Cat 2018-com n

2018

TH

SIMPLIFYING YOUR LIFE AT WORK www.lyreco.co.th โทร 02 338 0200

คำ �มั ่ นสั ญญาของเรา : “ ทุ กเรื่ องในที่ ทำ �งานจะเป็ นเรื่ องง่ ายสำ �หรั บคุ ณ ”

Personal protection equipment อุ ปกรณ์ ป้ องกั นภั ย ส่ วนบุ คคล

Cleaning & hygiene ผลิ ตภั ณฑ์ ทำ �ความสะอาด

Office products อุ ปกรณ์ สำ �นั กงาน

Catering เครื่ องดื่ ม และอุ ปกรณ์ ใช้ ในครั วเรื อน

Technological products อุ ปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์

Furniture เฟอร์ นิ เจอร์

Personalised products อุ ปกรณ์ หมึ กพิ มพ์ และผ้ าหมึ ก

Packaging supplies ซองจดหมาย และอุ ปกรณ์ ส่ งไปรษณี ย์

Printing solutions เครื่ องพิ มพ์

ง่ าย ต่ อกระบวนการจั ดซื้ อจั ดหา ตั้ งแต่ กระดาษ, ปากกา และ กาแฟ จนถึ งสิ นค้ าเพื่ อความปลอดภั ย ลี เรคโกสามารถเป็ นผู้ ตอบโจทย์ ในทุ กความต้ องการของคุ ณ ติ ดต่ อง่ าย, สั่ งซื้ อสะดวก, ขนส่ งรวดเร็ ว! ง่ าย ในการเลื อกสิ นค้ าและตั ดสิ นใจเรื่ องราคา เรามี สิ นค้ ามากกว่ า 6,800 รายการ รวมถึ งสิ นค้ าใหม่ กว่ า 500 รายการ ตั้ งแต่ สิ นค้ าแบรนด์ ชั้ นนำ �จนไปถึ งสิ นค้ าคุ ณภาพราคาประหยั ด แบรนด์ ลี เรคโก คุ ณจะสามารถหาสิ นค้ าได้ โดยง่ ายจากรายการสิ นค้ าที่ เราได้ คั ดสรรมาแล้ วสำ �หรั บคุ ณ ง่ าย ต่ อการจั ดส่ ง เราพร้ อมส่ งในวั นทำ �การถั ดไป* ในทุ กๆ คำ �สั่ งซื้ อก่ อนเวลา 18.00 น. ด้ วยระดั บการบริ การขนส่ งและสิ นค้ าในสต๊ อก ที่ มากกว่ า 99.3% ง่ าย ต่ อการสั่ งซื้ อ ลี เรคโก ประเทศไทย เรามี ระบบการสั่ งซื้ อสิ นค้ าผ่ านออนไลน์ ซึ่ งสามารถสั่ งซื้ อได้ ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ คุ ณยั งสามารถเห็ นจำ �นวนสิ นค้ าในสต๊ อก พร้ อมราคาที่ อั พเดทล่ าสุ ดอยู่ เสมอ ง่ าย ต่ อการติ ดต่ อกั บที มงานของเรา ด้ วยที มงานมื ออาชี พ ที่ พร้ อมจะให้ ความช่ วยเหลื อคุ ณ ไม่ ว่ าจะเป็ น ทางอี เมล์ โทรศั พท์ หรื อติ ดต่ อตรงกั บผู้ แทนขาย ที่ พร้ อมให้ การดู แลคุ ณในทุ กๆวั น เราต่ างพร้ อมที่ จะให้ คำ �แนะนำ �และตอบคำ �ถามในทุ กข้ อสงสั ยของคุ ณ ง่ าย ต่ อการหาสิ นค้ า ถ้ าคุ ณไม่ สามารถหารายการสิ นค้ าที่ คุ ณต้ องการได้ จากแคตตาล็ อกของเรา เรามี ที มงานที่ จะจั ดหาสิ นค้ านอกแคตตาล็ อกเป็ นพิ เศษให้ กั บคุ ณ ง่ าย ต่ อการตั ดสิ นใจ หากท่ านไม่ พึ งพอใจในตั วสิ นค้ า เรามี การรั บประกั นการคื นสิ นค้ าภายใน 30 วั น นั บจากวั นส่ งสิ นค้ า โดยสิ นค้ าและบรรจุ ภั ณฑ์ จะต้ องอยู่ ในสภาพสมบู รณ์ ** ลี เรคโก สำ �หรั บทุ กความต้ องการในที ่ ทำ �งานของคุ ณ

* ในเขตพื้ นที่ กรุ งเทพฯ, สมุ ทรปราการ, สมุ ทรสาคร, นครปฐม, ราชบุ รี , อยุ ธยา, ปทุ มธานี , นนทบุ รี , ชลบุ รี , ระยอง, ปราจี นบุ รี , สระบุ รี **ยกเว้ นสิ นค้ าประเภทเฟอร์ นิ เจอร์ เครื่ องพิ มพ์ และตลั บหมึ กที่ เปิ ดแล้ วทุ กชนิ ด

2

ง่ ายต่ อการสั ่ งซื ้ อ 02 338 0200 โทรศั พท์ อี เมล์ www.lyreco.co.th 02 349 6552 ลี เรคโก แอพพลิ เคชั ่ น ใน Google Play และ App Store th.orders@lyreco.com การเข้ าพบครั ้ งถั ดไป มกราคม กรกฎาคม สั่ งซื้ อออนไลน์ โทรสาร

สารบั ญ

1 2 3

เครื่ องดื่ ม และ อุ ปกรณ์ ใช้ ในครั วเรื อน

16-37

ผลิ ตภั ณฑ์ ท� ำความสะอาด

38-71

อุ ปกรณ์ ป้ องกั นภั ย ส่ วนบุ คคล อุ ปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ และไอที อุ ปกรณ์ หมึ กพิ มพ์ และผ้ าหมึ ก อุ ปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และอิ เล็ กทรอนิ กส์ ป้ ายสติ กเกอร์ ป้ ายติ ดบั ตร ป้ ายสั ญลั กษณ์ กระดาษ

72-107

4

108-147

5

148-177

6

178-207

7

208-229

8

230-251

9

สมุ ดบั นทึ กและสมุ ดฉี ก

252-279

10

เครื่ องเขี ยน และอุ ปกรณ์ ลบค� ำผิ ด

กุ มภาพั นธ์

สิ งหาคม

280-323

11

มี นาคม

กั นยายน

เครื่ องใช้ ในส� ำนั กงาน

324-375

12

อุ ปกรณ์ บนโต๊ ะท� ำงาน และของใช้ ทั่ วไป

เมษายน

ตุ ลาคม

376-395

13

พฤษภาคม

พฤศจิ กายน

เฟอร์ นิ เจอร์ และห้ องประชุ ม

396-455

มิ ถุ นายน

ธั นวาคม

14

อุ ปกรณ์ น� ำเสนองาน

456-475

MEMO รหั สสมาชิ ก

15

แฟ้ ม ซองจดหมาย และอุ ปกรณ์ ส่ งไปรษณี ย์ ข้ อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ และดรรชนี

476-507

16

508-519

17

ตั วแทนจำ �หน่ าย

520-537

ชื่ อผู้ เข้ าใช้ ระบบออนไลน์

รหั สผ่ าน ระบบออนไลน์

ง่ าย ต่ อการใช้ แคตตาล็ อกของคุ ณ

สิ นค้ าที่ เป็ นมิ ตร กั บสิ่ งแวดล้ อม

คุ้ มค่ า คุ้ มราคา

สิ นค้ าใหม่ ปี 2017

สิ นค้ าน� ำเข้ า ในกลุ่ มลี เรคโก

ระยะเวลา การรั บประกั น (หน่ วย:ปี )

สิ นค้ าที่ ท่ านประกอบ หรื อติ ดตั้ งได้ ด้ วย ตั วเอง

ราคาประหยั ด

อ้ างถึ งหน้ า

สิ นค้ าที่ ออกแบบ ตามหลั กสรี รศาสตร์

ไม่ ควรทิ้ งปะปน กั บขยะทั่ วไป

ข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม ของสิ นค้ า

หน่ วยขายที่ แนะน� ำ

สแกนเพื่ อดู ภาพ เคลื่ อนไหวด้ วย ลี เรคโกแอพพลิ เคชั่ น

บริ การจั ดส่ งโดยตรง ถึ งลู กค้ าโดยพั นธมิ ตร ทางธุ รกิ จของเรา

ไม่ รั บคื น หรื อเปลี่ ยนสิ นค้ า

วั ตถุ ไวไฟ

สั ญลั กษณ์ แสดงข้ อมู ล เพิ่ มเติ มของสิ นค้ า (แบบย่ อ)

สแกนเพื่ อดู ข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม ด้ วยลี เรคโก แอพพลิ เคชั่ น

หั วข้ อสิ นค้ า

ประเภทของสิ นค้ า

สิ นค้ าที่ เป็ นมิ ตร ต่ อสิ่ งแวดล้ อม

รหั สสิ นค้ า

สิ นค้ าใหม่ ปี 2018

พื้ นเขี ยวแสดงถึ งสิ นค้ า ที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม

หมายเลขอ้ างอิ งหมวดหมู่ สิ นค้ า ซึ่ งมี สี แตกต่ างกั น

4

ทุ กเรื ่ องในที ่ ทำ �งาน คื องานของเรา

อุ ปกรณ์ ท� ำความสะอาด

เครื่ องดื่ มและอุ ปกรณ์ ใช้ ในครั ว ที่ ลี เรคโก เรามี เครื่ องดื่ มและเครื่ องใช้ ในครั วที่ มี คุ ณภาพ ราคาประหยั ด และพร้ อมส่ งในวั นท� ำการถั ดไป กั บสิ นค้ า ที่ หลากหลายรายการไม่ ว่ าจะเป็ น เครื่ องดื่ มร้ อน ลู กอม ของใช้ ต่ างๆ ในครั ว รวมถึ งเครื่ องท� ำกาแฟ ดู หน้ า 18-37

ด้ วยจ� ำนวนสิ นค้ าที่ มากกว่ า 300 รายการให้ เลื อกสรร ลี เรคโก ขอเสนอสิ นค้ าที่ หลากหลายที่ จะช่ วยให้ ที่ ท� ำงานของคุ ณสะอาด ปลอดภั ย และมี ระเบี ยบ ดู หน้ า 40-71

อุ ปกรณ์ ป้ องกั นภั ยส่ วนบุ คคล ความปลอดภั ยของพนั กงานของคุ ณต้ องเป็ นเรื่ องที่ ส� ำคั ญที่ หนึ่ ง เสมอ ดั งนั้ นถ้ าคุ ณก� ำลั งมองหาอุ ปกรณ์ ป้ องกั นเสี ยง, แว่ นตานิ รภั ย, รองเท้ านิ รภั ย, ชุ ดป้ องกั นสารเคมี และอื่ นๆ ทางลี เรคโกมี สิ นค้ าทุ กอย่ างที่ คุ ณต้ องการ เพื่ อที่ จะมั่ นใจได้ ว่ าพนั กงาน ของคุ ณจะปลอดภั ยและสามารถหลี กเลี่ ยงจากภั ยอั นตรายที่ จะเกิ ดในที่

