukcji z la- minowanej płyty wiórowej. Wszystkie domki wyposażono w siedziska i panele ścienne wykonane z pianki poliuretanowej i bezftalanowej tkaniny PCW, łatwej do utrzymania w czystości. Pod siedziskami po- zostawiono przestrzeń na plecaki szkolne lub buty. Dla użytkowników bardziej wymagających przygotowaliśmy wersję kryjówki z wysu- wanymi blatami oraz z możliwością przechowywania na regałach książek, czasopism czy pojemników z przyborami. MAXI KRYJÓWKA

– z narożnymi siedziskami NC0211

– z kanapami NC0212

– z kanapą i regałem NC0213

4 600 zł

3 600 zł

3 850 zł

• wym.: 134,6 x 144 x 210,8 cm • 4 narożne siedziska z 4 panelami ściennymi • konstrukcja wykonana z płyty wiórowej i MDF w kolorze brzoza o grubości 18 mm i 12 mm • mebel osadzony na cokole

• wym.: 134,6 x 144 x 210,8 cm • 2 kanapy dwuosobowe z 2 panelami ściennymi • konstrukcja wykonana z płyty wiórowej i MDF w kolorze brzoza o grubości 18 mm i 12 mm • mebel osadzony na cokole

• wym.: 134,6 x 144 x 210,8 cm • 1 kanapa dwuosobowa z 1 panelem ściennymi, regał z 4 półkami i 2 wysuwanymi blatami • konstrukcja wykonana z płyty wiórowej i MDF w kolorze brzoza o grubości 18 mm i 12 mm • mebel osadzony na cokole

Mięciutka poduszka wykonana z wysokojakościowej bezfta- lanowej tkaniny PCW. Materiał zewnętrzny łatwo się czyści i szybko dezynfekuje. Wypełnienie w postaci pociętych ka- wałków pianki poliuratanowej zapewnia wygodne podparcie dla głowy. Poduszka może pełnić również funkcję siedziska na podłodze. Dostępna w kilku wariantach kolorystycznych. Doskonale komponuje się z serią mebli Cubo. • wym.: 40 x 40 cm • pokrowiec: bezftalanowa tkanina PCW wypełnienie: granulat piankowy PODUSZKI-JAŚKI DO KRYJÓWKI

– szary NS3262

– biały NS3263

– limonkowy NS3264

69 zł

69 zł

69 zł

– mix kolorów NS3270

– morski NS3265

– żółty NS3266

– różany NS3267

145 zł

69 zł

69 zł

69 zł

nowaszkola.com

33

DYWAN

Koła. Dywan okrągły Heat Set Frise DL0503 1 250 zł • ø 3 m • przędza typu heat set frise

BIURKO

+

=

305 zł

130 zł

Szuflady • 2 szt.; wym.: 37 x 37 x 18 cm; z zamkiem • materiał: płyta laminowana o gr. 18 mm

Drzwi • 1 szt.; wym.: 37 x 37 cm; z zamkiem • materiał: płyta laminowana o gr. 18 mm

Biurko Cubo NC7001

NC0012Z NC0013Z NC0014Z NC0015Z NC0016Z NC0017Z

NC0072Z NC0073Z NC0074Z NC0075Z NC0076Z NC0077Z

620 zł

• wym.: 115 x 48 x 77,5 cm • materiał: płyta laminowana w kolorze brzozy o grubości 18 mm • drzwi i szuflady (w 6 kolorach) sprzedawane osobno

34

SIEDZISKA SKŁADANE

Funkcjonalne siedzisko, które po rozłożeniu tworzy wygodny szezlong. W wersji złożonej zajmuje niewiele miejsca, a gdy zajdzie potrzeba, może stanowić dodatkową strefę relaksu i wypoczynku. Doskonale sprawdzi się w kącikach czytelniach czy też w świetlicach. Zapewnia przestrzeń do odpo- czynku po żywiołowych zabawach ruchowych czy po spacerze. Dostępne jest w trwałej i wyso-

kiej jakości bezftalanowej tkaninie PCW, łatwej do utrzymania w czystości i dezynfekcji. Wnętrze siedziska wypełnia pianka poliuretanowa o pod- wyższonej gęstości, zapewniająca komfort wy- poczynku podczas siedzenia lub leżenia. Zasto- sowana antypoślizgowa powierzchnia gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