ซองจดหมายและอุ ปกรณ์ ส่ งไปรษณี ย์ การหาซื้ อบรรจุ ภั ณฑ์ ต่ างๆ จะไม่ เป็ นเรื่ องยากอี กต่ อไป ถ้ าคุ ณก� ำลั งมองหาอุ ปกรณ์ ส� ำหรั บการจั ดเก็ บสิ่ งของ หรื อปกป้ องสิ่ งของส� ำหรั บการขนส่ ง เรามี สิ นค้ าที่ เหมาะกั บความต้ องการของคุ ณ ดู หน้ า 508-517

ท� ำงานของคุ ณ ดู หน้ า 74-107

อุ ปกรณ์ หมึ กพิ มพ์ และผ้ าหมึ ก ถ้ าคุ ณก� ำลั งมองหาหมึ กพิ มพ์ และผ้ าหมึ ก ที่ สามารถตอบโจทย์ ในทุ กการพิ มพ์ ของคุ ณ ไม่ ว่ าจะเป็ นงานพิ มพ์ สี คุ ณภาพสู ง ระดั บมื ออาชี พ จนไปถึ งงานพิ มพ์ ที่ เน้ นปริ มาณราคาประหยั ด ลี เรคโกเรามี หมึ กพิ มพ์ ที่ เหมาะกั บทุ กงานพิ มพ์ ของคุ ณ ดู หน้ า 148-175

เฟอร์ นิ เจอร์

ถ้ าคุ ณก� ำลั งมองหาเฟอร์ นิ เจอร์ แค่ เพี ยงชิ้ นเดี ยว หรื อมี ดี ไซน์ พิ เศษ ส� ำหรั บที่ ท� ำงานของคุ ณ ที่ ลี เรคโกเรามี สิ นค้ าที่ จะตอบโจทย์ ความต้ องการของคุ ณ ด้ วยสิ นค้ าคุ ณภาพที่ หลากหลาย และค� ำแนะน� ำจากผู้ เชี่ ยวชาญ ลี เรคโกสามารถให้ ค� ำแนะน� ำที่ ดี ที่ สุ ด เมื่ อคุ ณต้ องการค� ำปรึ กษาเกี่ ยวกั บเรื่ องเฟอร์ นิ เจอร์ ดู หน้ า 396-453

5

ช๊ อปออนไลน์ ได้ ที ่ www. lyreco .co.th

ระบบเรี ยลไทม์ 100 %

สั่ งซื้ อได้ ตลอด 24 ชม.

ง่ าย ต่ อการค้ นหา : - ค้ นหาโดยแคตตาล็ อกในรู ปแบบออนไลน์ - ค้ นหาโดยการเลื อกจากเมนู แสดงแยกหมวดหมู สิ นค้ า - ฟั งก์ ชั่ นการค้ นหาแบบเร็ วพร้ อมแนะน� ำสิ นค้ า - อี กทั้ งข้ อมู ลสิ นค้ าที่ ครบสมบู รณ์ ง่ ายต่ อการสั่ งซื้ อ ง่ าย ต่ อการสั่ งซื้ อ : - ครบทุ กหมวดหมู่ สิ นค้ าพร้ อมส� ำหรั บการสั่ งซื้ อ

- สั่ งซื้ อง่ ายเพี ยงเพิ่ มลงในตะกร้ าสิ นค้ า - รู ปแบบการสั่ งซื้ อที่ สะดวก รวดเร็ ว - อนุ มั ติ ค� ำสั่ งซื้ อเพี ยงคลิ๊ กเดี ยว ง่ าย ต่ อการจั ดการ : - รายการบั นทึ กค� ำสั่ งซื้ อย้ อนหลั ง

- ฟั งก์ ชั่ นการจั ดการผู้ ใช้ งาน และงบประมาณ - จั ดเก็ บรายการสิ นค้ าของคุ ณไว้ ในรายการโปรด เพื่ อการสั่ งซื้ อซ�้ ำในครั้ งต่ อไป

SCREEN SHOT

โปรโมชั่ นประจ� ำเดื อน

โปรโมชั่ นส� ำหรั บการสั่ งซื้ อออนไลน์

สิ นค้ าเพื่ อสิ่ งแวดล้ อม

E-PROCUREMENT ระบบการจั ดซื ้ อ ในรู ปแบบออนไลน์

หากคุ ณก� ำลั งมองหาผู้ ที่ จะมาช่ วยในการควบคุ มงบประมาณ และลดขั้ นตอนความยุ่ งยากของฝ่ ายจั ดซื้ อ ในองค์ กรของคุ ณ เรามี ผู้ เชี่ ยวชาญที่ สามารถเข้ ามาให้ ค� ำแนะน� ำ

และตอบโจทย์ ทุ กความต้ องการในเรื่ องของการจั ดระบบการจั ดซื้ อในรู ปแบบออนไลน์ กรุ ณาติ ดต่ อผู้ แทนขาย เพื่ อขอรั บฟั งข้ อมู ลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บ E-PROCUREMENT โดยผู้ เชี่ ยวชาญของเรา

6

Lyreco Application การสั่ งซื้ อ จะเป็ นเรื่ อง ง่ าย แค่ ปลายนิ้ ว !

ค้ นหา สิ นค้ าที่ ถู กใจ ตรวจสอบ รายละเอี ยดสิ นค้ าและราคา สั่ งซื้ อ สิ นค้ าที่ คุ ณต้ องการ เชื่ อมต่ อข้ อมู ล บนตะกร้ าสิ นค้ าของคุ ณ การแจ้ งเตื อน ของสิ นค้ าที่ อยู่ ในตระกร้ า

การสั ่ งซื ้ อสิ นค้ าผ่ านออนไลน์ ในรู ปแบบสมาร์ ทโฟน ทุ กที่ ทุ กเวลา...

อนุ มั ติ ค� ำสั่ ง เพี ยงนิ้ วสั มผั ส

ท่ านสามารถสแกนดู ข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม โดย Lyreco แอพพลิ เคชั่ น เมื่ อเห็ นสั ญลั กษณ์ นี้

การเข้ าถึ งอย่ างไร้ ขี ดจำ �กั ด

สำ �หรั บรายละเอี ยดสิ นค้ าเพิ ่ มเติ ม

ทดลอง ประสบการณ์ ใหม่ แห่ งโลกดิ จิ ตอล

7

WE THINK GLOBALLY...

สาขาของเรา เราเปิ ดด� ำเนิ นธุ รกิ จทั้ งหมด 42 ประเทศ ใน 4 ทวี ป, บริ ษั ทลี เรคโกเป็ นบริ ษั ทชั้ นน� ำระดั บโลกในการ เป็ นผู้ แทนจ� ำหน่ ายสิ นค้ าและการบริ การส� ำหรั บทุ กความต้ องการในที่ ท� ำงาน กลยุ ทธ์ ของลี เรคโก เป็ นพื้ นฐานส� ำคั ญในการด� ำเนิ นธุ รกิ จซึ่ งเป็ นกลยุ ทธ์ ที่ ใช้ ร่ วมกั น รวมถึ งมี การด� ำเนิ น การงานที่ มี รู ปแบบเดี ยวกั นตั้ งแต่ บริ ษั ทแม่ ที่ ฝรั่ งเศสจนถึ งบริ ษั ทสาขาในประเทศต่ างๆ ดั งนั้ นลี เรคโกจึ ง สามารถเสนอสิ นค้ าและบริ การที่ มี มาตรฐานเดี ยวกั นทั่ วทั้ งโลก

จั ดส่ งสิ นค้ าในวั นท� ำการถั ดไป : ทุ กๆ ค� ำสั่ งซื้ อก่ อนเวลา 18.00 น. เรารั บประกั นการจั ดส่ งสิ นค้ าในวั นท� ำการถั ดไป ส่ งตรงถึ งโต๊ ะท� ำงานของคุ ณ : ไม่ มี ขั้ นตํ่ าในการจั ดส่ ง ขั ้ นตอนการจั ดส่ งสิ นค้ าที ่ ดี เยี ่ ยมจากลี เรคโก รั บชมวิ ดี โอ “Journey of an order”

99.6 % สถิ ติ การจั ดส่ งที่ ยอดเยี่ ยม

8

...WE ACT LOCALLY

บริ ษั ทลี เรคโก (ประเทศไทย) จ� ำกั ด เริ่ มเปิ ดด� ำเนิ นธุ รกิ จตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ซึ่ งมี บริ ษั ทแม่ ตั้ งอยู่ ที่ ประเทศฝรั่ งเศสโดยมี บริ ษั ทในเครื อถึ ง 42 ประเทศทั่ วโลก เราเป็ นผู้ เชี่ ยวชาญในเรื่ องอุ ปกรณ์ ส� ำนั กงานและพร้ อมที่ จะตอบทุ กความต้ องการ ในเรื่ องที่ ท� ำงานให้ กั บคุ ณ

การบริ การและการดู แลลู กค้ าให้ เกิ ดความพึ งพอใจสู งสุ ด เป็ นเรื่ องที่ เรามุ่ งเน้ นให้ ความส� ำคั ญเป็ นอย่ างยิ่ ง ดั งนั้ นเราจึ งมี ที มงานผู้ เชี่ ยวชาญที่ จะช่ วยให้ เรื่ อง การจั ดซื้ อของคุ ณเป็ นเรื่ องง่ าย รวมถึ งการบริ การที่ ดี ไม่ ว่ าจะเป็ นช่ องทางการสั่ งซื้ อที่ สะดวกรวดเร็ วถึ ง 5 ช่ องทาง การรั บประกั นการจั ดส่ งในวั นท� ำการถั ดไป ในทุ กๆ ค� ำสั่ งซื้ อก่ อน 18.00 น. ซึ่ งในทางปฏิ บั ติ เราสามารถท� ำได้ เกิ นกว่ า 99% รวมถึ งศู นย์ การจั ดส่ งสิ นค้ า ที่ ออกส่ งสิ นค้ าถึ งโต๊ ะท� ำงานของคุ ณในทุ กๆ วั น

ที มงานมื ออาชี พ

ผู้ แทนขายของคุ ณ : ให้ ค� ำแนะน� ำอย่ างมื ออาชี พ และเสนอสิ่ งที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อตอบโจทย์ ทุ กความต้ องการ

พนั กงานฝ่ ายลู กค้ าสั มพั นธ์ ของคุ ณ : ต่ างพร้ อมที่ จะให้ บริ การ และตอบค� ำถามในทุ กข้ อสงสั ย และรั บค� ำสั่ งซื้ อของคุ ณ อย่ างรวดเร็ วทั นใจ พนั กงานจั ดส่ งสิ นค้ า ของคุ ณ : ท� ำให้ คุ ณมั่ นใจได้ ว่ าทุ กค� ำสั่ งซื้ อ จะถู กจั ดส่ งถึ งโต๊ ะท� ำงาน ในวั นท� ำการถั ดไป

พนั กงานโลจิ สติ กส์ ของคุ ณ : จั ดเตรี ยมและ ดู แลรายการสิ นค้ า ให้ กั บคุ ณ

9

สิ นค้ าแบรนด์ ชั ้ นนำ �ระดั บโลก

คุ ณสามารถพบกั บแบรนด์ ที่ คุ ณชื่ นชอบได้ เสมอที่ นี่ !

ผู้ นำ �ในเรื่ องการตอบโจทย์ ทุ กความต้ องการ สำ �หรั บอุ ปกรณ์ ในที่ ทำ �งาน... เราเป็ นผู้ ค้ าร่ วมกั บแบรนด์ ชั้ นนำ � ระดั บโลก...

...สิ นค้ าแบรนด์ ลี เรคโก

คุ ณกำ �ลั งมองหาสิ นค้ าแบรนด์ ทางเลื อกที ่ ช่ วยคุ ณประหยั ด ในเรื่ องราคาอยู ่ ใช่ หรื อไม่ ? ลี เรคโก เราผลิ ตสิ นค้ า ภายใต้ แบรนด์ ของเราเอง โดยการเลื อกสรรสิ นค้ าที ่ มี มาตรฐานการผลิ ตที ่ ดี ที ่ สุ ดเพื่ อคุ ณ ตั ้ งแต่ กระดาษ เครื่ องใช้ สำ �นั กงาน หรื อ ไปจนถึ งตลั บหมึ ก เที ยบเท่ า แบรนด์ ลี เรคโกเสนอทางเลื อกที ่ มี การรั บรองใน เรื่ องของสิ นค้ าและการรั บรองในด้ านคุ ณภาพอี กด้ วย

ร่ วมเป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม

เรามี สิ นค้ าเพื่ อสิ่ งแวดล้ อมที่ หลากหลาย ให้ คุ ณได้ เลื อกซื้ อ นอกจากคุ ณจะสามารถ เลื อกสิ นค้ าได้ ตรงกั บความต้ องการของคุ ณ และที่ ท� ำงานของคุ ณแล้ ว คุ ณยั งสามารถ ช่ วยลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมได้ อี กด้ วย คุ ณสามารถมองหาสิ นค้ าเพื่ อสิ่ งแวดล้ อมได้ จาก สั ญลั กษณ์ รู ปต้ นไม้ ดู ข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม เกี่ ยวกั บการตรวจสอบมาตรฐานการวั ดสิ นค้ า เพื่ อสิ่ งแวดล้ อม ได้ ที่ หน้ า 12

ถ้ าคุ ณ มองหา สิ นค้ าที ่ คุ ณ ต้ องการ ไม่ พบ ฝ่ ายดู แลผลิ ตภั ณฑ์ นอกแคตตาล็ อก สามารถช่ วยเหลื อคุ ณ

เราจะสรรหาและจั ดส่ งสิ นค้ าที่ ตรงตามความต้ องการของคุ ณ โดยที่ คุ ณไม่ ต้ องเปิ ดหาในแคตตาล็ อกเล่ มอื่ นอี ก ถ้ าคุ ณไม่ สามารถค้ นหาสิ นค้ าที่ คุ ณต้ องการในแคตตาล็ อก เพี ยงแค่ โทรหาแผนกลู กค้ าสั มพั นธ์ ของเรา

และปล่ อยให้ ทุ กอย่ างเป็ นหน้ าที่ ของเราในการจั ดหาสิ นค้ าให้ คุ ณ

MONTHLY ใบกำกั บภาษี รายเดื อน*

บริ ษั ทจะออกใบกำกั บภาษี ให ผู ซื้ อเดื อนละครั้ ง โดยรวมยอดทั้ งหมดที่ สั่ งซื้ อในแต ละเดื อน *ผู ซื้ อสามารถขอใบกำกั บภาษี รายวั นได โดยต องทำหนั งสื อแจ งความประสงค ล วงหน าก อนทำการสั่ งซื้ อ

11

แผนการพั ฒนา อย่ างยั ่ งยื น

ร่ วมพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น ในปี 2004 ลี เรคโกได้ ลงนามข้ อตกลงในการมี ส่ วนร่ วมเพื่ อลดผลกระทบต่ อโลก กั บ UN Global Compact ซึ่ งครอบคลุ มไปถึ ง: - สิ ทธิ มนุ ษยชน - มาตรฐานแรงงาน - ปราศจากการทุ จริ ต - อนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม การรั บรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ลี เรคโกมุ่ งเน้ นที่ จะตอบสนองความต้ องการของลู กค้ า ด้ วยระบบบริ หารจั ดการคุ ณภาพและสิ่ งแวดล้ อม กลยุ ทธิ์ เชิ งนิ เวศน์ ในอนาคต ใบปี 2012 ลี เรคโกได้ เปิ ดตั วแผนการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื นจนถึ งปี 2017 - 3 แนวทางปฏิ บั ติ คื อ รั กษาสิ่ งแวดล้ อม รั บผิ ดชอบต่ อสั งคม และระบบเศรษฐกิ จแบบยั่ งยื น - 10 ความมุ่ งมั่ นที่ ชั ดเจน - 9 ตั วบ่ งชี้ ของประสิ ทธิ ภาพ (KPI) ข้ อมู ลอื่ นๆเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บกลยุ ทธิ์ ของลี เรคโก สามารถอ่ านได้ ที่ รายงานการพั ฒนา อย่ างยั่ งยื นฉบั บล่ าสุ ด การประเมิ นผลิ ตภั ณฑ์ ที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อสนั บสนุ นลู กค้ าของเราในการพั ฒนาที่ ยั่ งยื นและการเลื อกผลิ ตภั ณฑ์ ที่ เป็ นมิ ตร กั บสิ่ งแวดล้ อม ลี เรคโกได้ สร้ างวิ ธี การเลื อกผลิ ตภั ณฑ์ ที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อมเอาไว้ ให้ ลู กค้ าได้ เลื อกสรร

สามารถหาผลิ ตภั ณฑ์ ที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม ได้ โดยดู จากสั ญลั กษณ์ ต้ นไม้ สี เขี ยวในแคตตาล็ อก

รางวั ลการประเมิ นผู้ ค้ าของเรา โครงการตรวจสอบผู้ ค้ าครอบคลุ ม 100% ของโรงงานที่ ผลิ ต ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ มี ตราสิ นค้ า ลี เรคโก ในประเทศกำ �ลั งพั ฒนา ผู้ ค้ าของ เราได้ รั บการประเมิ นเป็ นประจำ �ทุ กปี เกี่ ยวกั บการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น และผู้ ค้ าที่ มี ประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุ ดจะได้ รั บรางวั ลนี้ จากลี เรคโก

ในปี 2018 เรามี แผนพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น ที่ ครอบคลุ มตั้ งแต่ 2018-2020 สามารถดู รายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม และดู รายงานการพั ฒนาได้ ที่ www.lyreco.co.th

12

2015-2018 มาดากั สการ์ 2011-2014 โตโก 2010 บราซิ ล

2009 เวี ยดนาม 2008 บั งคลาเทศ

เริ่ มในปี 2008, โครงการลี เรคโกเพื่ อการศึ กษาได้ รวมรวมเงิ นบริ จาคจาก 16 บริ ษั ทสาขาทั่ วโลก เพื่ อบริ จาคเงิ นให้ กั บเด็ กที่ ด้ อยโอกาสทางการศึ กษา ลี เรคโก และ โรงเรี ยนในอี กด้ านของมุ มโลก ในปี 2015 เราเริ่ มโครงการลี เรคโกเพื่ อการศึ กษา ในประเทศมาดากั สการ์ ร่ วมกั บองค์ กร NGO CARE. ซึ่ งมี แผนระยะเวลา การช่ วยเหลื อคื อ 4 ปี จุ ดมุ่ งหมายของเราคื อช่ วยเหลื อ โรงเรี ยน 32 แห่ ง และให้ โอกาสทางการศึ กษาแก่ เด็ ก 17,000 คน ในพื้ นที่ Vatomandry ซึ่ งได้ รั บผลกระทบจากพายุ ไซโครน Giovana ในปี 2012 ทำ �ให้ โรงเรี ยนหลายแห่ งได้ รั บความเสี ยหาย โครงการนี้ มี จุ ดมุ่ งหมายอยู่ 4 ข้ อ: เพื่ อสร้ างและปรั บปรุ งสถานศึ กษา รวมถึ งสิ่ งอำ �นวยความสะดวกที่ ถู กผลกระทบจากพายุ ไซโครน 26 แห่ ง เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพการเรี ยนการสอนโดย การอบรมผู้ สอน 128 คน และมอบอุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอนทั้ งหมด 32 โรงเรี ยน เพื่ อเพิ่ มความรู้ ความเข้ าใจและการมี ส่ วนร่ วมของผู้ ปกครอง เกี่ ยวกั บความสำ �คั ญของการศึ กษา

รวมถึ งการจั ดการรายรั บ-รายจ่ ายและการออมทรั พย์ เพื่ อมุ่ งเน้ นถึ งการป้ องกั นภั ย จากพายุ ไซโครนในอนาคต เป้ าหมายส่ วนหนึ่ งของโครงการนี้ คื อการ รวบรวมเงิ น 1,000,000 ยู โร เพื่ อสนั บสนุ นด้ านการเงิ น

3 วิ ธี ในการรวบรวมเงิ น: การจั ดกิ จกรรมทางการตลาดร่ วมกั บลู กค้ าและคู่ ค้ า เช่ น ทุ กๆการซื้ อสิ นค้ าที่ กำ �หนด เราจะบริ จาคเงิ น จำ �นวนหนึ่ งให้ โครงการลี เรคโกเพื่ อการศึ กษา การจั ดกิ จกรรมภายในองค์ กร: เช่ น การขายขนม, เครื่ องดื่ ม, เกมส์ กิ จกรรม รายได้ ส่ วนหนึ่ งจากการกิ จกรรมจะถู กบริ จาค ให้ โครงการ เงิ นบริ จาค: ที่ ได้ รั บในแต่ ละเดื อน จะได้ รั บการสมทบ อี ก 1 เท่ า โดยบริ ษั ทลี เรคโก

ดู ข้ อมู ลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บโครงการลี เรคโกเพื่ อการศึ กษา เยี่ ยมชมได้ ที่ : www.lyreco.com/aboutlyreco/lyrecoforeducation การศึ กษาที่ ดี ช่ วยพั ฒนาประเทศและความเป็ นอยู่ !

13

01

เครื่ องดื่ มและอุ ปกรณ์ ใช้ ในครั วเรื อน_

หน้ า 18-20

หน้ า 28-29

เครื่ องดื่ มกาแฟ

น�้ ำดื่ ม

หน้ า 20 หน้ า 21 หน้ า 22 หน้ า 23 หน้ า 26 หน้ า 27 หน้ า 28

หน้ า 30 หน้ า 31 หน้ า 34 หน้ า 35 หน้ า 36 หน้ า 37

ชา

เครื่ องท� ำน�้้ ำร้ อน-เย็ นและอะไหล่ อุ ปกรณ์ เสิ ร์ ฟเครื่ องดื่ ม

ชาซอง/ชาอื่ นๆ

หน้ า 32-33

อุ ปกรณ์ ใส่ เครื่ องดื่ ม

เครื่ องดื่ มรสช็ อกโกแลต

หลอด/ไม้ จิ้ มฟั น/ไม้ คนเครื่ องดื่ ม/จาน

ครี มเที ยม/นมข้ น

อุ ปกรณ์ ตั กอาหาร อุ ปกรณ์ ใช้ ในครั วอื่ นๆ

หน้ า 24-25

น�้ ำตาล

ลู กอมและเครื่ องดื่ มอื่ นๆ

ฟิ ล์ มถนอมอาหาร/ถุ งซิ ป/ถุ งร้ อน/ถุ งเย็ น

เครื่ องดื่ มอื่ นๆ

น�้ ำแร่

เครื่ องดื่ มกาแฟ

เครื่ องดื่ มกาแฟ

01

ขนาด (กรั ม)

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

รุ่ น

ราคา 375.- 289.- 405.- 229.- 269.-

รุ่ น

ราคา 155.- 330.- 330.- 210.- 210.-

6.515.987

เนสกาแฟ โกลด์ 2.124.774 เบลนด์ & บรู ริ ช อโรมา 19.4 1 แพ็ ค บรรจุ 80 ซอง 5.488.747 เบลนด์ & บรู เอสเปรสโซ โรสต์ 17.5 1 แพ็ ค บรรจุ 80 ซอง 4.559.028 9 เนสกาแฟ ไอซ์ ริ ช ครี มมี่ 750 1 ถุ ง 10.158.252 10 เนสกาแฟ ไอซ์ เอสเปรสโซ โรสต์ 860 1 ถุ ง 10.158.241 6 7 8 100 1 ถุ ง

เนสกาแฟ เรดคั พ 600 เนสกาแฟ เรดคั พ 450

1 ถุ ง 1 ถุ ง

1

2.124.796 เนสกาแฟ เรดคั พ สติ๊ ก 2 1 แพ็ ค บรรจุ 204 ซอง 2.804.923 เนสกาแฟพร้ อมถ้ วยสติ๊ ก - 1 แพ็ ค บรรจุ 12 ชุ ด 6.072.612 เนสกาแฟ บาริ สต้ า 400 1 กล่ อง 5.032.366

2

3 4 5

*ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท*

โทรศั พท์ 02 338 0200 www.lyreco.co.th

18

เครื่ องดื่ มกาแฟ

เครื่ องดื่ มกาแฟ

01

1

2

3

4

1

2

3

Moccona กาแฟส� ำเร็ จรู ป Instant Coffee • กาแฟส� ำเร็ จรู ปชนิ ดเกล็ ด • บรรจุ ขวดโหลแก้ วทรงกลม ฝาปิ ดสุ ญญากาศ

Moccona กาแฟส� ำเร็ จรู ป 3 อิ น 1 3 in 1 Instant Coffee • กาแฟส� ำเร็ จรู ป 3 in 1 • บรรจุ ในซองอะลู มิ เนี ยมฟอยล์

12

18

ราคา 149.- 237.- 242.- 440.-

รุ่ น

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

ซี เลค

190 200 200 200

1 ขวด 1 ขวด 1 ขวด 1 ขวด

10.324.006 2.421.359 10.323.982 10.323.993

ราคา 112.- 112.- 112.-

รุ่ น

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

1

เอสปรสโซ อเมริ กาโน่ รอยั ลโกลด์

1 ทริ โอ เอสเปรสโซ 18 2 ทริ โอ คลาสสิ ก 18

1 แพ็ ค บรรจุ 27 ซอง 1 แพ็ ค บรรจุ 27 ซอง 1 แพ็ ค บรรจุ 20 ซอง

4.284.291 7.996.416 7.340.182

2

3

ทริ โอ โกลด์

20

3

4

1

2

3

1

2

Moccona กาแฟส� ำเร็ จรู ป Instant Coffee • กาแฟส� ำเร็ จรู ปชนิ ดเกล็ ด • บรรจุ ในถุ งอะลู มิ เนี ยมฟอยล์

Moccona กาแฟส� ำเร็ จรู ป 3 อิ น 1 3 in 1 Instant Coffee • กาแฟส� ำเร็ จรู ป 3 in 1 • บรรจุ ในซองอะลู มิ เนี ยมฟอยล์

12

6

ราคา 320.- 320.-

ราคา 124.- 123.- 230.-

รุ่ น

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

รุ่ น

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

1 ทริ โอ เอสเพรสโซ 18 2 ทริ โอ ริ ชแอนด์ สมู ช 18

1 แพ็ ค บรรจุ 100 ซอง 10.323.936 1 แพ็ ค บรรจุ 100 ซอง 8.261.015

เอสเปรสโซ อเมริ กาโน่ รอยั ลโกลด์

120 120 120

1 ซอง 1 ซอง 1 ซอง

10.323.958 8.260.991 7.340.193

1

2

3

1

2

1

2

Moccona กาแฟคั่ วบด Roast and Ground Coffee • กาแฟชนิ ดคั่ วบดส� ำเร็ จรู ป • ให้ ความรู้ สึ กสดใหม่ ด้ วยการบรรจุ บรรจุ สุ ญญากาศ • ส� ำหรั บเครื่ องต้ มระบบ Filter Coffee

Moccona กาแฟส� ำเร็ จรู ป Instant Coffee • กาแฟส� ำเร็ จรู ป 3 in 1 • บรรจุ ในซองอะลู มิ เนี ยมฟอยล์

ราคา 125.- 125.-

รุ่ น

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย 1 กล่ อง 1 กล่ อง

รหั สสิ นค้ า

ราคา 230.- 128.-

รุ่ น

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย 1 กล่ อง

รหั สสิ นค้ า

มอคค่ า

250 250

10.324.017 4.672.907

ซี เลค ซี เลค

360 180

4.284.267 10.323.969

1

1

เอสเปรสโซ

1 ซอง

2

2

*ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท*

19

“บริ การให้ คำ �แนะนำ �ในการเลื อกซื ้ อสิ นค้ า”

เครื่ องดื่ มกาแฟ/ชา

เครื่ องดื่ มกาแฟ/ชา

01

Aroma เมล็ ดกาแฟ Coffee Bean • เมล็ ดกาแฟสายพั นธ์ุ ดี ผ่ านกรรมวิ ธี คั่ วบด • ผสมผสานระหว่ างกาแฟพั นธุ์ อราบิ ก้ า และโรบั สต้ าสายพั นธุ์ ดี 4

Khao Shong กาแฟส� ำเร็ จรู ป Instant Coffee • กาแฟส� ำเร็ จรู ปชนิ ดเกล็ ด สู ตร 2 • ผลิ ตจากเมล็ ดกาแฟไทย คั ดเลื อกพิ เศษที่ มี คุ ณภาพดี • รสชาติ เข้ มข้ นแบบไทย มี กลิ่ นหอม • สามารถน� ำไปชงได้ ทั้ งกาแฟร้ อนและเย็ น • ผสมผสานระหว่ าง กาแฟ 92% และคาราเมลอี ก 8%

• รสชาติ ดี มี กลิ่ นหอม • ใช้ กั บเครื่ องชงกาแฟ • 1 ถุ ง บรรจุ 250 กรั ม

ราคา 170.-

ชื่ อ

ระดั บการคั่ ว

รสชาติ

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 1 ถุ ง 10.022.195

อราบิ ก้ า สเปเชี ยล เบลนด์ เอสเปรสโซ เบลนด์ สู ตร 2

ปานกลาง ขมอมหวาน หอม

ราคา 239.-

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย 1 กล่ อง

รหั สสิ นค้ า

เข้ ม

เข้ มข้ น หอม 1 ถุ ง

6.663.727

155.-

360

8.920.662

Sam Mah ใบชาจี น Chinese Tea • ใบชาจี นอบแห้ ง

BonCafe เมล็ ดกาแฟ Coffee Bean • เมล็ ดกาแฟสายพั นธ์ุ ดี ผ่ านกรรมวิ ธี คั่ วบด

10

40

• ให้ กลิ่ นหอมและชุ่ มคอของชาจี น • บรรจุ ห่ อพลาสติ กในกล่ องกระดาษ

• ใช้ กั บเครื่ องชงกาแฟ • 1 ถุ ง บรรจุ 250 กรั ม

ราคา 60.- 56.-

ชื่ อ

ระดั บการคั่ ว ชนิ ดกาแฟ รสชาติ

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า

ราคา 155.-

เบอร์

คุ ณภาพใบชา

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

Arabica Rama Catering อ่ อนมาก อราบิ ก้ า 100%

หอม ละมน กลมกล่ อม

1 3

เกรด A เกรด C

1 กล่ อง บรรจุ 80 กรั ม 5.099.207 1 กล่ อง บรรจุ 80 กรั ม 5.099.218

1 ถุ ง 10.153.426

All Day Catering Morning Catering Mocha Catering Espresso Catering

อ่ อน อราบิ ก้ าและ โรบั สต้ า อ่ อน โรบั สต้ า

นุ่ ม กลมกล่ อม สไตล์ ฝรั่ งเศส 1 ถุ ง 10.153.415

125.-

125.-

100% ขมและนุ่ ม

1 ถุ ง

7.648.117

ปานกลาง- เข้ ม

อราบิ ก้ าและ โรบั สต้ า

ขมอมหวาน มี กลิ่ นหอม

125.-

1 ถุ ง

3.207.959

เข้ ม อราบิ ก้ าและ โรบั สต้ า

ขม เข้ มข้ นแบบฉบั บ เอสเปรสโซแท้

125.-

1 ถุ ง

7.492.313

ชาตรามื อ ชาผงปรุ งส� ำเร็ จ Thai Tea • ชาผงปรุ งส� ำเร็ จสู ตรต้ นต� ำหรั บชาไทย • คั ดสรรพั นธุ์ ชาอย่ างดี • ผลิ ตด้ วยกรรมวิ ธี ที่ พิ ถี พิ ถั นจึ งได้ ชาที่ มี คุ ณภาพ • เข้ มข้ น หอม อร่ อย มี ประโยชน์ • ชงได้ หลากหลาย ง่ าย และสะดวก ขนาด (กรั ม) หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า

Sam Mah ใบชามะลิ Jasmine Tea • ใบชามะลิ คุ ณภาพดี • ให้ กลิ่ นหอม หน่ วยขาย

10

ราคา 125.-

รหั สสิ นค้ า 1 กล่ อง บรรจุ 100 กรั ม 10.022.218

ราคา 62.-

450

1 กระป๋ อง

10.022.173

*ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท*

โทรศั พท์ 02 338 0200 www.lyreco.co.th

20

ชาซอง/ชาอื่ นๆ

ชาซอง/ชาอื่ นๆ

01

Twinings ชาซอง Assorted Flavor Tea Bags • ชาอั งกฤษแท้ ที่ ถู กปรุ งด้ วยความพิ ถี พิ ถั นและละเมี ยดละไม ในทุ กรายละเอี ยด สู่ รสนิ ยมมี ระดั บกั บทุ กรสชาติ อั นเป็ นเอกลั กษณ์ ของชาทไวนิ งส์ • ชาที่ ทั่ วโลกให้ การยอมรั บมานานกว่ า 300 ปี ชนิ ด หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 1 English Breakfast 1 กล่ อง บรรจุ 25 ซอง 2.608.297 2 Earl Grey 1 กล่ อง บรรจุ 25 ซอง 2.608.275 3 Four Red Fruits 1 กล่ อง บรรจุ 25 ซอง 7.644.502 4 Jasmine Green Tea 1 กล่ อง บรรจุ 25 ซอง 5.315.887 5 Pure Peppermint 1 กล่ อง บรรจุ 25 ซอง 5.315.876 6 Wild Berry 1 กล่ อง บรรจุ 25 ซอง 8.270.632 Pure Green Tea 1 กล่ อง บรรจุ 25 ซอง 6.635.116 Peach 1 กล่ อง บรรจุ 25 ซอง 8.165.434 Pure Camomile 1 กล่ อง บรรจุ 25 ซอง 5.315.898 7 8 9 ราคา 235.- 235.- 235.- 235.- 235.- 235.- 235.- 235.- 235.-

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lipton ชาซอง Tea Bags • รสชาติ นุ่ มนวล หอมกรุ่ น • ผลิ ตจากใบชาด� ำชั้ นดี 100% • ให้ รสชาติ สดชื่ นและกลิ่ นหอมเป็ นเอกลั กษณ์ ได้ รั บการยอมรั บทั่ วโลก • 1 ซอง บรรจุ 2 กรั ม

Dil's Tea ชาซอง Tea Bags • ชาซี ลอนแท้ 100% ชนิ ดซอง • รสชาติ เข้ มข้ นหอมกรุ่ นอร่ อยเป็ นเอกลั กษณ์ • ผลิ ตจากใบชาชั้ นดี ด้ วยกรรมวิ ธี ที่ พิ ถี พิ ถั นจากประเทศศรี ลั งกา • 1 ซอง บรรจุ 2 กรั ม

ราคา 252.-

ราคา 81.- 210.-

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 1 กล่ อง บรรจุ 100 ซอง 469.715

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 1 กล่ อง บรรจุ 25 ซอง 9.139.828 1 กล่ อง บรรจุ 100 ซอง 9.139.817

18 18

1

2

3

Nestea ชาเนสที Tea 100%, Milk Tea, Lemon Tea • ท� ำมาจากชาแท้ คุ ณภาพสู ง • มี รสชาติ ให้ เลื อกหลากหลาย ดื่ มแล้ วสดชื่ น ได้ คุ ณค่ า • ชงง่ าย สะดวก อร่ อย

Mae Chaeng เครื่ องดื่ มขิ ง/มะตู ม ส� ำเร็ จรู ป Instant Ginger/Bael • ละลายได้ ทั นที ดื่ มได้ ทั้ งร้ อนและเย็ น • ปราศจากวั ตถุ กั นเสี ยและไม่ แต่ งกลิ่ น • ประกอบด้ วยน�้ ำขิ ง/มะตู ม 6.4% น�้ ำตาลทราย 4.2%

12

ราคา 210.- 219.- 121.-

ชนิ ด ขนาด (กรั ม) หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า

ชา 100% 85

1 ขวด

5.032.377 5.488.758 5.032.388

ราคา 125.- 125.-

รหั สสิ นค้ า

รส ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

1

ชานมเย็ น ชามะนาว

810

1 ถุ ง 1 ถุ ง

ขิ ง

18 1 กล่ อง บรรจุ 30 ซอง 6.231.942 18 1 กล่ อง บรรจุ 30 ซอง 6.231.964

2

1,000

มะตู ม

3

*ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท*

21

“จั ดส่ งสิ นค้ าฟรี ในวั นทำ �การถั ดไป”

เครื่ องดื่ มรสช็ อกโกแลต

เครื่ องดื่ มรสช็ อกโกแลต

3 อิ น 1

2

01

2

1

1

Ovaltine มอลต์ ช็ อกโกแลต 3 อิ น 1 Chocolate Malt 3 in 1 • อุ ดมไปด้ วยมอลต์ จากข้ าวบาร์ เลย์ • ประกอบไปด้ วยกาบาและวิ ตามิ นบี 12 ที่ มี ส่ วน ช่ วยในการท� ำงานของระบบประสาทและสมอง • ให้ คุ ณค่ าของวิ ตามิ นและแร่ ธาตุ ต่ างๆ ถึ ง 15 ชนิ ด

Ovaltine มอลต์ ช็ อกโกแลต Chocolate Malt • อุ ดมไปด้ วยมอลต์ จากข้ าวบาร์ เลย์

12 Ovaltine มอลต์ ช็ อกโกแลตสู ตร 3 Chocolate Malt Formula 3 • อุ ดมไปด้ วยมอลต์ จากข้ าวบาร์ เลย์ • ประกอบไปด้ วยกาบาและวิ ตามิ นบี 12 ที่ มี ส่ วน ช่ วยในการท� ำงานของระบบประสาทและสมอง • ให้ คุ ณค่ าของวิ ตามิ นและแร่ ธาตุ ต่ างๆถึ ง 15 ชนิ ด

12

• ประกอบไปด้ วยกาบาและวิ ตามิ นบี 12 ที่ มี ส่ วน ช่ วยในการท� ำงานของระบบประสาทและสมอง • ให้ คุ ณค่ าของวิ ตามิ นและแร่ ธาตุ ต่ างๆถึ ง 15 ชนิ ด

ราคา 69.- 162.-

ราคา 116.- 170.-

ราคา 337.- 157.-

ขนาด (กรั ม) หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 300 1 ถุ ง 4.042.785 750 1 ถุ ง 4.169.349

ขนาด (กรั ม) หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 450 1 ถุ ง 5.032.275 1,000 1 ถุ ง 5.032.264

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 31 1 แพ็ ค บรรจุ 48 ซอง 8.165.398 31 1 แพ็ ค บรรจุ 18 ซอง 2.608.333

6 15

15 30

1

1

1

2

2

2

3 อิ น 1

3 อิ น 1

Ovaltine มอลต์ ช็ อกโกแลต 3 อิ น 1 สู ตรน�้ ำตาลน้ อย Chocolate Malt 3 in 1 Less Sugar • อุ มไปด้ วยมอลต์ จากข้ าวบาร์ เลย์ • ประกอบไปด้ วยกาบาและวิ ตามิ นบี 12 ที่ มี ส่ วน ช่ วยในการท� ำงานของระบบประสาทและสมอง • ให้ คุ ณค่ าของวิ ตามิ นและแร่ ธาตุ ต่ างๆถึ ง 15 ชนิ ด • สู ตรน�้ ำตาลน้ อยกว่ า 30% • อร่ อย เข้ มข้ น ไขมั นต�่ ำ ขนาด (กรั ม) รหั สสิ นค้ า 31 1 แพ็ ค บรรจุ 20 ซอง 10.158.263 หน่ วยขาย

12 Milo มอลต์ ช็ อกโกแลต 3 อิ น 1 Chocolate Malt 3 in 1 • ประกอบด้ วยโปรโตมอลต์ เป็ นแหล่ งของ วิ ตามิ นและแร่ ธาตุ • ได้ คุ ณค่ าทางโภชนาการ • รสชาติ อร่ อยเป็ นเอกลั กษณ์ เฉพาะตั ว

Milo มอลต์ ช็ อกโกแลต Chocolate Malt • ประกอบด้ วยโปรโตมอลต์ เป็ นแหล่ งของ วิ ตามิ นและแร่ ธาตุ • ได้ คุ ณค่ าทางโภชนาการ • รสชาติ อร่ อยเป็ นเอกลั กษณ์ เฉพาะตั ว

ราคา 160.-

ราคา 220.-

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 30 1 แพ็ ค บรรจุ 30 ซอง 5.894.819

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

ราคา 189.- 185.-

1,000 2.609.267 12 1 แพ็ ค บรรจุ 48 ซอง 6.624.995 1 ถุ ง

10 12

3 อิ น 1

Ovaltine ผงน�้ ำเต้ าหู้ ส� ำเร็ จรู ป Instant Soy Milk • ผลิ ตจากถั่ วเหลื อง คั ดสรรเต็ มเมล็ ด 100% • มี โปรตี นจากถั่ วเหลื อง พร้ อมแคลเซี ยมสู ง ไม่ มี คอเลสเตอรอล • ไม่ มี วั ตถุ กั นเสี ย • มี อะมิ โนและเลซิ นติ น 12

Ovaltine ช็ อกโกแลต 3 อิ น 1 สู ตรสวิ ส Swiss Rich Chocolate 3 in 1 • ช็ อกโกแลตแท้ คุ ณภาพเยี่ ยม • หอม อร่ อย เข้ มข้ น ให้ ความหวานที่ ลงตั ว

Aroma ผงโกโก้ สู ตร 2 3 อิ น 1 Cocoa Powder 3 in 1 • ผงโกโก้ คุ ณภาพเยี่ ยม • ความเข้ มของโกโก้ แบบก� ำลั งพอดี • ให้ กลิ่ นหอมกรุ่ น

ขนาด (กรั ม) รหั สสิ นค้ า 29.6 1 แพ็ ค บรรจุ 50 ซอง 8.165.401 ราคา 125.- *ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท* หน่ วยขาย ขนาด (กรั ม) หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 250 1 ถุ ง 10.022.184 ราคา 440.- ราคา 65.- ขนาด (กรั ม) หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 28 1 แพ็ ค บรรจุ 13 ซอง 8.165.412

โทรศั พท์ 02 338 0200 www.lyreco.co.th

22

ครี มเที ยม/นมข้ น

ครี มเที ยม/นมข้ น

01

ราคา 180.- 79.- 165.-

ขนาด (กรั ม) รหั สสิ นค้ า 3 1 แพ็ ค บรรจุ 200 ซอง 327.794 450 1 ถุ ง 2.124.887 1,000 1 ถุ ง 2.860.163 หน่ วยขาย

20

24 12

ราคา 55.- 119.-

ขนาด (กรั ม) หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 400 1 ถุ ง 3.873.767 1,000 1 ถุ ง 5.479.633

20

24

ราคา 112.-

ขนาด (กรั ม) หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 1,000 1 ถุ ง 6.072.623

12

Carnation นมข้ นจื ด Unsweetened Milk

48

Carnation ครี มเที ยมข้ นหวาน Sweetened Milk • หอม หวานมั น

• นมสี เหลื องนวลน่ ารั บประทาน • หอมมั น กลมกล่ อมไม่ มี กลิ่ นคาว • ไม่ มี คอเลสเตอรอล • ใช้ ส� ำหรั บปรุ งอาหารได้ ทั้ งอาหารคาว หวาน เบเกอรี่ และเครื่ องดื่ ม

48

Mali นมข้ นหวาน Sweetened Condensed Milk • นมข้ นหวานพร่ องไขมั น • ใช้ ในการชงเครื่ องดื่ ม หรื อในการปรุ งอาหาร หรื อขนม

6

• ใช้ ส� ำหรั บเพิ่ มรสชาติ ให้ กั บเครื่ องดื่ มร้ อนและ เย็ น หรื อใช้ ทานคู่ กั บอาหารอื่ น เช่ น ขนมปั ง

ราคา 31.-

ราคา 42.-

ราคา 37.-

รหั สสิ นค้ า

รหั สสิ นค้ า

รหั สสิ นค้ า

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย 1 กระป๋ อง

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย 1 กระป๋ อง

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย 1 กระป๋ อง

385

8.841.362

405

6.231.931

505

3.361.985

*ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท*

23

“สั ่ งซื ้ อง่ ายผ่ านระบบออนไลน์ www.lyreco.co.th”

น�้ ำตาล

น�้ ำตาล

01

• พอดี กั บทุ กความต องการ • ให คุ ณเติ มความหวานอย างมี สไตล ได ทุ กเวลา น้ ำตาลทรายขาวบริ สุ ทธิ์ มิ ตรผล MITR PHOL PURE REFINED SUGAR

2

ราคา 31.- 45.- 28.-

รหั สสิ นค้ า 150.268

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

1,000

1 ถุ ง

1 2 3

50

454

1 ขวด

7.977.353 5.490.517

6

1 แพ็ ค บรรจุ 50 ซอง

40

1

• กลิ่ นหอมและสี สั นจากอ อยธรรมชาติ น้ ำตาลอ อยธรรมชาติ มิ ตรผล MITR PHOL NATURAL CANE SUGAR

3

รหั สสิ นค้ า

ราคา 33.-

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

1,000

1 ถุ ง

10.066.334

• เกล็ ดสี ทอง หอมหวาน กลิ่ นคาราเมล มิ ตรผลโกลด MITR PHOL GOLD SUGAR

รหั สสิ นค้ า

ราคา 44.- 50

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

• เพิ่ มสี สรรและกลิ่ นหอมหวานจากน้ ำอ อยแท น้ ำตาลทรายแดงมิ ตรผล MITR PHOL Brown Sugar

1,000

1 ถุ ง

6.502.777

ราคา 31.- 40

รหั สสิ นค้ า

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

• รสชาติ หวานใกล เคี ยงน้ ำตาลทราย • ให แคลอรี เพี ยง 20% • สามารถปรุ งอาหารได ทุ กเมนู ทั้ งร อนและเย็ น • 1 ซอง = น้ ำตาลทราย 2 ช อนชา มิ ตรผลแคลอรี MITR PHOL CALORIE

500

1 ถุ ง

5.315.865

• น้ ำตาลกรวดผสมคาราเมลให ความหวานคลาสสิ ค • เสริ มกลิ่ นหอมให เครื่ องดื่ มหอมกรุ นกว าที่ เคย มิ ตรผลคอฟฟ ชู การ MITR PHOL COFFEE SUAGR

รหั สสิ นค้ า

ราคา 49.-

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

1.8

1 แพ็ ค บรรจุ 50 ซอง 10.389.669

ราคา 70.- 20

รหั สสิ นค้ า

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

8

1 แพ็ ค บรรจุ 80 ซอง

6.363.388

ราคา 320.- 320.- 320.-

รหั สสิ นค้ า

หน่ วยขาย

กลิ่ น

1 ขวด บรรจุ 750 มล. 1 ขวด บรรจุ 750 มล. 1 ขวด บรรจุ 750 มล.

วานิ ลลา คาราเมล ฮาเซลนั ท

10.389.693 10.389.671 10.389.682

1 2 3

• สร างสรรค เมนู ค็ อกเทล ม็ อกเทล สมู ทตี้ ชา กาแฟ และ ไอศครี ม น้ ำเชื่ อมแต ่ งกลิ่ นมิ ตเต ้ MITTE FLAVOURED SYRUP

1

2

3

*ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท*

โทรศั พท์ 02 338 0200 www.lyreco.co.th

24

น�้ ำตาล

น�้ ำตาล

1

01

2

Lin น�้ ำตาลทรายขาว Refined Sugar • คั ดสรรจากอ้ อยพั นธุ์ ดี ที่ ปราศจากการตั ดแต่ งพั นธุ กรรม • ผลิ ตจากวิ ธี ธรรมชาติ • ไม่ มี การฟอกขาว • ใช้ วิ ธี การกรองหลายครั้ งจนได้ น�้ ำตาลเกรดพิ เศษที่ ใส สะอาดที่ สุ ด

ราคา 31.- 29.-

รหั สสิ นค้ า

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

1,000

1 ถุ ง

8.165.467

20 25

1 2

6

1 แพ็ ค บรรจุ 50 ซอง 8.165.478

Lin น�้ ำตาลละลายเร็ ว Fast Dissolving Sugar • คั ดสรรจากอ้ อยพั นธุ์ ดี ที่ ปราศจากการตั ดแต่ ง พั นธุ กรรม • ผลิ ตจากวิ ธี ธรรมชาติ • ไม่ มี การฟอกขาว • ใช้ วิ ธี การกรองหลายครั้ งจนได้ น�้ ำตาลเกรดพิ เศษ ที่ ใส สะอาดที่ สุ ด 50

Lin น�้ ำตาลทรายธรรมชาติ Brown Sugar • คั ดสรรจากอ้ อยพั นธุ์ ดี ที่ ปราศจากการตั ดแต่ ง พั นธุ กรรม • ผลิ ตจากวิ ธี ธรรมชาติ • ไม่ มี การฟอกขาว • ใช้ วิ ธี การกรองหลายครั้ งจนได้ น�้ ำตาลเกรดพิ เศษ ที่ ใส สะอาดที่ สุ ด • เกล็ ดสี น�้ ำตาล 20

Imperial นํ้ าตาลก้ อน Sugar Cube • น�้ ำตาลทรายบริ สุ ทธิ์ ชนิ ดก้ อน • ละลายได้ ทั นที

12

• เกล็ ดเล็ ก ละเอี ยดกว่ า • ละลายง่ ายแม้ ในน�้ ำเย็ น

ราคา 22.-

ราคา 29.-

ราคา 70.-

รหั สสิ นค้ า

รหั สสิ นค้ า

รหั สสิ นค้ า

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย 1 กล่ อง

500

1 ถุ ง

7.740.641

6

1 แพ็ ค บรรจุ 50 ซอง 8.165.489

1,000

6.734.211

กรุ ณาดู หน้ า 35 สำ �หรั บช้ อนกาแฟ

Equal สารให้ ความหวาน Artificial Sweetener • สารให้ ความหวานแทนนํ้ าตาล • ให้ แคลลอรี่ ต�่ ำกว่ าน�้ ำตาล 8 เท่ าในความ หวานที่ เท่ ากั น • ชนิ ดซอง สะดวกต่ อการใช้ งาน รหั สสิ นค้ า 1 1 กล่ อง บรรจุ 50 ซอง 2.608.344 ขนาด (กรั ม) หน่ วยขาย

Hale's น�้ ำตาลก้ อน Sugar Cube • น�้ ำตาลบริ สุ ทธิ์ ชนิ ดก้ อน • ละลายได้ ทั นที

12

ราคา 70.-

รหั สสิ นค้ า

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย 1 กล่ อง

ราคา 115.-

1,000

3.825.179

*ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท*

25

“การรั บประกั นมี ความสะดวกและรวดเร็ ว”

ลู กอมและเครื่ องบริ โภคอื่ นๆ

ลู กอมและเครื่ องบริ โภคอื่ นๆ

01

4

5

1

2

3

ลู กอม Candy • เหมาะส� ำหรั บรั บรองแขกในห้ องสั มมนา หรื อห้ องนั่ งรอ

24

6

7

ราคา 65.- 65.- 65.- 65.- 65.- 65.- 65.- 65.- 65.-

รหั สสิ นค้ า

ยี่ ห้ อ

รส

หน่ วยขาย

โกปิ โก้

กาแฟ 1 ถุ ง บรรจุ 100 เม็ ด 5.864.645

1 2 3 4 5 6 7 8 9

มายมิ้ นท์

มิ้ นต์

1 ถุ ง บรรจุ 100 เม็ ด 8.165.491 1 ถุ ง บรรจุ 100 เม็ ด 8.776.366 1 ถุ ง บรรจุ 100 เม็ ด 8.776.388 1 ถุ ง บรรจุ 100 เม็ ด 8.776.355

อมิ ร่ า

มะขาม

โอเล่

สตอเบอรี่

เมนทอส

มิ้ นต์

ซู กั ส

ผลไม้ รวม 1 ถุ ง บรรจุ 100 เม็ ด 8.776.377 น�้ ำผึ้ งผสมมะนาว 1 ถุ ง บรรจุ 100 เม็ ด 5.864.634

9

8

ฮอลล์

คลอเร็ ทส์

คู ลมิ้ นต์

1 ถุ ง บรรจุ 100 เม็ ด 5.864.612 1 ถุ ง บรรจุ 100 เม็ ด 8.920.729

คู ก้ า

นม

Prung Thip เกลื อบริ โภค Salt • ได้ คุ ณประโยชน์ จากไอโอดี นแท้ • ผลิ ตจากเกลื อบริ สุ ทธิ์ 99% • ผ่ านกรรมวิ ธี ที่ ได้ รั บมาตรฐานสากล สะอาด ปลอดภั ย

Ovaltine แซนวิ ชคุ้ กกี้ Sandwich Cookies • โอวั ลติ นคุ้ กกี้ รสมอลต์ ช็ อกโกแลต • อร่ อย มี ประโยชน์ จากส่ วนผสมของนมและมอลต์ เต็ มรสชาติ โอวั ลติ น

12

ราคา 15.-

รหั สสิ นค้ า

ขนาด (กรั ม)

หน่ วยขาย

120

1 ขวด

8.776.399

ราคา 75.-

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 1 กล่ อง บรรจุ 12 ซอง 8.165.423

1

Benjarong ข้ าวหอมมะลิ 100% Jasmine Rice • ข้ าวหอมมะลิ ชั้ นดี เต็ มเมล็ ด หอมนุ่ ม • ผ่ านการคั ดสรรเป็ นพิ เศษ จากแหล่ งปลู กข้ าว ชั้ นดี

2

Mama บะหมี่ กึ่ งส� ำเร็ จรู ป Instant Noodle • ท� ำจากแป้ งสาลี สะอาด ปลอดภั ย

ราคา 277.- 277.-

รส รหั สสิ นค้ า หมู สั บ 1 กล่ อง บรรจุ 40 ซอง 9.139.841 ต้ มย� ำกุ้ ง 1 กล่ อง บรรจุ 40 ซอง 6.231.975 หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

ราคา 790.-

หน่ วยขาย

1 ถุ ง บรรจุ 15 กก.

8.581.306

1 2

*ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท*

โทรศั พท์ 02 338 0200 www.lyreco.co.th

26

เครื่ องดื่ มอื่ นๆ

เครื่ องดื่ มอื่ นๆ

01

เครื่ องดื่ มอั ดลม Carbonated Drink

• เครื่ องดื่ มอั ดลม • ให้ ความสดชื่ น • เหมาะส� ำหรั บบริ การให้ แขกหรื อพนั กงานในส� ำนั กงาน งาน เลี้ ยง งานประชุ ม

ราคา 410.- 410.- 410.- 410.- 410.- 410.-

รหั สสิ นค้ า

รสชาติ

ขนาด (มล.)

หน่ วยขาย

Coke

325 1 แพ็ ค บรรจุ 24 กระป๋ อง 10.022.229 325 1 แพ็ ค บรรจุ 24 กระป๋ อง 10.022.231 325 1 แพ็ ค บรรจุ 24 กระป๋ อง 10.022.242 325 1 แพ็ ค บรรจุ 24 กระป๋ อง 10.022.264 325 1 แพ็ ค บรรจุ 24 กระป๋ อง 10.022.275 325 1 แพ็ ค บรรจุ 24 กระป๋ อง 10.022.253

1

Coke Zero

2

Sprite

3

Fanta สี แดง Fanta สี เขี ยว Fanta สี ส้ ม

4

5

1

2

3

4

5

6

6

Lipton ชามะนาว Iced Lemon Tea • ผลิ ตจากใบชาชั้ นดี • ให้ รสชาติ สดชื่ นเป็ นเอกลั กษณ์

ขนาด (มล.) รหั สสิ นค้ า 245 1 แพ็ ค บรรจุ 24 กระป๋ อง 10.022.286 หน่ วยขาย

ราคา 410.-

1

2

3

OISHI ชาเขี ยว Green Tea • ผลิ ตจากยอดใบชาเขี ยวแท้ 100%

• ผ่ านกระบวนการผลิ ตที่ สะอาด ปลอดภั ย คงรสชาติ และคุ ณค่ าดั้ งเดิ ม • ใช้ นํ้ าตาลฟรุ กโตส ที่ ให้ ความหวานตามธรรมชาติ สกั ดจากผั กและผลไม้ • 1 ขวด บรรจุ 500 มิ ลลิ ลิ ตร รส หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 1 ต้ นต� ำรั บ 1 แพ็ ค บรรจุ 24 ขวด 5.864.428 2 นํ้ าผึ้ งมะนาว 1 แพ็ ค บรรจุ 24 ขวด 5.864.452 3 ข้ าวญี่ ปุ่ น 1 แพ็ ค บรรจุ 24 ขวด 5.864.485 ราคา 559.- 559.- 559.-

1

2

Hale’s Blue Boy น�้ ำหวานเข้ มข้ น Concentrated Artificial Syrup • หวานชื่ นใจ ช่ วยดั บกระหาย

12

• บรรจุ ในขวดแก้ วใส • ขนาด 710 มิ ลลิ ลิ ตร

ราคา 53.- 53.-

กลิ่ น

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า

ครี มโซดา

1 ขวด 1 ขวด

7.648.128 7.571.351

1

สละ

2

*ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท*

27

“จั ดส่ งสิ นค้ าฟรี ในวั นทำ �การถั ดไป”

น�้ ำแร่ /น�้ ำดื่ ม

น�้ ำแร่ /น�้ ำดื่ ม

01

0.33

1 แพ็ ค บรรจุ 12 ขวด 1 แพ็ ค บรรจุ 12 ขวด 1 แพ็ ค บรรจุ 6 ขวด

7.340.205 6.371.114 2.609.212

82.- 100.- 102.-

1

0.6 1.5

2

3

1

2

Sprinkle นํ้ าดื่ ม Drinking Water • ผ่ านกรรมวิ ธี การผลิ ตด้ วยระบบรี เวอร์ ส ออสโมซิ ส • ฆ่ าเชื้ อด้ วยแสงอุ ลตราไวโอเลตและเพิ่ ม โอโซน ได้ รั บมาตรฐาน ISO9001 : 2008, GMP, HACCP

ราคา 108.- 79.- 78.- 171.-

ขนาด (ลิ ตร)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

0.35 1 แพ็ ค บรรจุ 18 ขวด 0.55 1 แพ็ ค บรรจุ 12 ขวด 1.5 1 แพ็ ค บรรจุ 6 ขวด

6.679.595 6.371.045 4.287.187 4.657.459

1 2 3 4

6

1 แพ็ ค บรรจุ 4 ขวด

3

4

*ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท*

โทรศั พท์ 02 338 0200 www.lyreco.co.th

28

น�้ ำดื่ ม

น�้ ำดื่ ม

01

62.- 82.- 80.- 96.-

0.33

1 แพ็ ค บรรจุ 12 ขวด 1 แพ็ ค บรรจุ 12 ขวด 1 แพ็ ค บรรจุ 6 ขวด 1 แพ็ ค บรรจุ 2 ขวด

6.679.551 2.609.119 5.905.955 2.609.165

1

0.6 1.5

2

3

6

4

นํ้ าดื่ มบรรจุ ถ้ วย Drinking Water • เหมาะส� ำหรั บรั บรองแขก และงานอี เวนท์ ต่ างๆ • บรรจุ ถ้ วย สะดวกในการดื่ มและเก็ บทิ้ ง

ราคา 134.-

ขนาด (มล.) รหั สสิ นค้ า 220 1 กล่ อง บรรจุ 48 ถ้ วย 5.228.955 หน่ วยขาย

กรุ ณาดู หน้ า 27 ส� ำหรั บเครื่ องดื่ มชา

กรุ ณาดู หน้ า 31 ส� ำหรั บถาดเสิ ร์ ฟ เครื่ องดื่ ม

*ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท*

29

“สั ่ งซื ้ อง่ ายผ่ านระบบออนไลน์ www.lyreco.co.th”

เครื่ องท� ำนํ้ าร้ อน-เย็ น/อะไหล่

เครื่ องท� ำนํ้ าร้ อน-เย็ น/อะไหล่

01

Victor เครื่ องท� ำนํ้ าร้ อนและนํ้ าเย็ น Hot & Cold Water Dispenser • อุ ณหภู มิ นํ้ าเย็ น 5-10 องศาเซลเซี ยส • อุ ณหภู มิ นํ้ าร้ อน 75-85 องศาเซลเซี ยส • มี ระบบ Child Lock ที่ ก๊ อกนํ้ าร้ อน • รั บประกั นคอมเพรสเซอร์ 5 ปี • ระบบท� ำความร้ อนฮี ตเตอร์ ก� ำลั งไฟ 450 วั ตต์ • ปลั๊ ก 3 ขา มี สายดิ นในตั ว • มี สวิ ชท์ เปิ ดปิ ดการท� ำน�้ ำร้ อน เพื่ อประหยั ดไฟ เวลาไม่ ใช้ งาน รุ่ น หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า VT-279K/S1 1 เครื่ อง 4.287.198 ราคา 5,990.-

Victor เครื่ องท� ำนํ้ าเย็ น Cold Water Dispenser • อุ ณหภู มิ นํ้ าเย็ น 5-10 องศาเซลเซี ยส • ไฟ LED แสดงการท� ำงาน • ปริ มาตรถั งเก็ บนํ้ าในเครื่ อง 3.5 ลิ ตร • ขนาด 31.5 x 38.5 x 101 ซม. • ตั วเครื่ องท� ำจากพลาสติ ก ABS อย่ างดี • รั บประกั นคอมเพรสเซอร์ 5 ปี • มี ขาตั้ งในตั ว • ปลั๊ ก 3 ขา มี สายดิ นในตั ว • มี ซี ลยางป้ องกั นน�้ ำรั่ ว • ก� ำลั งไฟ 220 โวลต์ , 50 Hz, 86 วั ตต์ , 0.55 Amp

• สารทำ �ความเย็ น R-134a (Non-CFC) • ระบบควบคุ มอุ ณหภู มิ เทอร์ โมสแตท • สํ าหรั บเครื่ องทำ �นํ้ าร้ อนและนํ้ าเย็ น ปริ มาตรถั งเก็ บนํ้ าในเครื่ องนํ้ าเย็ น 3.5 ลิ ตร นํ้ าร้ อน 2 ลิ ตร • ทุ กรุ่ นมี สายดิ นพร้ อมปลั๊ ก 3 ขา

ราคา 4,850.-

รุ่ น

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า

VT-619N/S1 1 เครื่ อง

7.442.253

ฝ่ ายลู กค้ าสั มพั นธ์ Victor 02-7111204 ต่ อ 105

Victor เครื่ องท� ำนํ้ าเย็ น Cold Water Dispenser

Victor เครื่ องท� ำนํ้ าร้ อนและนํ้ าเย็ น Hot & Cold Water Dispenser • อุ ณหภู มิ นํ้ าเย็ น 5-10 องศาเซลเซี ยส • อุ ณหภู มิ นํ้ าร้ อน 75-85 องศาเซลเซี ยส • ระบบท� ำความเย็ นด้ วยคอมเพรสเซอร์ • ตั วเครื่ องผลิ ตจากสเตนเลสแท้ 100% • ก๊ อกแบบแก้ วดั น • มี ขาตั้ งในตั ว • ปลั๊ ก 3 ขา มี สายดิ นในตั ว • มี สวิ ชท์ เปิ ดปิ ดการท� ำน�้ ำร้ อน เพื่ อประหยั ดไฟ เวลาไม่ ใช้ งาน • รั บประกั นคอมเพรสเซอร์ 5 ปี • ระบบท� ำความร้ อนฮี ตเตอร์ ก� ำลั งไฟ 450 วั ตต์

• อุ ณหภู มิ น�้ ำเย็ น 5-10 องศาเซลเซี ยส • แรงดั นไฟฟ้ า 220 โวลต์ /50 เฮิ รตซ์ • ระบบท� ำความเย็ นด้ วยคอมเพรสเซอร์ • ก� ำลั งไฟคอมเพรสเซอร์ 79 วั ตต์ • กระแสไฟคอมเพรสเซอร์ 0.55 แอมป์ • ระบบควบคุ มอุ ณหภู มิ ด้ วยเทอร์ โมสตั ท • ปริ มาตรถั งเก็ บน�้ ำในเครื่ อง 3.5 ลิ ตร • ปลั๊ ก 3 ขา มี สายดิ นในตั ว • ตั วเครื่ องผลิ ตจากสเตนเลสแท้ 100% ไม่ เป็ นสนิ ม • ก๊ อกแบบกด แข็ งแรง ทนทาน • รั บประกั นคอมเพรสเซอร์ 5 ปี • ขนาด 37.1 x 43.2 x 95 เซนติ เมตร • น�้ ำหนั ก 15 กิ โลกรั ม

ราคา 6,235.-

รุ่ น

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า

ราคา 4,940.-

รุ่ น

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า

VT-222N/S1 1 เครื่ อง

4.672.873

VT-11A/S1 1 เครื่ อง

9.443.534

PURAMUN เครื่ องท� ำน�้ ำร้ อนและน�้ ำเย็ น Hot & Cold Water Dispenser

ไม่ ต้ องยกควํ่ าถั งนํ้ า

• เครื่ องท� ำน�้ ำร้ อน น�้ ำเย็ น แบบไม่ ต้ องยกคว�่ ำถั งน�้ ำ • ระบบท� ำความร้ อนท� ำความร้ อนสู งสุ ด 95 องศา เซลเซี ยส และความเย็ นต�่ ำสุ ด 4 องศาเซลเซี ยส • ถั งซ่ อนไว้ ในตั วเครื่ อง มี ไฟแสดงสถานะการท� ำงาน พร้ อมสายน�้ ำแบบสเตนเลส • วั สดุ ถั งบรรจุ น�้ ำ ท� ำจากสเตนเลสแท้ ตั วเครื่ อง ภายนอกเป็ นโลหะเคลื อบเงา และ ABS แบบ Z-ZERO ไม่ ติ ดไฟ • รั บประกั นคอมเพรสเซอร์ 5 ปี เต็ ม • น�้ ำหนั ก 26 กิ โลกรั ม • ขนาด 25.5 x 48.2 x 115 ซม. • ก� ำลั งไฟ น�้ ำเย็ น 85 วั ตต์ และน�้ ำร้ อน 500 วั ตต์

Victor อะไหล่ หั วก๊ อกเครื่ องท� ำนํ้ าร้ อนและนํ้ าเย็ น Hot & Cold Faucet Spare Parts • อะไหล่ ส� ำรองส� ำหรั บเครื่ องท� ำน�้ ำร้ อนและน�้ ำเย็ นของ Victor ทุ กรุ่ น • รุ่ น VT-279 หั วก๊ อกสามารถล็ อคได้ รุ่ น หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 1 VT-279H น�้ ำร้ อน 1 ชิ้ น 6.073.741 2 VT-279C น�้ ำเย็ น 1 ชิ้ น 6.073.739 3 VT-222NH น�้ ำร้ อน 1 ชิ้ น 6.073.785 4 VT-222NC น�้ ำเย็ น 1 ชิ้ น 6.073.774 5 VT-11A/S1 น�้ ำเย็ น 1 ชิ้ น 9.443.603 1 3 2 4 5 ราคา 245.- 205.- 225.- 205.- 170.-

รุ่ น

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า

ราคา 13,500.-

BL-724BS 1 เครื่ อง

8.175.096

*ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท*

โทรศั พท์ 02 338 0200 www.lyreco.co.th

30

อุ ปกรณ์ เสิ ร์ ฟเครื่ องดื่ ม

อุ ปกรณ์ เสิ ร์ ฟเครื่ องดื่ ม

01

Ocean โหลแก้ ว Glass Jar • ผลิ ตจากแก้ วคุ ณภาพสู ง เนื้ อแก้ วใส ก้ นแก้ วหนา • ผ่ านกรรมวิ ธี การผลิ ตที่ พิ ถี พิ ถั น มี ความใส กว่ าแก้ วทั่ วไป • สามารถล้ างท� ำความสะอาดได้ ง่ าย • น�้ ำหนั กสิ นค้ า 315 กรั ม • ขนาดสิ นค้ า (เส้ นผ่ านศู นย์ กลาง x สู ง) : 7.75 x 12.9 ซม. 6

Ocean เหยื อกแก้ ว Maison Pitcher • ผลิ ตจากแก้ วคุ ณภาพสู ง เนื้ อแก้ วใส ก้ น แก้ วหนา • ผ่ านกรรมวิ ธี การผลิ ตที่ พิ ถี พิ ถั น มี ความใส กว่ าแก้ วทั่ วไป • สามารถล้ างท� ำความสะอาดได้ ง่ าย • เหมาะส� ำหรั บบรรจุ เครื่ องดื่ ม และน�้ ำผลไม้ • น�้ ำหนั กสิ นค้ า 430 กรั ม • ขนาดสู ง 23.5 ซม.

ราคา 359.-

ราคา 1,899.-

ขนาด (ลิ ตร)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

ขนาด (ลิ ตร)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

0.5

1 แพ็ ค บรรจุ 6 ใบ 10.158.343

1

1 แพ็ ค บรรจุ 12 ชิ้ น 10.158.321

กรุ ณาดู หน้ า 33 ส� ำหรั บชุ ดใส่ ของว่ าง

1

2

3

เหยื อกน�้ ำพลาสติ ก Plastic Pitcher • ผลิ ตจากพลาสติ กอย่ างดี แข็ งแรง ทนทาน • มี ฝาปิ ดและที่ เปิ ดน�้ ำ ด้ านข้ างมี หู จั บ

Seagull เหยื อกน�้ ำสเตนเลสไม่ มี ฝา Stainless Pitcher • ผลิ ตจากสเตนเลสคุ ณภาพดี ไม่ เป็ นสนิ ม • ชนิ ดไม่ มี ฝาปิ ด ด้ านข้ างมี หู จั บ • ขนาดสิ นค้ า (เส้ นผ่ านศู นย์ กลาง x สู ง) : 11.3 × 21.6 ซม.

ราคา 106.- 112.- 62.-

ชนิ ด ขนาด (ลิ ตร)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

ใส

2 2

1 ใบ 1 ใบ 1 ใบ

6.072.907 6.072.918 6.072.931

1

ราคา 515.-

มี หน่ วยวั ด ทรงเหลี่ ยม

ขนาด (ลิ ตร)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

2

1.9

1 ใบ

6.360.071

1.6

3

ขวดน�้ ำพลาสติ ก Plastic Bottle • ผลิ ตจากเนื้ อพลาสติ กหนา แข็ งแรง ทนทาน • ฝาปิ ดแบบเกลี ยวหมุ น ปิ ดปากเหยื อกป้ องกั นฝุ่ นละออง • ออกแบบขวดน�้ ำทรงกระบอก จั บกระชั บมื อ • ส� ำหรั บบรรจุ เครื่ องดื่ มเย็ น • ขนาดสิ นค้ า (เส้ นผ่ านศู นย์ กลาง x สู ง) : 8 × 28 ซม./ขวด

ถาดพลาสติ ก Plastic Tray • ผลิ ตจากพลาสติ กอย่ างดี แข็ งแรง ทนทาน • ส� ำหรั บใช้ เสิ ร์ ฟอาหารหรื อเครื่ องดื่ ม หรื อใช้ ใส่ อาหาร ผลไม้ ขนมต่ างๆ

ราคา 74.- 74.- 47.-

สี /ชนิ ด

ขนาด (ซม.)

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า

ครี ม

29 x 42.5 x 2.6 29 x 42.5 x 2.6 25.5 x 37.5 x 5

1 ชิ้ น 1 ชิ้ น 1 ชิ้ น

6.072.838 6.072.851 6.072.895

น�้ ำตาล

ราคา 149.-

ขนาด (ลิ ตร)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

ลายหวาย

1.3

1 แพ็ ค บรรจุ 6 ขวด 10.158.296

*ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท*

31

“การรั บประกั นมี ความสะดวกและรวดเร็ ว”

อุ ปกรณ์ ใส่ เครื่ องดื่ ม

อุ ปกรณ์ ใส่ เครื่ องดื่ ม

01

Ocean แก้ วน�้ ำใส Drinking Glass

Ocean แก้ วน�้ ำใส Drinking Glass

• ผลิ ตจากเนื้ อพลาสติ กหนา แข็ งแรง ทนทาน • ขนาดสิ นค้ า (เส้ นผ่ านศู นย์ กลาง x สู ง) : 6.3 × 12 ซม.

• ผลิ ตจากเนื้ อพลาสติ กหนา แข็ งแรง ทนทาน • ขนาดสิ นค้ า (เส้ นผ่ านศู นย์ กลาง x สู ง) : 7.4 × 8 ซม.

ราคา 92.-

ราคา 145.-

ขนาด (มล.)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

ขนาด (มล.)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

245

208

1 กล่ อง บรรจุ 6 ใบ 6.360.047

1 กล่ อง บรรจุ 6 ใบ 6.360.058

Ocean แก้ วเครื่ องดื่ มร้ อน Drinking Glass • ผลิ ตจากแก้ วคุ ณภาพสู ง เนื้ อแก้ วใส สามารถล้ างท� ำความ สะอาดได้ ง่ าย • น�้ ำหนั กสิ นค้ า 200 กรั ม • ขนาดสิ นค้ า (เส้ นผ่ านศู นย์ กลาง x สู ง) : 8.1 × 6.3 ซม.

Ocean จานรองแก้ วน�้ ำ Glass Coaster • ใช้ รองแก้ วน�้ ำ เพื่ อความสวยงามและเพื่ อไม่ ให้ โต๊ ะเลอะ เป็ นรอยด่ างคราบน�้ ำ • ผลิ ตจากแก้ วใส คุ ณภาพดี • ขนาดสิ นค้ า (เส้ นผ่ านศู นย์ กลาง x สู ง) : 8.5 × 1.8 ซม.

12

ราคา 190.-

ขนาด (มล.)

หน่ วยขาย

รหั สสิ นค้ า

ราคา 205.-

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 1 กล่ อง บรรจุ 12 ชิ้ น 6.360.069

200

1 กล่ อง บรรจุ 6 ใบ 10.158.332

Ocean จานรองแก้ วเครื่ องดื่ มร้ อน Glass Saucer • ผลิ ตจากแก้ วคุ ณภาพสู ง เนื้ อแก้ วใส สามารถล้ างท� ำความ สะอาดได้ ง่ าย • น�้ ำหนั กสิ นค้ า 145 กรั ม • ขนาดสิ นค้ า (เส้ นผ่ านศู นย์ กลาง x สู ง) : 13.5 × 2.1 ซม.

12

ถ้ วยกระดาษ Disposable Paper Cup • เนื้ อเหนี ยว ไม่ เปื่ อยยุ่ ยง่ าย • กระดาษหนา 100 แกรม • ชนิ ดมี หู จั บ

ราคา 125.- 130.-

ขนาด รหั สสิ นค้ า 6.5 ออนซ์ /192 มล. 1 แพ็ ค บรรจุ 50 ใบ 5.487.425 8 ออนซ์ /236 มล. 1 แพ็ ค บรรจุ 50 ใบ 10.022.207 หน่ วยขาย

ราคา 159.-

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 1 กล่ อง บรรจุ 6 ชิ้ น 10.158.354

ถ้ วยกระดาษ Disposable Paper Cup • เนื้ อเหนี ยว ไม่ เปื่ อยยุ่ ยง่ าย • ชนิ ดไม่ มี หู จั บ

ฝาพลาสติ กครอบแก้ วกระดาษ Disable Plastic Lid • ใช้ ส� ำหรั บปิ ดฝาถ้ วยกระดาษ • ท� ำให้ ดื่ มง่ าย ไม่ เลอะเทอะ

ราคา 120.-

ราคา 89.-

ขนาด รหั สสิ นค้ า 6.5 ออนซ์ /192 มล. 1 แพ็ ค บรรจุ 50 ใบ 9.832.243 หน่ วยขาย

หน่ วยขาย รหั สสิ นค้ า 1 แพ็ ค บรรจุ 50 ใบ 10.066.345

*ราคาที่ ระบุ นี้ เป็ นราคาสิ นค้ าไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2561 บริ ษั ทฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรุ ณาตรวจสอบราคาปั จจุ บั นในเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท*

โทรศั พท์ 02 338 0200 www.lyreco.co.th

32

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook - Online catalogs