MIDI

MAXI

bezpieczne PCW bez ftalanów

w wersji złożonej zajmuje niewiele miejsca

trwała, wysokiej jakości bezftalano- wa tkanina PCW

580 zł

899 zł

NS4172 NS4173 NS4174 NS4175 NS4176 NS4177 NS4178

NS5172 NS5173 NS5174 NS5175 NS5176 NS5177 NS5178

antypoślizgowa powierzchnia gwa- rantuje bezpieczeństwo użytkowania

nowaszkola.com

35

MATERACE SKŁADANE 4–CZĘŚCIOWE

Praktyczny, rozkładany materac o szerokich możliwościach użytkowania. Idealny zarów- no do ćwiczeń podczas zajęć gimnastycz-

nych, jak również zabiegów rehabilitacyjnych. Łatwy w utrzymaniu czystości, wytrzymały, wyprodukowany z atestowanych materiałów.

Wnętrze materacy wypełnia pianka o pod- wyższonej gęstości. • wym. po rozłożeniu: 245 x 120 x 3 cm

bezpieczne PCW bez ftalanów

kolory dopasowane do frontów mebli Cubo

szaro-niebieski NS2279

szaro-morski NS3185

szaro-różowy NS3187

899 zł

899 zł

899 zł

szaro-limonkowy NS3184

szary-żółty NS3186

szaro-biały NS2280

899 zł

899 zł

899 zł

36

GOTOWE MEBLE

Moduł 32 ZC3102

Moduł 33 ZC2202

Moduł 34 ZC2303

Moduł 35 ZC3304

1 128 zł

1 340 zł

1 765 zł

2 265 zł

Moduł 29 ZC1304

950 zł

• wym.: 35,9 x 45 x 124,6 cm

Moduł 27 ZC1202

750 zł

• wym.: 36 x 45 x 87 cm

Moduł 31 ZC3306

Moduł 30 ZC2305

Moduł 28 ZC2203

Moduł 26 ZC3101

2 400 zł

1 750 zł

1 250 zł

1 050 zł

• wym.: 104 x 45 x 125

• wym.: 70 x 45 x 125 cm

• wym.: 70 x 45 x 87

• wym.: 104 x 45 x 50 cm

nowaszkola.com

37

Moduł 1 ZC1100

Moduł 2 ZC1200

Moduł 3 ZC1300

Biurko BC0001

595 zł

800 zł

1 125 zł

990 zł

• wym.: 39 x 40 x 49 cm

• wym.: 39 x 40 x 97 cm

• wym.: 39 x 40 x 124 cm

• wym.: 115 x 48 x 77,5 cm

Moduł 14 ZC3100

Moduł 7 ZC2200

Moduł 8 ZC2201

Moduł 16 ZC3201

1 150 zł

1 695 zł

995 zł

2 015 zł

• wym.: 114 x 40 x 49 cm

• wym.: 76 x 40 x 87 cm

• wym.: 76 x 40 x 87 cm

• wym.: 114 x 40 x 87 cm

Moduł 4 ZC2600

Moduł 5 ZC2601

Moduł 6 ZC2602

Moduł 15 ZC3200

1 370 zł

1 390 zł

1 610 zł

1 200 zł

• wym.: 76 x 40 x 113 cm

• wym.: 76 x 40 x 113 cm

• wym.: 76 x 40 x 113 cm

• wym.: 114 x 40 x 87 cm

Moduł 17 ZC3601

Moduł 18 ZC3300

Moduł 19 ZC3602

Moduł 24 ZC3260

2 040 zł

1 760 zł

1 675 zł

1 800 zł

• wym.: 114 x 40 x 113 cm

• wym.: 114 x 40 x 113 cm

• wym.: 114 x 40 x 113 cm

• wym.: 114 x 40 x 113 cm

38

Moduł 20 ZC3600

Moduł 21 ZC3301

Moduł 22 ZC3302

Moduł 23 ZC3303

2 280 zł

1 743 zł

1 950 zł

1 840 zł

• wym.: 114 x 40 x 124 cm

• wym.: 114 x 40 x 124 cm

• wym.: 114 x 40 x 124 cm

• wym.: 114 x 40 x 124 cm

Moduł 12 ZC2500

Moduł 13 ZC2501

2 400 zł

1 845 zł

• wym.: 76 x 40 x 199 cm

• wym.: 76 x 40 x 199 cm

Moduł 10 ZC2301

Moduł 11 ZC2302

Moduł 9 ZC2300

Moduł 25 ZC2410

950 zł

1 435 zł

2 555 zł

2 055 zł

• wym.: 76 x 40 x 124 cm

• wym.: 76 x 40 x 124 cm

• wym.: 76 x 40 x 124 cm

• wym.: 76 x 40 x 162 cm

nowaszkola.com

39

GOTOWE ZESTAWY

CUBO0016

6 498 zł

347 cm

CUBO0001

8 590 zł

457 cm

CUBO0002

4 945 zł

456 cm

40

CUBO0003

CUBO0004

6 970 zł

6 990 zł

380 cm

418 cm

CUBO0005

CUBO0006

7 749 zł

7 300 zł

419 cm

418 cm

nowaszkola.com

41

CUBO0007

CUBO0008

8 220 zł

4 675 zł

382 cm

380 cm

CUBO0009

5 350 zł

532 cm

CUBO0010

CUBO0012

4 205 zł

2 855 zł

229 cm

304 cm

CUBO0011

3 635 zł

380 cm

42

CUBO0013

6 185 zł

419 cm

CUBO0014

7 500 zł

434 cm

CUBO0015

5 100 zł

334 cm

nowaszkola.com

43

44

Kolekcja meblowa stwarzająca możliwość jak najlepszego zago- spodarowania przestrzeni w pomieszczeniu. Przeszklona wersja drzwi pozwala na takie zorganizowanie przestrzeni w sali lek- cyjnej, by wyeksponować pomoce edukacyjne. Przez szklane drzwiczki uczniowie mogą bezpiecznie oglądać modele i figury ustawione na półkach, ale dzięki zamkom na kluczyk sięgnąć po nie może jedynie nauczyciel. Ta wersja jest szczególnie pole- cana do sal przedmiotowych, gdzie obserwacje, badania i eks- perymentowanie są najczęstszą formą nauczania. Brzozowe wersje drzwiczek i półek pozwolą stworzyć stonowaną kolorystycznie przestrzeń. Półokrągłe szafki o dostępie z obydwu stron, pozwolą uzyskać mnóstwo dodatkowego miejsca poprzez zagospodarowanie nie- wykorzystywanej dotąd powierzchni sali. • trzy wersje kolorystyczne: brzozowa, szara i biała • dwie wielkości szafek stojących i wiszących (szerokość 92 i 47 cm) • dwie wielkości szafek półokrągłych (wysokość 62 i 94 cm) • kolorowe półki: brzoza, szara i biała • możliwość montażu drzwi w kolorach białym, szarym i brzozowym lub drzwi szklanych • wygodne uchwyty w kolorze drzwi, szuflad i półek • łatwy montaż • głębokość szafek: 45 cm głębokość szafek wiszących: 35 cm • gr. płyty 18mm • niezbędne dodatki do wyboru (sprzedawane osobno): • nogi plastikowe w kolorze brzozowym (4 szt., wysokość 10 cm) w komplecie z meblami • kółka (4 szt. w tym: 2 x kółka obrotowe i 2 x kółka obrotowe z blokadą, wysokość 10 cm), sprzedawane osobno • mobilny mebel z szufladami i blatem - mobilny wózek FRESH

STELAŻ płyta: wiórowa grubość: 18 mm podstawa: nogi

PÓŁKI

płyta: wiórowa grubość: 18 mm

brzoza

brzoza

biały

szary

DRZWI

typ: otwierane powierzchnia: gładka płyta: wiórowa, szkło grubość: 18 mm, 6 mm rodzaj uchwytu: rączka, metalowy zamek: tak

brzoza

biały

szary

szkło

POJEMNIKI material: tworzywo

NÓŻKI

KÓŁKA

materiał: tworzywo sztuczne materiał: tworzywo sztuczne i metal

CERTYFIKATY I NORMY INTCERT PN-EN 16121:2013-12

nowaszkola.com

45

*Wysokość podawana bez nóg i kółek. Po montażu wysokość mebla zwiększa się o 10 cm. MODUŁY FRESH

MEBLE SERII FRESH

SZAFKI

AKCESORIA

WÓZKI

PÓŁKI

SZAFKI WISZĄCE

SZAFKI PÓŁOKRĄGŁE

SZAFKI MAXI

46

W przypadku szafek z pojemnikami w zestawie ze str. 49 do mo- dułów w kolorze białym i szarym dołączone są pojemniki plasti- kowe w tych samych kolorach. W przypadku modułów w kolorze brzoza, dołączane są zawsze pojemniki plastikowe w kolorze pomarańczowym. CECHY SERII

Stelaż brzozowy z płyty meblowej laminowanej

Drzwiczki szklane zamykane na zamek

Półki w 3 kolorach o regulowanej wysokości

Pojemniki plastikowe dostęp- ne są w 8 kolorach: pomarań- czowym, zielonym, białym, szarym, żółtym, morskim, różowym i limonkowym.

Nogi w komplecie, kółka sprzedawane osobno

Drzwi szklane lub w trzech kolorach z zamkiem lub bez

3 kolorów frontów i 3 uchwy- tów: beżowy, biały i szary. Szuflady wyposażone w pro- wadnice kulkowe z systemem zabezpieczajcym przed ich wypadaniem

Zestawy nóg lub zestawy kółek z blokadą. Przy me- blach z dodatkiem białej i szarej płyty nogi w kolo- rze beżowym

nowaszkola.com

47

FRESH

Małe szafki zajmują tylko 0,5 m 2 podłogi, ale są w stanie pomieścić naprawdę sporo. Wersja z szufladami lub półkami oraz z drzwiami lub bez - do wyboru. • 92 x 45 x 94 cm (wysokość z nogami) MAŁE SZAFKI

Nogi sprzedawane w komplecie

Możliwość montażu kółek dostępnych na str. 52

580 zł

910 zł

450 zł

Z DRZWIAMI I PÓŁKAMI

Z SZUFLADAMI

Z PÓŁKAMI

NM1013 NM1014 NM1015

brzoza

NM1023 NM1024 NM1025

brzoza

NM1003 NM1004 NM1005

brzoza

biały szary

biały szary

biały szary

48

DUŻE SZAFKI

Możliwość montażu kółek dostępnych na str. 52

Nogi sprzedawane w komplecie

Z PÓŁKAMI

Z PÓŁKAMI I NA POJEMNIKI

Półki zawsze dopasowane kolorem do koloru drzwi i szuflad.

620 zł

1 050 zł

1 050 zł

Z 8 pojemnikami i półkami

Z 4 pojemnikami i półkami

Z półkami

NM2003 NM2004 NM2005

brzoza

NM2063P NM2064P NM2065P

brzoza

NM2063B NM2064B NM2065B

brzoza

biały szary

biały szary

biały szary

Z PÓŁKAMI, POJEMNIKAMI I DRZWIAMI

915 zł

1 200 zł

1 120 zł

Z 8 pojemnikami, drzwiami i półkami

Z 4 pojemnikami, drzwiami i półkami

Z półkami

NM2053 NM2054 NM2055

brzoza

NM2083P NM2084P NM2085P

brzoza

NM2083B NM2084B NM2085B

brzoza

biały szary

biały szary

biały szary

nowaszkola.com

49

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator